ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undying*, -undying-

undying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undying (adj.) ไม่รู้จักตาย See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, อมตะ, ถาวร Syn. eternal, everlasting, classic, immortal
English-Thai: HOPE Dictionary
undying(อันได'อิง) adj. ไม่รู้จักตาย,ไม่รู้จบ,ไม่สิ้นสุด,อมตะ,ถาวร., See also: undyingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
undying(adj) อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ตลอดกาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shah Jahan built the Taj Majal as a monument to his undying love for his wife.ชาห์ จาฮาน สร้าง ทัช มาฮาล เป็นอนุสรน์สถานแสดงความรักที่มีต่อภรรยา
The Navy has earned our undying gratitude. The Army is undefeated.ราชนาวีต่างซาบซึ้งอย่างไม่สิ้นสุด ที่กองทัพบกยังไม่ยอมแพ้
Senator, you have my undying gratitude.ท่านวุฒิฯ โปรดรับความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง
He is that undying reed that will not drown even if he stands before a gushing dam.เขาเป็นต้นกกที่ไม่มีวันตาย ที่จะไม่มีวันจมน้ำ ถึงแม้ว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าเขื่อนของการเยินยอ
Just like your undying grudge and hatred towards Shin Tae Hwan.เหมือนกับความเกลียดชังที่ไม่มีวันตายไปและ ความเป็นศัตรูกับชินแทฮวาน
# Limitless, undying love # # which shines around me like a million suns ## Limitless, undying love # # which shines around me like a million suns #
My... Undying gratitude [ chuckles ]ความรู้สึกซาบซึ้งของฉันไง
Because of their undying love for each other, this lake never freezes no matter how cold it gets.เพราะความรักที่เป็นอมตะของพวกเขา ไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนทะเลสาปแห่งนี้ก็ไม่มีวันเป็นน้ำแข็ง
She didn't hear him profess his undying love for her.เธอไม่ได้ได้ยินเรื่องที่สามี พูดถึงความรักที่ไม่มีวันตาย
I want to say thank you to my family for their strength in my absence... and for their undying faith this day would come.ผมอยากจะบอกว่า ขอบคุณครอบครัวของผม ที่แข็มแข็งในวันที่ผมไม่อยู่ และความศรัทธาที่ไม่มีวันหมดสิ้น ว่าวันนี้จะมาถึง
Tyler, I've been supernaturally blessed with the good fortune of a sire bond to you, so one could consider this me putting your undying loyalty to the test.ไทเลอร์ ฉันได้รับพรที่เหนือธรรมชาติ เพื่อให้เป็นนายของพวกนาย ดังนั้นนี่อาจจะเป็นบททดสอบ ความจงรักภักดีที่นายมีต่อฉัน
Consider this me putting your undying loyalty to the test.ถือซะว่านี่เป็นการทดสอบ ความจงรักภักดีของคุณ

undying ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铭心刻骨[míng xīn kè gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄜˋ ㄍㄨˇ, 铭心刻骨 / 銘心刻骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude
铭心镂骨[míng xīn lòu gǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄡˋ ㄍㄨˇ, 铭心镂骨 / 銘心鏤骨] engraved in one's heart and carved in one's bones (成语 saw); to remember a benefactor as long as one lives; undying gratitude

undying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不朽不滅[ふきゅうふめつ, fukyuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; eternal; immortal; imperishable; undying
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying
不滅[ふめつ, fumetsu] (adj-na,n,adj-no) immortal; undying; indestructible

undying ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมตะ[adj.] (amata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมต-[pref.] (amata-) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
มิคลาย[X] (mi khlāi) EN: undying ; everlasting FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undying
Back to top