ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลวง*, -ลวง-

ลวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลวงตา (adj.) illusory See also: deceptive
ลวงตา (v.) be delusive See also: be deceptive
ลวงถาม (v.) delve See also: dig, draw out, elicit, extract Syn. ล้วงตับ, ล้วงไส้, ล้วงถาม
ลวงล่อ (v.) lure See also: entice, delude, deceive, hoodwink, tempt, seduce, allure Syn. หลอกล่อ, ล่อลวง, ลวง, ตุ๋น, หลอก
ลวงล่อ (v.) deceive See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle
English-Thai: HOPE Dictionary
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abp.abbr. archbishop. (หัวหน้าบาทหลวงเจ้าคณะ)
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
accra(แอคค' คระ, อะครา') n. เมืองท่าและเมืองหลวงของประเทศกานา (Akkra)
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
addis ababaแอด' ดิส, แอบ' บะบา) ชื่อเมืองหลวงของเอธิโอเปีย (capital of Ethiopia)
agana(อากา' นะ) n. ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของกวม (Guam)
ajaccio(อายาท' ชอ) เมืองท่าและเมืองหลวงของ Corsica , เมืองเกิดของนโปเลียนมหาราช
alb(แอลบ) n. เสื้อคลุมแขนยาวขาดบาทหลวง abbr. albumin
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
algiers(แอลเจิซ') ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของอัลจีเรีย (capital of Algeria)
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
annapolis(อะแนพ' โพลิส) n. ชื่อเมืองท่าและเมืองหลวงของรัฐแมรีแลนด์
antimonic(แอนทิโม' นิค -มอน' นิค) adj. ประกอบหรือผสมด้วยพลวง, สารผสมหรือสารประกอบพลวง, Syn. antimonial, antimounous, antimonious
antimony(แอน' ทิโมนี) n. พลวง.
archbishop(อาร์ค'บิเชิพ) n. หัวหน้า bishop หัวหน้าบาทหลวง (chief bishop)
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
athens(แอธ'เธน') n. กรุงเอเธนส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของกรีก (capital of Greece)
augur(ออ'เกอะ) n. หมอดู,โหรหลวง,ผู้ทำนาย
autocephalous(ออโทเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมีหัวหน้าบาทหลวงของตัวเอง having its own head
babylon(แบบ'บิลอน) n. เมืองหลวงของBabylonis โบราณ,เมืองที่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยและชั่วร้าย
bagdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
baghdad(แบก'แดด) n. เมืองหลวงของอิรัก
bamboozle(แบมบู'เซิล) vt. หลอกลวง,ทำให้ฉงน, See also: bamboozlement n. ดูbamboozle bamboozler n. ดูbamboozle, Syn. mislead
bawd(บอด) n. แม่เล้า,โสเภณี,คำพูดหยาบคาย,ผู้ล่อลวงหญิงมาให้ทำประเวณี ', Syn. parapet
beguile(บิไกลฺ์') {beguiled,beguiling,beguiles} vt. หลอก,หลอกลวง,ล่อลวง,ฆ่าเวลา,หาความเพลิดเพลิน,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant,deceive
belgrade(เบลเกรด') n. ชื่อเมืองหลวงของยูโกสลาเวีย, Syn. Beograd
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
bern(เบิร์น) n. เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
berne(เบิร์น) n. เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
betray(บิเทร') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความลับ,ไม่ซื่อสัตย์,ทำให้ผิดหวัง,แสดง,เผย,หลอกลวง, See also: betrayal n. betrayer n.
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
bill of goodsn. จำนวนสินค้าที่สามารถขายได้ -Id. (sell (someone) a bill of goods โกง,หลอกลวง)
bishop(บิช'เชิพ) n. หัวหน้าบาทหลวง,สังฆนายก,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับโคนของหมากรุกไทย, See also: bishopric adj. ดูbishop
biter(ไบ'เทอะ) n. ผู้กัด,สิ่งที่กัด,สัตว์ที่ชอบกัดคน,คนโกง,คนหลอกลวง,การหลอกลวง, Syn. fraud
black coatn. บาทหลวง
English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
avenue(n) ถนนหลวง
bamboozle(vt) หลอกลวง,ลวง,ทำให้ฉงน
beguile(vt) หลอก,ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อหลอก
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
betray(vt) หักหลัง,ทรยศ,ซ้อนกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลับ)
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง
biter(n) ผู้กัด,คนโกง,คนหลอกลวง
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
boulevard(n) ถนนหลวง,ถนนใหญ่
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
brother(n) พี่ชาย,น้องชาย,พี่น้อง,เพื่อนร่วมงาน, บาทหลวง
cajole(vt) โอ้โลม,ยกยอ,หลอกลวง
cajolery(n) การโอ้โลม,การยกยอ,การลวง
camouflage(n) การลวงตา,การปลอมตัว,การพรางตา,การซ่อน
catchy(adj) ที่จับใจ,มีเล่ห์,ลวง
causeway(n) ทางหลวง
charlatan(n) คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
clergyman(n) พระคริสต์,หมอสอนศาสนา,บาทหลวง,พระ,สาธุคุณ
coax(vt) เกลี้ยกล่อม,หลอกลวง,คะยั้นคะยอ
commissioner(n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ
episcopal(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,ปกครองโดยบาทหลวง
corruption(n) ความทุจริต,การรับสินบน,การติดสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
crown(n) มงกุฎ,มาลัย,เครื่องประดับศีรษะ,ราชวงศ์,กษัตริย์,หลวง
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
deceitful(adj) หลอกลวง,เสแสร้ง,ไม่ซื่อ
deceive(vt) หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ลวง
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น
deceptive(adj) ที่งหลอกลวง,ที่แกล้งทำ,ที่ตบตา
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
delusive(adj) หลอกลวง,ตบตา,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
DOUBLE-double-cross(vt) โกง,ทรยศ,หักหลัง,หลอกลวง,คดโกง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fictitiousลวง, อำพราง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illusoryลวง, กำกวม, เคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antimonyลวง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital๑. เมืองหลวง๒. ทุน, เงินทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cavernถ้ำหลวง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centrumตรงกลางกลวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
commissioner๑. ข้าหลวง๒. กรรมาธิการ๓. เทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deceit; deceptionการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deception; deceitการหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demonstration๑. การเดินขบวน๒. การสาธิต๓. การแสดงลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enticementการล่อลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
high commissionerข้าหลวงใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
high seasทะเลหลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
highwayทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MAN (metropolitan area network)แมน (ข่ายงานบริเวณนครหลวง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mimetic labour; labour, falseการเจ็บท้องคลอดลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
op artศิลปะลวงตา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passing offการขายของโดยหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pretence, falseการหลอกลวง, การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseud(o)-เสมือน, ไม่แท้, ปลอม, หลอก, หลอน, เท็จ, เทียม, ลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
royalty๑. ราชนิกุล๒. ค่าภาคหลวง, ค่าสิทธิ [ดู severance tax ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seduceล่อไป, ลวงไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seductionการล่อลวงร่วมประเวณี, การล่อลวงหญิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Trojan horseตัวลวง, ม้าโทรจัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Antimonyลวง [TU Subject Heading]
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Corps Diplomatique หรือ Diplomatic Corpsคณะทูตานุทูตที่ประจำอยู่ในนครหลวง (Capital) ของประเทศ
Deceptionการหลอกลวง [TU Subject Heading]
Gamma rayรังสีแกมมารังสีที่มีอำนาจการทะลุทะลวงสูง ส่งผ่านไปได้ในอากาศเป็นระยะทางไกลไชทะลุของบางอย่างได้ เช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะบางๆ ต้องใช้กำแพงคอนกรีตจึงจะกั้นไว้ได้ เช่น 60Co รังสี gamma เป็นอันตรายต่อร่างกายมาก เพราะไชผ่านเข้าไปได้ลึก และทำให้โมเลกุลที่มันตกกระทบกลายเป็น ion เป็นเหตุให้เคมีของโมเลกุลเปลี่ยนไป หรือเซลล์ตาย และยังผลกระทบต่อไปจนกระทั่งอวัยวะถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
High Commissioner1. เอกอัครราชทูตของประเทศในเครือจักรภพที่ประจำในสหราชอาณาจักรหรือประเทศใน เครือจักรภพด้วยกัน 2. ข้าหลวงใหญ่
High Seasทะเลหลวง
Hill Evergreen Forest ป่าดิบเขา ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตร พบอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ป่าภูหลวง และป่าภูกระดึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอยู่บนที่สูง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ในวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อขนิดต่างๆ นอกจากนั้นก็มีสนสามพันปี พญาไม้ กำลังเสือโคร่ง บางคร้งก้พบไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ บางแห่งจะพบต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ตามป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร [สิ่งแวดล้อม]
Illusionsอาการประสาทลวง, ภาพหลอน, ภาพลวงตา [การแพทย์]
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน [เศรษฐศาสตร์]
Invadeทะลุทะลวง, เข้าไป, ลาม [การแพทย์]
Lumenช่องกลาง, ท่อกลวง, รูท่อ, รู, ลูเมน, โพรง, ช่องว่างภายใน, รูของท่อที่คดงอต่อจากมดลูก, หลอด, รูท่อของหลอดเลือด, ช่องตรงกลางเส้นเลือด, ช่องกลางต่อม, ท่อของต่อมเหงื่อ [การแพทย์]
Littoral Zone เขตชายฝั่ง (1) Littoral Zone เขตชายฝั่ง : ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่ตื้นรอบๆ แหล่งน้ำ แสงสามารถส่องถึงพื้นดินก้นน้ำได้ บริเวณนี้มีพืชน้ำที่มีรากหยั่งลงถึงดินอยู่มาก เช่น ผักตบชวา บัวสาย บัวหลวง ตลอดจนสาหร่ายที่จมอยู่ใต้น้ำอื่นๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (2) Littoral Zone เขตชายฝั่งและเขตน้ำขึ้นน้ำ-ลง : เป็นบริเวณชายฝั่งที่อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงไปจนถึงระดับน้ำลงต่ำ สุด ซึ่งอาจจำแนกย่อยออกเป็นชายฝั่งตอนบนหรือเขตละอองน้ำเค็ม (Supralittoral, spray zone) ซึ่งเป็นเขตตั้งแต่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนฝั่งจนสุดเขตที่ละอองน้ำเค็ม จะขึ้นถึง และเขตที่ถัดลงมาในทะเล คือ เขตน้ำขึ้น-ลง (Littoral, intertidal zone) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
Misconduct in officeการฉ้อราษฎร์บังหลวง [TU Subject Heading]
Optical artศิลปะลวงตา [TU Subject Heading]
Postcardโปสการ์ด, ไปรษณียบัตรโปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพตัดปะ ที่มีหรือไม่มีข้อความหรือคำอธิบายพิมพ์บนบัตรและตั้งใจส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมีซองจดหมาย อีกด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับให้ผู้ส่งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อความสั้นๆ โปสการ์ดที่เก่ามาก ๆ หรือเป็นโปสการ์ดที่หายากหรือเป็นโปสการ์ดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาจจะมีมูลค่าสำหรับผู้เก็บสะสม สำหรับโปสการ์ดที่นิยมสะสม ได้แก่ ภาพบุคคลสำคัญ นักกีฬา นักการเมือง นักแสดงและบาทหลวง ภาพสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟ ทิวทัศน์ เมืองและหมู่บ้านในชนบท ภาพการ์ตูนล้อเลียน ประเด็นร้อนในสังคม
Royal housesราชสกุลวงศ์ [TU Subject Heading]
Shrimp กุ้ง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำ หายใจด้วยเหงือก ตัวยาวมี เปลือกหุ้มและแบ่งเป็นปล้องๆ ก้ามและตีนอยู่ที่ส่วนหัว มีทั้งในน้ำจืด และน้ำเค็ม มีหลายชนิด เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ กุ้งฝอย กุ้งหลวง กุ้งหัวโขน [สิ่งแวดล้อม]
Toll roadsทางหลวงที่มีค่าผ่านทาง [TU Subject Heading]
Traffic policeตำรวจทางหลวง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
delude (vt.) ลวงตา See also: หลอกลวง, ลวงให้หลงเชื่อ Syn. dazzle, deceive, delude
cozen into (phrv.) ลวงให้หลงกล See also: ทำให้หลงกล, ลวง Syn. trick into
trick into (phrv.) ลวงให้หลงกล See also: ทำให้หลงกล, ลวง
bluff into (phrv.) ลวงให้หลงเชื่อ See also: หลอกให้หลงกล
abbess (n.) บาทหลวงหญิง See also: หัวหน้าสำนักแม่ชี
Addis Ababa (n.) ชื่อเมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปีย
alb (n.) เสื้อคลุมยาวของบาทหลวง
all the time (idm.) โดยตลอด (มักเป็นเรื่องความลับหรือการหลอกลวง)
Antananarivo (n.) เมืองหลวงของมาดากัสการ์ (ชื่อเดิมของ Antananarivo)
attract by deceptive means (vt.) ล่อลวง See also: ต่อ, ดัก, ล่อ, เป็นนกต่อ Syn. allure, bait, entice, lure, entrap, deceive
bamboozle (vt.) หลอกลวง (คำสแลง) See also: ล่อลวง Syn. swindle, trick
Bangkok (n.) กรุงเทพมหานคร (เมืองหลวงของประเทศไทย) See also: บางกอก, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
be taken in (idm.) หลอกลวง See also: โกง
be under an illusion (idm.) เห็นภาพลวงตา See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน Syn. labour under
be under the impression (idm.) เห็นภาพลวงตา See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน
beguile (vt.) ล่อลวง See also: ตบตา, ทำให้หลงกล, หลอกลวง Syn. cheat, trick
beguile out of (phrv.) หลอกลวงเพื่อให้ได้ See also: ลวงเพื่อให้ได้ Syn. cheat out of
beguiling (adj.) ซึ่งตบตาหรือล่อลวง
betray (vt.) หลอกลวง See also: ล่อลวง, ชักชวนไปให้เสียชื่อเสียง Syn. deceive
bishop (n.) ตำแหน่งบาทหลวงที่มีอำนาจปกครองบาทหลวงอื่นๆ See also: แต่มีชั้นต่ำกว่า archbishop ซึ่งเป็นตำแหน่งบาทหลวงสูงสุด Syn. prelate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because it will put me in big troubleเพราะมันจะสร้างปัญหาใหญ่หลวงให้ฉัน
What if you just made the biggest mistake of your life?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเกิดทำผิดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตขึ้นมา?
You deceive innocent women and lure them with moneyคุณหลอกผู้หญิงบริสุทธิ์ และล่อลวงพวกเธอด้วยเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here's two for Love Lays Dying. Enjoy the show.นี่ครับ รัก ลวง ตาย 2ใบ ขอให้สนุกกับภาพยนตร์นะครับ
Divert the trailing enemy Northลวงศัตรูให้ตามขึ้นไป
Why would anyone plant a hoax under my gran's bed?ลวงโลก? แล้วทำไมจะต้องสร้างเรื่องขึ้นล่ะ? ใต้เตียงยายฉันนี่นะ?
Forged a decent reputation as a ruthless marauder and cold-blooded killer.ลวงโลกสร้างชื่อว่าเป็นมหาโจรจอมโหด โฉดสุดๆ
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง
The illusion went with it.เเล้วภาพลวงตาก็มลายหายไป
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง
I thought that Favell was with her, and I knew then that I couldn't stand this life of filth and deceit any longer.ผมนึกว่าฟาเวลมากับหล่อนด้วย ผมถึงรู้ตัวว่าผมไม่สามารถใช้ชีวิต ที่มีแต่ความหลอกลวงนี่ได้อีกต่อไปแล้ว
But it was just an illusion for the inmate.ก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตา ของบรรดานักโทษเท่านั้น
Get your hands off him or I'll call the Metropolitan scuffers!ออกจากมือของเขา หรือฉันจะเรียกตำรวจนครหลวงใน
Father is he still breathing?ลวงพ่อ เขายังหายใจอยู่ไหม
Father did he speak?ลวงพ่อ เขาพูดหรือเปล่า?
Thank you Father. You don't know how much this boy's life means to me!ขอบคุณหลวงพ่อ ท่านไม่รู้หรอก ว่าชีวิตเจ้าหนุ่มนี่มีค่ากับผมแค่ไหน
Tuco Father Ramirez is back.ทูโค หลวงพ่อรามิเรซกลับมาแล้ว
While I'm waiting for the Lord to remember me I Tuco Ramirez brother of Brother Ramirez will tell you something.ฉันจะไป แต่ระหว่างที่ฉันรอ ให้พระองค์ทรงจดจำฉัน... ...ฉัน ทูโค รามิเรซ น้องชายหลวงพ่อรามิเรซ... ...จะบอกบางอย่างให้นายรู้...
Like the visual deterrent.เช่นเดียวกับภาพลวงตา
Is that bomb out there... is that an illusion?หัวรบข้างนอกนั่นเป็นภาพลวงตารึ
This is a vision, and it is a lie!นี่เป็นเพียงภาพลวงตา เป็นการลวงโลกทั้งนั้น
The vision was false!ภาพที่เห็นเป็นภาพลวงตา
Mr. Hooper, that's the U.S.S. Indianapolis.คุณฮูเปอร์ นั่นเรือรบหลวง อินเดียนาโปรดลิส
You deliver those papers to Rev. Williams...คุณส่งเอกสารให้บาทหลวงวิลเลี่ยมส์
You take these, and give them to Rev. Bigmouth.คุณเอาคำตอบนี้ ไปให้บาทหลวงปากมาก
Slander, surely, cruel and foul.คุณแลนเดอร์สโหดร้ายและหลอกลวง
The Rev. Willie Williams is on the road for God to the tune of 100,000 miles a year.บาทหลวงวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ กำลังปฏิบัติภารกิจของพระเจ้า ทั่วพื้นที่ปีละนับแสนๆ ไมล์
And for that reason, your remarks to the Rev. Williams could be regarded as a divine assignment.พระเจ้า และด้วยสาเหตุนั้น คำพูดของคุณที่พาดพิงถึง บาทหลวงวิลเลี่ยมส์ คงจะเป็นคำสั่งจากพระองค์ท่านจริง
Remember that only by following instructions can we hope to maintain a successful highway program.ว่ามีเพียงทำตามคำแนะนำที่เรา สามารถทำได้ หวังว่าจะรักษาโปรแกรมทาง หลวงที่ประสบความสำเร็จ
Donations for Reverend Moon?บริจาคสำหรับบาทหลวงมูนเหรอ
I took the liberty of bullshitting you.ผมเอาอิสรภาพในการหลอกลวงของคุณ โอแคย
Okay? - You lied to me. - It wasn't lies.คุณโกหกผม มันไม่ใช่การโกหก มันเป็นแค่การหลอกลวง
The gangs took over the highways ready to wage war for a tank ofjuice.แก๊งค์เหล่าร้ายยึดครองทางหลวง... ...พร้อมจะต่อสู้แย่งชิงน้ำมัน
There's a diner about 30 miles up the highway.มีร้านอาหารประมาณ 30 ไมล์ขึ้นทางหลวง
Every possible exit has been blocked, every highway, every road, every fire break.ทุกทางออกถูกบล็อก ทางหลวง ทุกถนน ทุกแยกไฟ
Listen Will, we've got some serious problems. The highway's been cut off.ฟังสิ วิล เรามีปัญหาร้ายแรง ทางหลวงปิด
Quit fooling around with that kid!เลิกหลอกลวงรอบกับเด็กที่!
It's a hoax. I suggest we all leave.มันเป็นเรื่องหลอกลวง ผมว่าพวกเรากลับกันเถอะ
I am Tik-Tok, the Royal Army of Oz.กระผมชื่อติ๊ก-ต๊อก ทหารหลวงแห่งออซ
He's on line 7, sir.พวกเขาอยู่ที่ทางหลวงสาย 7 ครับ
Did they say where on the road?- พวกเขามีม้า เราเดินมานะ นั่นมันตำรวจทางหลวง Tadzhik
Fitz-Hume's in the custody of the tadzhik highway patrol because of you.Fitz-Hume โดนตำรวจทางหลวง Tadzhik จับตัวไป ก็เพราะคุณ
Mean? Ha! I am mean!ลวงั้นเหรอ ฉันเลวจะตายไป แฮ่ !

ลวง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลวง
Back to top