ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bounteously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bounteously*, -bounteously-

bounteously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bounteously (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างอุดมสมบูรณ์, อย่างเหลือเฟือ Syn. abundantly, plenteously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bounteously
Back to top