ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สนับสนุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สนับสนุน*, -สนับสนุน-

สนับสนุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนับสนุน (v.) support See also: aid, give support to, help Syn. ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน
English-Thai: HOPE Dictionary
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
appui(แอพิว') n.,Fr. หนุน, สนับสนุน
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer ###A. plebeian,commoner)
assist(อะซิสทฺ') vt.,vi. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน,สงเคราะห์,เข้าร่วม. -assister, assistor n., Syn. aid,help, support,tend ###A. hinder, hamper)
auxiliary(ออกซิล'เลียรี) adj. เป็นองค์ประกอบ,ช่วย, เพิ่ม,สนับสนุน,หนุน,สำรอง,อยู่ในสังกัด. -n. เครื่องช่วย,เครื่องสนับสนุน,ผู้ช่วย,ผู้สนับสนุน, บุคคลในสังกัด, Syn. assisting, subordinate, helper ###A. principal
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
backed(แบคดฺ) adj. ซึ่งมีส่วนหลัง,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
backer(แบค'เคอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผ้าใบค้ำหรือหนุนส่วนหลัง, Syn. sponsor
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ,การสนับสนุน,ผู้สนับสนุน,สิ่งหนุน, Syn. support ###A. ill-will
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
behind(บิไฮดฺ') adv.,prep. ข้างหลัง,หลัง,ล้าหลังกว่า,ช้ากว่า n. ผู้สนับสนุน,ก้น, Syn. aback -Conf. at the back of
bolster(โบล'สเทอะ) {bolstered,bolstering,bolsters} n. หมอนรองชั้นล่าง,หมอนรอง,หมอนยาว,เหล็กคานรถ,ลูกยางแท่นเครื่อง,ที่หนุนยาว vt. หนุนค้ำ,รอง,ทำให้สูงขึ้น,ออกแรงหมุน,สนับสนุน,ค้ำ,ค้ำจุน,เสริม, See also: bolsterer n. ดูbolster
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
bonaparte(โบ'นะพาร์ท) n. ชื่อสกุลของนะโปเลียน, See also: bonapartist n. ผู้สนับสนุนราชวงศ์ของนะโปเลียน,เกี่ยวกับราชวงศ์ของนะโปเลียน bonapartism n. ดูBonaparte bonapartean adj. ดูBonaparte
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
boost(บูสทฺ) {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (การ) ยกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ส่งเสริม,พูดจาสนับสนุน,เผยแพร่,เลื่อนตำแหน่ง,เพิ่มขึ้น, Syn. lift,raise
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
buoy(บอย) {buoyed,buoying,buoys} n. ทุ่น,ทุ่นลอยน้ำ,ห่วงชูชีพ vt. ทำให้ลอยน้ำ,ทำให้ไม่จม,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ vi. ลอย
buttress(บัท'ทริส) vt.,n. (ส่วนที่) ยื่นค้ำ,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ, Syn. prop
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
champion(แชม'เพียน) n. ผู้ชนะเลิศ,นักต่อสู้,นักรบ -vt. ป้องกัน,สนับสนุน,กระทำเป็นแชมเปี้ยน -adj. เป็นที่หนึ่งของคนแข่งขันทั้งหมด
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.
chirk(เชิร์ค) {chirked,chirking,chirks} vt.,vi. โห่ร้องสนับสนุน,โห่ร้อง adj. ร่าเริง,เป็นสุข,ดีอกดีใจ
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
concur(คันเคอร์') {concurred,concurring,concurs} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างบังเอิญ,ประจวบกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,ทำงานร่วมกัน,ให้ความร่วมมือ,สนับสนุน,รวมกัน, Syn. assent ###A. contend,deny
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent,compatible
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
corroboration(คะรอบบะเร'เชิน) n. การหาหลักฐานยืนยัน,การทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ข้อเท็จจริงหรือคำพูดที่ยืนยันสนับสนุน, Syn. confirmation,proof
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย
advocate(n) ผู้สนับสนุน,ทนายความ,ผู้แก้ต่าง
assist(vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,สนับสนุน
backer(n) ผู้สนับสนุน,ผู้หนุนหลัง
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
booster(n) ผู้ยก,ผู้สนับสนุน,ผู้ดัน,สิ่งกระตุ้น
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
champion(n) ผู้ชนะเลิศ,แชมป์,ผู้สนับสนุน
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย
contribution(n) การช่วยเหลือ,การบริจาค,การสนับสนุน,การอุดหนุน,การลงทุน
contributor(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สนับสนุน,ผู้ออกเงิน,ผู้บริจาค
contributory(adj) ที่มีส่วนช่วย,ที่อุดหนุน,ที่สนับสนุน
corroborate(vt) สนับสนุน,ทำให้แน่ใจ,ยืนยัน,ยืนกราน
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
countenance(n) การเห็นด้วย,ใบหน้า,โฉมหน้า,สีหน้า,การสนับสนุน
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน
espouse(vt) สมรส,แต่งงาน,หมั้น,สนับสนุน,เข้าครอง,รับหลักการ
exhort(vt) คะยั้นคะยอ,เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,สนับสนุน
facilitate(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้ง่าย,สนับสนุน,ส่งเสริม
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
following(adj) ที่ติดไป,ที่ตามมา,ที่สนับสนุน
foster(vt) เลี้ยง,อุปถัมภ์,ส่งเสริม,สนับสนุน
impulsion(n) การดัน,การกระตุ้น,การสนับสนุน,การหนุน,การยุ,แรงดลใจ
incitement(n) การยุยง,การส่งเสริม,การสนับสนุน
indorse(adj) ที่สลักหลัง,ที่สนับสนุน,ที่รับรอง
pander(n) ผู้สนับสนุน,ผู้ชักพา,แม่สื่อ
patronise(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน
patronize(vt) ชุบเลี้ยง,อุปภัมภ์,อุปการะ,สนับสนุน
premise(n) หลักฐาน,สถานที่,สมมุติฐาน,ข้อสนับสนุน
pro(adj) เห็นด้วย,ซึ่งสนับสนุน,ชอบ
promote(vt) สนับสนุน,ส่งเสริม,เลื่อนชั้น,ก่อตั้ง,กระตุ้น
promoter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้จัดตั้ง,ผู้สนับสนุน,ผู้จัด
promotion(n) การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อนชั้น,การเลื่อนตำแหน่ง
reenforce(vt) บำรุงกำลัง,เพิ่มกำลัง,เสริมกำลัง,สนับสนุน
reinforcement(n) กองหนุน,การเพิ่มกำลัง,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน
royalist(n) ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abet; aidผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advocate๑. ทนายความ๒. กล่าวสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
auxiliary agency; agency, auxiliaryหน่วยงานสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
corroborationการหาพยานหลักฐานสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DSS (decision support system)ดีเอสเอส (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
radicalismคติมูลวิวัติ, คตินิยมการเปลี่ยนถึงรากฐาน, ลัทธิสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ต้นตอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supportพยุง, สนับสนุน, อุปการะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplicesผู้สนับสนุนการกระทำผิด [TU Subject Heading]
Encouragementการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]
Giftวัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาคGift คือ วัสดุสารนิเทศที่ได้รับบริจาค การบริจาควัสดุสารนิเทศให้กับห้องสมุด อาจเป็นการบริจาคให้โดยบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือห้องสมุดอื่น ๆ วัสดุที่ได้รับบริจาคส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ห้องสมุดไม่ได้ร้องขอและห้องสมุดได้รับโดยไม่คาดคิด แต่ทรัพยากรสารสนเทศที่ขอรับบริจาคอาจเป็นทรัพยากรที่ห้องสมุดร้องขอ ทั้งนี้วัสดุที่ได้รับบริจาคจะถูกคัดเลือกเพื่อพิจารณานำเข้าห้องสมุด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรของห้องสมุด หรือจำหน่ายออกไปโดยการขายหรือแลกเปลี่ยนกับกับห้องสมุดอื่น สำหรับการรับบริจาคหนังสือและวัสดุการศึกษาของห้องสมุด ห้องสมุดจำเป็นต้องมีเกณฑ์การรับบริจาคที่ต้องรับรู้ร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้วัสดุสารนิเทศที่ได้รับมาสามารถสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ได้ตรงตามหลักสูตร และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ หากห้องสมุดไม่สามารถนำทรัพยากรห้องสมุดดังกล่าวออกให้บริการได้ ห้องสมุดควรมีนโยบายส่งต่อหรือนำหนังสือและวัสดุการศึกษาที่ได้รับบริจาคไปทำประโยชน์อย่างอื่น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Incentive สิ่งจูงใจ สิ่งจูงใจเพื่อช่วยสนับสนุนการนำวัสดุกลับมา ใช้อีก [สิ่งแวดล้อม]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Proved Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว ปริมาณสำรองที่ได้มาโดยการคำนวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุมปิโตรเลียมซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้างสูงมาสนับสนุนว่า จะสามารถผลิตปิโตรเลียมขึ้นมาได้คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
subsidyเงินอุดหนุนเงินที่รัฐบาลจ่ายให้กับหน่วยธุรกิจ กลุ่มบุคคล หรือบุคคล เพื่อเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือทางการเงินตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดของรัฐ เช่น ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลง การให้เงินอุดหนุนแก่กิจการที่เป็นประโยชน์์ต่อสังคม เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]
Supportive Industry อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมผลิตสินค้าส่วนประกอบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ถือเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่จำเป็นของอุตสาหกรรมผลินชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ความพร้อมของอุตสาหกรรม ที่ผลิตสินค้าสนับสนุนที่จำเป็นนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
advocate (vt.) สนับสนุน Syn. support
aiding (adj.) สนับสนุน See also: เป็นกำลังใจ Syn. comforting, encouraging
alimentation (n.) สนับสนุน
back (vt.) สนับสนุน See also: หนุนหลัง, ผลักดัน Syn. support
back up (phrv.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ
backup (n.) สนับสนุน See also: ตัวแทน, ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วย Syn. reinforcement, support
be for (phrv.) สนับสนุน
be with (phrv.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ, เข้าข้างฝ่าย
behind (prep.) สนับสนุน See also: อยู่เบื้องหลัง
bolster (vt.) สนับสนุน See also: หนุนให้สูง, ค้ำจุน, เสริม Syn. support, boost
buoy up (phrv.) สนับสนุน See also: ค้ำจุน, ช่วยเหลือ, ให้กำลังใจ
carry (vt.) สนับสนุน See also: ค้ำจุน Syn. sustain
encouraging (adj.) สนับสนุน See also: เป็นกำลังใจ Syn. aiding, comforting
favor (vt.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์ Syn. advocate
favour (vt.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์ Syn. advocate
for (prep.) สนับสนุน See also: เห็นด้วย Ops. against
forward (vt.) สนับสนุน See also: ส่งเสริม Syn. advance, assist, promote
further (vt.) สนับสนุน See also: ส่งเสริม
go in (phrv.) สนับสนุน See also: ช่วยเหลือ
go towards (phrv.) สนับสนุน See also: นำทางให้, เป็นแนวทางสำหรับ Syn. go to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's helping support me through this.เขาช่วยเหลือ สนับสนุน ฉันตลอดเวลา
With the blessings and support of my wife and children,ด้วยการโน้มน้าว สนับสนุน \จากภรรยาของผมและเด็กๆ
Apparently he wants to send a signal that he supports the public healthcare system.จริงๆแล้วเขาคงต้องการ จะส่งความ สนับสนุน กับโรงพยาบาลของรัฐหล่ะมั้ง
"Uncle Sam backs Javier León."ลุงแซม สนับสนุน ฮาเวียร์ ลียง
The first witness was Dr. Robert Kehoe, longtime scientific advocate for leaded gasoline.พยานปากแรก เป็นดร. โรเบิร์ต เคโฮ สนับสนุน ทางวิทยาศาสตร์ที่รู้จักกันมานาน
Amnesty International.สนับสนุน Amnesty International
Support. Dedication. Commitment.สนับสนุน อุทิศตน มีพันธะสัญญา
Negative Apache support.สนับสนุน แอแพชี เชิงลบ
Support, advice, and now gifts.สนับสนุน ให้คำปรึกษา และยังให้ของขวัญอีก
A little support would be nice.สนับสนุนกันหน่อยก็จะดี
Sponsoring a raffle to benefit West County 4H... and raffling season tickets for Mizzou football.สนับสนุนการจับฉลากการกุศล 4h เขตตะวันตก และจับฉลากตั๋วฤดูกาลสำหรับ Nmizzou ฟุตบอล
Support a man you never met over a partner who knows you never went to Harvard, knows you're not really a lawyer and is keeping you on anyway.สนับสนุนคนที่นายไม่เคยเจอ กับคนที่ รู้ว่านายไม่เคยเรียนฮาร์วาร์ด รู้ว่าคุณไม่ใช่ทนายจริงและ พยายามเตะคุณทิ้ง
Back me up here, Grace!สนับสนุนฉันหน่อยสิ เกรซ!
Back me for mayor, support my changes.สนับสนุนฉันเป็นนายกเทศมนตรีสิ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของฉัน
Back me for mayor, support my changes...สนับสนุนฉันเป็นนายกเทศมนตรีสิ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของฉัน...
To support her no matter what choices she makes...สนับสนุนทางเลือกของลูกไม่ว่ายังไง
Back at you, motherfucker.สนับสนุนที่คุณไอ้สาระเลว
Support us how?สนับสนุนพวกเรายังไง?
I wish it were only against me.สนับสนุนลีโอนายเดิส แต่ท่านต้องโน้มน้าวพวกเขา
"Thoroughly prosocial and empathetic,สนับสนุนสังคมอย่างสมบูรณ์ และความเห็นอกเห็นใจ
I am, as something that happens in a vague, far-off futureสนับสนุนสิคะ แต่ทุกอย่างมันยังคลุมเครือ ห่างไกลจากอนาคต
Openly supports the masked poisonous vipers of America.สนับสนุนอย่างเปิดเผยที่คลุมไว้ใต้หน้ากาก เป็นงูพิษของอเมริกา
And sponsored by the Daughters of the American Revolution...สนับสนุนโดย ลูกสาวของ ดิอเมริกัน เรฟโวลูชั่น
Kindly donated by "A.K. Electrics ON THE ROAD"สนับสนุนโดย เอเค อิเลกทริค ออนเดอะโร้ด
Brought to you by the girl-yogurt Jamie Lee Curtis uses to poop.สนับสนุนโดย โยเกิร์ตที่ Jamie Lee Curtis กิน เพื่อช่วยระบบขับถ่าย
Kindly sponsored by Deals Travel Limitedสนับสนุนโดยบริษัทดีลทราเวลลิมิเต็ด
Sponsored by Shirley's Sandwiches, home of the fried chicken skin wrap.สนับสนุนโดยร้านแซนด์วิชเชอร์ลีย์ บ้านของหนังไก่ห่อทอด
Here she is, the missing link, the witness who will help supply the motive.นี่ไงครับ ตัวเชื่อมที่ขาดหายไป พยานที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องเเรงจูงใจ
So he gambled for support and I gave it to him. I respect his motives.ดังนั้นเขาจึงเล่นการพนันที่ให้การสนับสนุนและฉันมอบมันให้กับเขา ผมเคารพในแรงจูงใจของเขา
But if supporting dictators helps to keep the Free World free, we'll support them.{\cHFFFFFF}แต่ถ้าสนับสนุนเผด็จการจะช่วยให้ โลกฟรีเราจะสนับสนุนพวกเขา
Do everything possible to split his following... and move the majority to support your government.{\cHFFFFFF}ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ ที่จะแยกต่อไปของเขา ... {\cHFFFFFF}และย้ายไปส่วนใหญ่ สนับสนุนรัฐบาลของคุณ
The other New York families might support Sollozzo to avoid a long war.อื่น ๆ ครอบครัวนิวยอร์กอาจสนับสนุน Sollozzo เพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม
Mr. Landers, we really find insufficient documentation to support your claim.คุณแลนเดอร์สครับ เราพบว่าเป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนคำพูดของคุณ
Will you support the war effort?คุณสนับสนุนสงครามหรือเปล่า
He told the press he'd support the British in the war.เขาให้ข่าวว่า จะสนับสนุนอังกฤษในสงคราม
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้
And those of us who supported it and those of us who refused must forget our differences.พวกเราที่สนับสนุน และพวกเราที่ปฏิเสธ จะต้องลืมความแตกต่างของเรา
Don't patronize me. I'm getting nauseous.อย่าสนับสนุนฉัน ฉันได้รับ คลื่นไส้
Maybe you'd better patronize me a little.บางทีคุณควรที่จะสนับสนุนฉัน เพียงเล็กน้อย
They dig for the gems to support our cause.พวกเขาขุดหาอัญมณีที่จะสนับสนุนให้เกิดของเรา

สนับสนุน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สนับสนุน
Back to top