ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างมากมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างมากมาย*, -อย่างมากมาย-

อย่างมากมาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างมากมาย (adv.) very much See also: plentifully, numerously Syn. อย่างมาก
อย่างมากมายมหาศาล (adv.) largely See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily
อย่างมากมายมหาศาล (adv.) largely See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily
English-Thai: HOPE Dictionary
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
consumedly(คันซู'มิดลี) adv. อย่างมากมาย,อย่างยิ่ง,เกินไป, Syn. greatly
hecatomb(เฮค'คะโทม) n.การฆ่าสัตว์อย่างมากมาย
large(ลาร์จฺ) adj. ใหญ่,ใหญ่โตมหึมา,ส่วนมาก,กว้าง,กว้างขวาง, (ลม) ดี. adv. อย่างใหญ่โต,อย่างมากมาย,อย่างคุยโว,ตามลม. n. -Phr. (at large อย่างอิสระ,เต็มที่,หลบหนี,มากมาย) -Phr. (in large มากมาย), See also: largeness n. ดูlarge คำที่มีความหมายเหมือนกั
load(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย
rain(เรน) n. ฝน,น้ำฝน vi. ฝนตก,ตกลงมาคล้ายฝน. vt. ส่งลงมา,ทำให้ตกลงมาเป็นจำนวนมาก,ให้อย่างมากมาย,เสนอให้อย่างมากมาย, -Phr. (rain cats and dogs ฝนตกลงมาอย่างหนักหรือไม่ขาดสาย), See also: rains n. ฤดูฝน,หน้าฝน,การหลั่งไหลลงมาอย่างแรง
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.
English-Thai: Nontri Dictionary
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bounteously (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างอุดมสมบูรณ์, อย่างเหลือเฟือ Syn. abundantly, plenteously
consummately (adv.) อย่างมากมาย
copiously (adv.) อย่างมากมาย Syn. abundantly, extravagantly
countlessly (adv.) อย่างมากมาย Syn. innumerability
enormously (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร Syn. gigantically, hugely, vastly
ever so (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างมาก Syn. very much
exceedingly (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างมหาศาล, อย่างไม่ธรรมดา Syn. extremely, greatly, very
gigantically (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร Syn. hugely, vastly
hugely (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร Syn. gigantically, vastly
innumerability (adv.) อย่างมากมาย
largely (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างใหญ่โต, อย่างใหญ่หลวง, อย่างมหาศาล Syn. much
mighty (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างมาก Syn. very much, ever so
multiply (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างเพิ่มขึ้นหลายเท่า, หลายครั้ง Syn. manifoldly
multitudinously (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างหลากหลาย
plenteously (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างอุดมสมบูรณ์, อย่างเหลือเฟือ Syn. abundantly, bounteously
plentifully (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างอุดมสมบูรณ์, อย่างเหลือเฟือ Syn. abundantly, bounteously, plenteously
profusely (adv.) อย่างมากมาย Syn. extensively
sorely (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างเร่งด่วน, อย่างเจ็บปวด Syn. extremely, severely
ton (adv.) อย่างมากมาย
very (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างมาก, มาก Syn. extremely
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I do so many things and I keep so busyฉันทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายและมีธุระยุ่งอยู่ตลอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's good in a crisis. And when you design games, there's plenty of those.เขาเยี่ยมในช่วงวิกฤตและเมื่อ คุณออกแบบเกม มีบางอย่างมากมาย
Never in our history had such a large group of men endured so much and complained so little.ไม่เคยมีครั้งไหนเลยในประวัติศาสตร์ ที่คนกลุ่มหนึ่ง... ได้อดทนอย่างมากมาย แต่บ่นเพียงน้อยนิด..
She kindly asks for your help, and will reward you plenty.เธอขอความเมตตาให้คุณช่วย และจะให้รางวัลคุณอย่างมากมาย
This one was taken on December 1 1 , 1972, and it is the most commonly published photograph in all of history.ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1972 และมันคือภาพที่ถูกตีพิมพ์ไปทั่ว อย่างมากมายที่สุดในประวัติศาสตร์
Let us continue to talk to the Death put large.เรากำลังพูดถึงการตายอย่างมากมาย
Your family has made such great contributions to the Kingdom of Caoตระกูลของท่านสร้างผลงาน ให้กับแคว้นโจโฉอย่างมากมาย
Chairman of an obscenely profitable banking institution.เป็นประธานของสถาบันการเงินที่กำไรอย่างมากมาย
I feel a lot better... I think I just needed the fillings, you know.ผมรู้สึกว่าดีขึ้นมอย่างมากมาย แค่รู้สึกว่า ต้องเติมพลังหน่อย คุณก็รู้
I mean, incalculable.ครูหมายถึง อย่างมากมายมหาศาล
"These violent delights have violent ends. ""ความสุขอย่างมากมาย เกิดขึ้นหลังความรุนแรงจบลง"
Can you see anything that would explain copious blood loss?คุณเจออะไรบ้างมั้ย ที่อธิบายการเสียเลือด ไปอย่างมากมาย?
An abnormal spike in seismic activity as of lateมีปรากฎการณ์ที่ไม่ปกติ เกิดขึ้นตามมาอย่างมากมาย
There has been an enormous releaseมีผลลัพธ์ออกมา อย่างมากมาย
Women will moisten at the very sight.ผู้หญิงจะเปียกให้กับแก อย่างมากมาย
How many vampires have gone missing in your area?และหายตัวไปอย่างมากมาย มีแวมไพร์กี่ตนแล้วล่ะ ที่หายตัวไป ในเขตพื้นที่ของคุณ?
We require only cause of death.มีตัวอย่างมากมายในนี้ซึ่งคุณตรวจสอบได้
On a serious regimen of ant i- psychotic drugs,ให้ยารักษาจิจเภท กับเธออย่างมากมาย
Not to love you so much that I almost hate you.ไม่ใช่เพื่อที่จะรักเธออย่างมากมาย นั่นคือฉันเกลียดเธอที่สุด
Ms. Montenegro has numerous patents pending from her work in auditory forensic reconstruction.มีประสบการณ์เรียนรู้ ด้านเสียงอย่างมากมาย จากงานที่เธอทำในการ ก่อสร้างรูปแบบเสียงทางนิติโสตทัศน์
They brought great joy and prosperity to the city for they had invented fireworks.ได้สร้างความมั่งคั่งอย่างมากมายให้แก่เมือง เพราะเป็นผู้คิดค้นพลุและดอกไม้ไฟที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล
Facing an enemy invasion with an enemy that has the means to deploy countless more.เรากําลังเจอกับศัตรูเข้ามารุกราน ศัตรูที่จะถาโถมเข้ามาอย่างมากมาย
It could be a sign that way out beyond that furthest star lurks a portion of the cosmos vastly different than the Universe we know.มันอาจจะเป็นสัญญาณว่าวิธีการออก เกินกว่าที่ดาวไกล สิงสถิตอยู่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล ที่แตกต่างกันอย่างมากมายกว่า จักรวาลที่เรารู้
Which strongly suggests...ซึ่งบ่งบอกอย่างมากมาย... .
Recently I've reflected a lot,ฉันนะต้องทำงานอะไรหลายอย่างมากมาย
This has to bring up a lot for you.เธอแบกรับทุกอย่างมากมาย
Yeah, you're right. You know, I think there's a lot of thingsใช่ คุณพูดถูก ยังมีอีกหลายอย่างมากมาย
As the defense stated in their opening argument, they're going to try to refute the overwhelming physical evidence that we've presented by claiming that Daniel Grayson was framed, that Charlotte Grayson, the defendant's sister,ตามที่ฝ่ายจำเลยพูด ในการโต้แย้งอย่างเปิดเผย พวกเขาพยายามที่จะปฏิเสธ หลักฐานที่มีอย่างมากมาย
You could take your current spate of masterpieces and you could clear out of this joint and leave nothing behind... but my wife.นายอาจเอาผลงานชิ้นเอก ที่มีอยู่อย่างมากมายไป และอาจจะเก็บของออกจากไปห้องถูกๆ นี่ และไม่เหลืออะไรไว้ ยกเว้นภรรยาฉัน
So much so that I'm wondering if it's time you made a change.ผมมีข้อนสงสัยอย่างมากมาย ถ้าถึงเวลาที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลง
We get paid handsomely, much higher than the average profession.เราได้เงินอย่างมากมาย มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วๆ ไปซะอีก
I've thought about this a lot.ผมคิดถึงเรื่องนี้อย่างมากมาย
You have helped my kind in immeasurable ways.คุณได้ช่วยเผ่าพันธุ์ชองผมอย่างมากมาย
Very few private citizens can be said to have developed such an astounding amount of influence, celebrity and achievement.เท่านั้น อาจจะกล่าวได้ว่ามีพลเรือนเพียงไม่กี่คน ที่สามารถสั่งสม ทั้งอิทธิพล ดาราคนดัง และความสำเร็จ อย่างมากมายมหาศาล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างมากมาย
Back to top