ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ห้าม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ห้าม*, -ห้าม-

หาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หาม (v.) carry See also: take Syn. แบก, คอน
หามรุ่งหามค่ำ (adv.) day and night See also: round the clock Syn. ตลอดวันตลอดคืน
หามิได้ (neg.) no See also: not Syn. มิได้, มิใช่, ไม่ใช่, ไม่ใช่เช่นนั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
acquest(อะเควสท') n. ทรัพย์สินที่หามาได้ (ไม่ใช่จากมรดก) (that which has been acquired)
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
doolie(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
earning(เอิร์น'นิง) n. การหารายได้,การหามา., See also: earnings รายได้,ค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร
equipment(อีควิพ'เมินทฺ) n. อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องประกอบ,การจัดให้มี,การจัดหามาให้,การติดตั้งเครื่องมือ
flat-file databaseฐานข้อมูลรายแฟ้มหมายถึง โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้เก็บและเรียกหาข้อมูล ออกมาใช้ได้ทีละแฟ้ม เป็นสำคัญ ตรงข้ามกับฐานข้อมูลสัมพันธ์ (relational database) ซึ่งจะทำให้เรียกหามาใช้ได้ มากกว่าครั้งละหนึ่งแฟ้ม
forage(ฟอ'ริจฺ) n. อาหารปศุสัตว์,การหามาซึ่งอาหารปศุสัตว์,การออกหาเสบียงอาหาร,การตรวจค้น. vi. หาอาหาร,ตรวจค้น,ค้นหา,จู่โจม. vt. ค้นหา,หาอาหาร,จู่โจม,ปล้นสะดม, See also: forager n., Syn. search
furnishing(เฟอร์'นิชชิง) n. สิ่งที่จัดหามาให้,เครื่องติดตั้ง,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
kit(คิท) n. ชุดเครื่องมือ,ชุดส่วนประกอบ,ชิ้น,ส่วนสำคัญที่ประกอบเป็นชุด,ชุด,กลุ่ม. -Phr. (kit and caboodle (boodle) ทั้งหมด,จัดหามาให้,จัดหาเครื่องประกอบ), Syn. gear,outfit,rig
litter(ลิท'เทอะ) {littered,littering,litters} n. เกี้ยว,แคร่,เปลหาม,เตียงหาม,คนหาม,ฟาง,หญ้าแห้ง,สิ่งหมักหมมบนพื้นดินของป่า,สิ่งเรี่ยราดกระจุดกระจาย,ลูกสัตว์คอกหนึ่ง vt. ทิ้งเรี่ยราด, ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง, ออกลูก (สัตว์)
pallbearer(พลอแบ'เรอะ) n. ผู้หามหีบศพ
procurable(โพรเคียว'ระเบิล) adj. พอจะเอามาได้,หามาได้,นำมาได้
procural(โพรเคียว'เริล) n. การหามาได้,การได้มา
procurance(โพรเคียว'เรินซฺ) n. การจัดหา,การหามาได้,การเป็นตัวแทน,ค่านายหน้า,การเป็นสื่อโลกีย์
procure(โพรเคียว'เออะ) n. จัดหา,หามาให้,ล่อลวง,หาผู้หญิงมาเป็นโสเภณี,นำมาซึ่ง,ก่อให้เกิด. vi. จัดหาหญิงโสเภณีมาให้ทำประเวณี,แนะนำหญิงโสเภณี., See also: procurable adj. procurement n., Syn. gain,win,contrive
provision(พระวิช'เ?ิน) n. การจัดหา,สิ่งที่จัดหามาให้,การเตรียมการ,การกำหนด,ข้อกำ-หนด,บทบัญญัติ,เสบียงอาหาร,การแต่งตั้งตำ-แหน่งทางศาสนา (โดยเฉพาะศาสนาคริสเตียน) . vt. จัดหา,จัดเสบียงอาหาร., See also: provisioner n., Syn. condition,ar
prurience(พรู'เรียนซฺ) n. ตัณหามาก,โลกีย์มาก,ความมักมากในกาม., See also: prurient adj., Syn. pruriency
set(เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั้ง,ตั้งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรียมการ vi. เคลื่อนลง,ตก,เหมาะกับ,เหมาะสม,ออกเดินทาง,เริ่มทำ,ลงลายเซ็น. n. การตั้ง,การจัดตั้ง,ชุด,เครื่องชุด,การเคลื่อนลงของตะวัน,ตะวันตกดิน,อนุกรมสิ่งตีพิมพ์,พวก,กลุ่มเกม,ทิศทาง,เครื่องรับ (วิทยุ,โทรทัศน์)
pcพีซีส่วนบุคคลย่อมาจากคำว่า personal computer (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป ดู microcomputer ประกอบ
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
stretcher(สเทรช'เชอะ) n. เครื่องดึง (ยืด,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ,กรอบขึงผ้าภาพวาด,เปลหาม,ไม้ยันเท้าการตีกรรเชียง,ขาเหยียบ,อิฐแนวข้าง,คำพูดโอ้อวด, Syn. litter,tie,brace
English-Thai: Nontri Dictionary
acquire(vt) ได้มา,ได้รับ,หามาได้,เข้ายึด
bearer(n) คนหาม,ผู้รับ,ผู้ถือจดหมาย
bearing(n) การหาม,การทำให้เกิดผล,กิริยาท่าทาง
bier(n) เชิงตะกอน,แคร่หามศพ,รถบรรทุกศพ
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง
litter(n) ของสัพเพเหระ,แคร่,เกี้ยว,เปลหาม
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม
procurable(adj) พอจะหามาได้
procure(vt) จัดหา,หามา,นำมาซึ่ง,ล่อลวง,เอามา
sedan(n) คานหาม,แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,วอ,รถประทุน
stretcher(n) ขาเหยียบ,เปลหาม,กรอบขึงผ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stretcherเปลหาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emerald buddha (Statue)พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร [TU Subject Heading]
medianมัธยฐาน, ค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด เมื่อเรียงค่าของข้อมูลจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด หรือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
percentileเปอร์เซ็นไทล์, ค่าของข้อมูล ณ จุด 99 จุด ที่แบ่งข้อมูลซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากออกเป็น 100 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่า ๆ กัน เรียกว่า เปอร์เซ็นไทล์  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Robust contentเนื้อหาแกร่งการที่เนื้อหามีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งยังคงความหมายเดิมอยู่ได้ โดยการอ่านและการตีความของซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ใดๆ รวมถึงการใช้ผ่านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การใช้โปรแกรมดูเว็บเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะต้องสามารถแสดงเนื้อหาได้เท่ากับการเข้าถึงด้วยโปรแกรมดูเว็บผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dimension (vt.) หามิติ See also: วัดระยะ Syn. measure, size, survey
bedevil (vt.) ทำให้เป็นปัญหามากและยาวนาน
dimension (n.) การหามิติ See also: การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะ Syn. measurement
equip (vt.) จัดหามาให้ See also: จัดหาสิ่งจำเป็นไว้ให้ Syn. provide, supply
go to great lengths (idm.) มีปัญหามาก See also: ทำงานหนัก
hacker (n.) ผู้ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ (ทางคอมพิวเตอร์) See also: ผู้เจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นคำที่ใช้ในหมู่นักเขียนโปรแกรมหมายถึงผู้แสดงหาความรู้ในระบบ คอมพิวเตอร์เพราะความอยากรู้ เช่น บางคนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเจาะเข้าไปดูขั้นตอนในการเชื่อมโปรแกรม ที่ทำงานเข้าด้วยกัน
have hell to pay (idm.) ประสบปัญหามาก See also: มีความยุ่งยากมาก Syn. have the devil to pay Ops. have the devil to pay
have the devil to pay (idm.) ประสบปัญหามาก
litter (n.) เปลหาม See also: เตียงหาม, คานหาม Syn. stretcher
obtain for (phrv.) จัดหามาให้ Syn. get for, procure for
obtainment (n.) การจัดหามSee also: การจัดซื้อ, ฝ่ายจัดหา, ฝ่ายจัดซื้อ Syn. purchase
pallbearer (n.) ผู้หามหีบศพ
portable bed (n.) เปลหาม Syn. litter, pallet
procuration (n.) การจัดหาม
procure (vt.) จัดหามSee also: จัดซื้อ Syn. get, obtain, secure, buy
procurement (n.) การจัดหามSee also: การจัดซื้อ, ฝ่ายจัดหา, ฝ่ายจัดซื้อ Syn. purchase, obtainment
provision (n.) สิ่งที่จัดหามาให้ Syn. stock, store
stretcher (n.) เปลหาม Syn. litter, pallet, portable bed
There will be the devil to pay (idm.) มีปัญหามากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We have to find it within an hourเราต้องหามันให้พบใน 1 ชั่วโมง
Where did you find it?คุณหามันมาได้จากที่ไหนหรือ?
I put my phone down somewhere and now I can't find itฉันวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนสักแห่งและตอนนี้ฉันหามันไม่เจอ
I can't remember exactly where, but we can look it upฉันไม่สามารถจำได้แน่นอนว่าที่ไหน แต่เราสามารถค้นหามันได้
How much trouble do you think I would get into?ปัญหามากแค่ไหนที่คุณคิดว่าฉันจะพบเจอ
You're so trying to get me into so much troubleคุณพยายามอย่างเหลือเกินที่จะสร้างปัญหามากมายให้ฉัน
Did I cause that much trouble for him?ฉันได้สร้างปัญหามากมายให้กับเขาอย่างนั้นหรือ
I won't be much troubleฉันจะไม่เป็นปัญหามากนักหรอก
You're already causing too much troubleเธอทำให้เกิดปัญหามากมายซะแล้วล่ะ
I apologize for causing so much troubleฉันต้องขอโทษด้วยที่สร้างปัญหามากมายเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Find another tape. Uncle Merrill, I'm using your tape.หาม้วนอื่นสิลูก อาเมอร์ริลผมใช้เทปอานะ
Get me some morphine from your kitchen, I've run out.หามอร์ฟีนให้ผมจากครัวคุณหน่อย ของผมหมดแล้ว
Find it, hide in it and strike!หามัน หลบมัน และ โจมตี
Find them. Find them both.หามัน หามันให้เจอทั้งคู่!
Find it, Rosso, for God's sake!หามัน, รอสโซ่, เห็นแก่พระเจ้า!
Find it, we need it!หามัน, เราต้องใช้มัน!
Earned through my blood and sweat. How could you say that?หามันด้วยน้ำพักน้ำแรงของพี่เอง เธอพูดอย่างนั้น ได้อย่างไร?
Finding it and leaving with it alive are two different things.หามันพบกับเอามันไปด้วยทั้งที่มีชีวิตอยู่ มันคนละเรื่องกัน
Normally, I wouldn't deal with these dust bunnies but it's kind of my favorite pen.หามันอยู่ ปกติแล้ว ฉันจะไม่ยอม คลุกฝุ่นหรอกนะ แต่มันเป็นปากกาด้ามโปรด
It'll be good for us... But impossible to find him...หามันเจอ งานก็จบ แต่จะหามันพบได้จากไหน
Find it, get to the exit coordinates, we'll turn the portal back on in exactly...หามันให้เจอ กลับมาที่พิกัดทางออก เราจะเปิดประตูมิติกลับมาภายใน
Find him! he dies!หามันให้เจอ มันต้องตาย
Find him. Whatever it takes.หามันให้เจอ ไม่ว่ายังไงก็ต้องได้ตัวมันมา
Find it in the next 24 hours.หามันให้เจอภายใน 24 ชั่วโมง
Find it, Alice. Take it to the White Queen.หามันให้เจออลิซ เอามันไปให้ราชินีขาว
Search a spot and then move on. Okay?หามันให้เจอแล้วกลับขึ้นมา โอเค?
Find out and call me back.หามันให้ได้ แล้วโทรกลับฉันด้วย
Get me someone I can talk to.หามาซักคน ที่ผมคุยด้วยได้
Find Ma Roo and bring him here.หามารู และพาเขากลับมาที่นี
Martin Bedell number one.หามาร์ติน บีเดล หมายเลข1
Find anything And quickly.หามาแล้วกัน รีบ ๆ ด้วย
Get that for me, and I'll tell you who has your son.หามาให้ผมแล้วผมจะบอก
Try not to kill too many, we need them alive.หามาให้หมด พยายามอย่าฆ่าคนมากเกินไป เราต้องการตัวเป็นๆ
Enough to wet tongue and cock for my master's men.หามาให้เพียงพอกับลิ้นและไอ้หนูของคนของเจ้านายข้าด้วยล่ะ
Find out how much they'll sell youหามาให้ได้ว่าพวกเขาขาย ไม่ว่าแบบเย็น
We scraped together what we could, sir. But it's not much.หามาได้ทุกอย่างที่มี แต่ไม่มาก
Keep your friends close, your enemies, blah blah.หามิตรไว้ใกล้ตัว แต่ให้ศัตรูอยู่ใกล้ๆ เสียยิ่งกว่า บลา บลา
Oh, my God, what a couple of squares.หามิวเรียล โกลด์แมนด์จ้ะที่รัก
Delayed have I been, but not too far away am I now.หามิได้ อาจล่าช้าไปบ้าง แต่ก็อยู่ไม่ไกลแล้วพะย่ะค่ะ
There's nothing for you, even if she's aliveหามีประโยชน์อันใดต่อเจ้าไม่
Get a better angle of the room.หามุมดีๆในห้องนี้หน่อย
Find us some shade.หามุมดีๆให้เราหน่อยสิ
To get some peace and quiet, so I get it if you just...หามุมสงบ เงียบๆ ฉันก็เจอที่นี่ ถ้าคุณ...
Look for its blind spot! Every dragon has one.หามุมอับ มังกรทุกตัวจะมีมุมอับ
Let me find your light a little bit. Face a little...หามุมแสงนิดนึง ให้แสงกระทบกับใบหน้า
I heard nothing. I've got my own troubles.ฉันไม่สน ฉันมีปัญหามากพอแล้ว
Oh, well, he can't get in much trouble... between here and school.ในปัญหามากระหว่างที่นี่และที่ โรงเรียน
Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.การเเบล็คเมล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันก่อปัญหามากมายให้กับหลายคนได้
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ห้าม
Back to top