ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tremendously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tremendously*, -tremendously-

tremendously ในภาษาไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tremendously high frequency (THF)ความถี่สูงสุดยอด (ทีเอชเอฟ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะบั้นหั่นแหลก (adv.) tremendously See also: extremely, drastically Syn. เต็มที่
หั่นแหลก (adv.) tremendously See also: extremely, drastically Syn. เต็มที่, สะบั้นหั่นแหลก

tremendously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มหาศาล[adv.] (mahāsān) EN: immensely ; greatly ; hugely ; tremendously ; enormously ; vastly FR: immensément ; infiniment ; énormément
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāikāikø) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously ; an enormous amount (of) ; a pile (of) ; a whole lot (of)  FR: massivement ; en grand nombre
เป็นอันมาก[adv.] (pen-anmāk) EN: greatly ; considerably ; enormously ; hugely ; vastly ; tremendously ; very much FR: extrêmement ; grandement ; énormément ; considérablement
สะบั้นหั่นแหลก[adv.] (saban han l) EN: without restraint ; unbridled ; tremendously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tremendously
Back to top