ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

วรรค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *วรรค*, -วรรค-

วรรค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
วรรค (n.) space See also: interval, pause in writing, gap
วรรค (v.) leave a space Syn. เว้นวรรค
วรรคตอน (n.) space See also: punctuation
English-Thai: HOPE Dictionary
abraham bosomวรรค์ (รางวัลของความดี)
afflatus(อะเฟล' ทัส) n. การดลใจ, การดลใจจากเบื้องสวรรค์ (divine communication)
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
aloft(อะลอฟทฺ') adv. สูงขึ้นไป, เบื้องบน, ขึ้นไปในอากาศ, บนเสากระโดงเรือ, บนสวรรค
angel(เอน' เจิล) n. เทวดา, ฑูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพเจ้าที่เฝ้ารักษา, ผู้ตายที่มีวิญญาณขึ้นสวรรค์, นายทุน, ผู้ที่น่ารัก. -angelic, angelical adj., Syn. spirit, saint, benefactor)
angelology(เอนเจลลอล' โลจี) n. ทูตสวรรค์วิทยา, ทฤษฎีเกี่ยวกับทูตสวรรค
anu(อา' นู) ชื่อเทพเจ้าแห่งสวรรค์ (god of heaven)
archangel(อาร์ค'เอนเจิล) n. ทูตสวรรค์ชั้นหัวหน้า,ประมุขทูตสวรรค์,สมุนไพรชนิดหนึ่ง. -archangelic (al) adj.
ascension(อะเซน'เชิน) n. การขึ้น. Ascension การขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์.
ascension dayวันที่ 40 หลัง Easter เป็นวันขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์,Holy Thursday
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion ###A. order
bliss(บลิส) n. ความสุขอันล้นพ้น,ความสุขบนสวรรค์,สวรรค์, Syn. rapture
celestial(ชะเลส'เ'ชิล) adj. (เกี่ยวกับ) สวรรค์,ท้องฟ้า,อาณาจักรจีนโบราณ,คนจีน, Syn. divine ###A. earthly
celestial cityn. กรุงเยรูซาเล็ม,เมืองสวรรค
charisma(คะริซ'มะ) n.พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษในการดึงดูดใจคนจำนวนมาก, See also: charismatic adj., Syn. charism -pl. charismata
cherub(เชอ'รับ) n. เทวดาเด็ก,เด็กทูตสวรรค์ที่มีปีก,เด็กที่น่ารัก,เด็กที่ไร้เดียงสา, See also: cherubic,cherubical adj.
communicantn. ผู้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซู,ผู้ติดต่อ,ผู้ส่งข่าว. adj. ซึ่งติดต่อ
decree(ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชา,คำพิพากษา,พระราชกฤษฎีกา,ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชา,พิพากษา,ประกาศใช้กฎหมาย
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
dower(เดา'เออะ) n.,vt. (มอบ) ทรัพย์สินของสามีที่ตายไปและหญิงหม้ายมีสิทธิได้รับ,สินสมรส,พรสวรรค
eden(อี'เดิน) n. แดนสวรรค์,สวนอีเดน -Edenic adj. ดูEden
elysium(อีลิซ'เซียม) n. สวรรค์,ความสุข
empyrean(เอมพะรี'เอิน) n. สวรรค์ชั้นสูงสุด,วิมานชั้นสูงสุด adj. ดู empyreab
ethereal(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
etherial(อิเธีย'เรียล) adj. บอบบาง,เบาหวิว,เหมือนอากาศธาตุ,ไม่มีตัวตน,ไม่ใช่โลกมนุษย์,เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับอีเทอร์,ประณีต,อ่อนช้อย., Syn. aethereal, See also: ethereality n. ดูethereal etherealness n. ดู ethereal etheri
fairylandn. แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี,แดนที่สวยงามมาก
firmament(เฟอร์'มะเมินทฺ) n. หลังคาสวรรค์,ท้องฟ้า
flair(แฟลร์) n. สติปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์,ความฉลาด,ความหลักแหลม, Syn. talent
gift(กิฟทฺ) n. ของขวัญ,พรสวรรค์ vt. ให้,มอบให้
gifted(กิฟ'ทิด) adj. มีพรสวรรค์, See also: giftedly adv. giftedness n, Syn. talented,able
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์,ความสุขที่สุด,สถานที่สุขที่สุด,สุขาวดี, Syn. paradise,blisss,ecstasy
heavenly(เฮฟ'เวินลี) adj. คล้ายสวรรค์,เหนือมนุษย์,ล้ำเลิศ., See also: heavenliness n., Syn. blissful,sublime
heavenwardadv. ไปสู่สวรรค์. adj. ไปสู่สวรรค
holy cityนครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา,สวรรค์,กรุงเยรูซาเลม
juno(จู'โน) n. เทพธิดาแห่งสวรรค
jupiter(จู'พิเทอะ) n. เทพเจ้าแห่งสวรรค์และดินฟ้าอากาศ (หรือJove) ,ดาวพฤหัสบดี
messenger(เมส'เซินเจอะ) n. ผู้ส่งสาร,ผู้ถือจดหมาย,ผู้นำข่าว,ทูตสวรรค์,เครื่องชี้บ่ง,ลาง
michael(ไม'เคิล) n,ประมุขทูตสวรรค
paradisaicadj. เกี่ยวกับสวรรค์,คล้ายสวรรค
English-Thai: Nontri Dictionary
aloft(adv) เบื้องบน,สูงขึ้น,บนสวรรค
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค
ascension(n) การขึ้น,การขึ้นสวรรค
celestial(adj) เกี่ยวกับสวรรค์,เกี่ยวกับท้องฟ้า
charisma(n) พรสวรรค์,ความสามารถพิเศษ,คุณสมบัติพิเศษ
empyrean(adj) เกี่ยวกับสวรรค์ชั้นสุดท้าย,เกี่ยวกับวิมานชั้นฟ้า
ethereal(adj) เบาหวิว,เกี่ยวกับสวรรค์,ไม่มีตัวตน,เหมือนอากาศธาตุ
fairyland(n) สวรรค์,ชั้นฟ้า,เมืองสวรรค์,แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี
genius(n) ความอัจฉริยะ,ความหลักแหลม,ความฉลาด,พรสวรรค์,ผู้มีปัญญาเลิศ,ปีศาจ
gift(n) ของขวัญ,ของกำนัล,ของชำร่วย,ปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค
gifted(adj) สามารถ,มีพรสวรรค์,เก่ง,หลักแหลม
goddess(n) เทพธิดา,นางฟ้า,นางสวรรค์,นางอัปสร
heaven(n) สวรรค์,ท้องฟ้า,วิมาน,แดนสุขาวดี
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
heavenward(adj,adv) ไปยังสวรรค์,ไปสู่สวรรค
knack(n) ความชำนาญ,ความสามารถพิเศษ,ความคล่องแคล่ว,พรสวรรค์,ฝีมือ
messenger(n) ผู้ส่งข่าว,ทูตสวรรค์,ผู้ส่งสาร,เครื่องบ่งชี้,ลาง
paradise(n) สวรรค์,แดนสุขาวดี
punctuate(vt) เว้นวรรค,คั่น,สลับ
punctuation(n) การเว้นวรรค,การคั่น,การสลับ
section(n) ตอน,ส่วน,แผนก,มาตรา,วรรค,หมวด,วงการ
seraph(n) เทพยดา,เทวดา,ทูตสวรรค
supernal(adj) สูงเด่น,เกี่ยวกับสวรรค์,สูงส่ง,บนสวรรค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
angelทูตสวรรค์, เทวทูต, นางฟ้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clause๑. ข้อความ๒. ข้อกำหนด๓. ข้อ๔. บท๕. วรรค (ในบทกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
divine lawกฎสวรรค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
Heavenวรรค์ [TU Subject Heading]
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง แหล่ง - พบที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เลย นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญถลุงเอาโลหะเหล็ก โลหะเหล็กเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ ใช้ทำสีแดงและผงขัดมันที่สำคัญ โดยเฉพาะในการขัดเลนส์หรือแว่นตา [สิ่งแวดล้อม]
Perkins Braillerเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์, เครื่องพิมพ์ที่ผลิตจุดนูนที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด  มีแป้นพิมพ์จำนวน ๖ แป้นเพื่อสร้างรหัสอักษรเบรลล์ โดยการกดแป้นคีย์พร้อมกัน ๑ ถึง ๖ แป้น ก็จะสามารถสร้างรหัสอักษรเบรลล์ได้ครั้งละ ๖ จุด นอกจากนั้นก็มีแป้นเว้นวรรค, แป้นลบถอยหลัง และแป้นขึ้นบรรทัดใหม่ความหมายเดียวกับ Braille Typewriter [Assistive Technology]
Punctuationเครื่องหมายวรรคตอน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ability (n.) พรสวรรคSee also: ที่คงอยู่ตลอดไป Syn. talent Ops. inability
big wheel (n.) ชิงช้าสวรรคSee also: กระเช้าลอยฟ้า Syn. ferris wheel
celestial (adj.) เกี่ยวกับสวรรคSyn. heavenly
celestial (adj.) ซึ่งมาจากสรวงสวรรคSyn. ethereal, supernal
celestial sphere (n.) สวรรคSee also: ดินแดนในจิตนาการที่อยู่บนท้องฟ้า Syn. empyrean, heavens
divine (adj.) เกี่ยวกับสวรรคSee also: เกี่ยวกับพระเจ้า, เกี่ยวกับวิญญาณ Syn. godly, holy, godlike, almighty Ops. mortal
ecstacy (n.) สวรรคSee also: สถานที่สงบสุข Syn. Elypsium Ops. hell, torment
Elypsium (n.) สวรรคSee also: สถานที่สงบสุข Syn. ecstacy Ops. hell, torment
Elysian Fields (n.) ดินแดนสวรรค์ในเทพปกรนัมของกรีก Syn. heaven, paradise
Elysium (n.) ดินแดนสวรรค์ในเทพปกรนัมของกรีก Syn. heaven, Elysian Fields, paradise
empyrean (n.) สวรรค์ชั้นสูงสุดตามความเชื่อของกรีกและโรมันโบราณ Syn. celestial, heaven, welkin
eschatology (n.) คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรคSee also: คำสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับวิญญาณของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค์
Eucharist rite (n.) พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์
fairyland (n.) แดนสวรรคSee also: ดินแดนหรรษา
Ferris wheel (n.) ชิงช้าสวรรคSee also: กระเช้าลอยฟ้า Syn. ferris wheel, big wheel
ferris wheel (n.) ชิงช้าสวรรคSee also: กระเช้าลอยฟ้า Syn. Ferris wheel
flair (n.) พรสวรรคSyn. talent, gift Ops. inability, incapability
gift (n.) พรสวรรคSee also: ความสามารถพิเศษ Syn. talent
gifted (adj.) ซึ่งมีพรสวรรคSee also: ซึ่งมีความสามารถพิเศษ Syn. skillful, proficient, talented
godlike (adj.) เกี่ยวกับสวรรคSee also: เกี่ยวกับพระเจ้า, เกี่ยวกับวิญญาณ Syn. godly, holy, almighty Ops. mortal
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Massachusetts Supreme Judicial Court ruling 3.03.ศาลสูงสุดรัฐแมสสาชูเซทส์ กฎของศาล ข้อที่ 3 วรรค 3
Rule 3.03 of Supreme Judicial Court... states that a law student may appear on behalf... of a defendant in criminal proceedings.กฎข้อที่ 3 วรรค 3 ศาลสูงสุด... บัญญัติว่านักศึกษานิติศาสตร์สามารถว่าความในฐานะ... ทนายฝ่ายจำเลยในการพิจารณาคดีอาชญากรรม
"The Acts of the Apostles, chapter 26, verse 18.ในพระคัมภีร์ Aposteles บทที่ 26 วรรค 18
And, Colonel, for the record, can you please read page 57, paragraph four?สำหรับนาวาโท เพื่อการบันทึก คุณช่วยอ่านหน้า 57 วรรค 4 ด้วยครับ
Paragraph 18, subsection "b,"ย่อหน้าที่ 18 วรรค "b"
Matthew 5:29 and 30.แมททิว บท 5 วรรค 29 30
Paragraph. We wholly agree that the existing brochure is unsuitable.วรรค เราทั้งหมดยอมรับว่าโบรชัวร์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสม
She's beautiful, just like a angel.เธอสวยเหมือนทูตสวรรค
Thank heaven we know the truth.- ขอบคุณสวรรค์ที่เราได้รู้ความจริง
Thank heavens you've come back to me!ขอบคุณสวรรค์คุณกลับมาหาฉันเเล้ว
"Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. "พระบิดาของเราที่ศิลปะใน สวรรค์ สักการะบูชาเป็นชื่อของเจ้า
Once upon a time or maybe twice, there was an unearthly paradise calledกาลครั้งหนึ่ง หรืออาจจะคือครั้งที่สอง มีสวรรค์พิสดารการเรียกว่า
My dear friend... let us not forget that heaven is blue.เพื่อนรักของฉัน ให้เราไม่ลืมว่าสวรรค์คือสีฟ้า
The forbidden zone was once a paradise.เขตต้องห้ามครั้งนึงเคยเป็นสวรรค
The heavens declare the glory of the Bomb and the firmament showeth His handiwork.วรรค์เเซ่ซ้องความเกรียงไกรของหัวรบ เเละการประทานจากหัตถ์พระผู้เป็นเจ้า
He descendeth from the outermost part of heaven.วรรค์ได้มอบอาวุธทรงมหิทธา
O mighty and everlasting Bomb, who came down among us to make heaven under earth, lighten our darkness.ข้าเเต่หัวรบเเห่งสรวงสวรรคื ซึ่งเสด็จมาหาเรา เพื่อสร้างโลกให้เป็นสวรรค
The bride, the groom and the angel...เจ้าสาวเจ้าบ่าวและทูตสวรรค์ ...
Any corner lot That heavers got to spareมีมุมใดของสวรรค์ที่ยังเหลือให้ฉันบ้าง
And while you're wandering through The heavenly blueเมื่อเธอเดินเตร่ไปในแดนสวรรค
"Did man fall from grace in the Garden of Eden?"ผู้ชายตกจากสวรรค์ ลงสู่สวนอีเดนจริงเหรอ
Young people can't fall from my grace. They're my best things.คนหนุ่มสาวตกจากสวรรค์ของผมไม่ได้ เขาอายุกำลังเหมาะ
I don't want to listen to no jive-ass preacher... talking to me about heaven and hell.ผมไม่ต้องการฟัง นักเทศน์ ไจฟแอส พูดกับผมเรื่องสวรรค์และนรก
You have to come, sonny. This is where we're going. Paradise!น่าจะไปกับเรานะ พ่อหนุ่ม เราจะไปที่นี่ ยังกับสวรรค์เลย
The most gifted bum he ever trained.คนพเนจรที่มีพรสวรรค์มากที่สุด ที่เขาเคยฝึก.
Whatever possessed God in heaven to make a man like Rambo?อะไรก็ตามที่ มี พระเจ้า อยู่ในสวรรค์ ที่จะทำให้ มนุษย์ เช่น แรมโบ้?
He could not boast any scientific achievement or artistic gift.ไม่ได้สร้างผลงานทางวิทยาศาตร์ หรือมีพรสวรรค์ทางศิลปะ
Heavens, aren't you Willie Scott, the famous American female vocalist?วรรค์ไม่ได้คุณวิลลี่สก็อต ที่มีชื่อเสียงนักร้องหญิงชาวอเมริกัน?
Good evening. Have you ever given any thought to the kingdom of heaven?สวัสดีครับ คุณเคยได้รู้เรื่อง อาณาจักรแห่งสวรรค์รึเปล่า?
Repent. The kingdom of heaven is at hand.กลับใจเถิด อาณาจักรแห่งสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว
The kingdom of heaven is at hand.อาณาจักรแห่งสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว
Anywhere. I'm smart, I'm talented.ที่ไหนก็ได้ ผมฉลาด มีพรสวรรค
You made me an art collector.คุณทำให้ฉันเป็นนักสะสมศิลปะ เขาคือคนใหม่ มีพรสวรรค์มาก
That's a God-given gift.มันเป็นพรสวรรค์จากพระเจ้าครับ
You have a great gift for rhyme.เจ้ามีพรสวรรค์เรื่องคำคล้องจองนี่นา
I need Vizzini to plan. I have no gift for strategy.ข้าอยากให้เวสสินีวางแผนให้จัง ข้าไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้เลย
Are you sure you wanna go on this, son?งั้นกดเลย เดี๋ยวเราเจอกัน ตรงชิงช้าสวรรค์นะ
Going, it's all downhill and all the saints help out.ขาไป, มันเป็นทางลง และทูตสวรรค์ช่วยเราได้มาก.
But coming back, the saints just watch.แต่ขากลับ, ทูตสวรรค์เอาแต่มองน่ะ.
Any room for me in this new paradise?มีที่ให้ฉันในสวรรค์แห่งใหม่นี้มั้ย ?

วรรค ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
福音[ふくいん, fukuin] Thai: เสียงสวรรค์ English: Gospel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า วรรค
Back to top