ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุดขีด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุดขีด*, -สุดขีด-

สุดขีด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดขีด (adv.) extremely See also: exceedingly, awfully Syn. เต็มที่, สุดๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
all get-outสุดขีด, ที่สุด
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
beatitude(บีแอท'ทิทิวดฺ) n. ความสุขสุดขีด,สุขคติ,การประสาทพร
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
boundless(เบา'เลส) adj. ไร้ขอบเขต,สุดขีด,มากมาย,สุดสายตา, See also: boundlessness n.
climactic(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climactical(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
drastic(แครส'ทิค) adj. รุนแรงมาก,ดุเดือดมาก,อย่างสุดขีด, Syn. radical
extreme(อิคซฺทรีม') adj.,n. (ความ) สุด,ปลายสุด,สุดขีด,จัด,เกินไป,เกินขอบเขต,ไกลสุด,หนักที่สุด,สุดท้าย,ผิดธรรมดาที่สุด, See also: extremeness n., Syn. final
extremily(อิคซฺทรีม'ลี) adv. ยิ่ง,สุดขีด,มากเหลือเกิน,
extremity(อิคซฺเทรม'มิที) n. ความสุดขีด,ปลายสุด,ภาวะสุดขีด,ปลายแขนปลายขา,วิธีการที่รุนแรงเกินไป
far-offadj. สุดขีด,อย่างยิ่ง,ลึก,ซึ่งเลยเถิด,ผิดปกติ, See also: far-offness,n.
ferocious(ฟะโร'เชิส) adj. ดุร้าย,ทารุณ,โหดร้าย,สุดขีด,รุนแรง., See also: ferociously adv. ferociousness n., Syn. fierce
radical(แรด'ดิเคิล) adj. มูลฐาน,รากฐาน,สมุฎฐาน,หัวรุนแรง,สุดขีด,รุนแรง, (คณิตศาสตร์) เกี่ยวกับหรือกลายเป็นroot,เกี่ยวกับรากศัพท์, See also: radically adj. n. ผู้มีหัวรุนแรง,ฝ่ายซ้าย,กลุ่มธาตุ,เครื่องหมายหรือจำนวนกรณฑ์,รากศัพท์,หมวดน้ำ
stiff(สทิฟ) adj. แข็ง,แข็งทื่อ,ตรง,ฝืด,ไม่แคล่วคล่อง,รั้น,เก้งก้าง,แข็งแรง,รุนแรง,มีกำลัง,เด็ดขาด,เข้มงวด,ยาก,ลำบาก,เมา,เหนียว,เหนียวหนืด,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ขี้เมา,คนเมา,เจ้าหมอนั่นหมอนี่,กรรมกร. adv. ดื้อรั้น,แข็งทื่อ,โดยสมบูรณ์,อย่างรุนแรง,อย่างสุดขีด
stretch(สเทรทชฺ) vt.,n. (การ) ขึง,ดึง,ยื่น,ยื่นออก,ยืด,ขยายออก,เหยียด,ถ่างแผ่,เอื้อม,ทำสุดขีด,พยายามเต็มที่,โค่นล้ม,ผูกคอตาย. vi. ลดลง,ลดถอย,ยื่น,เหยียด,เอื้อม,ขึง,แผ่. adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้., See also: stretchability n. stretchable adj. คำที่มีค
sublime(ซับไลม์') adj.,n. (ความ) สูงส่ง,เลิศ,ประเสริฐ,บริสุทธิ์ขึ้น,สุดขีด,น่าศรัทธา,สง่าผ่าเผย,หยิ่งยะโส,ไว้ตัว n. ความสูงส่ง,ความเลิศ,ความประเสริฐ,ความสุดขีด,จุดสุดขีด vt. ทำให้สูงส่ง,ระเหิด,เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ทดเทิด vi. เปลี่ยนจากของแข็งเป็นแก๊ส,ระเหิด.
summit(ซัม'มิท) n. จุดสุดยอด,สุดยอด,ความต้องการสูงสุด,ปริมาณสูงสุด. adj. สุดยอด,สุดขีด., See also: summital adj. summitless adj., Syn. top,maximum,climax
super(ซูพ'เพอะ) n. ผู้ควบคุม,สินค้าพิเศษ (ขนาด,คุณภาพและอื่น ๆ) ,ตัวแสดงพิเศษ,เรื่องพิเศษ adj. ชั้นพิเศษ,ดีวิเศษ,สุดขีด,เกินปกติ., Syn. extraordinary
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
supreme(ซะพรีม') adj. สุดยอด,สุดขีด,มีอำนาจสูงสุด,สำคัญที่สุด,เกี่ยวกับรัฎฐาธิปัตย์,ยิ่งใหญ่ที่สุด, See also: supremely adv. supremeness n.
terribly(เทอ'ระบลี) adv. อย่างน่ากลัว,สุดขีด,มหันต์
tether(เทธ'เธอะ) n. เชือกล่าม,เชือกผูก,โซ่ล่าม,ขอบเขต,ขอบเขตจำกัด,-Phr. (at the end of one's tether สุดขีดแล้ว สุดกำลัง สุดทน) vt. ผูก,ล่าม,ผูกมัด,จำกัดขอบเขต
thrice(ไธรซฺ) adv. 3 ครั้ง,3 คราว,3 หน,3 ทบ,3 เท่า,มาก,เป็นอย่างยิ่ง,อย่างสุดขีด
tiptop(ทิพ'ทอพ) n.,adj.,adv. สุดยอด,สุดขีด,จุดสูงสุด,ชั้นยอด., Syn. summit
ultra(อัล'ทระ) adj. เกิน,เกินไป,เลยเถิด,เลยโพ้น,ล้ำ,รุนแรง,สุดขีด,ตกขอบ. n. ผู้มีหัวรุนแรง,บุคคลประเภทตกขอบ, Syn. excessive
utmost(อัท'โมสทฺ) adj.,n. (จำนวน,ระดับ) สุดเหวี่ยง,สุดขีด,ที่สุด,ไกลสุด,ใหญ่สุด., Syn. maximum,maximal,extreme,remotest,uttermost
utterly(อัท'เทอะลี) adj. อย่างเต็มที่,อย่างสุดขีด,อย่างสมบูรณ์,อย่างยิ่งยวด,อย่างเด็ดขาด
uttermost(อัท'เทอโมสทฺ') adj.,n. (จำนวน,ระดับ) เต็มที่,สุดขีด,ไกลสุด,สมบูรณ์,ยิ่งยวด,มากสุด,สูงสุด., Syn. extreme,utmost,greatest
veriest(เวอ'ริอิสทฺ) adj. เต็มที่,ที่สุด,สมบูรณ์ที่สุด,สิ้นเชิง,ทั้งหมด,สุดขีด.
vertex(เวอ'เทคซฺ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุด,กระหม่อม,ยอดศรีษะ,จุดที่รวมกัน,จุดที่ไกลสุดจากฐาน,จุดตัดของสองด้านของแนวราบ pl. vertexes,vertices, Syn. apex
worth(เวิร์ธ) n.,prep (มี) คุณค่า,ค่า,ประโยชน์,ความสำคัญ,ราคา,สมกับ,จำนวนมูลค่าเป็นเงินค่าเป็นเงิน,ทรัพย์สมบัติ,ทรัพย์สิน vi. ปรากฎ,เกิดขึ้น,มาสู่ -Phr. (for all one is worth ด้วยความพยายามที่สุด เต็มที่ สุดขีด), Syn. estimation,value
wriest(ไร'เอสทฺ) adj. คุณศัพท์เปรียบสุดขีดของ wry
zenith(ซี'นิธ) n. จุดสุดยอด,จุดสุดขีด,จุดสูงสุดตรงศีรษะบนท้องฟ้า, See also: zenithal adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
drastic(adj) เข้มงวด,ดุเดือดมาก,รุนแรง,สุดขีด
extreme(adj) ปลาย,สุดขีด,เกินไป,จัด,ปลายสุด,ไกลสุด
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด
most(adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด
radical(adj) สุดขีด,รุนแรง,ลึกซึ้ง,เป็นรากฐาน,เป็นรากศัพท์
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด
ultra(adj) มาก,สุดขีด,รุนแรง,เกิน,เลยเถิด,โพ้น
uttermost(adj) ที่สุด,เต็มที่,ยิ่งยวด,สูงสุด,สุดขีด
veriest(adj) ที่สูง,สูงสุด,เต็มที่,ทั้งหมด,สุดขีด,สิ้นเชิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extreme๑. สุดขีด ๒. ค่าสุดขีด [มีความหมายเหมือนกับ extremum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deadly (adv.) สุดขีด See also: เต็มที่, สมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง Syn. extreme, utter
far-out (adj.) สุดขีด See also: สุดขั้ว, เต็มที่ Syn. extreme, fantastic
utmost (adj.) สุดขีด See also: อย่างมาก Syn. ultimate
all-fired (adj.) สุดขีด (คำสแลง) See also: สุดยอด Syn. extreme, complete
super (adv.) สุดขีด (คำไม่เป็นทางการ) See also: สุดยอด Syn. excessively, extremely, very
extremely (adv.) อย่างสุดขีด See also: อย่างมาก, อย่างยิ่ง, อย่างยิ่งยวด, อย่างที่สุด, อย่างเต็มที่, อย่างรุนแรงที่สุด, เต็มพิกัด, อย่างบ้าคลั่ง Syn. greatly, utterly
heebie-jeebies (sl.) ความกลัวสุดขีด See also: ความวิตกอย่างมาก
heeby-jeebies (sl.) ความกลัวสุดขีด See also: ความวิตกอย่างมาก
shock (n.) อาการตกใจสุดขีด See also: สภาวะช็อก, อาการสะเทือนใจ Syn. wonderment Ops. apathy
shocker (n.) ผู้ตกใจสุดขีด
shocking (adj.) ซึ่งตกใจสุดขีด
terror (n.) คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวสุดขีด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Deadly, when I play a dope melody # # Anything less than the best is a felony ## สุดขีด เมื่อฉันเล่นท่อนนี้ ดีกว่านี้มีแค่ อาชญากรรม #
On the day I was born, my mama grunted.ตอนฉันเกิดแม่เบ่งสุดขีด
Units are excercising extreme pressure.หน่วยกำลังเจอสถานการณ์กดดันสุดขีด
Searing hot. And I mean hot.ร้อนสุดขีด ก็คือร้อน
You meanwhy aren't i furious?เธอหมายความว่าทำไมฉันถึงไม่โกรธสุดขีดน่ะเหรอ
And Lenny Cole has the keys to the back door of this booming city.และเลนนี่ โคล คือชายที่ทรงอิทธิพลที่สุด ในเมืองที่กำลังรุ่งสุดขีด
She's havin' too much fun, and this town's full of crazies ripe for the pickin'.หล่อนกำลังสนุกสุดขีด เมืองนี้เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งให้เก็บเกี่ยว
I'm gonna guess there's not too many men in her life who have strapped her to a table and pumped her full of a massive amount of psychedelics.ผมเดาว่ามีผู้ชายไม่มากนัก ในชีวิตเธอ คนที่รัดเธอติดกับโต๊ะ แล้วซักไซ้ไล่เีลียงเธอขณะมี อาการประสาทหลอนสุดขีด
M.V.C. who do I have?อาการกล้ามเนื้อหดตัวสุดขีดเอง ฉันมีใครบ้าง?
You think he decided to go down in one final blaze of glory?คุณคิดว่าเขาตัดสินใจ จบสิ้นทุกอย่าง ในความสุขสุดขีด ครั้งสุดท้าย
He had a panic attack once when he got his head stuck in his sweater.ครั้งนึงเขาเคยตกใจสุดขีด ตอนที่หัวเขา ติดเสื้อเอาไม่ออก
But if you're a woman trying to make it in a man's world, you have to learn to think like they do and keep them guessing.ไม่ๆ เราจะรู้ได้อย่างไร ดังนั้น คุณจะมีข้อสังเกตจากการพัฒนาการรับความรู้สึกของการสั่งงานพื้นฐานได้อย่างสุดขีด
It's extremely urgent.นี่มันเรื่องเร่งด่วนสุดขีดเลยนะ
I'm just really ... very annoyed.พวกมันกำลัง โมโหสุดขีด
In around ten minutes, you're going to be extremely forthcoming.อีกราวๆ 10 นาที แกก็จะประสาทหลอนสุดขีด
Thank God, Ubergirl... Powergirl?ขอบคุณ ผู้หญิงสุดขีด ผู้หญิงทรงพลัง
A nerve gas that causes extreme terror in its victims and, within minutes, drives them completely insane.มันจะทำสร้างความความหวาดหลัวสุดขีดให้กับผู้ที่ได้รับ และในอีกไม่กี่นาทีเค้าก็จะวิกลจริต
You pushed me too far this time, you ugly bag of bones!ครั้งนี้มันทำให้ข้าโมโหสุดขีดแล้ว - ไอ้สัตว์ประหลาดกระดูกพรุนนั่น
Today Sebastian scared the hell out of me.วันนี้เซบาสเตียนกลัวสุดขีดมาหาผม
No, it's... badass.ไม่นะ เข้าขั้นห่วยสุดขีดเลยที่จริง
This is adness. This is utter and complete adness. ♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪นี่มันบ้าชัดๆ บ้าสิ้นดีและสุดขีดเลยล่ะ The Big Bang Theory 4x17 โ™ช The Toast Derivation Original Air Date on February 24, 2011
In a shocking write-in upset, the Comedy Central cartoon series South Park has been elected president of the Greendale student body.แล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น มันคือเหตุการณ์ช็อคสุดขีด เมื่อตัวการ์ตูนจากซีรี่ย์ส South Park ของ Comedy Central
Well, you're obviously freaking out.เอ่อ, เห็นได้ชัดว่าคุณกำลังตื่นกลัวสุดขีดอยู่นะ
She conquered the greatest fear known to woman:เธอเอาชนะความกลัวสุดขีด ของผู้หญิง
And you need to hit rock bottom before you can change.เราต้องตกต่ำสุดขีดก่อนถึงจะ เปลี่ยนได้
When did you hit bottom?แล้วนายตกต่ำสุดขีดตอนไหน
I thought Berry had it in the bag, and then Stealth-Attack Jones came in and just pancaked me emotionally.ฉันว่า เบอรี่ มีของดี อยู่ในกำมือแล้ว แต่อยู่ๆ โจนส์ ก็จู่โจมไม่ทันตั้งตัว แล้วมันทำฉันอึ้งสุดขีดเลย
Yeah, well, isn't that the pot calling the kettle black?ใช่ ตอนนี้คง กำลังเดือดสุดขีด
Yes, I'm sure the CIA will be deeply impressed when they shoot you.ใช่ ผมแน่ใจว่าซีไอเอ คงดีใจสุดขีด ตอนที่เขายิงคุณได้
The bones tells us that the victim suffered an extremely steep fall.กระดูกบอกกับเรา ว่าเหยื่อได้รับบาดเจ็บด้วยการร่วงอย่างเร็วสุดขีด
They found something, but it scared the hell out of them.พวกมันเจอบางอย่าง ที่ทำให้มันกลัวสุดขีด
Tiffany said she was too freaked out when she saw her to do anything except dial 911.ทิฟฟานี่บอกว่าเธอตกใจสุดขีด เมื่อเธอเห็น เธอไม่ได้ทำอะไรนอกจากโทร 911
Each one extremely precise and clean.แต่ละอันแม่นยำและสะอาดสุดขีด
It's pretty mind-blowing to the people who are picked.มันเป็นเรื่องตื่นเต้นสุดขีด สำหรับคนที่ได้รับการเลือกเลย
All I know is I'm scared as hell, and I just want to get back to our friends.ที่ฉันรู้ คือฉันกลัวสุดขีดเลย และฉันอยากจะไปหาเพื่อนของเรา
We threw a real scare into her.เราทำให้เธอกลัวสุดขีด
Wilson is a fundamentalist;วิลสันเป็นพวก fundamentalist (ผู้ที่เชื่อถือหลักเดิมของศาสนาอย่างสุดขีด)
For lack of a better clinical term, she was a hot mess.ถ้าจะบอกแบบฟังง่ายๆ เธอย่ำแย่สุดขีด
Their budgets for costume, makeup, hair alone are astronomical.งบเรื่องเสื้อผ้า หน้าผมขอบพวกเขา เยอะสุดขีด พวกนายเคย อ่านหนังสือของMalcolm Gladwell
We're so screwed... they're not like Vocal Adrenaline, who were unfeeling Borg robots.เราซวยสุดขีดแล้ว พวกเขาไม่เหมือนกับ Vocal Adrenaline ซึ่งเป็นเหมือนหุ่นยนต์ไร้หัวใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุดขีด
Back to top