ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incautiousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incautiousness*, -incautiousness-

incautiousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incautiousness (n.) ความหละหลวม See also: ความเลินเล่อ, ความประมาท Syn. carelessness, thoughtlessness Ops. carefulness, cautiousness, thoughtfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incautiousness
Back to top