ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล้อเลียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล้อเลียน*, -ล้อเลียน-

ล้อเลียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้อเลียน (v.) mimic See also: ape, mock, imitate, parody Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
april fools'day วันที่ 1 เมษายนเป็นวันเทศกาลคนโง่ที่ถือว่าเป็นวันสนุกสนานล้อเลียนกันได้., Syn. All Fools'Day
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter
bullyrag(บูล'ลีแรก) {bullyragged,bullyragging,bullyrags} vt. รังแก,กระทำผิดต่อ,ล้อเลียนต่อ, See also: bullyragger n. ดูbullyrag
burlesque(เบอร์เลสค์') {burlesqued,burlesquing,burlesques} n. ความเรียง (ละคร/กวีนิยาย) ตลก,การล้อเลียน,ภาพล้อ adj. ล้อเลียน,เกี่ยวกับละครตลก vt. ล้อเลียน, Syn. takeoff
caricature(แค'ระคะเชอะ) {caricatured,caricaturing,caricatures} n. ภาพล้อ,ภาพล้อบุคคล,การ์ตูนล้อเลียน,ศิลปะการเขียนภาพล้อเลียน vt. เขียนภาพหรือการ์ตูนล้อเลียน, Syn. travesty
caricaturist(แคริคะเชอ'ริสทฺ) n. นักเขียนภาพล้อเลียน,นักเสียดสี
dor(ดอ) n. การเยาะเย้ย,การล้อเลียน
joke(โจค) {joked,joking,jokes} n. เรื่องตลก,เรื่องเล่น ๆ ,เรื่องล้อเล่น,เรื่องขำ ๆ ,คำตลก,สิ่งขบขัน,สิ่งง่าย ๆ vi. ล้อเล่น,พูดเล่น,พูดล้อเลียน,พูดตลก. vt. ทำตลก,เล่นตลก., See also: jokingly adv. -S.jest
leg(เลก) {legged,legging,legs} n. ขา,ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ,นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one's leg ล้อเลียน), See also: leggy adj.
mime(ไมม,ฺ มิม) n. ละครใบ้,โขน,การแสดงท่าทางล้อเลียน,ผู้แสดงท่าทางหรือละครดังกล่าว. vt. ล้อเลียน,จำลอง., See also: mimer n., Syn. mummery
mimetic(มิเมท`ทิค) adj. ชึ่งล้อเลียน
mimic(มิม'มิค) vt.,adj. ล้อเลียน,ล้อ,จำลอง. n. นักล้อเลียน,สิ่งที่ล้อเลียนสิ่งอื่น, See also: mimicker n., Syn. imitate
mimicry(มิม'มิครี) n. การล้อเลียน
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy
parody(แพ'ระดี) n.,v. การเขียนล้อเลียน,ล้อเลียน
quizzical(ควิส'ซิเคิล) adj. เป็นปัญหา,แปลก,ประหลาด,น่าสงสัย,น่าขัน,น่าหัวเราะ,ชอบล้อเลียน, See also: quizzicality n. quizzicalness n.
scoff(สคอฟ) vi.,n. (การ) พูดเยาะเย้ย,การล้อเลียน,เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer,jeer,fleer
travesty(แทรฟ'วิสที) vt.,n. (การ) ล้อเลียน,เลียนแบบ,ปลอม., Syn. joke,mockery
English-Thai: Nontri Dictionary
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่
burlesque(adj) ชวนหัว,ตลก,ล้อเลียน
caricature(n) ภาพล้อ,การ์ตูนล้อเลียน,ภาพเสียดสี
chaff(n) ฟางข้าว,แกลบ,การล้อเลียน,การหยอกล้อ,คำเยาะเย้ย
mimic(adj) ไม่จริงจัง,ชอบล้อเลียน,เล่นๆ
mock(vt) เยาะเย้ย,ล้อเลียน,ยั่ว,หลอกลวง
mocker(n) ผู้เยาะเย้ย,ผู้ล้อเลียน,สิ่งจำลอง
mockery(n) การเยาะเย้ย,การล้อเลียน,การจำลอง
skit(n) เรื่องเสียดสี,เรื่องขบขัน,เรื่องล้อเลียน,คำเหน็บแนม
travesty(n) การล้อเลียน,การเลียนแบบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
burlesqueเรื่องขบขันล้อเลียน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Satireล้อเลียน [TU Subject Heading]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Parodyวรรณกรรมล้อเลียนวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Postcardโปสการ์ด, ไปรษณียบัตรโปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพตัดปะ ที่มีหรือไม่มีข้อความหรือคำอธิบายพิมพ์บนบัตรและตั้งใจส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมีซองจดหมาย อีกด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับให้ผู้ส่งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อความสั้นๆ โปสการ์ดที่เก่ามาก ๆ หรือเป็นโปสการ์ดที่หายากหรือเป็นโปสการ์ดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาจจะมีมูลค่าสำหรับผู้เก็บสะสม สำหรับโปสการ์ดที่นิยมสะสม ได้แก่ ภาพบุคคลสำคัญ นักกีฬา นักการเมือง นักแสดงและบาทหลวง ภาพสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟ ทิวทัศน์ เมืองและหมู่บ้านในชนบท ภาพการ์ตูนล้อเลียน ประเด็นร้อนในสังคม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mimic (vt.) ล้อเลียน See also: เลียนแบบ, ล้อ
mock at (phrv.) ล้อเลียน See also: หัวเราะเยาะ
parody (vt.) ล้อเลียน
rally (vt.) ล้อเลียน See also: หยอกล้อ Syn. tease
roast (vt.) ล้อเลียน Syn. mock, tease
travesty (vt.) ล้อเลียน
burlesque (n.) การล้อเลียนที่ตลก Syn. spoof, parody
caricature (n.) ภาพล้อเลียนบุคคล Syn. cartoon, burlesque
dearie (n.) ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน) Syn. deary
deary (n.) ที่รัก (ใช้เรียกผู้อื่น) (คำไม่เป็นทางการ ปัจจุบันใช้ในการเสียดสีหรือล้อเลียน)
effigy (n.) รูปจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ See also: หุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ Syn. dummy, likeness, representation
impersonator (n.) นักล้อเลียน See also: ผู้ล้อเลียน Syn. mime, comedian
impression (n.) การล้อเลียนท่าทางหรือการพูดจาของบุคคลที่มีชื่อเสียง
mime (vt.) แสดงล้อเลียน See also: ล้อเลียน Syn. mimic, imitate
mime (n.) นักแสดงล้อเลียน Syn. mimic
mimetic (adj.) ซึ่งล้อเลียน
mimetically (adv.) อย่างล้อเลียน
mimic (adj.) ซึ่งล้อเลียน See also: เป็นการล้อเลียน, มักล้อเลียน
mimic (n.) นักล้อเลียน See also: ผู้ล้อเลียน Syn. mime, impersonator, comedian
mimicry (n.) การล้อเลียน Syn. mime, pretense, mockery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But while the other kids joked and called her 'monkey, 'แต่ขณะที่เด็กอืนๆ ล้อเลียน และเรียกเธอว่าลิง
You guys were totally making fun of me for singing Bieber.ล้อเลียนฉัน ที่ร้องเพลงของบีเบอร์
You mock, but if someone gave me the opportunity, I'd say...ล้อเลียนเหรอ แต่ถ้ามีคนหยิบยื่นโอกาสให้ ฉันก็จะ...
You're saying, then you involved yourself in rape to avoid being ridiculed?คุณให้การว่า.. คุณร่วมข่มขืนเพื่อกันเพื่อนล้อเลียน
They will find someone else to mimic over coffee in the lounge.เดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นมาล้อเลียนในวงกาแฟของเค้าได้
You're mocking me, aren't you?นายล้อเลียนฉันใช่ไหม
He begins with congratulations on the approaching nuptials of my eldest daughter, but I shan't sport with your intelligence by reading his remarks on that topic.เขาเริ่มต้นด้วยการยินดีกับการสมรส ที่จะมีในไม่ช้าของลูกสาวคนโตของพ่อ แต่พ่อไม่อาจล้อเลียนกับไหวพริบของเขาได้ เมื่ออ่านพบข้อสังเกตของเขาในหัวข้อนี้
What do we live for, but to make sport for our neighbours and laugh at them in our turn?แล้วเราจะอยู่ไปเพื่ออะไรล่ะถ้าไม่ใช่เพื่อล้อเลียน พวกเพื่อนๆ แล้วมาหัวเราะพวกเขาในภายหลัง
That paper-- Bob, it's a travesty.หนังสือเล่มนั้น-- บ๊อบ มันเป็นเรื่องล้อเลียน
"Do not be deceived. God is not mocked.อย่าเป็นคนลวงโลก พระเจ้าไม่ได้ล้อเลียนนะ
This being the time when Hollywood dumps their crappy would-be blockbusters, which we could mock and thus feel better about ourselves.เพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ ฮอลลีวูดปล่อยหนัง ดีแตกออกมา/ซึ่งเราสามารถล้อเลียนได้
Oh, the... the irony is, uh, terrifying.เป็นภาพวาดล้อเลียนที่น่าขนลุก
Quit busting my coconuts for five seconds.เลิกล้อเลียนชั้นซักทีเถอะนะ
Don't make fun of Henry. It's not his fault it's shaped like that.อย่าไปล้อเลียนเฮนรี่ซิหมอ ไม่ใช่ความผิดของเค้านะที่เกิดมาหัวไข่แบบนี้
I'm not teasingเวลาเธอทำแบบนั้น.. เหมือนเธอล้อเลียนผมอยู่
Yeah, I know. I'm useless without a studio audience.ใช่, ผมรู้ ล้อเลียนแบบนี้ จะขำก็เฉพาะในสตูดิโอน่ะ
We mock the King.พวกเราจะล้อเลียนพระราชา
What, did you expect a prize for mocking the King?พวกเจาหวังจะได้เงินจากการล้อเลียนพระราชารึไง?
As we jest, let ye mirth issue unimpeded.ที่พวกเราล้อเลียน เพื่อให้เกิดความรื่นเริง
I would not have bothered to mock him!ข้าไม่อยากเป็นทุกข์ที่จะล้อเลียนพระราชา
Yeah. She looks just like all them girls who made fun of me.ช่าย หน้าตาเธอเหมือนพวกผู้หญิงที่เคยล้อเลียนฉัน
Now, I'd have normally gone with only child but, you see, by the way you ignored the quip about your parents I'm gonna have to go with orphan.ปกติผมจะคิดว่าคุณคงเป็นลูกคนเดียว แต่ดูจากที่คุณออกอาการเฉยเมยสุดๆ ตอนที่ผมล้อเลียนพ่อแม่ของคุณ ...ผมจะทายว่าคุณคงเป็นเด็กกำพร้า
You used to make fun of the Runway girls.คุณเคยล้อเลียนสาวรันเวย์
You're mocking my severe emotional limitations.คุณกำลังล้อเลียนความตั้งใจในการ ควบคุมอารมณ์อย่างไม่มีขีดจำกัดของฉัน
ARE YOU MAKING FUN OF ME?นี่คุณกำลังล้อเลียนฉันรึเปล่าเนี่ย
She's a muscle mimic.เธอล้อเลียนกล้ามเนื้อ
How dare you mock my son!เธอกล้าล้อเลียนลูกชายฉันเหรอ!
I can do Eddie Murphy.แต่ผมเลียนแบบ เอ็ดดี้ เมอร์ฟี่ ได้นะ ผมเคยล้อเลียนเค้ามาก่อน
Not ever. You don't mock me.อย่าเด็ดขาด อย่าได้คิดล้อเลียนฉัน
And he is a stern and vengeful God, and we have been mocking him far too long, and now he demands retribution in blood.พระองค์ทรงเข้มงวดและโกรธแค้น มนุษย์ล้อเลียนพระองค์มานาน และตอนนี้พระองค์ประสงค์ ที่จะชำระหนี้เลือด
And Karl Made His Happy Monkey Face.ส่วนคาร์ลทำหน้าล้อเลียน
You're mocking me now?ทีนี้คุณจะมาล้อเลียนฉันเหรอ?
Mocking him and insulting him...ด้วยการล้อเลียนกับดูถูกเขา
The paintings are satirical of corrupt noblemen and courtesansภาพวาดนี้ล้อเลียนสังคมคนชั้นสูง ที่มีต่อพวกโสเภณี
Whether meant as satire orjoke,ภาพล้อเลียนหรือภาพตลกโปกฮา
My paintings weren't meant to be satiricalภาพที่ข้าวาดนั้น ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นภาพล้อเลียน
If they weren't satirical then they were lewd paintingsถ้านั่นไม่ใช่ภาพแนวล้อเลียน งั้นก็แสดงว่ามันเป็นภาพลามก
Of course it's Shifu. What do you think I'm doing?ก็ชีฟูน่ะสิ เจ้าคิดว่า ข้าล้อเลียนใคร
Harvey may not know you well enough to understand you're making fun of him...ฮาวี่ อาจจะยังไม่รู้จักคุณดีพอที่จะ... เข้าใจว่าคุณล้อเลียน แต่ว่าฉันเข้าใจ
Did you just mimic me?นี่คุณล้อเลียนเลียนฉันใช่มั้ยเนี้ย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล้อเลียน
Back to top