ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีซีด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีซีด*, -สีซีด-

สีซีด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีซีด (adj.) pale See also: colorless, pallid, livid, lurid, wan, waxen Syn. ซีด, จาง, สีซีดจาง Ops. สีฉูดฉาด, สีเข้ม
สีซีดจาง (adj.) pale See also: colorless, pallid, livid, lurid, wan, waxen Syn. ซีด, จาง Ops. สีฉูดฉาด, สีเข้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
achromatous(อะโคร' มาทัส) adj. ไร้สี, สีซีด
bleach(บลีชฺ) {bleached,bleaching,bleaches} vt. ทำให้สีซีด,ฟอกจัด,ขจัดสีออก,ทำให้สีตก vi. สีตก,สีซีด,กลายเป็นขาว n. การฟอกให้ขาว,ยาฟอกขาว,ปริมาณความซีด
discolor(ดิสคัล'เลอะ) vt. ทำให้เปลี่ยนสี,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก. vi. สีซีด,สีตก,เปลี่ยนสี, See also: discolorationมdiscolouration n.
discolour(ดิสคัล'เลอะ) vt. ทำให้เปลี่ยนสี,ทำให้สีซีด,ทำให้สีตก. vi. สีซีด,สีตก,เปลี่ยนสี, See also: discolorationมdiscolouration n.
lightness(ไลทฺ'นิส) n. ความสว่าง,การมีสีอ่อน,การมีสีซีด,ความเบา,ความแคล่วคล่อง,การไม่มีภาระ,ความเบิกบานใจ,ความอ่อนช้อย,ความเก๋,ความเลินเล่อ,
washy(วอช'ชี) adj. จางเกินไป,เจือจางเกินไป,บาง,ซีด,สีซีด, See also: washiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
discolour(vi,vt) เปลี่ยนสี,สีตก,สีซีด,ด่าง
pallor(n) ความจาง,ความซีดเผือด,ความซีด,สีซีด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
faded (adj.) สีซีด See also: จาง Syn. light Ops. dark, bright
pastel (adj.) สีซีด See also: จาง Syn. light, faded Ops. dark, bright
bleach out (phrv.) ทำให้สีซีดขาว See also: ทำให้สีตก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I like the books with faded white pagesชั้นชอบหนังสือที่มีสีซีด
Pale flesh, a texture something akin to...เนื้อสีซีด ความหยาบของเนื้อ
You know, he doesn't really ride a pale horse,รู้ไหมเขาไม่ได้ขี่ม้าสีซีดๆหรอกนะ
"And through the fire stood before me a pale horse."ม้าสีซีดผ่านเปลวเพลิง มาหยุดต่อหน้าข้า"
Then behold a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him.1 ใน อสูรทั้ง 4 ได้เอ่ยขึ้น "มาเถิด" จากนั้นก็เห็นม้าสีซีดปรากฎขึ้น และชื่อของเขาก็คือ ความตาย
The cooler temperatures keep the film from fading.ความเย็นจะช่วยไม่ให้ฟิล์มสีซีดลง
I looked, and there before me was a pale horse."ข้ามองเห็น และเบื้องหน้าข้าคือม้าสีซีด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีซีด
Back to top