ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อยากได้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อยากได้*, -อยากได้-

อยากได้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อยากได้ (v.) be greedy See also: be selfish, be avaricious Syn. มักมาก, เอาแต่ได้, เห็นแก่ได้
อยากได้ (v.) covet See also: crave, desire, wish for Syn. โลภ, ต้องการ, เห็นแก่ตัว, ละโมบ Ops. เสียสละ
อยากได้ (v.) be greedy See also: be covetous, be grasping, be avaricious Syn. งก, โลภ, ขี้เหนียว, เห็นแก่เงิน Ops. เสียสละ
อยากได้ (v.) be ambitious See also: desire, crave, want exceedingly, aspire Syn. ทะเยอทะยาน
อยากได้ (v.) require See also: want, need, request, ask, demand, desire Syn. ใคร่ได้, ประสงค์
อยากได้ (v.) desire See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire Syn. มุ่งหมาย, ต้องการ, หมาย, อยาก, ประสงค์, หวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
acquisitive(อะควิซ' ซิทิฟว) adj. อยากได้, สามารถได้มาซึ่ง, สามารถได้รับ
aspirant(แอส'พิเรินทฺ) n. ผู้ปรารถนา,ผู้แสวงหา,ผู้อยากได้. -adj. อยากได้,แสวงหา
aspire(อัสไพร์'เออะ) vi. ต้องการ,อยากได้,
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
covetous(คัฟ'วิทัส) adj. ซึ่งปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม) ,อยากได้มาก, See also: covetousness n., Syn. greedy,lustful ###A. generous
crave(เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหาย,อยากได้มาก,เงื่อน,ต้องการ,ปรารถนา,อ้อนวอน vi. ปรารถนา,ต้องการ, Syn. ask,desire
craving(เคร'วิง) n. ความกระหายมาก,ความอยากได้มาก,ความเงื่อน,ความปรารถนาอย่างรุนแรง, Syn. desire,lust
cupidity(คิวพิด'ดิที) n. ความอยากได้,ความโลภ, Syn. avarice ###A. generosity
eager(อี'เกอะ) adj. กระหาย,อยากได้,ร้อนรน,กระตือรือร้น,ทะเยอทะยาน, See also: eagerness n. ดูeager., Syn. avid
ear(เอียร์) n. หู,ใบหู,การสดับรับฟัง,รวงข้าว. vi. มีรวงเกิดขึ้น -Phr. (be all ear อยากได้ยิน,ตั้งใจฟังมาก) -Phr. (give ear to สนใจฟัง,ฟัง)
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
greed(กรีด) n. ความตะกละ,ความโลภ,ความอยากได้, Syn. avidity ###A. generosity
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
hanker(แฮง'เคอะ) n. อยากได้,ทะเยอทะยาน., See also: hankerer adv., Syn. wish
hankeringn. ความอยากได้,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน., Syn. longing,craving
itch(อิทชฺ) vi. รู้สึกคัน,ทำให้คัน. vt. ทำให้คัน,รบกวน,ทำให้ระคายเคือง. n. ความรู้สึกคัน,ความอยากได้,ความปรารถนา,โรคหิด
pine(ไพนฺ) n. ต้นสน ,ไม้สน,สับปะรด -v. อยากได้มาก,ใคร่จะ,ทนทุกข์ด้วยความคิดถึง,ร่วงโรย,โศกเศร้า
recommend(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ,ฝากฝัง,มอบ,ทำให้อยากได้,ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ, See also: recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
covet(vt) โลภ,ปรารถนา,อยากได้
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้
eager(adj) กระหาย,กระตือรือร้น,อยากได้,ทะเยอทะยาน,อยากรู้อยากเห็น
eagerness(n) ความกระหาย,ความทะเยอทะยาน,ความอยากได้,ความกระตือรือร้น
greed(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
greedy(adj) ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้
hanker(vi) อยากได้,ปรารถนา,ทะเยอทะยาน
longing(adj) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ไม่หยุดหย่อน
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
wistful(adj) อยากได้,โหยหา,ปรารถนา
yearn(vi) อยากได้,รำพึงถึง,ปรารถนา,ต้องการ,ใฝ่ฝัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
envious (adj.) อยากได้ของของคนอื่น See also: อยากเป็นเหมือนคนอื่น, อิจฉา, ริษยา Syn. covetous, jealous
covet (vi.) อยากได้ของผู้อื่น See also: ปรารถนา
covet (vt.) อยากได้ของผู้อื่น See also: ปรารถนา Syn. desire, envy
want back (phrv.) อยากได้คืน
hanker (vi.) อยากได้เป็นอย่างมาก See also: ปรารถนาอย่างแรงกล้า Syn. aspire, crave, yearn
attain to (phrv.) ได้มาซึ่ง (สิ่งที่อยากได้) See also: ได้รับ, มาถึง
covetous (adj.) ที่มีความอยากได้ See also: ที่อยากได้ใคร่มี, ละโมบ Syn. greedy, avaricious
cringe before (phrv.) ทำท่าประจบประแจงต่อ (ด้วยความกลัวหรืออยากได้บางสิ่ง)
gloat over (phrv.) มองหรือครุ่นคิดเกี่ยวกับความทะยานอยาก (เช่น อยากได้เงิน, อยากเป็นเจ้าของ, อยากประสบความสำเร็จ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to hear your opinionฉันอยากได้ยินความเห็นของคุณ
I'd like the opportunity to tryฉันอยากได้โอกาสลองดู
I don't want that stupid job backฉันไม่อยากได้งานงี่เง่านั้นกลับมา
Sound like you want to get something out of meฟังดูเหมือนคุณอยากได้อะไรบางอย่างจากฉัน
Would you like another drink?คุณอยากได้เครื่องดื่มอย่างอื่นอีกไหม
Well, you must need it backถ้าเช่นนั้น คุณคงต้องอยากได้มันคืนแน่
Just tell me what you wantแค่บอกมาว่าคุณอยากได้อะไร
We'd like to hear what you have to sayเราอยากได้ยินสิ่งที่คุณต้องพูด
I hope you know how much I seriously need a new backpackฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอยากได้เป้ใบใหม่มากแค่ไหน
And don't worry, I don't need the carและไม่ต้องห่วงหรอก ฉันไม่อยากได้รถ ฉันสามารถเดินไปได้
And what exactly do you want in return?และจริงๆ แล้วคุณอยากได้อะไรตอบแทนคืน
What exactly do you want in return?จริงๆ แล้วคุณอยากได้อะไรตอบแทนคืนล่ะ
I don't wanna hear about you getting into troubleฉันไม่อยากได้ยินว่านายเจอปัญหาอีก
Would you care for another beverage?คุณอยากได้เครื่องดื่มอื่นๆ อีกไหม?
If you need anything as a reward, just tell me whatever it isถ้าเธออยากได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนแล้วล่ะก็แค่บอกฉันมาเท่านั้น อะไรก็ได้ทั้งนั้น
In any case, I'd rather not hear any more of youไม่ว่ากรณีใดๆ ฉันไม่อยากได้ยินเรื่องราวใดๆ เกี่ยวกับเธออีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Larry called Boston. Lasker looks 50-50.แลร์รี่โทรมา บอกว่า แลสเกอร์ อยากได้ ครึ่งต่อครึ่ง
Learn what the other person wants and likes.เรียนรู้ ว่าอีกคน อยากได้ หรือ ชอบอะไร
A 40-year-old guy wants someone 30, too, or 28.ผู้ชายวัย 40 อยากได้ คนอายุ 30 หรือ 28
* I don't wanna be friends * * Want your bad romance *# อยากได้ รักเลวร้าย # # ลุ่มหลง ในรักเลวร้าย #
* Caught in a bad romance * * Want your bad romance *# อยากได้ รักเลวร้าย #
*Whoa-oh-oh-oh-ohh Ohh-oh-oh-ohh * *Want your bad romance *# อยากได้ รักเลวร้าย # # ลุ่มหลง ในรักเลวร้าย #
*Want your bad romance ** - [ Cheering, Applause ]# อยากได้ รักเลวร้าย #
The unaligned Succubus. Don't you want an autograph?ซัคคิวบัสไร้ข้าง อยากได้ ลายเซ็นไหมล่ะ
I'd have killed for that.ให้ตายเถอะ อยากได้ อยากโดน
Need it bad enough to die?อยากได้ ถึงตายก็ยอม ว่างั้น
You want another distraction?อยากได้ สิ่งล่อลวงอีกไหมล่ะ?
You want Paige Dash, too?อยากได้ เพจ แดช ด้วยไหม?
Reach up, grab what you want.อยากได้ก็มาแงะเอาไปเลย เฮ้ยพูดจริงๆนะ..
The bag and let it go.อยากได้กระเป๋า และำไว้ชีวิตพวกเค้า
You want this before or after your big debut?อยากได้ก่อนหรือหลังออกงานกัน
Get more weed?อยากได้กัญชาเพิ่มมั้ย?
You want forgiveness, find a priest.อยากได้การให้อภัย ไปหาบาทหลวงละกัน
Do you want a coffee? I'm gonna bring you a coffee.อยากได้กาแฟมั้ย เดี๋ยวเอามาให้
Do you want to grab a coffee?อยากได้กาแฟหน่อยไหม ?
You want a candy bar? Here. I got another one.อยากได้ขนมหวานหรอ นี่ พี่มีอีกอัน
Do you want yours?อยากได้ของคุณคืนมั้ย?
♪ You want a part of me ♪อยากได้ของฉันบ้างละสิ
All in good time, gentlemen, all in good time.อยากได้ของดีต้องรอหน่อยคุณสุภาพบุรุษ
Yo, you looking for that good stuff, man?อยากได้ของดีรึเปล่าพี่
Want to take what isn't theirs.อยากได้ของที่ไม่ใช่ของตัวเอง
I want to get some stuff for dinner. You good?อยากได้ของมาทำมื้อเย็น เธอโอเคไหม
I'm looking to hold some product.อยากได้ของสักหน่อยหนะ
Outstanding. dessert time?อยากได้ของหวานใช่มั้ยครับ
Well, a non-physical existence would be kind of tough.อยากได้ข้อพิสูจน์น่ะ ใช่ แล้วมันยากนักเหรอ
You want some proof?อยากได้ข้อพิสูจน์หรือครับ
You want the good news or the bad news?อยากได้ข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อน
You want a story? Write this down.อยากได้ข่าวหรืองั้นเขียนไปซะว่า
You want my corn?อยากได้ข้าวโพดของฉันไหม
Do you want popcorn?อยากได้ข้าวโพดคั่วรึเปล่า?
You want a story? Write this down.อยากได้ข่าวใช่ไหม งั้นเขียนไปว่า
Need help grading those papers?อยากได้คนช่วยตรวจรายงานมั้ยคะ?
You know, I thought maybe you, uh... You could use some help around the...อยากได้คนช่วยทำนั่นทำนี่
Want a tour guide?อยากได้คนนำเที่ยวหรือเปล่า?
Is this like the kind of thing that you need another person for?อยากได้คนมาช่วยรึเปล่า
I won't hold you responsible. I accept your resignation.อยากได้คนรับผิดชอบเรื่องจดหมายลาออกของคุณหรือเปล่า?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อยากได้
Back to top