ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างชัดเจน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างชัดเจน*, -อย่างชัดเจน-

อย่างชัดเจน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างชัดเจน (adv.) clearly Syn. อย่างแจ่มแจ้ง Ops. อย่างคลุมเครือ
อย่างชัดเจน (adv.) obviously See also: distinctly Syn. อย่างเห็นได้ชัด Ops. อย่างเลือนลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
articulate(อาร์ทิค'คิวเลท) adj. เป็นข้อ,เป็นปล้อง,ออกเสียงชัดเจน,สามารถพูดได้,ชัดเจน,มีความหมาย. -vt. ออกเสียงชัดเจน,พูดอย่างชัดเจน,ต่อกัน,ประกบ. -articulability, articulateness,articulacy n., Syn. clear,enunciate ###A. indistinct,confused)
articulation(อาร์ทิคคิวเล'เชิน) n. การต่อกัน,การเชื่อมประกบ,กระบวนการพูดได้อย่างชัดเจน,ข้อต่อ,ปล้อง,ระดับที่ชัดเจน. -articulatory adj., Syn. joint)
contrast(n. คอน'แทรสทฺ,คันแทรสทฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผิดแผกกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน,ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
signally(ซิก'เนิลลี่) adv. อย่างชัดเจน,อย่างเด่นชัด,เป็นที่น่าสังเกต,อย่างสำคัญ,เป็นตัวอย่าง
spell(สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ชี้แจง,นำมาซึ่ง,พัก,พักผ่อน,เปลี่ยนเวร. n. เวทมนตร์,เสน่ห์,อิทธิพลครอบงำ,คำสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ช่วงอากาศ,ระยะพัก spell out อ่านด้วยความลำบาก,อธิบายอย่างชัดเจน,ชี้แจง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Visibility ทัศนวิสัย ระยะทางไกลที่สุดในทิศทางที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ตรวจสามารถมองเห็นวัตถุ ที่มีขนาดพอสมควรได้ด้วยตาเปล่าและบอกได้ว่าวัตถุนั้นเป็นอะไร ในเวลา กลางวันวัตถุที่แลเห็นนั้นมักมีสีดำ เมื่อตัดกับขอบฟ้าจะเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ปล่องไฟโรงสี หรือตัวตึกสูง ในเวลากลางคืน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clear (adv.) อย่างชัดเจน
clearly (adv.) อย่างชัดเจน Syn. distinctly, plainly
evidently (adv.) อย่างชัดเจน See also: อย่างกระจ่าง, อย่างเห็นได้ชัด Syn. clearly, obviously
flat (adv.) อย่างชัดเจน See also: อย่างไม่อ้อมค้อม, อย่างตรงไปตรงมา Syn. completely, directly
markedly (adv.) อย่างชัดเจน See also: อย่างโดดเด่น Syn. particularly, clearly, materially
plainly (adv.) อย่างชัดเจน Syn. distinctly
vividly (adv.) อย่างชัดเจน
declare oneself (phrv.) แสดงตัวอย่างชัดเจน See also: ประกาศอย่างชัดเจน
enunciate (vt.) ประกาศอย่างชัดเจน See also: แถลงการณ์อย่างชัดแจ้ง Syn. announce, declare, proclaim
enunciate (vt.) พูดอย่างชัดเจน Syn. articulate, pronounce, sound
enunciate (vi.) พูดอย่างชัดเจน Syn. articulate, pronounce, sound
lay down (phrv.) ประกาศอย่างชัดเจนหรือหนักแน่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The form clearly states that…ในฟอร์มนั่นบอกอย่างชัดเจนว่า...
She makes it clear that she doesn't like swimmingเธอบอกอย่างชัดเจนว่าเธอไม่ชอบว่ายน้ำ
It's best to write everything clearly on paperเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนทุกสิ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll be worse for you if you stay.ใช่ อย่างชัดเจน มันจะแย่ลงกว่านี้ถ้าคุณยังอยู่ที่นี่
So the chances of something happening at exactly the top of any hour are 1 in 3,600.นั่นคือโอกาส ของการจะเกิดขึ้น อย่างชัดเจน ค่าสูงสุดในทุกๆ หนึ่งชั่วโมงคือ 1 ใน 3,600
Now, I found that story quite interesting because it so aptly illustrates how humans hoard knowledge.ตอนนี้ ฉันพบว่าเรื่องราว มันค่อนข้างน่าสนใจ เพราะว่ามันถูกแสดงให้เห็น อย่างชัดเจน เกี่ยวกับการที่มนุษย์ \ เก็บงำความรู้ไว้อย่างไร
Even though the surface of this bagel is clearly finite, no one living in this space would ever run into an edge, so it feels boundless and infinite.แม้ว่าพื้นผิวของเบเกิลนี้มี จำกัด อย่างชัดเจน ไม่มีใครที่อาศัยอยู่ในอวกาศนี้จะเคย ทำงานเป็นขอบ จึงรู้สึกไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีที่สิ้นสุด
And he's clearly referencing events that happened after we found his body.และเขาได้อ้างอิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างชัดเจน หลังจากที่เราได้พบร่างของเขา
Euclid's axioms seem so intuitively obvious that any theorem proved from them was deemed true in an absolute, often metaphysical sense!ทฤษฎีของยุคลิดมันถูกต้อง อย่างชัดเจน พิสูจน์โดยหลักการ อื่นๆ แบบปรัชญาธรรมชาติ
Obviously. You piss me off.อย่างชัดเจน คุณปัสสาวะฉันออก
Tell me who it is, and we can forget about the rest.อย่างชัดเจน ผมคิดว่า คุณเป็นคนดีกว่าพวกนั้น
Apparently, enough happened that she's all snuggled up in your clothes.อย่างชัดเจน มันเกิดขึ้นมากพอเลยหล่ะ ที่เธอซุกตัวในเสื้อของนาย
Obviously, his eyes are working too.อย่างชัดเจนที่สุด.. ตาของเขาก็ทำงานด้วย
Not in my case, apparently.อย่างชัดเจนเลย ไม่ใช่ในกรณีฉัน
I wonder how clearly he heard the boy's voice through the ceiling.ฉันสงสัยว่าอย่างชัดเจนว่าเขาได้ยินเสียงของเด็กผ่านฝ้าเพดาน
The boy was asleep on a cot in the room and the old man could see him clearly.เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังนอนหลับ อยู่บนเตียงในครั้งแรก ห้องพักและชายชราจะได้เห็น เขาอย่างชัดเจน
I think has been clearly documented in this hearing.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าได้รับอย่างชัดเจน เอกสารในการรับฟังความคิดเห็นนี้
It's terrifying hoping the Russians are less crazy than we are when they are clearly crazy.ว่ารัสเซียจะบ้าน้อยกว่าเรา เมื่อพวกเขาจะบ้าอย่างชัดเจน
Will echo in your perfect ears.เสียงเหล่านี้จะสะท้อนอยู่ในหูของเจ้าอย่างชัดเจน
This is clearly a proton collapse.นี่เป็นการยุบตัวของโปรตอนอย่างชัดเจน
So if you get real close to the board,... ..you can see all the way down to her flowers.มีอะไรอย่างนึงซ่อนอยู่ในเสื้อนะ เเละถ้านายเข้าไปได้ใกล้จริง ๆละก็ จะเห็นเต้าของเธอ อย่างชัดเจนเลยทีเดียวล่ะ
Clearly a behavioral disorder, but what could have caused such a widespread and dramatic disorder?'ซึ่งมีความผิดปรกติทางพฤติกรรมอย่างชัดเจน' 'แต่อะไรเป็นสาเหตุ ของความรุนแรงที่เราประสบอยู่? '
I feel I've been very clear on this point.ผมรู้สึกว่าผมได้รับอย่างชัดเจนในประเด็นนี้
Every hour, more people are becoming infected... being driven to senseless acts of extreme violence.ทุกๆชั่วโมงต้องมีผู้คนติดเชื้อกลายเป็นบ้า ไร้สติสัมปชัญญะ โดยแสดงท่าทางบ้าระห่ำอย่างชัดเจน
No one will solicit our society after this. Mr Darcy made that very clear to me.ไม่มีใครที่จะเป็นห่วงเป็นใยพวกเราหลังจากเรื่องนี้ คุณดาร์ซี่ก็ได้แสดงให้ฉันเห็นอย่างชัดเจนแล้ว
Best represented geometrically as the golden rectangle.ตัวอย่างชัดเจนที่สุดเชิงเรขาคณิต ก็คือสี่เหลี่ยมมุมฉากทอง
Which he made clear tonight when he tried to feel me up.ซึ่งเขาก็ได้แสดงออกอย่างชัดเจนคืนนี้ ตอนที่เขาพยายามจะลวนลามฉัน
I believe the witness has made it clear... that she was in the shower.ฉันว่าพยานได้บอกอย่างชัดเจนแล้ว ว่าเธออาบน้ำ
Out my window, I can see Il-mae's room well.จากหน้าต่างห้องของผม ผมสามารถ มองเห็นห้องของอิลแมได้อย่างชัดเจน
Agharta has sky, clouds, and seas which are very similar to Earth's, but I think these are completely different after all.อกาท่ามีท้องฟ้า มีเมฆและทะเล ซึ่งคล้ายคลึงกับโลกของเรามาก แต่ฉันกลับมองว่ามันต่างกับโลกของเราอย่างชัดเจน
And the rules clearly state that two senior technicians have to be present at all exit procedures.และกฎระเบียบของรัฐอย่างชัดเจน ว่าทั้งสองช่างเทคนิคอาวุโสมีที่จะนำเสนอ ที่ขั้นตอนออกทั้งหมด
There's something bothering me about this case.คดีนี้มีบางอย่างค้างคาใจผม ผมไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่ามันคืออะไร
James reese once said,"there are certain clues at a crime scene which, by their very nature, do not lend themselves "เจมส์ รีสเคยกล่าวไว้ว่า /N "มันมีเบาะแสอย่างชัดเจนปรากฎในสถานที่เกิดเหตุ ที่ตามธรรมชาติของมันแล้ว จะไม่ยอมให้
So what do we got? The jewelry store was robbed, huh? Well, that's obvious.งั้นเราได้เบาะแสอะไรบ้าง ร้านเพรชถูกปล้นสินะ เอ่อ เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่
I'll be very clear here because you and I face an evolutionary cap...ฉันจะเป็นอย่างชัดเจนที่นี่เพราะคุณและฉันหน้าฝาวิวัฒนาการ ..
The truth is clear to those who see.ความจริงปรากฏอย่างชัดเจนต่อผู้ที่เห็นแล้ว
Obviously you want answers.คุณต้องการคำตอบอย่างชัดเจน
Now he was startled and made it clear to our class what he felt the significance of it was.ถึงตอนนี้ ท่านก็รู้สึกตระหนก และอธิบายให้พวกเราฟังอย่างชัดเจน ว่าท่านรู้สึกว่ามันสำคัญอย่างไร
It's extremely frustrating to me to communicate over and over again, as clearly as I can.มันน่าสิ้นหวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับผม ที่ได้พยายามสื่อสารอย่างชัดเจน เท่าที่ผมจะทำได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
It's a popularity contest, and you've made it very clear that I am no longer popular.และคุณทำให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า ฉันไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป
But obviously it's important, so whatever.แต่มันสำคัญอย่างชัดเจน แล้วไง
And she knows about the money, and she's made it clear that if i leave, she's gonna blow the whistle.แล้วเธอก็รู้เกี่ยวกับเรื่องเงิน และเธอก็พูดอย่างชัดเจน ถ้าผมทิ้งเธอ เธอก็จะปากโป้ง
BUT SOMETHING I FEEL VERY, VERY STRONGLY ABOUT.แต่มีบางสิ่งที่ผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนมากๆ

อย่างชัดเจน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างชัดเจน
Back to top