ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปภาพ*, -รูปภาพ-

รูปภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปภาพ (n.) picture See also: photograph, drawing, painting, illustration, image, portrait
English-Thai: HOPE Dictionary
underdeveloped(อัน'เดอลิเวล'เลิพดฺ) adj. ด้อยพัฒนา (การล้างรูปภาพ) ล้างไม่พอ
fruit piecen. รูปภาพผลไม้
glyph(กลีฟ) ร่องสลัก,รูปแกะสลัก,สัญลักษณ์รูปภาพ,ภาพสัญลักษณ์หรือภาษา, See also: glyphic adj.
high resolutionความละเอียดสูงมีความคมชัดใช้บอกคุณสมบัติของจอภาพ และเครื่องพิมพ์ที่สามารถแสดงรูปภาพ และตัวอักขระต่าง ๆ ได้คมชัดมากดู low resolution เปรียบเทียบ
icon(ไอ'คอน) n. รูปบูชา,ภาพคน,ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพของพระผู้เป็นเจ้า., See also: iconic,iconical adj., Syn. eikon,ikon,effigy
image(อิม'มิจฺ) n. รูปภาพ,รูปจำลอง,รูปถ่าย,รูปปั้น,รูปจำลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รูปแบบ,ภาพถอด,สิ่งที่ปรากฎขึ้น,ภาพพจน์,มโนภาพ,จินตนาการ,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,รูปบูชา vt. วาดภาพ,นึกภาพในใจ,คิดคะนึง,สะท้อนภาพ,แสดงเครื่องหมาย,เหมือนกับ
imagery(อิม'มิจเจอรี) n. ภาพ,ภาพในใจ,ความนึกคิด,มโนภาพ,รูปภาพ,จินตนาการ
picture(พิค'เชอะ) n. ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย,แผ่นภาพ,ภาพอันสวย,ภาพยนตร์,ภาพพจน์,ภาพจินตนาการ,จอภาพ,สถานการณ์,ความเข้าใจต่อสถานการณ์ vt. แสดงเป็นภาพ,นึกภาพ,จินตนาการ,นึกหลับตา,พรรณา,ถ่ายเป็นภาพยนตร์
English-Thai: Nontri Dictionary
icon(n) รูปปั้น,เจว็ด,รูปนูน,รูปภาพ
imagery(n) รูปปั้น,รูปภาพ,ความฝัน,อุปมาอุปไมย
pictorial(adj) เกี่ยวกับรูปภาพ,เหมือนภาพวาด
picture(n) ภาพวาด,รูปภาพ,ภาพยนตร์,สถานการณ์,ภาพพจน์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drawingรูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์, รูปภาพแสดงถึงการประดิษฐ์ มักประกอบในเอกสารการยื่นขอรับสิทธิบัตรของแต่ละฉบับ ส่วนใหญ่เป็นการประดิษฐ์ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า สูตรทางเคมี [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Facsimileโทรภาพ, ภาพหรือรูปที่ส่งมาทางไกล, กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์ หรือรูปภาพโดยทางคลื่นวิทยุ หรือทางสาย เช่นสายโทรศัพท์Facsimile ออกเสียงตามพจนานุกรมอังกฤษว่า แฟ็ก-ซิม-อิ-ลี ปัจจุบันมักจะเขียนเป็น โทรสาร หรือทับศัพท์ แฟ็กซ์ ไม่ต้องใส่จุด (Fax) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Postcardโปสการ์ด, ไปรษณียบัตรโปสการ์ด (Postcard) หรือไปรษณียบัตร มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลายขนาด ขนาดมาตรฐาน คือ 4 x 6 นิ้ว ด้านหนึ่งของแผ่นกระดาษเป็นรูปภาพ ภาพถ่าย หรือภาพตัดปะ ที่มีหรือไม่มีข้อความหรือคำอธิบายพิมพ์บนบัตรและตั้งใจส่งให้ทางไปรษณีย์โดยไม่ต้องมีซองจดหมาย อีกด้านหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนสำหรับให้ผู้ส่งกรอกชื่อและที่อยู่ของผู้รับ อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อความสั้นๆ โปสการ์ดที่เก่ามาก ๆ หรือเป็นโปสการ์ดที่หายากหรือเป็นโปสการ์ดเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่สำคัญอาจจะมีมูลค่าสำหรับผู้เก็บสะสม สำหรับโปสการ์ดที่นิยมสะสม ได้แก่ ภาพบุคคลสำคัญ นักกีฬา นักการเมือง นักแสดงและบาทหลวง ภาพสถานที่ต่างๆ สถานีรถไฟ ทิวทัศน์ เมืองและหมู่บ้านในชนบท ภาพการ์ตูนล้อเลียน ประเด็นร้อนในสังคม
symmetryสมมาตร, ลักษณะรูปร่างของวัตถุหรือรูปภาพซึ่งเมื่อแบ่งด้วยระนาบหรือเส้นหรือจุดอ้างอิงแล้วจะได้สองซีกซึ่งมีรูปร่างเหมือนกันแต่กลับกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
figure (n.) รูปภาพ See also: รูป, ภาพ, ภาพร่าง, ภาพเหมือน, งานศิลปะ, รูปปั้น Syn. picture, portrait, sketch, composition
image (n.) รูปภาพ See also: ภาพถ่าย Syn. picture
Madonna (n.) รูปภาพของพระแม่มารี (หรือ the Virgin Mary พระมารดาของพระเยซู)
calendar girl (n.) รูปภาพติดผนัง Syn. gatefold girl
gatefold girl (n.) รูปภาพติดผนัง Syn. calendar girl
pinup (n.) รูปภาพติดผนัง Syn. calendar girl, gatefold girl
block out (phrv.) ทับ (รูปภาพ, การพิมพ์) See also: ปิดทับ
defamation (n.) การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ) See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย
emblazon (vt.) ประดับสิ่งต่างๆ ด้วยสี, สัญลักษณ์, รูปภาพ See also: ตกแต่งสิ่งต่างๆ ด้วยสี, สัญลักษณ์, รูปภาพ Syn. decorate, illuminate, ornament
illustrate with (phrv.) ตกแต่งด้วยรูปภาพ
libel (n.) การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ) See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย Syn. defamation
magnetic tape (n.) เทปแม่เหล็ก (สำหรับบันทึกเสียง รูปภาพหรือข้อมูลจากคอมพิวเตอร์)
pinup (adj.) เกี่ยวกับรูปภาพติดผนัง See also: เหมาะสำหรับติดผนัง
salacious (adj.) ลามก (การเขียน, รูปภาพ) See also: อุจาด, ไม่สุภาพ Syn. lustful, lecherous, wanton
sarcophagus (n.) โลงหินโบราณที่มีการสลักข้อความหรือรูปภาพ Syn. bier, coffin
wallet (n.) ซองที่ใช้ใส่เอกสารหรือรูปภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
WERE YOU ABLE TO FIND ANY AUCTIONS ON ANGEL MAKER MEMORABILIA? OH, MY VISION. I FOUND A TON.เขาเซ็นทุกอย่าง รูปภาพ กางเกงใน และสำหรับนักสะสมที่มองการณ์ไกล ไขควง
Names,photos,dates,and locations where he took them.ชื่อ รูปภาพ วันเกิด และสถานที่จัดการเหยื่อ
Like, you know, on the Internet, in a picture, or Harvey Keitel's?ไม่แม้แต่อินเตอร์เน็ต รูปภาพ หรือของ Harvey Keitel?
Friends, pictures, profiles, whatever you can visit.เพื่อนๆ รูปภาพ ประวัติ อะไรก็ได้ที่ให้ดูได้
Plus photo I.D. I can get you any public records from the back, but all personal information was digitized, and without proof that you're related to the person you're researching,บวกกับ รูปภาพ ไอ.ดี ฉันถึงจะให้ ทะเบียนประชาชนกลับไปได้ แต่หากข้อมูลส่วนตัวถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอล
Pictures, information, anything I might find useful.รูปภาพ ข้อมูล ทุกๆอย่างที่ฉันพบแล้วใช้ประโยชน์ได้
A picture, something I could show damon.รูปภาพ,หรือบางอย่างที่จะให้เดมอนดู
Images one derives from an object... is often as far apart as heaven and hell.รูปภาพกำเนิดจากการวัตถุ... หากแต่ต่างกันราวนรกสวรรค์
The picture of you with a woman with a post-it note dialogue balloon above her head that says,รูปภาพของคุณกับผู้หญิง พร้อมโน้ตโพสอิทแปะไว้เหนือหัวเธอ
The autopsy, the body... everything.รูปภาพชันสูตรศพ ทุกๆอย่าง
A cut-and-paste sketch you think resembles Dexter Morgan?รูปภาพตัดแปะ เธอคิดว่ามันคล้าย\ เด็กซ์เตอร์ มอร์แกน
All these pictures mean is that I'm on the right track.รูปภาพทั้งหมดนี้หมายความว่าฉันมาถูกทางแล้ว
This photo you're talking about is not here.รูปภาพที่คุณกำลังพูดถึงมันไม่ได้อยู่ที่นี่
Some pictures I took in Central America and Darfur.รูปภาพที่ฉันถ่ายไว้ ในเซ็นทรัลอเมริกาและดาร์ฟูร์
Picture that, Mr. Harrisonรูปภาพที่นายแฮร์ริสัน?
The picture, several figures.รูปภาพที่มีหลายองค์ประกอบ
The portrait in your room depicts you alongside Lord Thomas Hamilton, son of Alfred Hamilton, the lord proprietor of these Bahama Islands.รูปภาพที่อยู่ในห้องนอนของเจ้า บรรยายให้เห็นภาพเจ้า เป็นภริยาของท่านลอร์ดโทมัส แฮมิลตัน โอรสแห่งอัลเฟรด แฮมิลตัน
That picture was from 1950, back before I became a vampire, when film could still capture my image.รูปภาพนั้นเมื่อปี1950 ก่อนผมจะกลายเป็นแวมไพร์ เมื่อช่วงเวลาที่ฟิมล์ สามารถถายผมติด
But that photo was not new to him.รูปภาพนั่นไม่ใช่เรื่องใหม่ สำหรับเขา
The photo--it's exactly the same as Kelly and Penny.รูปภาพนี่มัน เหมือนเคลลี่กับเพนนีเป๊ะเลย
The pictures on the wall. You knew those guys, right?รูปภาพบนฦาพวกนั้น / นายรู้จักคนพวกนั้น ใช่ม้ย
Some pictures, a few Harley manuals, a bunch of Nam shit.รูปภาพบางส่วน คู่มือการใช้กับขับฮาร์เล่ย์สองสามเล่ม การก่อตั้งกลุ่มที่ล้มเหลว
Listened to the dogs in cony shell. I have seen the drawings...รูปภาพพวกนั้นเขาก็อาจวาดตามดอลล์ตั้นก็ได้ เพราะผมเคยเห็นเขาวาด
These photographs are breathtaking.รูปภาพพวกนี้ช่างสวยเหลือเกินค่ะ
Couple of pictures in a magazine?รูปภาพสองรูปที่ลงในนิตยสารเนี้ยนะ
A picture of three lions, as seen on the national emblem of India.รูปภาพสิงโต 3 ตัว ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินเดีย
Pictures or it didn't happen, right?รูปภาพหรือมันไม่เคยเกิดขึ้น ถูกมั้ย?
These pictures. Did you take them?รูปภาพเหล่านี้ คุณนำมาด้วยหรอ?
Those pictures were taken from public property.รูปภาพเหล่านี้ ถ่ายในที่สาธารณะ
Uh, photos and stuffed animals.รูปภาพและตุ๊กตามือพวกนี้
A photo memory. no, thanks.รูปภาพแห่งความทรงจำ ไม่ล่ะ ขอบคุณ
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest.วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก
Under this splendid picture, it said;ใต้รูปภาพมันเขียนไว้ว่า
And after some work, I succeeded in making my first drawing.หลังจากฝึกอยู่สักพัก ผมก็วาดรูปภาพแรกได้สำเร็จ
Bring the guns,the weapons, the knives! And how about this picture? I don't know--I think I'm making a weird face in it.แล้วรูปภาพนี้ล่ะ ไม่รู้สิ ข้าว่าข้่าไม่ทำหน้าตาแปลกประหลาดนะ
Tell me one good reason why either of these photos is authentic.บอกเหตุผลดีๆสักข้อซิ ว่าทำไมรูปภาพเหล่านี้ เป็นของจริง
But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine.แค่เธอเห็นรูปภาพของฉัน
I'd gaze at the pictures and dream of the day I'd meet my prince.ฉันจ้องมองไปที่รูปภาพ และก็ฝันถึง วันที่ฉันจะได้พบกับเจ้าชาย.
You must've not've took a good look at that pi'ture.คุณคงไม่ได้ดูรูปภาพนั้นให้ดี ๆ
I have looked at that pi'ture a Iot and, trust me, you are not in it.ผมดูรูปภาพนั้นอย่างดี เชื่อได้ว่าไม่มีคุณในภาพนั้น

รูปภาพ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
画像[がぞう, gazou] Thai: รูปภาพ English: picture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปภาพ
Back to top