ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

materially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *materially*, -materially-

materially ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
materially (adv.) ทางวัตถุนิยม
English-Thai: HOPE Dictionary
materially(มะเทีย'เรียลลี) adj. อย่างมาก,ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ, Syn. considerably
English-Thai: Nontri Dictionary
materially(adv) ทางกาย,เกี่ยวกับวัตถุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That our chances of making a good marriage have been materially damaged by Lydia's disgrace.และโอกาสของเราที่จะได้แต่งงานดีๆ ก็สูญสลายไป เพราะความเสื่อมเสียของลิเดีย

materially ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
物质上[wù zhì shàng, ˋ ㄓˋ ㄕㄤˋ, 物质上 / 物質上] materially

materially ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
materiell {adv}materially

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า materially
Back to top