ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ecstacy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ecstacy*, -ecstacy-

ecstacy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecstacy (n.) สวรรค์ See also: สถานที่สงบสุข Syn. Elypsium Ops. hell, torment

ecstacy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยาอี[n. exp.] (yā ī) EN: ecstacy FR: ecstacy [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ecstacy
Back to top