ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลวม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลวม*, -หลวม-

หลวม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลวม (v.) be negligent See also: be careless Syn. หละหลวม, เลินเล่อ, สะเพร่า, ปล่อยปละละเลย Ops. รอบคอบ, ระมัดระวัง, รัดกุม, กวดขัน
หลวม (adj.) loose See also: too large Ops. คับ, พอดี, แน่น
หลวมตัว (v.) be deeply involved See also: get involved, get mixed up (in something), go too far Syn. ถลำเข้าไป
หลวมโพรก (v.) be loose See also: be large, became loose Syn. หลวม, หย่อน Ops. แน่น, ตึง
หลวมโพรก (adj.) loose See also: slack, roomy Syn. หลวม, หย่อน Ops. แน่น, ตึง, คับ
English-Thai: HOPE Dictionary
baggy(แบก'กี) adj. คล้ายถุง,แขวนอยู่อย่างหลวม ๆ, See also: bagginess n. ดูbaggy, Syn. ill-fitting
cloak(โคลค) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ,สิ่งปกคุม v. ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อนเล้น
dangle(แดง'เกิล) {dangled,dangling,dangles} vi.,vt.,n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ ,ห้อยแกว่งไปแกว่งมา,ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
frock(ฟรอค) n. เสื้อผ้าของผู้หญิง,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง,เสื้อคลุมของพระคริสเตียน,เสื้อใหญ่มีแขนชุดออกงานของผู้ชาย. vt. ใส่เสื้อผ้าดังกล่าว, Syn. gown,dress
gabardeen(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
gabardine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
garbadine(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
kimono(คิโม'โน) n. เสื้อกิโมโนของญี่ปุ่น,เสื้อคลุมหลวมของผู้หญิง., See also: kimonoed adj.
lax(แลคซฺ) adj. หย่อน,ไม่ตึง,หละหลวม,เหลวไหล,ไม่แน่ชัด,คลุมเครือ,ลวก ๆ, See also: laxness n. ดูlax
laxation(แลค'ซะเชิน) n. ความหย่อน,ความหละหลวม,ความไม่แน่ชัด,ความคลุมเครือ,การถ่ายอุจจาระ, Syn. loosening
laxative(แลค'ซะทิฟว) n. ยาถ่าย,ยาระบาย,ยาแก้ท้องผูก. adj. เกี่ยวกับยาถ่าย,ระบายท้อง,หลวม,หย่อน,ท้องเดิน., See also: laxativeness n. ดูlaxative, Syn. aperient
laxity(แลค'ซิที) n. ความหย่อน,ความหลวม,การปล่อยปะละเลย, Syn. looseness
loose(ลูสฺ) adj. หลวม,ไม่แน่น,ว่าง,ไม่มีงานทำ,หย่อน,กระชับ,แพศยา,กว้าง,ใจกว้าง. adv. หลวม,หย่อน,ไม่แน่น vt.,vi. ทำให้เป็นอิสระ,ปล่อยให้เป็นอิสระ,แก้มัด,คายปม,ปล่อยขีปนาวุธ,ทำให้หลวม -Phr. (on the loose อิสระ กำลังหนี'ไม่ถูกควบคุมตัว), See also: loosene
loosen(ลู'เซิน) v. แก้,คลาย,ทำให้หลวม,ทำให้หย่อน,ปลดออก,คลายออก,ทำให้หายท้องผูก,ลดหย่อน. -Phr. (loosen up หลวม,จ่ายไม่อั้น,พูด)
mantua(แมน'ชู) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ของหญิง
nicotine(นิค'โคทิน) n. แอลกอฮอล์เหลวมีพิษที่พบในยาสูบ;, See also: nicotinic adj.
nightgown(ไนทฺ'เกาน์) n. ชุดนอนหลวม ๆ ,ชุดนอน., Syn. nightdress
overall(โอ'เวอะออล) adv.,adj. ทั้งหมด,รวมทั้งสิ้น,กล่าวโดยสรุป., See also: overalls n.,pl. กางเกงทำงานหลวม ๆ ที่มีสายคาดไหล่,เสื้อคลุมกว้างใหญ่,กางเกงกันเปื้อน,กางเกงรัดรูปของทหาร, Syn. all-inclusive
paletot(แพล'ลิโท แพล'โท) n. เสื้อคลุมหลวม
pulp(พัลพฺ) n.,v. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) ส่วนที่เป็นเนื้อผลไม้,เนื้อเยื่อในที่นิ่มและมีของเหลวมา,ส่วนนิ่มของอวัยวะ,หนังสือถูก ๆ
ramshackle(แรมแชค'เคิล) adj. โคลงเคลง,หลวม,จวนล้ม,ตามอำเภอใจ,ตามอารมณ์
relaxation(รีแลคเซ'เชิน) n. การผ่อนคลาย,การผ่อนคลายอารมณ์,การถ่ายท้อง,ความหลวม,การผ่อนผัน, Syn. abatement,slackening,easing
slacken(สแลค'เคิน) vi.,vt. หย่อน,ยาน,คลาย,หลวม,ปล่อย,กลายเป็นช้า,เนือย,เบาลง,อ่อนลง,ทำให้หย่อน,ทำให้ยาน,ทำให้ช้า, Syn. lessen
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
toga(โท'กะ) n. เสื้อคลุมหลวมของประชาชนชาวโรมันสมัยโบราณ,เสื้อคลุม,ตำแหน่งวุฒิสภา., See also: togaed adj. pl. togas,togae
topper(ทอพ'เพอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่ชั้นยอด,ผู้ตัดยอด (ต้นไม้) ออก,เครื่องตัดยอดต้นไม้ออก,บุคคลชั้นยอด. =top hat (ดู) ,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง
ungird(อันเกิร์ด') adj. คลาย,หลวม,หย่อน,แก้สาย,คลายเข็มขัด, Syn. loosen,remove
ungirt(อันเกิร์ท') adj. คลายสายรัด,คลายเข็มขัด,หลวม,หย่อน,ไม่เข้มงวด
unlay(อันเล') vt.,vi. คลาย,หย่อน,หลวม,แก้ออก
unloose(อันลูส') vt. คลายออก,ปล่อยออก,ทำให้หลวม,แก้,ขยาย,ทำให้อิสระ,ผ่อนคลาย
unsound(อันเซาดฺ') adj. ไม่มั่นคง,มีโรค,เน่าเปื่อย,เสื่อมเสีย,ไม่แน่,หละหลวม,แตกง่าย,ไม่น่าไว้ใจ.
wide(ไวดฺ) adj.,adv. กว้าง,กว้างขวาง,หลวม,ใจกว้าง,ไพศาล,ขยาย,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล,n. ลูกคริกเก็ตที่ถูกตีห่างจากประตู, See also: wideness n., Syn. broad,far,inclusive
English-Thai: Nontri Dictionary
lax(adj) หย่อน,หละหลวม,ไม่แน่นหนา,ไม่กวดขัน,เหลวไหล
laxity(n) ความหย่อน,ความหละหลวม,ความเหลวไหล
loose(adj) หลวม,อิสระ,ไม่แน่น,หย่อน,ว่าง
loosen(vt) ทำให้หลวม,คลาย,ทำให้หย่อน,แก้,เปลื้อง,ถอด
slacks(n) กางเกงทรงหลวม
slipshod(adj) ไม่เรียบร้อย,ขาด,หละหลวม,ตามบุญตามกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lax-หย่อน, หลวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Cat Clay แคตเคลย์ ดินเหนียวที่มีจุดประของแร่จาโรไซต์ในหน้าตัด ของดิน ลักษณะคล้ายผงกำมะถันเกาะตัวกันหลวม ๆ ปะปนอยู่กับเนื้อดิน นอกจากจุดสีประของแร่จาโรไซต์แล้ว ยังมีจุดประสีเหลือง แดงหรือน้ำตาลของสารพวกเหล็ก และแมงกานีส เป็นต้น ปะปนอยู่ในชั้นดินเป็นจำนวนมาก ทำให้ดินเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด [สิ่งแวดล้อม]
Looseค่อนข้างเหลว, หลวม [การแพทย์]
specific gravityความถ่วงจำเพาะ, เป็นอัตราส่วนของน้ำหนักของเหลวเมื่อเทียบน้ำหนักที่ปริมาตรเดียวกัน แต่ปริมาณของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ดังนั้นการบอกค่าความถ่วงจำเพาะจึงต้องระบุอุณหภูมิ เช่นน้ำมัน ในวงการอุตสาหกรรมน้ำมันนิยมใช้ค่าอนุพันธ์ความถ่วงจำเพาะในรูปของ API gravity [ปิโตรเลี่ยม]
spongy cellสปันจีเซลล์, เซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมรี เรียงตัวกันอย่างหลวม ๆ เป็นกลุ่ม อยู่ระหว่างชั้นพาลิเสดกับเอพิเดอร์มิสด้านล่างของใบพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Turbidimeter มาตรวัดความขุ่น เครื่องมือวัดความขุ่นซึ่งใช้ของเหลวมาตรฐาน เป็นเครื่องเปรียบเทียบ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lax (adj.) หลวม See also: หย่อน, ไม่ตึง, ไม่แน่นหนา Syn. loose
loose (adj.) หลวม See also: ไม่คับ, ไม่แน่น, ไม่กระชับ
loose (vi.) หลวม See also: คลาย Syn. loosen
loosely (adv.) หลวม See also: ไม่แน่น, ไม่คับ
bags (n.) กางเกงหลวมๆ (คำเก่า)
baste (vt.) สอยหลวมSee also: เย็บหลวมๆ, เนา
cheesecloth (n.) ผ้าฝ้ายบางๆ และมีการทอหลวม
chemise (n.) เสื้อตัวหลวมๆ ไม่มีแขนสำหรับใส่ชั้นในของผู้หญิง Syn. slip, teddies, teddy
cloak in (phrv.) คลุมไว้หลวมๆ ด้วย See also: สวมไว้หลวมๆ
dangle (vi.) ห้อยหลวมSee also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา Syn. hang, sway
dangle (vt.) ห้อยหลวมSee also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา Syn. hang, sway
frock (n.) เสื้อคลุมหลวมSee also: เสื้อหลวมๆ Syn. coverall
heedlessness (n.) ความหละหลวม See also: ความเลินเล่อ, ความประมาท Syn. carelessness, incautiousness, thoughtlessness Ops. carefulness, cautiousness, thoughtfulness
incautiousness (n.) ความหละหลวม See also: ความเลินเล่อ, ความประมาท Syn. carelessness, thoughtlessness Ops. carefulness, cautiousness, thoughtfulness
knickerbockers (n.) กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า Syn. knickers
knickers (n.) กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า Syn. knickerbockers
locknut (n.) นอตหรือแหวนเกลียวกันหลวม
loose (vt.) ทำให้หลวม See also: ผ่อน, คลาย Syn. ease Ops. tighten
loose (adj.) หละหลวม See also: ไม่รอบคอบ, ไม่สนใจ, สะเพร่า, ละเลย Syn. careless, irresponsible
loose-jointed (adj.) ที่มีข้อต่อหลวม See also: งอไปมาได้, ขยับได้, ถอดออกได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a killer on the loose.หลวมของคุณตกอยู่ในอันตรายและ ฉันกลัว
(Laughs) Reel... (Instrumental "Up On The Housetop" playing) (Gasps) Sweet. ♪หลวมตัว เสร็จฉัน โอ๊ย เซ็งอะ ตา ตา เครา
What the hell are you doing with him?หลวมตัวมาคบหมอนี่ได้ไง
In for an inch, in for a mile.หลวมตัวเข้ามาแล้วต้องสานต่อให้ถึงที่สุดนะ
Loose the armor, I want you to feel thisหลวมเกราะที่ฉันต้องการให้คุณรู้สึกนี้
It's too big for your neck?หลวมไม่พอดีคอนายสิท่า
Ours was an infantry role though many of us could swim only loosely, if at all.เราก็จะเปิดออกในบทบาท ทหารราบ แม้ว่าพวกเราหลายคนสามารถ ว่ายน้ำเพียงอย่างหลวม ๆ ถ้าที่ทั้งหมด
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ
Left, right, left, right, left... (Grapple) Coming dressed in overalls...ซ้าย, ขวา, ซ้าย, ขวา, ซ้าย มาสวมใส่หลวม ๆ พวกเขากำลังมาใน Tweed แต่งตัว
They're coming dressed in overalls Coming dressed in tweed...พวกเขากำลังมาในหลวมสวม ใส่ พวกเขากำลังมาในผ้าสักหลาด แต่งตัว
If you go after Tattaglia, all hell will break loose. Pop can negotiate.ถ้าคุณไปหลังจาก Tattaglia นรกทั้งหมดจะแบ่งหลวม ป๊อปสามารถต่อรองได้
Are you crazy? They'll never go for it, and then again they might.จะบ้าเหรอ พวกมันไม่หลวมตัวหรอก หรือ อาจจะ
Let them dogs loose, Orval!ปล่อยให้สุนัขหลวม โอวัล
People start fuckin' around with the law, and all hell breaks loose.ผู้คนเริ่มเล่นรอบด้วยกฎหมายและนรกทั้งหมดแบ่งหลวม
And wished we'd let that goddamned maniac go on the loose, so we could save our own asses!และมีความประสงค์ที่เราต้องการปล่อยให้คนบ้าไปหลวม, ดังนั้นเราจึงสามารถป้องกันลาของเราเอง
Well, we saved our asses, Colonel! And we didn't let him go on the loose.ก็ เราป้องกันลา พันเอก แล เราไม่ได้ปล่อยให้เขาไปบนหลวม
That Rambo guy? He's on the loose again!คน แรมโบ้ เขาอยู่บนหลวมอีกครั้ง
You left a good number of loose edges. -Ends.คุณซ้ายหมายเลขที่ดีของขอบ หลวม
All hell is breaking loose down here.นรกทั้งหมดจะถูกทำลายหลวม ลงที่นี่
Father, I have failed you for 20 years.พ่อ, ข้าล้มเหลวมาตลอด 20 ปี
Let's try and get these ropes loose.มาช่วยกัน ทำให้เชือกนี่มันหลวมสักหน่อย
Of course, Norton failed to mention to the press that "bare minimum of expense" is a fairly loose term.RED: แน่นอนนอร์ตันล้มเหลวที่จะพูดถึงการกด ว่า "ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่าย" เป็นคำที่ค่อนข้างหลวม
I don't think we can afford to do the less.ฉันคิดว่าเราไม่ควรทำงานอย่างหละหลวม
My goodness. This chair leg was loose. Isn't that silly?ให้ตายสิ ขาเก้าอี้มันหลวม บ้าสิ้นดี
It's a loose change dish.มันเป็นอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงหลวม
Must be a loose wire or something.คงเพราะสายไฟหลวมหรืออะไรสักอย่าง
It must be a loose wire or something.สงสัยจะเพราะสายไฟหลวม หรืออะไรสักอย่าง
I think the brakes are goingคิดว่าเบรคหลวมน่ะค่ะ
Thanks to that loose cannon of a King!เพราะว่านั่นเป็นความหละหลวมของพระราชา
You don't have three-wheel brakes, so you got to pitch it hard, break it loose and then just drive it with the throttle.คุณไม่จำเป็นต้องเบรกสามล้อ, เพื่อให้คุณมีที่มืดมันหนัก, ทำลายมันหลวมและจากนั้น เพียงแค่ขับรถกับคันเร่ง
Because your operation was poorly conceived and executed worse.เพราะปฏิบัติการนี้บกพร่อง และหละหลวม
Yeah, the self-winding coil is loose.เย้ สปริงหมุนกลับมันหลวม
I might be playing fast and loose with my father's code, but I don't think Harry would disapprove.ผมอาจเล่นเร็วและหละหลวมไปหน่อย กับกฎของพ่อ แต่พ่อคงไม่ว่าหรอก
I watched paul try and fail with white-knuckle sobriety.ว่าพอลพยายามและล้มเหลวมายังไง
I stretched it out enough so I can get my legs free and I got out of there.ผมถ่างให้มันหลวมพอจนขาผมหลุด และผมหนีจากที่นั่น
Bad time to get sloppy, with special agent lundyเวลานี้ไม่เหมาะที่จะหละหลวม ยิ่งมี จนท.พิเศษ ลันดี้
Uh, this model has a little screw that pops loose right in the back here.รุ่นนี้น็อตด้านหลังจะหลวมหน่อย
Better get down there, sounds like all hell's breaking loose.ลงไปดูหน่อยดีกว่า เหมือนจะมีอะไรหละหลวม
I feel an utter failure at the moment, that I just can't get through to you.ฉันรู้สึกตัวเองล้มเหลวมาก ๆ ในตอนนี้ นั่นก็เพราะฉันเข้าถึงตัวเธอไม่ได้
And it looks like your distributor cap's a little loose.ดูเหมือนฝาจานจ่ายจะหลวมน่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลวม
Back to top