ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อมตะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อมตะ*, -อมตะ-

อมตะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อมตะ (adj.) immortal See also: everlasting, undying, eternal
อมตะ (adj.) everlasting See also: long-lasting
English-Thai: HOPE Dictionary
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
deathlessadj. อมตะ,อมร,ไม่มีที่สิ้นสุด,นิรันดร, See also: deathlessness n. ดูdeathless, Syn. eternal
endurance(เอนดิว'เรินซฺ) n. ความอดทน,ความอมตะ, ความไม่ตาย,สิ่งที่ต้องอดทน, Syn. durability
enduring(เอนดิว'ริง) adj. ทนทาน,ยืนนาน,อมตะ,ไม่ตาย, See also: enduringness n. ดูenduring, Syn. lasting
eternalise(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
eternalize(อีเทอ'นะไนซ) vt. ทำให้ไม่รู้จักจบ,ทำให้เป็นอมตะ., See also: eternalisation n. ดูeternalize eternalization n. ดูeternalize
eternity(อีเทอ'นิที) n. ชั่วนิรันดร,ความอมตะ
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal
immortal(อิมอร์'เทิล) adj. อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่ตาย,ตลอดกาล,ชั่วนิรันดร n. สิ่งที่ไม่ตาย,ผู้ที่มีชื่อเสียงอมตะ,เทพเจ้า,เซียน.
immortality(อิมอร์แทล'ลิที) n. ความไม่ตาย,ชีวิตอมตะ,ชื่อเสียงอมตะ
perpetuate(เพอเพช'ชุเอท) vt. ทำให้ถาวร,ทำให้ไม่สูญไป,ทำให้เป็นอมตะ., See also: perpetration n. perpetuator n., Syn. continue
perpetuity(เพอพิทู'อิที) n. ความเป็นอมตะ,ความไม่มีที่สิ้นสุด,กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ,เงินบำเหน็จรายปีตลอดชีพ
undying(อันได'อิง) adj. ไม่รู้จักตาย,ไม่รู้จบ,ไม่สิ้นสุด,อมตะ,ถาวร., See also: undyingly adv.
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่หยุด,ถาวร,อมตะ,ไม่มีขอบเขต
English-Thai: Nontri Dictionary
ageless(adj) อมตะ,อยู่ชั่วกัลปาวสาน,ตลอดไป
deathless(adj) เป็นอมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่มีวันตาย,เป็นนิรันดร,อยู่ตลอดไป
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
immortal(adj) ไม่มีวันตาย,เป็นอมตะ,ชั่วกัลปาวสาน
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย
immortalize(vt) ทำให้ไม่ตาย,ทำให้เป็นอมตะ
perpetuate(vt) ทำให้ถาวร,ทำให้เป็นอมตะ
perpetuity(n) ความเป็นอมตะ,ความถาวร
undying(adj) อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ตลอดกาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foil butt-seam welding; tape butt-seam weldingการเชื่อมตะเข็บชนใช้แผ่นเปลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mythเทพปกรณัมเทพปกรณัม (Myth) คือ เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้าและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งรูปร่างลักษณะของเทพเจ้าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่อมตะ คือ เป็นผู้ที่ไม่ตายและมีพลังอำนาจทางเวทมนต์คาถาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพปกรณัมจึงเป็นนิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพธิดาประจำถิ่น ประจำเผ่าพันธุ์ ตามความเชื่อของแต่ละสังคม เช่นเรื่องพระอินทร์ พระอิศวร พระราหู เป็นต้น สำหรับเรื่องเทพปกรณัมนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จนถึงอายุ 7-8 ขวบ ส่วนเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้อ่านเทพปกรณัมฉบับดัดแปลง เพราะโตพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับมหากาพย์และนิทานวีรบุรุษต่อไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deathless (adj.) อมตะ See also: ไม่ตาย, มีชีวิตนิรันดร์ Syn. immortal, everlasting Ops. death, mortal
ageless (adj.) ที่เป็นอมตะ Syn. eternal
deathlessness (n.) ความเป็นอมตะ See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย Syn. perpetuity Ops. mortality
immortal (adj.) ซึ่งเป็นอมตะ See also: ชั่วนิรันดร์, ซึ่งไม่ตาย, ชั่วกัลปาวสาน Syn. eternal, everlasting, undying Ops. mortal
immortality (n.) ความเป็นอมตะ See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย Syn. deathlessness, perpetuity Ops. mortality
perpetuity (n.) สิ่งที่เป็นอมตะ See also: สิ่งที่อยู่ในภาวะถาวร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Merchandising. And ancillary rights in perpetuity. Anyway, what a race, champ!การนำออกตลาด และสิทธิในการเสริมในความเป็น อมตะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่การแข่งขันแชมป์!
I pledge allegiance to Adolf Hitler... the immortal leader of our race.ผมสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อ แอโดลฟ ฮิทเลอ ผู้นำซึ่งเป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ของพวกเรา
Aristocrat, eternal youth...พวกราชสกุล ชีวิตอมตะ..
Yes, to give me eternal youth as a new member of the aristocracy.ท่านสัญญาจะทำให้ ข้าเป็นอมตะในฐานะ สมาชิกของราชสกุล
"inside him welling up for eternal life."ในบ่อขุดของเขา ชีวิตเขาจะเป็นอมตะ
Eternal life, Dr.Jones!ชีวิตที่เป็นอมตะ, ดร.โจนส์.!
The cup that gives everlasting life.ถ้วย.. ซี่งจะทำให้ฉันเป็นอมตะ
That is the boundary and the price of immortality.นั่นคือขอบเขต และราคาของความเป็นอมตะ
But Winifred's curse of immortality kept me alive.แต่เป็นเพราะคำสาบแช่งของวินนี่เฟรด มันจึงทำให้ฉันเป็นอมตะ
You must not forget, my friend... that the power of your love... the power of the love of Don Juan is eternal... and will not be denied.คุณต้องไม่ลืมซิ เพื่อนยาก นั่นคือพลังความรักของคุณ พลังรักของดอนฮวนเป็นอมตะ
S. R. Hadden a legendary power broker in perhaps his final bid for immortality.เอสอาร์ฮาร์ดเดน โบรกเกอร์อำนาจในตำนาน บางทีอาจจะเสนอราคาสุดท้าย ของเขาสำหรับความเป็นอมตะ
She's immortal. She won't die from that.เธอเป็นอมตะ เธอจะไม่ตายจาก
Surely he doesn't believe that the head of a god confers immortality?แน่นอนเขา doesn เว็บไซต์นั้นเชื่อว่าหัวของพระเจ้าฟาโรห์อมตะ?
And so they lived happily together for 300 years... in the land of Tir na nOg... land of eternal youth and beauty.เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอด 300 ปี ในดินแดนอมตะ ตราบจนชั่วนิรันดร์
Tonight we present the classic: "Show Me the Way to Go Home".คืนนี้เสนอภาพยนตร์อมตะ "ทางเก่าถิ่นเกิด"
He can give up eternity and become one of us.เขาละทิ้งความเป็นอมตะ และกลายเป็น...
Uh, h-how--how--how about Meantfor Each Other:เอางี้มั้ย แนวรักอมตะ
He´s got it aII-- sex, intrigue, immorality in the education system.เขามีครบ เซ็กซ์ ชู้สาว เรื่องอมตะในระบบการศึกษา
As you can see, Madam Chairman, I am no longer immortal.ตามที่ท่านเห็น ท่านประธานหญิง... ผมไม่ได้เป็นอมตะ
It's a classic depiction of good versus evil.ภาพอมตะการต่อสู้ของธรรมะกับอธรรม
I never said you couldn't be killed.ผมไม่เคยพูดว่าคุณเป็นอมตะ - ผมไม่เคยพูด
Immortal, wisest and fairest of all beings.สามวงถูกมอบให้กับพวกเอลฟ์ ผู้เป็นอมตะ มีปัญญาและคุณธรรมสูงสุด
You said you'd bind yourself to me forsaking the immortal life of your people.เจ้าบอกจะครองคู่กับข้า... ...จะยอมสละชีวิตอมตะ อย่างที่พวกเจ้าเป็น
It'll transform any metal into pure gold and produces the Elixir of Life which will make the drinker immortal."เปลี่ยนโลหะทุกอย่างให้เป็นทองได้ และยังนำไปปรุงยาชุบชีวิต ซึ่งทำให้ผู้ดื่มเป็นอมตะ
Some of the greatest minds had trouble learning,คนยิ่งใหญ่อมตะบางคนก็มีปัญหาเรื่องเรียน
Ever so coolly, through the immortal genius of the Bay City Rollers.ที่จะรู้สึกหนาว อ้างว้าง จากวงที่แสนอมตะ เดอะ เบย์ ซิตี้ โรลเลอร์
And besides what's the point in being immortal if you deny yourself life's simple pleasures?และนอกเหนือไปจาก ...อะไรคือจุดสำคัญในความเป็นอมตะ ...ถ้าคุณปฏิเสธชีวิตตัวเอง ชีวิตก็จะเป็นเรื่องธรรมดา
He became the first true immortal.เขากลายเป็นคนอมตะคนแรก
Is it not a fair trade, the life I have granted you? The gift of immortality?มันไม่ยุติธรรมหรอกหรอกับชีวิตที่ฉันให้เธอ ชีวิตอมตะ?
Corporations were given the rights of immortal persons.บรรษัทได้สิทธิ์เป็นบุคคลอมตะ
These are Everlasting Gobstoppers.เหล่านี้คือ Gobstoppers ที่เป็นอมตะ
The cure for death itself? The answer is immortality.ทางแก้โดยการฆ่าตัวตาย คำตอบของการมีชีวิตอมตะ
Somehow, the tables are turned.หนทางสู่อมตะ ด้วยเหตุผลบางประการ ทำให้แผนเปลี่ยน
Are you by any chance immortal?นี้แกเป็นอมตะหรือไงกัน
Your mortal journey is over, yes, but your imminent destiny is too important to be sacrificed.ถ้าหมายถึงร่างอันอ่อนแอไม่เป็นอมตะของเจ้า, ใช่, แต่ชะตากรรมของเจ้าสำคัญกว่าการตายด้วยเหตุผลนี้
Speed, strength, immortality.ว่องไว แข็งแกร่งและเป็นอมตะ
I will have an immortal love that overcomes all obstaclesหนูจะมีความรักอมตะ ที่อยู่เหนืออุปสรรคใดๆ
Since we're not immortal no more. We gotta take care of our immortal souls.ก็ตั้งแต่เราไม่ได้เป็นอมตะแล้ว เราก็ต้องคิดถึงความดีความชั่วบ้าง
Before wounds and weariness have taken their toll the mad king throws the best he has at us.สปาร์เทิน ดัน! นักรบอมตะ
They shout and curse stabbing wildly, more brawlers than warriors.อาสาสมัครผู้กล้า ต่างทำหน้าที่ของตน นักรบอมตะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อมตะ
Back to top