ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manifold

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manifold*, -manifold-

manifold ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manifold (adj.) หลากหลาย See also: นานาประการ, นานาชนิด, หลายชนิด, มากมาย, หลายอย่าง Syn. diverse, numerous, various
manifold (n.) ห้องหรือท่อที่มีทางเข้าออกหลายทาง
manifold (vt.) ทำให้เพิ่มทวีคูณ See also: ทำให้เพิ่มมากขึ้น
manifold (vt.) ถ่ายสำเนา See also: ถ่ายเอกสาร
manifolder (n.) ผู้ถ่ายสำเนา
manifoldly (adv.) โดยถ่ายสำเนา
manifoldness (n.) การถ่ายสำเนา
English-Thai: HOPE Dictionary
manifold(แมน'นะโฟลด์) adj. หลายชนิด,หลากหลาย,มากมาย,นานา,หลาย n. สิ่งที่มีหลายส่วนหลายลักษณะ,สิ่งจำลอง, (เครื่องกลไก) ห้องที่มีทางออกหลายทาง. vt. ถ่ายสำเนา,อัดสำเนา., See also: manifoldness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
manifold(adj) หลายเท่า,มากมาย,ซับซ้อน,หลากหลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
manifoldท่อร่วม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manifoldสายยาง [การแพทย์]
Manifold business forms industryอุตสาหกรรมแบบพิมพ์ทางธุรกิจแบบพับ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Besides, despite manifold attractions, it is by no means certain another offer of marriage will ever be made to you.ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนสวย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีคนมาขอแต่งงานด้วยอีก
It's gonna turn your manifold into pudding, so don't use it too soon.มันจะทำให้ท่อคุณเป็นพุดดิ้งเลย เพราะงั้นอย่าใช้มันเร็วเกินไปล่ะ

manifold ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, 千差万别 / 千差萬別] manifold diversity
流形[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 流形] manifold (math.)
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
多样[duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, 多样 / 多樣] diversity; manifold
多种多样[duō zhǒng duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, 多种多样 / 多種多樣] manifold; all sorts; many and varied
代数流行[dài shù liú xíng, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 代数流行 / 代數流行] (math.) manifold
流行[liú xíng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, 流行] to spread; to rage (of contagious disease); popular; fashionable; prevalent; (math.) manifold

manifold ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキマニ[, ekimani] (n) (abbr) exhaust manifold
マニホールド[, maniho-rudo] (n) manifold
多様体[たようたい, tayoutai] (n) {math} manifold (differential geometry); algebraic variety
重々;重重[じゅうじゅう, juujuu] (adj-no,adv,n) repeated; manifold

manifold ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saugrohr {n}inlet manifold
Ansaugkrümmer {m} [auto]intake manifold
Auspuffkrümmer {m} [auto]exhaust manifold
Krümmer {m} [auto]manifold
Sammelrohr {n}manifold
Ventilinsel {f} [techn.]manifold
Vervielfältiger {m}manifold-writer
vielfältig {adv}manifoldly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manifold
Back to top