ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยาบๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยาบๆ*, -หยาบๆ-

หยาบๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยาบๆ (adv.) carelessly See also: sloppily, slovenly Syn. ลวกๆ
หยาบๆ (adv.) carelessly See also: untidily, cursorily, slovenly Syn. คร่าวๆ, ชุ่ยๆ
หยาบๆ (adv.) approximately See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, โดยประมาณ Ops. อย่างละเอียด
English-Thai: Nontri Dictionary
cursory(adj) หยาบๆ,ลวกๆ,คร่าวๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rock Salt เกลือหิน แร่เฮไลต์หรือเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เกิดเป็น มวลผลึกหยาบๆ ในหิน แหล่งเกลือที่เกิดสะสมตัว ในยุคต่างๆ ของธรณีกาล พบเกิดตั้งแต่ยุคไซลูเรียน จนถึงปัจจุบัน และมักเกิดเป็นมวลชั้นต่อเนื่อง ในประเทศไทยพบมากทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช ในที่บางแห่งเกลือหินที่ตกผลึกรวมตัวอยู่แบบหินชั้น เรียกว่า ชั้นหินเกลือ (rock salt formation) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
curt (adj.) หยาบๆ Syn. rude
half-formed (adj.) หยาบๆ See also: คร่าวๆ, ยังไม่สมบูรณ์, ครึ่งๆ กลางๆ Syn. unformed, unfinished, half-finished
unhewn (adj.) หยาบๆ See also: คร่าวๆ, ยังไม่สมบูรณ์, ครึ่งๆ กลางๆ Syn. half-formed, unformed, unfinished, half-finished
buffoon (n.) คนเล่นตลกหยาบๆ
curtly (adv.) อย่างหยาบๆ Syn. roughly
oatmeal (n.) ข้าวโอ๊ตบดหยาบๆ See also: ข้าวโอ๊ตต้มที่เป็นอาหารเช้า
shanty (n.) กระท่อมที่สร้างหยาบๆ See also: ห้องโกโรโกโส Syn. dump, shack, hovel, slum
shortly (adv.) อย่างหยาบๆ See also: อย่างไม่สุภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A little crude, but he cut all the right ligaments.หยาบๆไปหน่อย แต่เขาก็ตัดเส้นเอ็นทั้งหมดถูกต้อง
Or that oatmeal at the Cook County slammer.หรือข้าวโอ๊ตบดหยาบๆนั้นที่คุกเขตปกครองคูค
Just because something is ancient doesn't mean that it is primitive.ภาพโบราณใช่ว่าจะวาดแบบหยาบๆ
And you will not say a damn word to me ever again.และคุณก็จะไม่พูด คำหยาบๆกับกูอีก แม้แต่ครั้งเดียว
Oh, Artooie, it's just endless tracts of gritty, abrasive sand.โอ้ อาร์ทูอี้ มันก็แค่ผืนทรายหยาบๆ ไม่รู้จบ น่ารำคาญ
In rare cases, it plummets through the plumbing entirely.ในเคสหยาบๆ.. มันต้องวัดด้วยลูกดิ่งผ่านทางเข้าของลูกดิ่ง
Intelligence has only been able to obtain grainy satellite images of Ahmad.หน่วยข่าวกรองสามารถหา ภาพถ่ายของอัลมาดอย่างหยาบๆ จากดาวเทียมได้
A drug dealer zoey roughed upคนขายยาของ ซูอี้ ให้การหยาบๆ
I would simply put it back, but I would never subject you to a process so crude.ผมจะได้นำมันกลับไป แต่ไม่อยากใช้คุณเป็นตัวทดลอง ในกระบวนการอย่างหยาบๆ
Divya and my brother don't have trouble putting things indelicately.ดิฟย่าากับพี่ชายฉันก็ไม่มีปัญหา ถ้าจะใส่อะไรหยาบๆลงไป
She said it's crude. You can't even order anything from it.เธอบอกว่ามันทำอย่างหยาบๆ คุณสั่งสินค้าอะไรจากมันไม่ได้เลย
This film is a rough cut version of that material.ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเวอร์ชั่น ซึ่งตัดต่อมาหยาบๆจากความยาวทั้งหมด
Want to soften your husband's scaly feet.หรืออยากจะให้เท้าหยาบๆ ของสามีคุณนิ่มลง
He bears a cursory resemblance to me.เขาดูคล้ายผมอย่างหยาบๆ
Uh, except for Mike, who gets 2 scrabble tiles, each worth $100.เอ่อ.. ยกเว้นไมค์ ใครได้กระเบื้องหยาบๆ คุ้มค่าถึง 100 ดอลล่าร์
She was given a C-section with a serrated-edge knife, then crudely stitched back up.ด้วยมีดใบเลื่อย แล้วถูกเย็บแผลแบบหยาบๆ
It was a crude stitch-up job, but functional.มันเป็นการเย็บแบบหยาบๆ แต่ก็ฝีมือใช้ได้
Crude, but it would have gotten the job done.แบบหยาบๆแต่มันสามารถ ทำงานให้ลุล่วงได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยาบๆ
Back to top