ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gigantically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gigantically*, -gigantically-

gigantically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gigantically (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างใหญ่โต, อย่างมโหฬาร Syn. hugely, vastly

gigantically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gigantically
Back to top