ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obtainment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obtainment*, -obtainment-

obtainment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obtainment (n.) การจัดหามา See also: การจัดซื้อ, ฝ่ายจัดหา, ฝ่ายจัดซื้อ Syn. purchase

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obtainment
Back to top