ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mimic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mimic*, -mimic-

mimic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mimic (vt.) ล้อเลียน See also: เลียนแบบ, ล้อ
mimic (adj.) ซึ่งล้อเลียน See also: เป็นการล้อเลียน, มักล้อเลียน
mimic (n.) นักล้อเลียน See also: ผู้ล้อเลียน Syn. mime, impersonator, comedian
mimicker (n.) ผู้เลียนแบบ See also: ผู้ล้อเลียน
mimicry (n.) การล้อเลียน Syn. mime, pretense, mockery
English-Thai: HOPE Dictionary
mimic(มิม'มิค) vt.,adj. ล้อเลียน,ล้อ,จำลอง. n. นักล้อเลียน,สิ่งที่ล้อเลียนสิ่งอื่น, See also: mimicker n., Syn. imitate
mimicry(มิม'มิครี) n. การล้อเลียน
English-Thai: Nontri Dictionary
mimic(adj) ไม่จริงจัง,ชอบล้อเลียน,เล่นๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mimic spasmอาการหน้ากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimicให้ผลเหมือนกับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้อเลียน (v.) mimic See also: ape, mock, imitate, parody Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
John is a mimic of uncanny ability.จอห์นเป็นของเลียนแบบ ความสามารถลึกลับ
They will find someone else to mimic over coffee in the lounge.เดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นมาล้อเลียนในวงกาแฟของเค้าได้
We are able to give robots superficial responses which mimic human expression.เราทำให้หุ่นยนต์มีการตอบรับที่พื้นผิวได้ โดยเลียนแบบการแสดงอารมณ์ของมนุษย์
He created the technology that allows you to mimic human expression.เขารับผิดชอบเทคโนโลยีที่ทำให้คุณ... เลียนแบบการแสดงสีหน้าของมนุษย์
Think about it, Dean -The claws, the way it can mimic a human voice.คิดดีๆสิดีน รอยข่วน วิธีการเลียนแบบเสียงของมนุษย์
So,changelings can perfectly mimic children.งั้นพวกเชนจลิงค์สามารถแปลงร่างเป็นเด็กๆได้อย่างแนบเนียนสินะ
They unconsciously mimic the expressions of people they've been around their whole life.พวกเขาเลียนแบบคนรอบข้าง ที่อยู่ร่วมกันมาตลอดชีวิต โดยไม่รู้ตัว
Did you just mimic me?นี่คุณล้อเลียนเลียนฉันใช่มั้ยเนี้ย?
They can mimic it, but they can't feel it.เขาอาจแกล้งทำได้ แต่จะไม่รู้สึก
An action in which the mimic takes on the properties of a specific object or organism.ของวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่เจาะจงน่ะ ทฤษฎีจำลองแบบ
You can mimic it and i guess you can recognise it in other people, but you will never be able to understand love.คุณไม่เข้าใจความรักหรอก อลิซ
Many common household items mimic the properties of human body parts, like cantaloupe melons, or pudding.มีข้าวของภายในบ้าน โดยทั่วไปมากมาย มาเอาใช้เลียนแบบองค์ประกอบ เพื่อสร้างร่างกายมนุษย์ได้ เหมือนแคนตาลูป แตงโม หรือพุดดิ้ง

mimic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口技[kǒu jì, ㄎㄡˇ ㄐㄧˋ, 口技] beat boxing; vocal mimicry; ventriloquism

mimic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean)
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[, kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish
ミミクリー;ミミクリ[, mimikuri-; mimikuri] (n) mimicry (esp. biological)
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded
元ネタ[もとネタ, moto neta] (n) inspiration (for); source (of); parody; mimicry; fake
擬す[ぎす, gisu] (v5s,vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s,vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken
擬態[ぎたい, gitai] (n,adj-no) mimesis; mimicry; camouflage
擬態語[ぎたいご, gitaigo] (n) {ling} mimetic word; word that mimics something that does not make a sound (e.g. the fluttering of a butterfly's wings)
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P)
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match
真似[まね, mane] (n,vs) mimicry; imitation; behavior; behaviour; pretense; pretence; (P)
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n,vs) following (e.g. someone's opinion); being servile to; adherence; compliance; emulation; mimicking; servility
Japanese-English: COMDICT Dictionary
真似る[まねる, maneru] mimic

mimic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of FR: imiter ; copier ; simuler ; singer ; reproduire
เลียนแบบ[v. exp.] (līen baēp) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate FR: imiter ; copier ; simuler
ล้อเลียน[v.] (lølīen) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody ; ridicule FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer

mimic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mimik {f}mimic; mimic art
Mimikry {f} [zool.]mimicry
Papuahonigfresser {m} [ornith.]Mimic Meliphaga
Gebärdensprache {f}sign language; mimicry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mimic
Back to top