ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีหน้า*, -สีหน้า-

สีหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีหน้า (n.) countenance See also: expression, face, visage Syn. สีหน้าท่าทาง
สีหน้าท่าทาง (n.) countenance See also: facial expression Syn. สีหน้า, ท่าทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
coloringn. การใส่หรือทาสี,วิธีการใส่หรือทาสี,การปรากฎเป็นสี,โฉมภายนอก,สีหน้าสารย้อมสี
colouringn. การใส่หรือทาสี,วิธีการใส่หรือทาสี,การปรากฎเป็นสี,โฉมภายนอก,สีหน้าสารย้อมสี
complexion(คัมเพลค'เชิน) n. สีหน้า,สีผิว,คุณลักษณะ,เค้า,ความคิดเห็น,ความเชื่อ
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
demeanor(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
demeanour(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
facial nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 7 ที่ไปเลี้ยงลิ้นส่วนหน้าทำให้รู้รส ควบคุมการหดตัวและคลายตัวกล้มเนื้อบริเวณหน้า ทำให้มีการแสดงสีหน้า
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
gallows lookn. สีหน้าที่มีเค้าต้องโทษประหารชีวิต
hue(ฮิว) n. สี,ฉวี,แบบอย่าง,สีหน้า,เสียงร้องโวยวาย,เสียงเจี๊ยวจ๊าว ,ความเข้ม/จางของสีหมายถึง ความลดหลั่นของความเข้มของสี มีความหมายคล้ายคำว่า shade
pasty-faced(เพส'ทีเฟสทฺ) adj. มีสีหน้าซีดเซียว
stoney(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
stony(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
English-Thai: Nontri Dictionary
colouring(n) การทาสี,สีหน้า,รูปโฉมภายนอก
complexion(n) ผิวหน้า,สีหน้า,สีผิว,ท่าทาง,เค้า,ความหมาย
countenance(n) การเห็นด้วย,ใบหน้า,โฉมหน้า,สีหน้า,การสนับสนุน
hue(n) สี,สีหน้า,แบบอย่าง
physiognomy(n) การทายนิสัยจากหน้าตา,หน้าตา,สีหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
physiognomy๑. โฉมหน้า๒. การทำนายจากโฉมหน้าและสีหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dramatizeแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป [การแพทย์]
Expressionlessไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์,สีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
countenance (n.) สีหน้า See also: หน้า, โฉมหน้า, ใบหน้า Syn. visage
face (n.) สีหน้า Syn. expression, countenance
look (n.) สีหน้า Syn. expression
physiognomy (n.) สีหน้า Syn. countenance, look
dirty look (idm.) สีหน้าไม่ยอมรับ See also: หน้าบอกบุญไม่รับ, สีหน้าไม่ชอบ
complainer (n.) ผู้แสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป See also: ผู้ทำหน้ามุ่ย Syn. grumbler, faultfinder
expression (n.) การแสดงออกทางสีหน้า See also: การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า, สีหน้า Syn. facial expression
expressionless (adj.) ซึ่งไม่แสดงความรู้สึก (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า) See also: ซึ่งไม่แสดงความสนใจ (ทางน้ำเสียงหรือสีหน้า) Syn. blank, dull, impassive
facial expression (n.) การแสดงออกทางสีหน้า See also: การแสดงความรู้สึกทางสีหน้า, สีหน้า
faultfinder (n.) ผู้แสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป See also: ผู้ทำหน้ามุ่ย Syn. grumbler, complainer
fixed (adj.) ที่ไม่เปลี่ยน (ใช้กับสีหน้า)
mime (n.) นักแสดงที่ใช้ท่าทางและสีหน้าแทนคำพูด See also: คนแสดงละครใบ้ Syn. mime artist
mime artist (n.) นักแสดงที่ใช้ท่าทางและสีหน้าแทนคำพูด See also: คนแสดงละครใบ้
moue (n.) การแสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป Syn. mouth, wry face
pout (n.) การแสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป Syn. mouth, wry face, moue
pouter (n.) ผู้แสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป See also: ผู้ทำหน้ามุ่ย Syn. grumbler, complainer, faultfinder
turn off (phrv.) มีสีหน้าหรือท่าทาง Syn. turn on
turn on (phrv.) เริ่มแสดงสีหน้าหรือท่าทาง Syn. turn off
wince (vi.) แสดงสีหน้าเจ็บปวด (เพราะนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ทำให้อึดอัดใจ)
wince (n.) การแสดงสีหน้าเจ็บปวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And when he used the expression "turned..."แล้วสายตา สีหน้า ของเค้าเป็นยังไงตอนที่พูดว่า ล้างสมอง
And overcast on Tsuru's hurt face the face of Tada-san who was hurt the most that day.สีหน้าของซึรุดูเศร้าสร้อย เหมือนสีหน้าของทาดะซังในวันนั้นมาก
The look on Trip's face. He was so disappointed in me.สีหน้าของทริป เขาผิดหวังในตัวฉันอย่างมาก
The look on your face, you can't deny that, Harvey.สีหน้าของนาย นายปฏิเสธไม่ได้หรอก ฮาร์วี่ย์
The look on Skyler's face, she's sitting there, tears in her eyes thanking me for saving your life.สีหน้าของสกายเลอร์... ตอนที่เธอนั่ง น้ำตาเธอคลอเบ้าตา
The look on his face, Harvey...สีหน้าของเขา ฮาร์วีย์...
He's getting his color back.สีหน้าของเขาดีขึ้นมาก
That girl's face. I can't seem to erase it.สีหน้าของเธอ ฉัน ไม่สามารถลบ...
The color in her face has become considerably better.สีหน้าของเธอ ดีขึ้นเยอะนะครับ
The look on McCoy's face when he finds out that would be worth seeing.สีหน้าของแม็คคอยตอนที่เขารู้เรื่อง นั่นแหละที่คุ้มค่าจะได้เห็น
Your face said it was out of protection, so, severe nut allergy, hmm?สีหน้าคุณก็บ่งบอก แพ้ถั่วมากเลยใช่มั้ยครับ?
Your expression doesn't look so good today.สีหน้าคุณดูไม่ค่อยดีเลยนะคะวันนี้
You are looking a little flushed. Do you want me to...?สีหน้าคุณดูไม่ค่อยดีแล้วนะ คุณจะให้ผม...
What a shameful look on your face,สีหน้าคุณดูไม่ได้เลยนะ
The look on my face will be of vindication.สีหน้าชั้นน่ะคงจะมีแต่การแก้แค้นเท่านั้นแหละ
You've faced far worse, Merlin.สีหน้าท่านดูไม่ดีเลย เมอร์ลิน
You guys look grim.สีหน้าพวกคุณบอกว่ามันแย่มาก
You don't look so good Are you feeling sick?สีหน้าลูกไม่ค่อยสู้ดีนัก ไม่สบายหรือปล่าว
Now, what's with that look?สีหน้าอย่างนั้น หมายความว่าไง?
I know that look.สีหน้าอย่างนี้ น้ารู้น่ะ
The look on his face When you guys came through that door--สีหน้าเขา ตอนที่พวกคุณเข้ามา
His face looks fine to me.สีหน้าเขาดูดีนะสำหรับผม
Ever since he was diagnosed with hepatocirrhosis his complexion doesn't look good.สีหน้าเขาดูไม่ค่อยดี ตั้งแต่เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับแข็ง
His face says he's still not over her.สีหน้าเขาบอกว่า เขายังไม่ลืมเธอ
He sees dead Vikings.สีหน้าเค้าเหมือนเจอคนตายเลยแฮะ
Look how bad your skin got.สีหน้าเธอดูแย่ลงเพียงแค่ไม่กี่วันแบบนี้ได้ยังไงกัน
Some meat to cheer us all up.สีหน้าเธอดูไม่ค่อยดีเลย /N งั้นเดี๋ยวจะพาไปกินเนื้อย่างนะ
Facial expressions have changed little, if at all, over the centuries.สีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย ถ้าอย่างนั้นล่ะก็ ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายศตวรรษ
The kind of look that makes me want to punch you.สีหน้าแบบที่ฉันเห็นแล้วอยากจะต่อยน่ะสิ
That look on your face, that scream on your lips when you eventually see us... it's enough to make us forget we were ever humans at all.สีหน้าแบบนั้น เสียงร้องอย่างตื่นตระหนก ตอนที่คุณเห็นเรา มันมากพอที่จะทำให้เราลืม..
Now, does that look like the face of a woman who's happy about getting married?สีหน้าแบบนี้ เหมือนคนชื่นมื่นกับการแต่งงานเหรอ
Matt's face when the ball hit Jenkins. - Oh, I know.สีหน้าแม็ทเมื่อลูกโดนเจนกินส์ โอ ผมรู้
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
He's only been here a week! Vice president?คุณเห็นสีหน้าของ แม็คมิลเลี่ยนตอนนั้นหรือเปล่า
The turn of your countenance I shall never forget.การเปลี่ยนไปของสีหน้าคุณนั้น ทำให้ผมไม่เคยลืมเลย
Sir, is this the face of a bat who would lie to you?นี่เป็นสีหน้าของค้างคาวที่ อยากจะโกหกท่านหรือ?
(ecstatic moaning)ผมเข้าไปได้เลย สีหน้าเป็นศัตรูของทุกคน ใช่, นี่มันรอบฟกช้ำจากการชกต่อย
One has thoughts and feelings that presently do not show.ตนมีความคิดและความรู้สึก... ที่ตอนนี้แสดงสีหน้าไม่ได้
He created the technology that allows you to mimic human expression.เขารับผิดชอบเทคโนโลยีที่ทำให้คุณ... เลียนแบบการแสดงสีหน้าของมนุษย์
Come on, Gandalf. Did you see their faces?โธ่แกนดาล์ฟ เห็นสีหน้าพวกเขามั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีหน้า
Back to top