ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deathlessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deathlessness*, -deathlessness-

deathlessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deathlessness (n.) ความเป็นอมตะ See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย Syn. perpetuity Ops. mortality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deathlessness
Back to top