ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่ำรวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่ำรวย*, -ร่ำรวย-

ร่ำรวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่ำรวย (adj.) rich See also: wealthy, well-to-do, well-off, loaded Syn. มีเงินมีทอง, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
ร่ำรวย (v.) be rich See also: be wealthy Syn. มีเงินมีทอง, รวย, มั่งมี, มั่งคั่ง Ops. จน, ขัดสน, ยากจน
English-Thai: HOPE Dictionary
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
bill gateเจ้าของบริษัทไมโครซอพต์ เมื่อปี พ.ศ.2542 เขาเป็นผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก
clover(โคล'เวอะ) n. ต้นไม้จำพวก Trifolium มีใบ 3 ใบ -Phr. (in clover ร่ำรวย,สุขสมบูรณ์,อยู่ดีกินดี)
enrich(เอนริชฺ') vt. ทำให้ร่ำรวย,ทำให้อุดมสมบูรณ์,ประดับ,ตกแต่ง,เพิ่มคุณค่า,เพิ่มความสำคัญ,ทำให้คุณภาพดีขึ้น, See also: enricher n. ดูenrich enrichingly adv. ดูenrich, Syn. improve
enrichment(เอนริชฺ'เมินทฺ) n. การทำให้ร่ำรวย,การทำให้อุดมสมบูรณ์,การประดับ,การตกแต่ง,การเพิ่มคุณค่า,ภาวะที่ดีขึ้น,สิ่งที่เพิ่มคุณค่า, Syn. adornment,decoration
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy
parvenu(พาร์'วะนู) n. ผู้ร่ำรวยอย่างฉับพลัน,คนที่เพิ่งร่ำรวย,ผู้ดีใหม่.
purse prideความหยิ่งยโสหรือโอหังที่เนื่องจากร่ำรวย, See also: purseproud adj.
rich(ริชฺ) adj. รวย,มีค่า,อุดม,อุดมสมบูรณ์,มีผลิตผลมาก,สวยงาม,หรูหรา, (รส) จัด, (รส) เข้มข้น, (สี) เข้ม, (เสียง) นิ่มนวล, (กลิ่น) หอมมาก,ขบขัน,น่าหัวเราะ,ชอุ่ม n. คนร่ำรวยทั้งหลาย, See also: richly adv. richness n., Syn. wealthy,abu
riches(ริช'ชิซ) n.,pl. ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์,ทรัพย์สิน -Id. (Riches have wings มีทรัพย์สินมักหมดไปได้ง่าย), Syn. wealth
silver spoonn. ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง
strong(สทรอง) adj.,adv. แข็งแรง,มีกำลัง,เข้มแข็ง,แข็งแกร่ง,แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,มีอำนาจ,มีอิทธิพล,ร่ำรวย,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนแปลง,ชัดเจน,รุนแรง, (เสียง) จัด, (กลิ่น) ฉุนหรือแรง,เต็มที่,เข้มข้น,เน้นเสียง, (ราคา) ขึ้นเรื่อย,มีอำนาจหักเหแสงสูง.
well-to-do(เวล'ทะดู') adj. รุ่งเรือง,ร่ำรวย
tycoon(ไท'คูน) n. นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก,โซกุน (ของญี่ปุ่น), Syn. financier
upstart(อัพ'สทาร์ท) n. ผู้ที่ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว,คนเห่อคนห่าม,คนทะลึ่ง. adj. ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูหรือมีอำนาจขึ้นอยู่อย่างฉับพลัน. vt.,vi. กระโดดขึ้น,พุ่งพราด,ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว,ปรากฎขึ้น,ทำให้เริ่มขึ้น, Syn. parvenu
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,รวย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.
well-fixed(เวล'ฟิคซฺทฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง,มีทรัพย์สินมาก, Syn. well-to-do
well-heeled(เวล'ฮีลดฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
enrichment(n) การทำให้บริบูรณ์,การทำให้ร่ำรวย,การประดับ,การทำให้งดงาม
lucrative(adj) มีกำไร,ร่ำรวย
prosper(vi) รุ่งเรือง,เจริญ,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ร่ำรวย
prosperity(n) ความรุ่งเรือง,ความเจริญ,ความร่ำรวย,ความเฟื่องฟู
prosperous(adj) เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,ร่ำรวย,เฟื่องฟู
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
WELL-TO-well-to-do(adj) มีทรัพย์,ร่ำรวย,มีอันจะกิน
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affluent consumersผู้บริโภคที่ร่ำรวย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affluent (adj.) ร่ำรวย See also: มั่งคั่ง Syn. wealthy, prosperous
be well-off (idm.) ร่ำรวย See also: มั่งคั่ง
moneyed (adj.) ร่ำรวย See also: มั่งคั่ง, ซึ่งมีเงินมาก
strike it rich (phrv.) ร่ำรวย See also: โชคดีมากเรื่องเงิน
wadded (sl.) ร่ำรวย
wealthy (adj.) ร่ำรวย See also: รวย, มั่งคั่ง, มั่งมี Syn. affluent, prosperous, rich Ops. destitute, indigent, poor
well-fixed (adj.) ร่ำรวย See also: มั่งคั่ง
loaded (adj.) ร่ำรวย (คำสแลง) See also: รวย Syn. rich Ops. poor
well-heeled (adj.) ร่ำรวย (คำไม่เป็นทางการ) See also: มั่งคั่ง Syn. prosperous, rich, wealthy Ops. destitute, indigent, poor
flush (adj.) ร่ำรวยในช่วงเวลาสั้นๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: มั่งมี, มั่งคั่ง Syn. wealthy, rich, well-off Ops. poor
affluent (n.) ผู้ที่ร่ำรวย See also: ผู้ที่มั่งคั่ง
assets (n.) ความร่ำรวย See also: ทรัพย์สิน Syn. plenty, wealth
bonanza (n.) แหล่งหรือสิ่งที่ทำให้ร่ำรวยขึ้นในพริบตา Syn. windfall
capital (n.) คนร่ำรวย
capitalist (n.) คนร่ำรวย Syn. richer
chalet party (n.) ช่วงวันหยุดสำหรับการเล่นสกี (โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เป็นโสดและมีฐานะร่ำรวย)
elite (n.) กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น See also: กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น Syn. ruling class, upper class
elitism (n.) การปกครองโดยกลุ่มคนที่ร่ำรวยและมีอภิสิทธิเหนือคนอื่น
enrich with (phrv.) ทำให้ร่ำรวยยิ่งขึ้น (ด้วยเงินทองหรือสิ่งอื่น)
ermine (n.) ขนสีขาวของตัว ermine ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย หรูหรา สูงส่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Weak and mighty Rich and poorอ่อนแอ หรือ เข้มแข็ง ร่ำรวย หรือ ยากจน
I'd give anything to be adopted, grow up with rich, normal parents instead of these freaks.พวกโรงเรียนเพ้อฝัน ใช่ไหม ฉันยอมแลกทุกอย่าง เพื่อถูกรับเลี้ยงบ้าง ร่ำรวย มีพ่อแม่ปกติ ไม่ใช่พวกประหลาด
Family, academic background, and wealth... these are not easy to match.ครอบครัว การศึกษา ร่ำรวย ไม่ใช่จะหากันง่ายๆ
Bev, this is the platinum-selling, Grammy-winning and very handsome producer, Guy Morgan.เบฟ นี่คือ คนที่โด่งดัง ร่ำรวย ชนะเลิศ... และ หล่อเฟี้ยวโปรดิ้วเซ่อ กาย มอแกน
Odette goes to a wealthy, loving family.โอเด็ตไปอยู่กับครอบครัว ร่ำรวย แสนดี
Holder fits the profile.โฮล์เดอร์เข้าข่ายเห็นๆ ร่ำรวย เงินสกปรก
♪ Of a hustla, of a, of a hustla ♪ ♪ Yeah ♪#แสนจะหรูหรา ร่ำรวย แสนจะหรูหรา# # YEAH..
You schnooks will now be targeting the wealthiest 1% of Americans.คุณคนในขณะนี้จะได้รับการ กำหนดเป้าหมาย ร่ำรวย 1% ของชาวอเมริกัน
Wealthy, assertive, arrogant, got manicures all the time.ร่ำรวย ความมั่นใจสูง หยิ่ง ชอบทำหน้าทำผมอยู่ตลอด
Wealthy, charismatic, good looks to match?ร่ำรวย มีเสน่ห์ดึงดูด หน้าตาดีน่าเป็นแฟน?
The second wealthiest in Westeros.ร่ำรวยเป็นอันดับสองในเวสเทอรอส
Wealthy, but not stuffy.ร่ำรวยแต่ไม่เย่อหยิ่ง
Embrace each other as if you'll meet again soon.ร่ำรวยแล้วก็กลับมาพัฒนาหมู่บ้านเรา
He became a dancer. Oh, he made a fortune.ร่ำรวยไปเลย เหลือเชื่อที่ได้เห็น...
Yes, he's unhappy that you're getting rich this way.ท่านไม่พอใจที่คุณร่ำรวยด้วยวิธีนี้
Mr. Gandhi, you look at Mr. Khan and you see a successful Muslim trader.คุณคานธี คุณข่านเป็น คนมุสลิมที่ร่ำรวย
Roberts had grown so rich he wanted to retire, so he took me to his cabin and told me a secret.โรเบิร์ตร่ำรวยมากแล้ว และเขาต้องการปลดเกษียณตัวเอง ดังนั้นเขาจึงนัดข้าไปที่ห้องและบอกความลับบางอย่าง
Hey, if I were as rich as you, I could afford some mannersเฮ้ ถ้าข้าร่ำรวยเหมือนท่านล่ะก็ ข้าจะไม่แสดงมารยาทแบบนี้เป็นอันขาด
We'll be rich, live in a palace, and never have any problems at all.เราจะร่ำรวย ได้อยู่ในพระราชวัง และปัญหาทุกอย่างจะหมดไป
And because he'll be rich.เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร่ำรวย
"Two steamer trunks full of money, all the riches of the world.""สองตู้... อัดแน่นด้วยเงิน" "ร่ำรวยมหาศาล"
Let's talk about the rich and prosperous Mr. Butch.ขอพูดคุยเกี่ยวกับความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองนายบุทช์
This will be a land of riches.ด้วยป่าและหมาป่าไปนี้จะเป็นดินแดนแห่งความร่ำรวย
And that's John Jacob Astor... the richest man on the ship.นั่นจอห์น เจคอป แอสเทอร์ ร่ำรวยที่สุดบนเรือนี้
I don't mean to butt in fellas, but with this you can have anything you want and never have to set foot off this boatขึ้นฝั่งสิ ไปจากเรือผุๆลำนี้ ไปเป็นคนมีชื่อเสียง ไปร่ำรวย ไม่ได้จะขัดจังหวะนะ แต่ด้วยนี่ คุณจะมีทุกอย่างที่ต้องการ
I'll never be a rich man, but you'll always have my heart.ข้าไม่ร่ำรวย แต่ใจทั้งดวงมอบให้เจ้า
You'll live a long life, full and rich.ชีวิตคุณจะยืนยาว สุขสบาย ร่ำรวย
You were born rich, and you're going to stay rich.พวกเธอเกิดมารวย และจะร่ำรวยต่อไป
After, another country... rich country... big white house... rich.จากนั้น ฉันก็มาอยู่ในอีกประเทศ ประเทศที่ร่ำรวย บ้านใหญ่สีขาว
Do you think one of them damn rich Yankees... gives a hoot about Savannah or anybody in it ?คุณคิดหรือว่าไอ้พวกแยงกี้ที่ร่ำรวย... ...จะใส่ใจซาวันน่าห์กับชาวบ้าน
They hide in mountains seeking riches. They care not for the troubles of others.พวกเขาดีเเต่ค้นหาความร่ำรวย ใครจะเดือดร้อนยังไงไม่สนหรอก
Well, we're not the richest of girls, you know.คือ เราไม่ใช่คนร่ำรวยอะไร
Since you're rich, you won't have to worry later.เพราะคุณเองก็ร่ำรวย ไม่เห็นต้องกังวลอะไรอีกต่อไป
The fact that most of these companies are run by white men white rich men means that they are out of touch with what the majority of the world is.การที่บริษัทส่วนใหญ่บริหารโดยคนผิวขาว คนผิวขาวที่ร่ำรวย หมายความว่าคนเหล่านี้ตัดขาด
I'm enriched by your presence, my son.ข้ากำลังทำให้เจ้าร่ำรวยเดี๋ยวนี้ ลูกรัก
Don't wanna be a richer one.ไม่ได้อยากร่ำรวยอะไร .
He also came from old Southern money, and was fabulously wealthy.เขามาจากเซาเทิร์นมันนี่เก่าด้วย แล้วเขาก็ร่ำรวยมากด้วย
Mrs. Fan came from a very rich and wealthy family in Chinaคุณฟานน่ะ มาจากครอบครัวเมืองจีน ที่ร่ำรวยมั่งคั่งเชียวน่ะ
He's from the Andong Kwon family, and they're very rich.เขามาจากตระกูลควาอนที่อันดง และพวกเขาก็ร่ำรวยมากๆ
Leading this school would be the most wealthy, most influential.ผู้นำในโรงเรียนแห่งนี้จะต้องร่ำรวยมากที่สุด, มีอิทธิพลมากที่สุด

ร่ำรวย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
富む[とむ, tomu] Thai: ร่ำรวย English: to become rich

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่ำรวย
Back to top