ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลึกซึ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลึกซึ้ง*, -ลึกซึ้ง-

ลึกซึ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลึกซึ้ง (adv.) profoundly See also: deeply, reconditely
ลึกซึ้ง (adj.) profound See also: deep, abstruse, recondite, wise
English-Thai: HOPE Dictionary
abyssal(อะบิส' ซัล) adj. ลึกซึ้ง, สุดหยั่ง, วัดไม่ได้
apercu(อะเพอซี') n., (pl. -cus) fr. การมองแวบเดียว, ความเข้าใจลึกซึ้ง, การสรุป
cyclopaedic(ไซ'คละพี'ดิค) adj. คล้ายหรือเกี่ยวกับสารานุกรม,คลุมกว้าง,ลึกซึ้ง
cyclopedic(ไซ'คละพี'ดิค) adj. คล้ายหรือเกี่ยวกับสารานุกรม,คลุมกว้าง,ลึกซึ้ง
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
deep-goingadj. เข้าไปมาก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง
depth(เดพธฺ) n. ความลึก,ความซับซ้อน,ความรุนแรง,ความคิดลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความต่ำของระดับเสียง,ส่วนลึก, -Phr. (in depth อย่างยิ่ง,เต็มที่) adj. มาก,ละเอียด, Syn. bottom ###A. surface
heartstringsn.,pl. ความรู้สึกในใจ,เอ็นรั้งหัวใจ,ความรู้สึกอันลึกซึ้ง,ความรักสุดเหวี่ยง
heavy(เฮฟ'วี) adj. หนัก,ขนาดหนัก,ใหญ่มาก,เพียบ,หนา,ดก,อุ้ยอ้าย,จำนวนมาก,มาก,สำคัญมาก,ลึกซึ้ง,รุนแรง (พายุ) ,เป็นภาระมาก,ดีมาก
in-depth(อิน' เดพธฺ) adj. ลึกซึ้ง, ถี่ถ้วน, เจริญเติบโตเต็มที่, Syn. intensive, thorough
incisive(อินไซ' ซิฟว) adj. แหลม, คม, ลึกซึ้งหลักแหลม, เกี่ยวกับฟันตัด., See also: incisively adv. incisiveness n., Syn. penetrating
inly(อิน'ลี) adv. ไปข้างใน,อย่างสนิทสนม,อย่างลึกซึ้ง
inmost(อิน'โมสทฺ) adj. ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปที่สุด,ในสุดลึกซึ้ง,ส่วนก้นบึง, Syn. intimate
insight(อิน'ไซทฺ) n. การเข้าใจอย่าถ่องแท้,การเข้าใจอย่างลึกซึ้ง,การมองทะลุ, Syn. judgment
intimacy(อิน'ทะมาซี) n. ความคุ้นเคย,ความใกล้ชิด,ความสนิทสนม,ความเข้าใจลึกซึ้ง,ความสนิทสนมในทางเพศ,ความเป็นเรื่องส่วนตัว, Syn. closeness
intimateอิน'ทะเมท) adj. คุ้นเคย,ใกล้ชิด,สนิทสนม,ละเอียด,ส่วนตัว,สนิทสนมในทางเพศ,ในสุด,ลึกซึ้ง,แก่นแท้. n. เพื่อนสนิท., See also: intimately adv. intimateness n. vt. แนะนำ,ชี้แนะ,แย้ม,บอกเป็นนัย,ประกาศ,แจ้ง. intimater n. intimation n.
inwardness(อิน'เวิร์ดนิส) n. ความในใจ,ความรู้สึกในใจ,ความหมายที่ลึกซึ้ง,แก่นสาร,ธาตุแท้
profound(พระเฟาดฺ') adj. ลึกซึ้ง,ล้ำลึก,สุดซึ้ง,สนิท,แน่นแฟ้น,ถ้วนทั่ว,ต่ำ. n. ทะเลลึก,มหาสมุทร,ความลึก,ความล้ำลึก., See also: profoundness n., Syn. intense
recondite(เรค'เคินไดทฺ',รีคอน'ไดทฺ) adj. ลึกซึ้งมาก,ลึกลับมาก,ซอกแซก,รู้จักกันน้อย,คลุมเครือ, See also: reconditeness n., Syn. deep,occult,secret
savant(เซวานทฺ'แซฟ'เวินทฺ) n. ชายที่มีความรู้มากและลึกซึ้ง,นักปราชญ์,เมธี,ผู้คงแก่เรียน
shallow(แชล'โล) adj. ตื้น,ตื้น ๆ ,ไม่ลึก,ไม่ลึกซึ้ง,ผิวเผิน. n. ที่ตื้น,หาดตื้น,น้ำตื้น. vt.,vi. ทำให้ตื้น,กลายเป็นตื้น., See also: shallowly adv. shallowness n., Syn. slight,shoal
skin-deepadj. ผิวเผิน,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,เล็กน้อย,เกี่ยวกับความหนาของผิวหนัง
superficial(ซูเพอพีช'เชิล) adj. ผิวเผิน,อยู่ผิวนอก,ใกล้ผิวหน้า,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ., See also: superficialness n. superficiality n., Syn. cursory
English-Thai: Nontri Dictionary
deep(adj) ลึก,ลึกซึ้ง,เข้ม,สุดซึ้ง,ห่างไกล
depth(n) ความลึก,ความลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความรุนแรง,ส่วนลึก
FAR-far-fetched(adj) กว้างขวาง,ลึกซึ้ง,ไกลจากความจริง
intimate(adj) คุ้นเคย,ใกล้ชิด,ส่วนตัว,สนิทสนม,ลึกซึ้ง
profundity(n) ความคิดลึกซึ้ง,ความเต็มที่,การหลับสนิท
radical(adj) สุดขีด,รุนแรง,ลึกซึ้ง,เป็นรากฐาน,เป็นรากศัพท์
recondite(adj) ลึกลับ,ลึกซึ้ง,เคลือบคลุม,คลุมเครือ
superficial(adj) ตื้นๆ,เพียงผิวเผิน,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in-depth (adj.) ลึกซึ้ง See also: ถี่ถ้วน
passionate (adj.) ลึกซึ้ง See also: ซาบซึ้ง, ดูดดื่ม Syn. excited, impassioned Ops. calm, cool
deep (adj.) ลึกซึ้ง (เช่น ความคิด, ความรู้) See also: ล้ำลึก (ฉลาด) Syn. astute, discerning, intelligent Ops. superficial
discerning (adj.) ลึกซึ้ง (เช่น ความคิด, ความรู้) See also: ล้ำลึก (ฉลาด) Syn. astute, intelligent Ops. superficial
cogitative (adj.) ที่สามารถคิดได้ลึกซึ้ง Syn. thoughtful, meditative
contemplative (adj.) ที่คิดลึกซึ้ง Syn. thoughtful, pensive
deepen (vi.) ทำให้ลึกซึ้ง
deepen (vt.) ทำให้ลึกซึ้ง
depth (n.) ความลึกซึ้ง See also: ความรู้สึกซาบซึ้ง, ความรู้สึกสุดซึ้ง, ความซึมซาบ Syn. abyss, intensity, profundity
insight (n.) ความเข้าใจลึกซึ้ง See also: เชาวน์ปัญญา Syn. comprehension, understanding
meditate on (phrv.) คิดถึงอย่างลึกซึ้งและจริงจังเกี่ยวกับ (โดยเฉพาะทางศาสนาหรือต้องการหาความสงบของจิตใจ) See also: เข้าฌาน
plumb (vt.) เข้าใจอย่างลึกซึ้ง Syn. fathom
profound (adj.) ซึ่งคิดลึกซึ้ง Syn. learned, recondite Ops. superficial, shallow
run deep (phrv.) คนพูดน้อยแต่มีความลึกซึ้งหรือ / ดูเข้มแข็ง
shallow (adj.) ไม่ลึกซึ้ง See also: ผิวเผิน Syn. superficial, simple, silly Ops. profound, philosophic
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They are deeply concerned about the condition of…พวกเขาเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพ/ความเจ็บป่วยของ...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't remember the point. Deep Hasbro thoughts.ลึกซึ้งกว่าแฮสโบรคิด
Profound, but technically meaningless.ลึกซึ้งดี แต่ในทางเทคนิค เบาโหวง
That's pretty deep. Is it Buddha?ลึกซึ้งมาก มาจากศาสนาพุทธหรอ
It's very deep, and I have no idea what it means.ลึกซึ้งมากเลย จนไม่แน่ใจว่าฉันจะรู้เรื่อง...
Where are the books you bought from Markham?ลึกซึ้งเนอะ หนังสือที่คุณซื้อจากมาร์คแฮมอยู่ไหน
Quite passionate, Swan.ลึกซึ้งเสียจริง , สวอน
He has a profound influence on his people.{\cHFFFFFF}เขามีความลึกซึ้ง มีอิทธิพลต่อประชาชนของพระองค์
It was a profound pleasure when she closed her eyes for the last timeมันคือความยินดีลึกซึ้งเมื่อ she closed ตาของเธอ .สำหรับเวลาล่าสุด
As he said that, he gave a profound sighเพราะเขาบอกว่าสิ่งสิ่งนั่น, เขา gave a sigh ลึกซึ้ง
I'm sure you've discovered my deep and abiding interest in pain.ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะค้นพบ ความลึกซึ้งและความอดทนในความเจ็บปวด
You truly love each other, and so you might have been truly happy.เจ้ารักกันอย่างลึกซึ้งจริงๆ และแม้ว่าเจ้าจะมีความสุขเพียงใด
Deeply. Come over.อย่างลึกซึ้ง มามากกว่า
She felt a deep affinity for the older woman.เธอรู้สึกผูกพันธ์อย่างลึกซึ้ง กับหญิงแก่คนนั้น
Or perhaps it's really not as deep as I've been led to thinkหรือที่จริงมันอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่าที่ฉันคิด
You are far from Forestier's abstruseness.เธอไปไกลจากความลึกซึ้ง ของโฟเรสตี้ร์
What's between us counts much more.สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรา ลึกซึ้งเกินกว่านั้น
That somebody out there knows what it's like to be in here.คือมีคนที่สามารถเข้าใจลึกซึ้ง ว่าในนี้มันเป็นยังไง
But, of course. That was my victory day. The fruition of my deeply-laid plans to escape from that cursed ovarian bastille!ก็แน่ล่ะ นั่นมันวันแห่งชัยชนะของฉัน นั่นคือการบรรลุผลของแผนอันลึกซึ้ง
Mr. Griffin, I think your words have touched us all.คุณกริฟฟิน คำพูดคุณลึกซึ้งกินใจพวกเราที่อยู่ที่นี่
Your knowledge is remarkable, Sir Te.ความรู้ของท่านลึกซึ้งมาก ท่านที
You're accused of involving Dr Gaspare Cusimano in a secret and amorous relationship aimed at the breaking up of his family.คุณถูกกล่าวหาว่ายุ่งเกี่ยวกับดร.คูซิมาโน่ โดยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างลับๆ... เพื่อทำลายครอบครัวเขาให้แตกแยก
He declared to have encountered the widow Scordia only twice in her home and to have had no amorous relationship considering their relationship "just a casual friendship."เขาบอกว่า ได้พบแม่หม้ายสกอร์เดียสองครั้ง ที่บ้านของเธอ และไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งใดๆ
I've studied the form of comics intimately.ผมศึกษารูปแบบของการ์ตูนอย่างลึกซึ้ง
Honey, you don't have to be deep, you just have to be pretty.ที่รักจ๊ะ เธอไม่เห็นจะต้องไปลึกซึ้งเลยนี่ เธอออกจะหล่อ
Social responsibility isn't a deep shift because its a voluntary tactic.ความรับผิดชอบทางสังคมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง (อีเลน เบอร์นาร์ด) เพราะมันเป็นกลยุทธ์ที่จงใจนำมาใช้ เป็นกลยุทธ์
Senorita, why do people only ask themselves deep questions...ทำไมคนเราถามคำถามที่ลึกซึ้ง เฉพาะตอนที่เกิดเหตุร้ายขึ้น
Great poem, isn't it?อั่นแน่ะ ความหมายลึกซึ้ง
Hexagon Staff, with its thousand moves. Mystical!กระบองหกชุด แปลงได้ดุจพันชนิด\ช่างลึกซึ้งยิ่งนัก
Wow, Dr. Phil, that's deep.ว้าว, Dr. Phil,ลึกซึ้งจัง.
He's got to have a deeper connection than that.เขาต้องลึกซึ้งมากกว่านั้น
Our loyalty is something deeper than any of thisความภักดีของพวกเรา มันลึกซึ้ง มากกว่าไอ้พวกนี้
Only deep love will persuade me to marry.ความรักที่ลึกซึ้ง เท่านั้นที่จะทำให้ฉันแต่งงานได้
I realised his attachment was deeper than hers.ผมรู้ว่าความรักของเพื่อนผม นั้นลึกซึ้งกว่าของพี่สาวคุณ
Later on tonight, we're gonna fall madly in bed.เพราะว่าอีกเดี๋ยว ฉันกะเขาได้เข้าใจกันลึกซึ้งแหงๆ
And the irony of that is that keeps for really living their lives.และเค้าก็ไม่รู้จักที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ไม่สนใจสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้ง
I really dug in, trying to learn about it much more deeply.ผมขุดคุ้ยอย่างจริงจัง พยายามเรียนรู้ให้ลึกซึ้งมากขึ้น
Went to places where scientists could help me understand parts of the issue that I didn't really understand in depth.ไปในที่ที่นักวิทยาศาสตร์จะช่วยให้ผมเข้าใจ ในส่วนต่างๆของเรื่องนี้ ที่ผมยังไม่เข้าใจมันอย่างลึกซึ้ง
Here I am talking dogs again and you go and say something really profound!ตอนที่แม่พูดถึงสุนัข แล้วลูกก็พูดอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมาก
Just speak from the heart - like Jesus would.มันลึกซึ๊งอ่ะ อยู่ในใจ
And those who knew you before fate took you by the hand cannot understand the depth of the changes inside.และมันคือคนที่รู้จักคุณก่อนที่โชคชะตาจะพาคุณไป โดยไม่มีวันเข้าใจความลึกซึ้งของการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลึกซึ้ง
Back to top