ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สลด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สลด*, -สลด-

สลด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลด (v.) feel sad See also: feel depressed, be melancholy, be down-hearted, be low-spirited, droop Syn. เศร้าใจ, เสียใจ
สลด (v.) wither Syn. เฉา, เหี่ยว
สลดใจ (v.) be sorrowful See also: be sad, regret, sadden, be melancholy, grieve Ops. ชุ่มชื่นใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
bobsled(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
broken-heartn. ความท้อแท้หมดหวัง,ความเศร้าสลด,ความผิดหวังในเรื่องความรัก,ความเสียใจมาก, See also: broken-hearted adj. ดูbroken-heart
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
crestfallen(เครสทฺ'ฟอเลิน) adj. ซึมเศร้า,คอตก,สลด, Syn. dejected
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated,bleak
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ,สลดใจ,เศร้าโศก, Syn. heart-sick,desolate
grieve(กรีฟว) vi. เสียใจ,สลดใจ. vt. เสียใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้สลดใจ, Syn. sadden
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
phlegm(เฟลม) n. เสมหธาตุ,เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความชาเย็น,ความอึดอาด, Syn. apathy
regret(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสียใจ,ความรู้สึกเสียใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ, See also: regrets n. การปฏิเสธการเชิญอย่างสุภาพ regretable adj. regrettable adj. regretter n. regrettingly adv., Syn. dep
rue(รู) vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,สำนึกผิด,สลดใจ,สังเวชใจ, See also: rueful adj. ruer n., Syn. repent
sad(แซด) adj. เสียใจ,เศร้า,เศร้าโศก,สลดใจ,ตรอมใจ,โทมนัส,ทำให้เสียใจ, (สี) มืดหรือมัว,เลว., Syn. sorrowful
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow
sight(ไซทฺ) n. สายตา,การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น,ภาพ,ทิวทัศน์,ขอบข่ายในการเห็น,การพิจารณา,การสังเกต,สิ่งที่เห็น,สิ่งที่เห็นแล้วทำให้สะดุ้งตกใจหรือเศร้าสลด,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,vt. เห็น,มองเห็น,สังเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เล็ง. vi. ส่อง,เล็ง,เล็งวัด
sputum(สพิว'ทัม) n., เสลด,เสมหะ,น้ำลายที่ถ่มออก pl. sputa, Syn. spittle
tragic(แทรจ'จิค) adj. เกี่ยวกับละครโศก,เกี่ยวกับเรื่องโศก,โศกสลด,เกี่ยวกับภัยพิบัติ., See also: tragically adv. tragicalness n., Syn. lamentable,pathetic
tragical(แทรจ'จิค) adj. เกี่ยวกับละครโศก,เกี่ยวกับเรื่องโศก,โศกสลด,เกี่ยวกับภัยพิบัติ., See also: tragically adv. tragicalness n., Syn. lamentable,pathetic
English-Thai: Nontri Dictionary
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
lugubrious(adj) เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
phlegm(n) เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความวางเฉย
rue(vt) สลดใจ,เสียใจ,สำนึกผิด
rueful(adj) สลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,น่าเวทนา,ละห้อย
sadden(vi,vt) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,สลดใจ
sorry(adj) น่าสลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,เศร้าโศก
spittle(n) เสลด,น้ำลาย,เสมหะ
tragic(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
tragical(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
wilt(vi) หดหู่,เหี่ยวแห้ง,สลด,ร่วงโรย,อับเฉา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
phlegm; sputumสิ่งขาก, เสมหะ, เสลด [มีความหมายเหมือนกับ expectoration ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dark (adj.) สลดใจ See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง Syn. gloomy, hopeless
grievous (adj.) สลดใจ See also: เศร้าใจ, ทุกข์ใจ, หม่นหมอง Syn. mournful Ops. happy
blanch (vt.) ซีดสลด
depressed (adj.) เศร้าสลด See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข Syn. unhappy, hopeless, depressive Ops. hopeful, cheerful
depressive (adj.) เศร้าสลด See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข Syn. unhappy, hopeless Ops. hopeful, cheerful
hawk (vi.) ขากเสลด See also: ไอออก, ขากเสมหะ
hawk (vt.) ขากเสลด See also: ไอออก, ขากเสมหะ
regrettable (adj.) น่าสลดใจ See also: น่าเศร้าใจ Syn. unfortunate, lamentable, pitiful
regrettably (adv.) น่าสลดใจ See also: น่าเศร้าใจ Syn. unfortunately
tragic (adj.) น่าสลดใจ
with a heavy heart (idm.) อย่างเศร้าสลด See also: อย่างเศร้าสร้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't seem too upset by what's happened.คุณดูไม่สลดเลยนะกับเรื่องที่ เกิดขึ้น
Of course I am, I'm traumatized.แน่นอน ฉันสลดสิ แสนสาหัสเลยล่ะ
T o him, the fact that I wasn't upset about Kevin Franks was proof that I must've killed him.สำหรับเขา ความจริงที่ฉันไม่รู้สึกสลด เกี่ยวกับเควิน แฟร๊งค์... ...พิสูจน์ได้ว่าฉันฆ่าเขา
After six long years of murder, victims are being mourned throughout the world.โลกเศร้าสลดไปกับผู้รับเคราะห์ พวกเรารอดตาย...
What is this horrible, unexplainable madness... that is gripping our lives?เป็นเรื่องที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง เป็นความบ้าคลั่งที่ไม่สามารถอธิบาย ถึงสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาเราได้
I am grieved, indeed. Grieved, shocked.ผมสลดใจมากจริงๆ สลดใจ ตกใจ
I feel myself called on, not only by our relationship, but by my situation as a clergyman, to condole with you all on the grievous affliction you are now suffering under.ผมรู้สึกด้วยตนเองว่าควรจะมา ไม่ใช่เพียงเพราะ พวกเรามีความสัมพันธ์กันแต่เพราะสถานะความเป็นพระของผม ที่จะต้องแสดงความเสียใจต่อพวกคุณทุกคนในเรื่อง ผลกระทบที่น่าสลดใจที่พวกคุณกำลังทุกข์โศกกันอยู่
We learn that no one is poor who has friends.และไม่มีใครจนถ้ารวยเพื่อน เต็มไปด้วยหัวเราะ ร้องไห้ รักโศกสลด
But nothing could have prepared him or anyone... for the shock and sorrow of what was to come.แต่เขาและคนอื่นๆ ไม่ได้เตรียมตัวรับมือ... ...อาการช็อคและโศกสลด ที่กำลังจะมาเยือน
Comrades of Castelcuto, we are gathered here today to share in the tragic but honorable mourning which has struck our town.สหายแห่งคาศเตลคูโต้... เรามารวมกันในวันนี้ เพื่อไว้ทุกข์ในเหตุน่าสลดแต่เป็นเกียรติ...
And his voice expresses everything that's tragic about life.ทำมาเป็นพิเศษเลย ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องสลดของชีวิต
Too bad for those who couldn't follow those who are erring, lost, those who are late or weak.น่าเศร้าสลดสำหรับหรับผู้ที่ตามมาไม่ทัน ผู้ซึ่งพลาดและหลงทาง ผู้ซึ่งช้า และ อ่อนแอ
The tragedy occurred in the basement of the building as the dispatched firemen tried to extinguish the flames.เหตุการณ์น่าสลดใจนี้เกิดขึ้นใน ชั้นใต้ดินของอาคาร และเมื่อพนักงานดับเพลิงได้เข้าไป
Yes, very tragic. So we haven't had a president in four years?ใช่ น่าสลดใจที่สุด เพราะงั้น 4 ปีมานี้เราเลยไม่มีประธานหมู่บ้านเหรอ?
Lily Seemed Pretty Upset.คุณลิลลี่ท่าทางสลดใจมากเลยนะ
In the wake of this tragedy, I feel it's only fair to honor Noah's wishes.ในเหตุเศร้าสลดนี้ ผมรู้สึกว่ามันคงดี ที่จะเคารพความต้องการของ โนอาห์
My God, what a tragedy.พระเจ้า มันน่าสลดซะจริง
There is nothing more pathetic than a guy trying to look cool for himself.มันไม่มีอะไรน่าสลดใจ มากไปกว่าคนที่พยายามทำตัวเองให้ดูดี หือ... .
I shed a tear for all those bone tops that read the papers and believe that shit.ฉันสลดใจกับไอ้พวกซื่อบื้อ ที่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วเชื่อเรื่องนั้น
Well, that's just plain sad.เหรอ เป็นแพลนที่น่าสลดสุดๆ
All his pathetic hopes and dreams.สิ่งที่น่าสลดใจทั้งหมดความหวังและความฝัน
Look, the yellowtail should be sliced this thick.ดูสิ อันนี้มีเคล็ดลับการไสลด์แบบนี้
Morons talk about thin slices but that's not right.มารอนบอกว่าการไสลด์บางๆแบบนี้ไม่ถูก
And it is the sad part that we must...ด้วยความเศร้าสลด ไปกับผู้ที่...
There are some quiet rumblings that the government may be involved in the tragic events playing out in the Northeast.มีอาการไม่พอใจว่า รัฐบาลอาจจะมีส่วนในเหตุการณ์อันน่าสลด
I'm not sure what's more tragic,ผมไม่แน่ใจว่าอะไรสลดใจไปมากกว่ากัน
A tragic accident.อุบัติเหตุที่น่าสลดใจ
It's sad, pathetic.มันน่าเสียดาย สลดใจนัก
It's filled with great suffering and dejection.มันเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมาน และความเศร้าสลดอย่างใหญ่หลวง
If you watch the news tonight, you will be told all about a tragedy that occurred on a quiet suburban street.ข่าวเมื่อค่ำนี้รายงานถึงเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง
Tragic accident.อุบัติเหตุที่น่าสลดใจ
(mom...mom..) Two people here are about to kiss the world goodbye because of that stuff, you know.แกคงเข้าใจนะ น่าสลดนะที่ตอนนี้เธอไปที่นั่นไม่ได้ ทั้งหมดเท่าไหร่นะ(แม่ แม่)ทั้งสองคนนี้คงต้องบอกลาดลกนี้ เพราะของสิ่งนั้นแล้วล่ะมั้ง
No. No, no. I usually open with "So sorry you're here."กับความเป็นพ่อผู้สลดใจ... ไม่ๆๆ ฉันขอพูดว่า
Since you intend to remain in this lawless metropolitan area, statistics suggest that you will succumb to tragic and gruesome ends before we meet again.ตั้งแต่พวกคุณตั้งใจจะอาศัย ในเมืองใหญ่ที่ไร้กฎหมายแห่งนี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่า คุณจะยอมจำนนต่อความน่าสลดใจ
Your father made some regrettable choices in the past, but his brilliance is undeniable.พ่อของเธอได้ทำเรื่องที่น่าสลดใจ หลายสิ่งหลายอย่างในอดีต แต่ความปร่ดเปรื่องของเขา ก็ไม่อาจปฏิเสธได้
It's a tragic, but a small price to pay for the greater good.มันน่าสลดใจ แต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเสีย เพื่ออะไรที่ดีกว่า
It was an accident. It was a terrible, tragic accident.มันเป็นอุบัติเหตุร้ายแรง อุบัติเหตุโศกสลด
So sad, the way they found him.น่าสลด ที่เราพบได้ร่างของเขา
Denial is the first stage of grief, my brother.การปฏิเสธเป็นขั้นตอนแรกของความเศร้าสลด
I asked if you got what I was saying!ฉันพูดนี่นายเข้าใจเปล่า... เสลดเป็ด!

สลด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆く[なげく, nageku] Thai: สลดใจ English: to grieve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สลด
Back to top