ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สืบสวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สืบสวน*, -สืบสวน-

สืบสวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สืบสวน (v.) investigate See also: inquire, look into, sift, probe Syn. ไต่สวน, สืบสาว, สืบเสาะ, สอบสวน
สืบสวนคดี (v.) investigate See also: examine, inquire into, look into Syn. สืบคดี, สอบสวนคดี
สืบสวนสอบสวน (v.) investigate See also: examine, inquire into, look into Syn. สืบสวน, สอบสวน
สืบสวนสอบสวน (v.) investigate See also: detect, inquire into, explore, probe
English-Thai: HOPE Dictionary
fbiabbr.Federal Bureau of Investigation สำนักงานสอบสวนและสืบสวนของกรมตำรวจ (สหรัฐอเมริกา)
inquire(อินไคว'เออะ) vt. ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม. vi. ถาม,สอบถาม,สืบสวน,สอบสวน. -Phr. (inquire after ถามทุกข์สุข), See also: inquirable adj. inquirer n., Syn. enquire
inquisition(อินควิซิช'เชิน) n. การสอบสวนอย่างขู่เข็ญ,การสืบสวน,การวินิฉัย,คณะผู้ทำการสอบสวน,ศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. investigation
investigate(อินเวส'ทิเกท) vt. สำรวจ,สืบสวน,ไต่สวน,สอบสวน., See also: investigable adj. investigative,investigatory adj. investigator n., Syn. search,inquire
investigation(อินเวสทิเก'เชิน) n. การสำรวจ,การสืบสวน,การไตร่สวน,การสอบสวน
probative(โพรเบ'ทิฟว) adj. เป็นการทดสอบ,เป็นการทดลอง,เป็นการภาคทัณฑ์,เกี่ยวกับการสืบสวน, Syn. probatory
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน
search(เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe
sleuth(สลูธ) n. นักสืบ,สุนัขตำรวจ. vt.,vi. ตามร่องรอย,สืบสวน, Syn. private eye
student(สทิว'เดินทฺ) n. นักเรียน,นักศึกษา,ผู้ศึกษา,ผู้วิเคราะห์,ผู้สืบสวนสอบสวน,ผู้พิจารณา. adj. เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษา, Syn. learner,pupil,trainee
study(สทัด'ดี) n. การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,การดูหนังสือ,การพิเคราะห์พิจารณา,การสืบสวนสอบสวน,การวิจัย,สิ่งที่ศึกษา,สิ่งที่ค้นคว้า,รายงานการค้นคว้า,สาขาวิชา,ความมานะบากบั่น,การทดลองวาดหรือประพันธ์,ห้องค้นคว้า,เพลงฝึกซ้อม,สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
English-Thai: Nontri Dictionary
enquire(vt) ถาม,ไต่ถาม,สอบถาม,สอบสวน,สืบสวน
enquiry(n) การไต่ถาม,การสอบถาม,การสอบสวน,การสืบสวน,คำถาม
find(vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก
inquire(vi,vt) ถาม,สอบสวน,สืบสวน,ไต่สวน,สอบถาม
inquiry(n) การถาม,การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน
inquisition(n) การไต่สวน,การสอบสวน,การสืบสวน
investigate(vt) สืบสวน,สืบสาว,สอบสวน,ไต่สวน,สำรวจ
investigation(n) การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน,การสำรวจ
search(vt) สืบหา,ค้นหา,สอบถาม,ตรวจค้น,สืบสวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ascertain the truthสืบสวนหาความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact-finding boardคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detective and mystery filmsภาพยนตร์สืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Investigationการสืบสวน, การตรวจสอบ, วิธีการค้นคว้า, การตรวจสืบสวน, การตรวจช่วยวิเคราะห์ [การแพทย์]
Robbery investigationการสืบสวนการลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enquire (vt.) สืบสวน See also: สอบสวน, ไต่สวน, หาข้อเท็จจริง Syn. analyze, inquire, investigate
investigate (vt.) สืบสวน See also: ไต่สวน, สอบสวน Syn. examine, inquire, probe
investigate (vi.) สืบสวน See also: ไต่สวน, สอบสวน Syn. inquire, probe
probe (vt.) สืบสวน See also: สอบสวน Syn. investigate
sit on (phrv.) สืบสวน See also: ตรวจสอบ
sit upon (phrv.) สืบสวน See also: ตรวจสอบ Syn. sit on
criminologist (n.) ตำรวจที่ทำหน้าที่สืบสวน
FBI (n.) สำนักงานสืบสวนของสหรัฐอเมริกา See also: เอฟบีไอ (คำย่อของ FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION)
investigation (n.) การสืบสวน See also: การไต่สวน, การสอบสวน Syn. examination, inquiry, probe
probe (n.) การสืบสวน Syn. inquiry
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You understand I'm an officer of the law, investigating a murder case?คุณเข้าใจใช่มั้ย ฉันเป็นจนท.กฏหมาย สืบสวน คดีฆาตกรรม
Investigators refuse to comment.สืบสวน ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
Investigators, in cooperation with the Colorado state police, have issued an all points bulletin for Jonah King's immediate detention in connection with the murders of a young married couple in Loveland, Colorado.สืบสวน ในความร่วมมือกับ โคโลราโดรัฐตำรวจ ได้ออกทั้งหมด บูคะแนนสำหรับการคุมขังได้ทันทีโยนาห์ King 's ในการเชื่อมต่อกับการฆาตกรรมของคู่หนุ่มสาว แต่งงานกันในงานเลิฟแลนด์
So an investigation without a body... that's kinda new, right?สืบสวนฆาตกรรมโดยที่ไม่มีศพ นี่มันค่อนข้างแปลกใหม่ ว่าไหม?
Natural-born interrogator, huh?สืบสวนเก่งตั้งแต่เกิดงั้นรึ
Investigate quickly and make sure there isn't any rumors or news spreading around.สืบสวนให้เร็วเลยนะ แล้วก็ให้แน่ใจว่า ไม่ข่าวลือ หรือข่าวอะไรหลุดออกไป
I'll be at the inquest tomorrow, Maxim, quite unofficially, you know.แม็กซิม พรุ่งนี้ผมจะไปร่วมคณะสืบสวนด้วย อย่างไม่เป็นทางการน่ะ
Oh, Maxim, I'm worried about what you'll do at the inquest tomorrow.แม็กซิม ฉันเป็นห่วงว่าพรุ่งนี้ คุณจะทำยังไงที่คณะสืบสวน
Oh, I see. You're going to hold de Winter's hand through all this.เข้าใจล่ะท่านจะเอาใจช่วยคุณเดอ วินเทอร์ ไปตลอดการสืบสวน
I've read enough detective stories to know that there must always be a motive.ผมอ่านนิยายสืบสวนมามากพอ จนรู้ว่ามันต้องมีเเรงจูงใจเสมอ
The investigative team was trained and put in hibernation before the voyage began.ทีมสืบสวนได้รับการฝึกฝน แยกกันและวางไว้ในการจำศีล ก่อนที่จะเดินทางเริ่ม
The head of the Federal Bureau of Investigation.หัวหน้าของสำนักงานสืบสวนกลาง
You know my brother-in-law works for the Bureau of Investigation.นายรู้ไม๊ ว่าพี่เขยฉันทำงานที่ สำนักงานสืบสวน.
But that order, sir, is signed by Torrio, and that with the other evidence could certainly begin at least a serious investigation.อันนั้นเป็นแหวนสั่งทำ ครับ สั่งโดย ทอร์ริโอ และเป็นหลักฐานอีกอย่างนึง อย่างน้อยน่าจะ สืบสวนอย่างจริงจัง
You'll have a better chance at getting somewhere with a girl than you will with a police investigation.นายมีโอกาสที่จะเที่ยวกับสาว ดีกว่ายุ่งเรื่องการสืบสวนของตำรวจ
The FBI got involved after the first three deaths when local authorities failed to turn up any evidence.เมื่อวานคุณไม่ได้บอกว่า คดีนี้สืบสวนเรียบร้อยแล้วนี่ ใช่ .. FBI เข้ามาเกี่ยวข้อง หลังจากมีการตายไป 3 รายแล้ว
Get in your car and leave!- คุณบุกรุก พื้นที่ส่วนบุคคลแห่งนี้ - พวกเรา กำลังทำการสืบสวนคดีอยู่
Did you hear what I said?ยกมือขึ้น นี่เป็นการสืบสวนคดีฆาตรกรรม
There were, of course, crimes committed.ฉันไม่พบเหตุการณ์ใดตามควร ที่จะสนับสนุน การสืบสวนครั้งนี้
With testimony given under hypnosis from a boy who claims he was given orders from an alien force through an implant in his nose.ใช่.. แต่คุณทำสืบสวน คดีลักษณะนี้อย่างไร ? คำให้การ อยู่ใต้การสะกดจิต...
So we're going to the spud state to investigate a kidnapping... ดังนั้น พวกเราจึงต้องไป "รัฐมันฝรั่ง" เพื่อสืบสวนเรื่องการลักพาตัว
The military will not tolerate an fbi investigation.กองทัพ ไม่อดทนต่อการสืบสวน ของ F.B.I. หรอกนะ
She said you're investigating Budahas.เธอบอกว่าคุณกำลังสืบสวนเรื่อง Budahas
We're investigating your disappearance.พวกเรามาสืบสวน การหายตัวไปของคุณ
Arrest him.ผมเกรงว่าจะมีการสืบสวนเกิดขึ้น หลังจากสงครามยุติ
Here's someone whose organization is accused of conducting its own inquisition:หวือหวาทางศาสนาทั้งหมดนี้ นี่คือคนที่มีองค์กร ถูกกล่าวหาว่าการดำเนิน การสืบสวนของตัวเอง:
I want this ... to close hold. No publicity."หน่วยสืบสวนสอบสวนของรัฐบาล" ผมต้องการให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับ
(man) When he was like, "You are not your job",... ..I was like, "Yeah!"เป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับสมาคมการต่อสู้ใต้ดิน พวกเราจะร่วมกันสืบสวนอย่างเข้มงวด
Let me start by saying I was very impressed... with that investigative piece that Dutton did... on pesticides in our supermarkets.ให้ฉันได้เริ่มด้วยการพูด / ว่าฉันประทับใจมากๆ.. กีบการสืบสวน / บางส่วนที่ดัทตัน ทำ... on pesticides in our supermarkets.
Careful investigation of the facts tell us, therefore that the Scordia woman committed no other crime than that of being iII-fated, alone and beautiful.จากการสืบสวนข้อเท็จจริงเราทราบว่า... แม่หม้ายสกอร์เดียไม่เคยทำผิดอะไร นอกจากโชคร้ายตัวคนเดียว...
...into the investigation of train 177... being conducted at the Eastrail holding warehouses.การสืบสวนคดีรถไฟสาย 177 ที่ลานเก็บรถไฟอีสต์เทรล
But I know the Inquisitor's read by the people. They're the ones I'm interested in.สิ่งที่ฉันสนใจก็คือ พวกนักข่าวสืบสวนที่อยู่ที่นั่น
Working in IA, you will get in touch with senior officialsทำงานสืบสวนภายใน คุณจะพบปะกับผู้ใหญ่
Not everyone can handle IA tasksอย่าคิดว่างานสืบสวนภายในใครก็ทำได้นะ
Our Investigations show that you are a triad member who has been giving away our every moveลู่ คิน-มิง หน่วยสืบสวนของเราแจ้งว่า คุณเป็นหนึ่งในสมาชิกแก็งค์ไอ้แซม ที่คอยแจ้ง การเคลื่อนไหวของเรา
After everyone returned to the dead, I stayed on to investigate their bereaved families.หลังจากที่ทุกๆอย่างกลับสู่ปกติ ฉันอยู่สืบสวนเพื่อดูท่าทีของคนในครอบครัว
And when we interrogate criminals,และเมื่อเราเข้าสืบสวน...
I'm in charge of the claw investigation now, remember?ฉันดูแลเรื่องการสืบสวนคดีของคลอว์ จำได้มั้ย?
I've always had great admiration for your investigative abilities and your physical prowess, your commanding voice.และฉันชื่นชม... ความสามารถในการสืบสวนและ พลังทางกายของคุณเสมอมา... เสียงสั่งการของคุณ
Ah, er... (Portuguese) Thriller... crime... (Portuguese) Sim.เอ่อ... ระทึกขวัญ สืบสวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สืบสวน
Back to top