ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

paradise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *paradise*, -paradise-

paradise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paradise (n.) สวรรค์ See also: วิมาน, สุขาวดี Syn. heaven
English-Thai: HOPE Dictionary
paradise(แพ'ระไดซฺ) n. สวรรค์,แดนสุขาวดี
English-Thai: Nontri Dictionary
paradise(n) สวรรค์,แดนสุขาวดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิมาน (n.) paradise See also: celestial residence Syn. สวรรค์, วิมาน
วิมาน (n.) paradise See also: heavenly palace, abode of the angels, celestial castle Syn. สวรรค์
สุขาวดี (n.) paradise See also: heaven, Eden Syn. สวรรค์, แดนสุขาวดี
แดนสุขาวดี (n.) paradise See also: heaven, Eden Syn. สวรรค์
ต้นปักษาสวรรค์ (n.) Bird of paradise See also: Strelitzia reginae Bank
ปักษาสวรรค์ (n.) Bird of paradise See also: Strelitzia reginae Bank Syn. ต้นปักษาสวรรค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once upon a time or maybe twice, there was an unearthly paradise calledกาลครั้งหนึ่ง หรืออาจจะคือครั้งที่สอง มีสวรรค์พิสดารการเรียกว่า
You found Paradise in America.คุณพบพาราไดซ์ในอเมริกา
Running down the road to paradise Wake up!Running down the road to paradise Wake up!
God gives us wings so we can fly out from paradise and look down upon the world.มอบปีกให้เรา เพื่อที่จะให้เราบินสู่สวรรค์ แล้วนั่งมองโลกอยู่บนนั้น
Watched as we have taken what was to be a paradise and failed in our responsibilities as its steward.ดูสิว่าเราทำอะไรให้กับ สิ่งที่ควรจะเป็นสวรรค์ของเรา เราล้มเหลวในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ที่คอยพิทักษ์โลกของเราเอง
When we are born, that paradise is lost,เราเกิดมา สวรรค์ที่มีหายไป
We're in the middle of Paradise Lost.เรากำลังเรียนเรื่องพาราไดซ์ ลอสท์
Well, after reading your papers on Paradise Lost over the weekend...หลังจากครูใช้เวลาตลอดทั้งสัปดาห์ ตรวจข้อสอบของพวกเธอแล้ว...
Oh, god.We've got this little paradise all to ourselves.เราได้ครองสวรรค์น้อยๆ ไว้เป็นของเราเลย
"A fool's paradise is a wise man hell.""สวรรค์ของคนเขลาคือนรกของผู้มีปัญญา"
I guess he found this little piece of paradise more appealing.ขอเดาว่าเขาพบชิ้นส่วนอันเล็กของพาราไดซ์มากกว่าที่เราคิด
So he wants to come to America in one piece instead of going to paradise in a thousand.เกิดอยากจะมาอเมริกาแบบเป็นๆ แทนที่จะไปพบพระเจ้าบนสวรรค์แล้วสินะ

paradise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
米尔顿[Mǐ ěr dùn, ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 米尔顿 / 米爾頓] Milton (name); John Milton (1608-1674), English republican writer and poet, author of Paradise Lost
极乐世界[jí lè shì jiè, ㄐㄧˊ ㄌㄜˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 极乐世界 / 極樂世界] paradise (mainly Buddhist); Elysium; (Budd.) Sukhavati
阿閦佛[Ā chù fó, ㄚ ㄔㄨˋ ㄈㄛˊ, 阿閦佛] Aksobhya, the imperturbable ruler of Eastern Paradise, Abhirati
弥陀[Mí tuó, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄛˊ, 弥陀 / 彌陀] Amithaba, the Buddha of the Western Paradise; abbr. for 阿彌陀佛|阿弥陀佛
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
天堂[tiān táng, ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, 天堂] paradise; heaven
乐园[lè yuán, ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ, 乐园 / 樂園] paradise
洞天[dòng tiān, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, 洞天] paradise; heavenly or beautiful place; fairyland

paradise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレリチア[, sutorerichia] (n) (See 極楽鳥花) bird of paradise flower (lat
ニライカナイ;にらいかない[, niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami)
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition)
三光鳥[さんこうちょう;サンコウチョウ, sankouchou ; sankouchou] (n) (uk) Japanese paradise flycatcher (Terpsiphone atrocaudata)
二河白道[にがびゃくどう, nigabyakudou] (exp) {Buddh} metaphor in which the road to paradise is likened to a white road between two rivers, one of water (wrath) and one of fire (greed)
念仏往生[ねんぶつおうじょう, nenbutsuoujou] (n,vs) passing away peacefully to be reborn in Paradise through invocation of Amitabha
桃源[とうげん, tougen] (n) Shangri-La; paradise on earth
極楽鳥[ごくらくちょう, gokurakuchou] (n) bird of paradise (Paradisaeidae family)
楽土[らくど, rakudo] (n) paradise
楽天地[らくてんち, rakutenchi] (n) paradise
無何有の郷[むかうのさと, mukaunosato] (n) utopia; (natural) paradise
パラダイス[, paradaisu] (n) paradise; (P)
極楽[ごくらく, gokuraku] (n) (1) {Buddh} (See 阿弥陀) Sukhavati (Amitabha's Pure Land); (2) paradise; (P)
極楽往生[ごくらくおうじょう, gokurakuoujou] (n,vs) rebirth in paradise; peaceful death
楽園[らくえん, rakuen] (n) pleasure garden; paradise; (P)
理想郷[りそうきょう, risoukyou] (n) ideal land; earthly paradise; Utopia; Arcadia

paradise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดนสุขาวดี[n. exp.] (daēn sukhāw) EN: paradise FR:
ไกพัล[n.] (kaiphan) EN: heaven ; paradise FR:
ไกวัล[n.] (kaiwan) EN: heaven ; paradise FR:
การเวก[n.] (kārawēk) EN: bird of paradise ; Paradisea apoda FR: rossignol [m] ; Paradisea apoda
นกเบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok boēt øf) EN: Bird of Paradise FR: oiseau de paradis [m]
นกการเวก[n. exp.] (nok kārawēk) EN: bird of paradise FR:
นกคิงเบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok khing b) EN: King Bird of Paradise FR:
นกเกรทเตอร์เบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok krēttoē) EN: Greater Bird of Paradise FR:
นกเร็คเจียน่าเบิร์ดออฟพาราไดซ์[n. exp.] (nok rekjīan) EN: Raggiana Bird of Paradise FR:
ปักษาสวรรค์[n. exp.] (paksāsawan ) EN: bird of paradise ; Strelitzia reginae Banks FR: Strelitzia reginae
พาราไดซ์[n.] (phārādai) EN: paradise FR:
พิมาน[n.] (phimān) EN: paradise ; celestial abode FR:
ปลาหนวดพราหมณ์[n. exp.] (plā nūat Ph) EN: paradise threadfin FR:
ประตูสวรรค์[n. exp.] (pratū sawan) EN: Gates of Paradise FR: portes du Paradis [fpl]
สวรรค์[n.] (sawan ) EN: paradise ; heaven FR: paradis [m] ; cieux [mpl] ; royaume des cieux [m]
สวรรค์สำหรับนักชิม ; สวรรค์ของนักชิม[n. exp.] (sawan samra) EN: gourmet paradise FR: paradis des gourmets [m]
สรวง[n.] (sūang) EN: paradise ; heaven FR:
สวนสวรรค์[n. exp.] (sūan sawan ) EN: paradise FR: paradis [m]
สุคติ[n.] (sukhati = s) EN: heaven ; bliss ; paradise FR:
สุขาวดี[n.] (sukhāwadī) EN: paradise ; heaven ; Eden ; Sukhavadi FR: paradis [m] ; éden [m]
วิมาน[n.] (wimān) EN: paradise ; heavenly palace ; abode of the angels ; celestial castle FR: paradis [m]
นกแซวสวรรค์[n. exp.] (nok saēo sa) EN: Asian Paradise-Flycatcher FR: Tchitrec de paradis [m] ; Moucherolle des Indes ; Gobemouche de paradis indien [m] ; Gobemouche du paradis [m] ; Gobemouche du paradis asiatique [m] ; Tersiphone asiatique [m]
นกแซวสวรรค์หางดำ[n. exp.] (nok saēo sa) EN: Japanese Paradise-Flycatcher FR: Tchitrec du Japon [m] ; Moucherolle du Japon ; Gobemouche de paradis japonais [m] ; Gobemouche du paradis du Japon [m] ; Tersiphone du Japon

paradise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brillenparadiesvogel {m} [ornith.]Macgregor's Bird of Paradise
Paradiesvogel {m}bird of paradise
Hainparadiesschnäpper {m} [ornith.]Asiatic Paradise Flycatcher
Japanparadiesschnäpper {m} [ornith.]Black Paradise Flycatcher
Königsparadiesvogel {m} [ornith.]King Bird of Paradise
Wimpelträger {m} [ornith.]King of Saxony Bird of Paradise
Lavendelparadiesvogel {m} [ornith.]Goldie's Bird of Paradise
Sichelschwanz-Paradiesvogel {m} [ornith.]Magnificent Bird of Paradise
Stephanieparadieselster {f} [ornith.]Princess Stephanie's Bird of Paradise
Prachtparadieselster {f} [ornith.]Splendid Bird of Paradise
Kragenparadiesvogel {m} [ornith.]Superb Bird of Paradise
Paradiessittich {m} [ornith.]Paradise Parrot
Paradiesglanzvogel {m} [ornith.]Paradise Jacamar
Siebenfarbentangare {f} [ornith.]Paradise Tanager
Rotkopfamadine {f} [ornith.]Paradise Sparrow
Schmalschwanz-Paradieswitwe {f} [ornith.]Paradise Whydah
Krähenparadiesvogel {m} [ornith.]Paradise Crow
Schildparadiesvogel {m} [ornith.]Paradise Riflebird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า paradise
Back to top