ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลายอย่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลายอย่าง*, -หลายอย่าง-

หลายอย่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลายอย่าง (adj.) varied See also: numerous, many Syn. หลายสิ่งหลายอย่าง, หลายแบบ, หลายชนิด, หลายประเภท Ops. ชนิดเดียว, แบบเดียว, อย่างเดียว
English-Thai: HOPE Dictionary
divers(ได'เวิร์ซ') adj. หลากหลาย,มากมาย. -pron. มากมายหลายอย่าง
diverse(ไดเวิร์ซฺ') adj. หลายอย่าง,หลากหลาย,แตกต่างกัน.
diversified(ไดเวอ'ซะไฟดฺ) adj. หลายอย่าง,หลายชนิด,หลากหลาย, Syn. varied
gallimaufry(แกลละมอ'ไฟร) n. ฉับฉ่าย,การผสมกันหลายอย่าง,อาหารผัดโป้ยเซียน, Syn. . medley
olio(โอ'ลิโอ) n. อาหารที่ส่วนประกอบหลายอย่าง,อาหารผัดโป๊ยเซียน,จับฉ่าย,ของคลุกเคล้า,ปกิณกะ,บันทึกเก็บเล็กผสมน้อย pl. polios
omnium-gatherum(ออมนิอัมแกธ'เธอะรัม) n. การเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง,การเก็บรวบรวมหลายสิ่งหลายอย่าง,งานเลี้ยงที่คนทุกประเภทมาร่วมกัน
sergeant at lawn. ทนายความชั้นสูงสุด (อังกฤษ) มีอภิสิทธิ์หลายอย่างในศาล
start buttonปุ่มเริ่มต้นในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ปุ่มเริ่มต้นจะอยู่บนแถบงาน (task bar) ที่ด้านล่างซ้ายสุดของจอภาพ จะมองเห็นได้ทันทีที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบวินโดว์เรียบร้อยแล้ว ถ้ากดเมาส์ที่ปุ่มนี้ จะมีเมนูให้เลือกสั่งงานได้หลายอย่างดู Start menu ประกอบ
versatile(เวอ'ซะไทลฺ,-ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง,สามารถปรับตัวได้ง่าย,มีความสามารถรอบตัว,อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical,useful,gifted,resourceful
well-rounded(เวลเรา'ดิด) adj. มีรสนิยมหลายด้าน,มีความสามารถหลายอย่าง,เจริญเติบโตอย่างดี,ได้สมดุล, Syn. well planned,shapely
wheeler-dealer(วีล'เลอะ ดีล'เลอะ) n. ผู้ที่ปฏิบัติการโดยอิสระ,ผู้ที่กระทำการหลายอย่าง,ผู้ที่คล่องแคล่ว, Syn. wheeler and dealer
word processingการประมวลผลคำการประมวลคำหมายถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ มาพิมพ์ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ แล้วใช้คำสั่งจัดให้แสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ เช่น กำหนดขนาดของหน้า กำหนดให้ให้หน้าหนึ่งมีกี่บรรทัด แต่ละบรรทัดมีกี่ตัวอักษร นอกจากนั้น ยังสามารถแก้ไขง่าย กับทั้งเก็บไว้ใช้ในโอกาสหลังได้ ส่วนมากจะใช้โปรแกรมสำเร็จช่วย ปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาให้ทำเพิ่มขึ้นได้อีกหลายอย่าง เป็นต้นว่า แทรกภาพได้ ทำตารางประกอบได้ ตรวจแก้ตัวสะกดให้ได้ แม้แต่เสนอศัพท์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ ก็ได้ ฯ
English-Thai: Nontri Dictionary
JACK-OF-ALL-jack-of-all-trades(n) คนทำงานได้หลายอย่าง,คนที่ทำงานคล่องแคล่ว
multifarious(adj) หลายอย่าง,หลายประการ,ต่างๆนานา,มากมาย
multiple(adj) หลายอย่าง,หลายเท่า,ควบ,หลายฝ่าย,ซ้อน
multiplicity(n) จำนวนหลายอย่าง,ความมากมาย,ความซับซ้อน
numerous(adj) มาก,หลายอย่าง,นานา
varied(adj) หลายอย่าง,แตกต่างกัน,ผันแปร,ต่างๆนานา
versatile(adj) เก่งหลายอย่าง,อเนกประสงค์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bauxite บอกไซต์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในคร้วเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลังจะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า ผงอะลูมินา Al2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดี [สิ่งแวดล้อม]
Buna Nยางไนไทรล์ เป็นโคโพลิเมอร์ของบิวทาไดอีนและอะคริโลไนไทรล์ มีชื่อทางการค้าหลายอย่าง เช่น Hycar, Paracil (ดู Nitrile) [เทคโนโลยียาง]
Complexซับซ้อนมาก,สารประกอบเชิงซ้อน,สลับซับซ้อน,คอมเพล็กซ์,คอมเพลกซ์,สารเชิงซ้อน,ลักษณะหลายอย่าง,เชิงซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]
Lake ทะเลสาบ ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่และบริเวณน้ำมาก ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สัมพันธ์กัน และมีการถ่ายทอด พลังงานในรูปของสารอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคตามลำดับ ทะเลสาบ เกิดขึ้นได้จากกระบวนการหลายอย่าง ได้แก่ เกิดจากการยกตัว ยุบตัว หรือการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดจากการทำงานของภุเขาไฟ และเกิดจากการทำงานของธารน้ำแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Mixedรวมกัน, ลักษณะหลายอย่าง, แบบผสม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
multiple (adj.) หลายอย่าง See also: มากมาย, หลายประการ, หลายเท่า, เป็นทวีคูณ Syn. complicated, many, manifold, multiplex Ops. simple, united
diverse (adj.) ประกอบไปด้วยของหลายสิ่งหลายอย่าง See also: หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง Syn. various, several, few, many
jack of all trades (idm.) คนที่ทำงานหลายอย่าง
multiplicate (adj.) มากมายหลายอย่าง Syn. manifold, multiple, multiplex
nurse practitioner (n.) พยาบาลฝึกให้ทำงานหลายอย่างที่เป็นงานของแพทย์
versatile (adj.) ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง See also: ซึ่งสามารถปรับตัวได้ง่าย, ซึ่งมีความสามารถรอบตัว, อเนกประสงค์ Syn. all-round, adaptable, skillful Ops. awkward, unchanging, unadaptable
versatilely (adv.) อย่างมีประโยชน์หลายอย่าง
versatileness (n.) การมีประโยชน์หลายอย่าง
wear more than one hat (idm.) ทำหน้าที่หลายอย่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You two have a lot in commonคุณสองคนมีอะไรเหมือนกันหลายอย่าง
I do so many things and I keep so busyฉันทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายและมีธุระยุ่งอยู่ตลอด
It sure seems like we got a lot in commonแน่นอนมันดูเหมือนเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fact is, you're looking at the source of the modern age, the microchip, lasers, spaceflight, cars, all reverse-engineered by studying him.เพราะมันคือต้นตอ วิทยาการสมัยใหม่ ไม่โครชิพ ,เลเซอร์ ,ยานอวกาศ ,รถยนต์ หลายอย่าง เริ่มต้นจาก การศึกษาเจ้านี่
Of course, I'm sure there are some unmeasurable energies, like our soul.แน่นอน ผมมั่นใจว่ามีพลังงาน หลายอย่าง ที่ไม่อาจวัดค่าได้ อย่างเช่น วิณญานของเรา
Well, you have been making up for lost time.หลายอย่าง ก็ง่ายๆอย่างนั้น
Lot of stuff I didn't wanna relive-- things I did,หลายอย่าง ที่ผมยังเป็นห่วง สิ่งที่ผมทำลงไป
There's a lot of her that reminds me of you.หลายอย่างของเธอทำให้ฉันนึกถึงคุณ
Things are gonna change after Mother's visit.หลายอย่างจะเปลี่ยนไป หลังจากการมาของท่านแม่
Things are hard for young men.หลายอย่างดูหนักหนาสำหรับคนหนุ่ม
So much for my promise that things would be different, right?หลายอย่างที่พี่สัญญาไว้ มันไม่เป็นไปตามนั้น
So much for the day of the dead.หลายอย่างประดังประเดในวันครบรอบวันตายเลยนะ
Things have changed.หลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้ว
Things between us are gonna be more about us.หลายอย่างระหว่างเรา จะเป็นเรื่องของเรามากขึ้น
A bunch of things to think about and choose from.หลายอย่างอะ มีให้เลือก
Danger, danger.หลายอย่างเกิดขึ้นที่นี่
A lot has happened since the last time I saw you.หลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่เราจากกัน
A lot is going on in my life.หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตฉัน
A lot can happen in three weeks.หลายอย่างเกิดขึ้นได้ใน3สัปดาห์
A lot can happen in a year.หลายอย่างเกิดขึ้นได้ในหนึ่งปี
A lot of things have changed since Fox River.หลายอย่างเปลี่ยนไป ตั้งแต่ออกมาจากฟ๊อกซ์ริเวอร์
Many things, actually, but you already knew that, thanks to my fancy SHIELD house-arrest gizmo tracking my every key swipe,หลายอย่างเลย แต่เหมือนคุณก็คงจะรู้แล้ว ขอบคุณสำหรับกลไกสุดน่ารักของชีลด์ ติดตามหมด ทั้งขโมยกุญแจ..
A lot more is unnecessary.หลายอย่างเลยที่เกินจำเป็น สิ่งที่เราทำได้...
I've done unbelievable things... in the name of a faith that was never my own.หลายอย่างเหลือเชื่อว่าข้าจะทำ
And things are going to be different in this house.หลายอย่างในบ้านนี้ จะต้องเปลี่ยนไป
Things have changed.หลายอย่างได้เปลี่ยนไป
So much has changed.หลายอย่างได้เปลี่ยนไปมาก
It takes so many things to make love last.การที่จะให้รักยืนยงน่ะ ต้องประกอบด้วยหลายอย่าง
Yes, you're a man of many talents.ใช่, คุณเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่าง
I think it's many things.ฉันคิดว่ามันหลายสิ่งหลายอย่าง
He has many excellent qualities, but thinking is not one of them.เขามีความสามารถดีๆหลายอย่างๆ แต่เขาไม่ถนัด เรื่องใช้ความคิด
I went to the mailbox and got the mail I went to Mars, look what I learned to do.เรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำ...
There are a lot of things about me that aren't what you thought.มีอะไรหลายอย่างในตัวหนู ที่พ่อยังไม่เคยรู้มาก่อน
Like so many things, it is not what is outside, but what is inside that counts.เหมือนของหลายอย่าง ไม่สำคัญที่ภายนอก สำคัญที่ภายในต่างหาก นี่ไม่ใช่ตะเกียงธรรมดา!
I can do lots of things.ฉันทำได้ตั้งหลายอย่าง
There's so much to do.มีอีกหลายอย่างที่ต้องทำ
I have things to do, people to see... a billion calls to make.ฉันยังต้องทำอีกหลายอย่าง ทั้งข้อมูล ทั้งระบบต่างๆ
All around this house, I see the signs.รอบๆบ้านหลังนี้ ฉันเห็นสัญญาณหลายอย่าง
There's so many things I cannot graspมีอีกหลายอย่างที่ฉันไม่อาจเข้าใจ
Makemake will eat her soul when she dies. - At least He'll be eating.คอรีโตฝ่าฝืนสิ่งต้องห้ามหลายอย่าง เทพเจ้าจะกินวิญญาณเมื่อนางตาย
It's a chief resource of the Wachati. They use it to make things.เป็นทรัพยากรหลักของเผ่า พวกเขาใช้ทำเครื่องใช้หลายอย่าง
I got things to do, I got places to be.ต้องทำหลายอย่างต้องไปหลายที่...
I got some moves I could make here.ผมสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลายอย่าง
Back to top