ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลักฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลักฐาน*, -หลักฐาน-

หลักฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลักฐาน (n.) proof See also: evidence, testimony, verification, confirmation, substantiation Syn. ข้อพิสูจน์
หลักฐาน (n.) proof See also: evidence, substantiation, testimony Syn. ข้อยืนยัน, ข้อรับรอง
หลักฐาน (n.) witness Syn. ผู้เห็นเหตุการณ์
หลักฐาน (n.) evidence See also: testimony, proof
หลักฐาน (n.) certificate See also: identification papers, credentials Syn. ใบแสดงหลักฐาน, เอกสารสำคัญ
หลักฐาน (n.) exhibit See also: property in dispute, common property in dispute, stolen property
หลักฐาน (n.) evidence See also: proof
หลักฐานทางธรณีวิทยา (n.) geological evidence
หลักฐานทางโบราณคดี (n.) archaeological evidence
English-Thai: HOPE Dictionary
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
authentic(ออเธน'ทิค) adj. แท้จริง,น่าเชื่อถือ, ไม่ใช่ปลอม, ของแท้,มีหลักฐาน,จริง, Syn. real, true,factual-A. false,fake)
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
bank paperธนบัตร,ดราฟท์,หลักฐานหรือตั๋วแลกเงินธนาคาร, Syn. bank notes
betoken(บิโท'เคิน) {betokened,betokening,betokens} vt. เป็นหลักฐาน,ล่อแสดง,แสดงถึง,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
cedulan. หลักฐานการเสียภาษีแล้ว,ประกาศนียบัตร
chapter and versen. (การอ้าง) ถ้อยคำในบท,หลักฐาน
chit(ชิท) n. เด็ก,เด็กสาว,เด็กเล็ก ๆ ,ใบเซ็นชื่อเชื่อ,ใบเสร็จรับของ,ใบสำคัญหลักฐานการจ่าย,จดหมายที่มีข้อความเล็กน้อย,หน่ออ่อน,หน่อ vt. เด็ดเอาหน่อออก, Syn. child
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน,การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation,proof
credence(เครด'เดินซฺ) n. ความเชื่อถือว่าจริง,ความไว้วางใจ,หลักฐานความเชื่อถือ -Phr. (credence table,credenzaโต๊ะข้างที่ใช้ในวิธีศีลมหาสนิท (Eucharist)), Syn. assurance,belief,trust,faith ###A. distrust,mistrust
credential(คริเดิน'เชิล) n. หลักฐานอ้างอิง,หนังสือรับรอง,หนังสือแนะนำตัว,สาสน์ตราตั้งทูต,ประกาศนียบัตร. adj. ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิง หรือรับรอง, See also: credentialed adj.
credit(เครด'ดิท) {credited,crediting,credits} n. ความน่าไว้วางใจ,ความเชื่อถือ,ชื่อเสียง,เกียรติยศ,เกียรติภูมิ,ฐานะ,หลักฐาน,สินเชื่อ,การเชื่อของ,เงินสินเชื่อ,เงินคงเหลือในธนาคาร,บัญชีรายรับ,หน่วยกิตวิชา,หนังสือรับรองสินเชื่อ vt. เชื่อถือ,ไว้วางใจ,เลื่อมใส,นำชื่อ
debenture(ดิเบน'เชอะ) n. เอกสารหลักฐานการลดภาษีที่ศุลกากร,ใบหุ้นของบริษัท
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
document(ดอก'ยะเมินทฺ) n. เอกสาร,สาร,เอกสารหลักฐาน,ภาพยนต์บันทึกเหตุการณ์,หลักฐานพยาน,เครื่องพิสูจน์. vt. มีเอกสารประกอบ,, See also: documentary adj.
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน,ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
evidential(เอฟวิเดิน'เชิล) adj. ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน,ซึ่งเป็นเครื่องแสดง
exhibit(เอกซิบ'บิท) vt. แสดง,แสดงนิทรรศการ,ออกแสดง,อธิบาย,แสดงต่อศาล (พยานหลักฐาน) n. นิทรรศการ,สิ่งที่นำมาแสดงนิทรรศการ., See also: exhibitor,exhibiter n., Syn. display
ground(เกราดฺ) n. พื้น,พื้นดิน,ดิน,ที่ดิน,สนาม,สถานที่,บริเวณ,เขต,เรื่องราว,หัวเรื่อง,ท้องน้ำ,ท้องทะเล,ก้นน้ำ,หลักฐาน,พื้นฐาน,เหตุ,ที่มั่น,หลักฐานอ้างอิง,ที่มั่น. v. กริยาช่อง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h
i.o.u.abbr. I owe you,หลักฐานการยืมเงินหรือเป็นหนี้ที่มีลายเซ็นของลูกหนี้
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์,ความเหมือนกัน,หลักฐาน,รูปพรรณ, Syn. self,individuality
ill-foundedadj. ซึ่งมีหลักฐานอ่อน,ไม่ยืนยัน,ด้วยเหตุผล
iouabbr. I owe you,หลักฐานการยืมเงินหรือเป็นหนี้ที่มีลายเซ็นของลูกหนี้
justifier(จัส'ทิไฟเออะ) n. ผู้แก้ต่าง,ผู้แก้ตัว,ผู้แสดงความบริสุทธิ์,ผู้แสดง,หลักฐานแก้ตัว
king's evidence() n. หลักฐานพยานจากจำเลย
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย,อย่างวางอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐาน,ในฐานะเป็นต้นตำรับ,ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.
postulate(พอส'ชะลิท) n. ขอร้อง,ยืนยัน,อ้าง,วางสมมุติฐาน,วางหลัก. n. สมมุติฐาน,หลัก,หลักฐาน,หลักการพื้นฐาน,เงื่อนไขที่ต้องมีก่อน., See also: postulation n. postulational adj., Syn. demand premise
premise(เพรม'มิส) n. หลักฐาน,ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมุติฐาน, See also: premises ที่ดินที่รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง,สถานที่. vt. เสนอล่วงหน้า,อ้างหลักฐาน,บรรยาย,เสนอสมมุติฐาน. vi. เสนอสมมุติฐาน, Syn. assumption
prima facie casen. คดีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนประกอบภายนอก
prima facie evidencen. พยานหลักฐาน ที่พอเพียง
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
prooflessadj. ไม่มีหลักฐาน
recognizance(ริคอก'นิเซินซฺ,-คอน'นิเซินซฺ) n. การค้ำประกัน,หนังสือค้ำประกัน,เงินประกันที่มอบให้แก่ศาล,เงินประกัน,เงินค้ำประกัน,หลักฐาน,เครื่องแสดง,เหรียญหรือเข็มประดับ
record(เรค'เคิร์ด) n. บันทึก,การบันทึก,สำนวน,สิ่งที่บันทึกไว้,ประวัติ,เอกสาร,หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้,จานเสียง,แผ่นเสียง,เทปบันทึก vt.,vi. (รีคอร์ด') บันทึก,ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก,เกี่ยวกับบันทึก,ยอดเยี่ยม,ทำลายสถิติ,ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า)
refer(รีเฟอ') v. อ้างถึง,อ้างอิง,พาดพิง,กล่าวถึง,เกี่ยวโยงไปถึง,ค้นหา (หลักฐาน,พจนานุกรม) ,เสนอแนะ,ถาม, See also: referable adj. referrable adj. referral n. referrer n., Syn. attribute,impute,consign
reference(เรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การอ้างอิง,การอ้างถึง,หนังสืออ้างอิง,เครื่องหมายอ้างอิง,บุคคลที่อ้างถึง,ความสัมพันธ์,หลักฐาน,หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง, Syn. mention,source
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
English-Thai: Nontri Dictionary
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
basis(n) มูลฐาน,หลักฐาน,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,กฎเกณฑ์
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confutation(n) การหักล้าง,การพิสูจน์ว่าผิด,การทำให้จำนนต่อหลักฐาน
confute(vt) ทำให้จำนนต่อหลักฐาน,พิสูจน์ว่าผิด
credentials(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,หนังสือรับรอง,หลักฐานอ้างอิง,สาสน์ตราตั้ง
document(n) เอกสาร,หลักฐาน,สาร,เครื่องพิสูจน์
evidence(n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล
foothold(n) หลักฐาน,ฐานะ,ที่มั่น,จุดมั่น
foundation(n) การสถาปนา,รากตึก,รากฐาน,การสร้าง,มูลนิธิ,หลักฐาน,พื้นฐาน
ground(n) พื้นดิน,ดิน,มูลฐาน,ที่มั่น,หลักฐาน,รากฐาน,ที่ดิน
groundless(adj) ไม่มีหลักฐาน,ไม่มีเหตุผล
identity(n) เอกลักษณ์,รูปพรรณ,หลักฐาน
institute(n) สิ่งที่จัดขึ้น,องค์การ,สถาบัน,หลักฐาน,วิทยาลัย
institutional(adj) เกี่ยวกับสถาบัน,เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม,เกี่ยวกับหลักฐาน
postulate(n) สมมุติ,หลักฐาน,เงื่อนไข
premise(n) หลักฐาน,สถานที่,สมมุติฐาน,ข้อสนับสนุน
proof(n) ข้อพิสูจน์,การพิสูจน์,ตัวอย่าง,หลักฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ
recognizance(n) ข้อผูกมัด,เงินประกัน,การค้ำประกัน,หลักฐาน
testify(vi) เป็นพยาน,แสดงหลักฐาน,ให้การ,ยืนยัน,พิสูจน์
testimony(n) พยาน,ข้อพิสูจน์,หลักฐาน,บัญญัติ 10 ประการของโมเสส
token(n) เครื่องหมาย,เหรียญ,เบี้ย,ของขวัญ,พยานหลักฐาน,เครื่องแสดง,ของที่ระลึก
vestige(n) เครื่องหมาย,ร่องรอย,หลักฐาน
witness(n) หลักฐาน,ผู้เห็น,พยาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adduce counter evidenceนำพยานหลักฐานมาสืบแก้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissible evidence; admissible๑. ที่รับไว้พิจารณาได้, ที่ยอมรับได้๒. ที่อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
best evidence ruleหลักว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดีที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclusive evidenceพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติ, พยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corroborationการหาพยานหลักฐานสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstrative evidenceพยานหลักฐานที่แสดงชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duces tecum (L.)ให้นำหลักฐานมาด้วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidenceพยานหลักฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fabricated evidenceพยานหลักฐานที่ทำขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegally obtained evidenceพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insufficiency of evidenceการมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary evidence; prima facie evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preponderance of evidenceพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presumptive evidenceพยานหลักฐานที่เป็นข้อสันนิษฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prima facie evidence; preliminary evidenceพยานหลักฐานเบื้องต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
probative evidenceพยานหลักฐานในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satisfactory evidenceพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spoliationการทำลายพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
true admissionการยอมรับพยานหลักฐานว่าเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evidenceหลักฐาน [การบัญชี]
Instrumentหลักฐาน [การบัญชี]
Admissible evidenceพยานหลักฐานที่ยอมรับได้ [TU Subject Heading]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
benchmarkbenchmark, หมุดหลักฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Burden of proofการพิสูจน์หลักฐาน [TU Subject Heading]
Criminalisticsการพิสูจน์หลักฐาน [การแพทย์]
factข้อเท็จจริง, หลักฐานหรือประจักษ์พยานต่าง ๆ ที่เป็นจริง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยทางตรงคือการใช้อวัยวะสัมผัสหรือโดยทางอ้อมคือการใช้เครื่องวัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Manuscriptต้นฉบับตัวเขียนManuscript หมายถึง (1) ต้นฉบับตัวเขียน คือ ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดทำขึ้น โดยใช้ลายมือเขียน ได้แก่ หนังสือที่จัดทำในสมัยโบราณก่อนที่จะมีการพิมพ์ โดยการใช้จาร หรือสลักลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นหิน แผ่นดินเหนียว แผ่นไม้ แผ่นโลหะ แผ่นหนัง ใบลาน กระดาษ เป็นต้น ตัวอย่างของต้นฉบับตัวเขียน ได้แก่ ศิลาจารึก สมุดข่อย ใบลาน แผ่นปาปิรัส (papyrus) ต้นฉบับตัวเขียนมีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแหล่งสารสนเทศทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ของประเทศและชุมชนต่าง ๆ ในอดีต (2) ต้นฉบับของผู้แต่งหนังสือ ก่อนที่จะนำไปพิมพ์เผยแพร่ อาจอยู่ในรูปของต้นฉบับตัวเขียนที่เขียนด้วยลายมือของผู้แต่งเอง หรือเป็นต้นฉบับพิมพ์ดีดก็ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Zoning โบราณสถาน อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่ง การก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ammo (sl.) หลักฐาน See also: ข้อมูลสนับสนุน
evidence (n.) หลักฐาน See also: พยานหลักฐาน Syn. proof, sign
exhibit (n.) หลักฐาน See also: หลักฐานที่นำมาแสดงในศาล Syn. evidence, proof
premise (n.) หลักฐาน See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน Syn. proposition, assumption
premiss (n.) หลักฐาน See also: ข้อเสนอสนับสนุนการสรุปสมมติฐาน Syn. premises, testimony, support
proof (n.) หลักฐาน Syn. verification, evidence, testimony
testimony (n.) หลักฐาน Syn. evidence, proof
certificate (n.) หลักฐานทางการเงิน Syn. statement
geological evidence (n.) หลักฐานทางธรณีวิทยา
confutation (n.) หลักฐานที่ชี้ว่ากระทำผิด
warrant (n.) หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร See also: หนังสือรับรอง Syn. certificate, diploma, guarantee
agreeing (adj.) ที่มีหลักฐานยืนยัน See also: ที่เป็นจริง Syn. confirming, affirmative
bona fides (n.) คำพูดหรือหลักฐานที่แสดงความจริงใจ
bring forward (phrv.) สร้างหรือทำหลักฐาน
confirmatory (adj.) ที่มีหลักฐานยืนยัน See also: ที่เป็นจริง Syn. confirming, affirmative, agreeing
confirmed (adj.) ที่มีหลักฐานยืนยัน
confirming (adj.) ที่มีหลักฐานยืนยัน See also: ที่เป็นจริง Syn. affirmative, agreeing
doubting Thomas (idm.) คนที่ไม่เชื่อสิ่งใดหากปราศจากข้อพิสูจน์ / หลักฐาน
evidence (vt.) พิสูจน์หลักฐาน See also: พิสูจน์ว่า, แสดงให้เห็น Syn. demonstrate, prove
give of (idm.) เป็นหลักฐานของ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What evidence do you have?คุณมีหลักฐานอะไร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, evidence. That's always the problem.ใช่เลย หลักฐาน นั่นแหละตัวปัญหา
What about the rest of the forensic evidence?เกี่ยว กับ การ พักผ่อน \ Nof หลักฐาน เวช?
Look, I'm sending you a victim sheet from a multiple Missing-Persons case in Pennsylvania.ฟังนะ ฉันได้ส่งสำเนาเอกสาร หลักฐาน ไปให้คุณ จากคดีการหายตัวหลายๆคดี ในเพนซิลวาเนีย
How is this supposed to be,uh,"evidence relative to the investigation"?มันควรเป็นยังไง อ่า.. หลักฐาน ที่เกี่ยวกับการสืบสวน?
It's fucking evidence!มันของ ร่วมเพศ หลักฐาน !
Exhibit B.- งั้นเรอะ? หลักฐาน ข.
I would like to direct your attention to exhibit "a,"ฉันอยากให้มันเป็น หลักฐาน "a"
Your instinct takes over.ก็ นะ หลักฐาน มันฟังดูยากที่จะปฏิเสธ
The interesting thing about skeptics, atheists is that we're always looking for proof, certainty.ประเด็นของ ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า คือ... พวกเรามักจะมองหาแต่ หลักฐาน เพื่อพิสูจน์ความเชื่อ
You need some help in there? Yeah, well, I can't use my hands in this costume, so... Well...ต้องการสิ พอดีว่าใส่ชุดนี้แล้วฉันใช้มือไม่ได้ หลักฐาน B:
But, based on what evidence?แต่ด้วย หลักฐาน อะไร?
We don't have the evidence to charge her.เราไม่มี หลักฐาน อะไร ไปจับเธอ
So you're actually checking for identifying marks over there.ดังนั้นคุณเลย ตรวจสอบ หลักฐาน ร่องรอยที่ตัวเธอ
She knows we don't have any physical evidence tying her directly to the murder.เธอรู้ว่า เราไม่มี หลักฐาน อะไรที่จะมัดเธอเลย ว่าเกี่ยวข้องการ การฆาตกรรม
Yeah, the evidence from that big ice bust in Kailua.เก็บ หลักฐาน จากรูปน้ำแข็งครึ่งตัวที่ ไคลัว ไง
Five horrendous murders, over 40 different pieces of forensic and physical evidence that tell us that Will Graham can think like a killer because he is one.เหตุฆาตกรรมห้าราย หลักฐาน ทางนิติเวช และกายภาพกว่าสี่สิบชิ้น บ่งว่าวิลล์ แกรห์มคิดเหมือนฆาตกรได้ เพราะว่าเขาเป็นเหมือนพวกมัน
Mm-hmm. Exhibit "B."การเริ่มต้นฆาตกรรมซะเลย หลักฐาน B
Photographic evidence?นักศึกษาหญิง: หลักฐาน ภาพถ่าย?
All Mr. Irving's little fictions, all his tweaks of the evidence, all tend in the same direction, the exculpation of Adolf Hitler.fictions เล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกนาย เออร์วิง, ปรับแต่งของเขาทั้งหมดของ หลักฐาน ทุกคนมักไปในทิศทางเดียวกัน
The DNA evidence from under Tito Estevez's fingernails has come back.หลักฐาน D.N.A. จากใต้เล็บของทิโต้ เอสเทเวส เพิ่งส่งมาถึง
Evidently, one of your creatures is restless.หลักฐาน คือ หนึ่งในผู้สร้างของคุณ หลุดตารางเวลา
Evidence. For a crime.หลักฐาน จากการฆาตกรรม
The evidence of the wire transfer;หลักฐาน จากการโอนเงิน
What does the evidence say about the victim?หลักฐาน บอกอะไรบ้าง?
Proof, Bullock! Proof!หลักฐาน บูลล็อค หลักฐาน!
Evidence, eyewitness accounts-- something to make this case stick.หลักฐาน พยาน-- บางอย่างที่จะปิดคดีนี้
CSU, imprint, got it.หลักฐาน รอยพิมพ์ ได้เลย
Evidence or something.หลักฐาน หรืออะไรสักอย่าง
Evidence is pretty well contaminated, so, yeah, we can take a few liberties here.หลักฐานก็คงถูกปนไปหมดแล้ว ดังนั้น ใช่ เราคงพอจะำทำอะไรก็ได้อยู่แล้วล่ะ
The grounds are our thing is cool and popular, and Harvard Connection is lame.หลักฐานก็คือ เวบเราเจ๋งแล้วก็ฮิต ส่วนHarvard Connection นะมันห่วย
A central premise of traditional belief is that we were created separately from all the other animals.หลักฐานกลางของความเชื่อดั้งเดิม คือการที่เราถูกสร้างขึ้นแยกต่างหาก จากสัตว์อื่น ๆ
The proof went up in smoke with Raccoon City.หลักฐานกลายเป็นควันไปพร้อมกับแรคคูนซิตี้แล้ว
The evidence is piling up by the hour.หลักฐานกองขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ
The evidence is all around you.หลักฐานก็อยู่รอบๆตัวคุณทั้งหมด
Evidence Response found some fibres on the roof they want us to see.หลักฐานการตอบสนองที่พบเส้นใยบางบนหลังคาที่พวกเขาต้องการให้เราเห็น
It's our birth certificates.หลักฐานการเกิดของพวกเรา
Witness statements.หลักฐานการเคลื่อนไหวรายได้.
The proof of a fake married couple living together or not can be found in trivial things.หลักฐานการแต่งงานหลอกลวง อยู่ด้วยกันหรือไม่ ดูได้ในชีวิตประจำวันนี่แหละ
Providence is just a train ride from new haven.หลักฐานก็แค่รถไฟที่มาจากที่หลบภัยใหม่
Conclusive evidence of the atrocity committed by Selene.หลักฐานของความโหดร้าย กระทำโดยลีน

หลักฐาน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] Thai: หลักฐาน English: evidence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลักฐาน
Back to top