ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รุ่งเรือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รุ่งเรือง*, -รุ่งเรือง-

รุ่งเรือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รุ่งเรือง (v.) flourish See also: progress, be prosperous Syn. อุดมสมบูรณ์, เจริญ
English-Thai: HOPE Dictionary
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
auspicious(ออสพิช'เชิส) adj. ได้ฤกษ์,เป็นมงคล,รุ่งเรือง. -auspiciousness, Syn. propitious,promising ###A. inauspicious)
autumnal(ออ'ทัมเนิล) adj. เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง,ในวัยกลางคน,ผ่านพ้นวัยหนุ่มฉกรรจ์,ผ่านพ้นสมัยที่เจริญรุ่งเรือง (of autumn)
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
brisk(บริสคฺ) {brisked,brisking,brisks} adj. รวดเร็ว,ปราดเปรียว,ว่องไว,แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว,กระวีกระวาด,รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
flower(เฟลา'เออะ) n. ดอกไม้,บุปผา,บุษบา,พืชดอกไม้,ระยะที่รุ่งเรืองหรืองดงามที่สุด,ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, See also: flowers n.,pl. ผงเคมีละเอียด. vi. ให้ดอก,เจริญเติบโตเต็มที่. vt. ปกคลุมไปด้วยดอกไม้,ประดับด้วยดอกไม้, Syn. bloom
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
golden(โกล'เดิน) adj. สีทอง,ทำด้วยทอง,มีค่ามาก,ยอดเยี่ยม,งดงาม,เจริญรุ่งเรือง,ครบรอบ50 ปี., See also: goldenness n., Syn. splendid,precious,
healthful(เฮลธ'ฟุล) adj. เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย,เจริญรุ่งเรือง., See also: healthfulness n., Syn. wholesome
heyday(เฮ'เดย์) n. สมัยรุ่งเรืองที่สุด,วัยหนุ่มสาวเต็มตัว, Syn. heydey
hill(ฮิล) n. เนินเขา,ภูเขาลูกเล็ก ๆ ,เขาเตี้ย ๆ -Phr. (over the hill ผ่านพ้นสมัยรุ่งเรืองหรือสมัยมีอำนาจ) . vt. ล้อมรอบเนินเขา,กลายเป็นเนิน
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง
lush(ลัช) adj. เขียวชอุ่ม,เขียวขจี,ฉ่ำ,อุดมสมบูรณ์,มีมาก,รุ่งเรือง,เจริญ n. คนขี้เหล้า,คนขี้เมา, See also: lushness n. ดูlurk, Syn. luxuriant ###A. sparse,arid
luxuriance(ลักซู' เรียนซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,ความเจริญรุ่งเรือง., See also: luxuriancely adv. luxuriant adj., Syn. richness ###A. barrenness
luxuriate(ลักซู' ริเอท') vi. อยู่อย่างเพลิดเพลิน,อยู่อย่างฟุ่มเฟือย,เจริญงอกงาม,รุ่งเรือง,มีความปีติยินดีมาก, See also: luxuriation n., Syn. revel
meridian(มะริด'เดียน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วงกลมสมมุติ'ที่ลากผ่านขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้และจุดใดจุดหนึ่งบนพื้นผิวโลก,ครึ่งวงกลมดังกล่าวที่อยู่ระหว่างขั้วโลกทั้งสอง,สมัยที่รุ่งเรืองที่สุด,จุดสุดยอด.
meteoric(มีทีออ'ริค) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยดาวตกหรือผีพุ่งใต้,รุ่งเรืองชั่วคราว,เกี่ยวกับบรรยากาศ,เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา.
opulence(ออพ'พิวเลินซฺ) n. ความมั่งคั่ง,ความเจริญรุ่งเรือง., Syn. opulency
opulent(ออพ'พิวเลินทฺ) adj. มั่งคั่ง,อุดมสมบูรณ์,เจริญรุ่งเรือง,มากมาย.
prosper(พรอส'เพอะ) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,ร่ำ-รวย,ประสบความสำเร็จ, Syn. thrive,flourish
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ,ความรุ่งเรือง,ความสำเร็จ,ความมั่งคั่ง,ความเฟื่องฟู, Syn. wealth,success,riches,boom
prosperous(พรอส'เพอเริส) adj. เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ประสบความสำเร็จ,มีผลดี., See also: prosperousness n., Syn. successful,thriving
salad(แซล'เลิด) n. อาหารผักสดหลายชนิดผสมผเสกัน,ผักสดที่ใช้กินสด ๆ ,สลัด,ยำผักสด,ยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของนักประพันธ์
speed(สพีด) {sped/speeded,speeding,speeds} n. ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความสำเร็จ,ความเจริญรุ่งเรือง. vt.,vi.เร่ง,กระตุ้น เร่งความเร็ว,ส่งเสริม,กระตุ้น,เร่งความเร็ว,ทำให้ประสบความสำเร็จ.,ไปด้วยความรวดเร็ว,ปรับอัตราความเร็ว,ประสบความสำเร็จ,เจริญรุ่งเรือง.
thrive(ไธรฟว) vi. เจริญ,เติบโต,ก้าวหน้า,งอกงาม,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง., See also: thriving adj., Syn. flourish,wax
well-to-do(เวล'ทะดู') adj. รุ่งเรือง,ร่ำรวย
upbeat(อัพ'บีท) n. จังหวะขึ้น,ความเจริญรุ่งเรือง.adj. รื่นเริง. มีความหวัง
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness
English-Thai: Nontri Dictionary
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
auspicious(adj) รุ่งเรือง,ฤกษ์งามยามดี,เป็นลางดี
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก
glory(n) ชื่อเสียง,บารมี,ความสว่างจ้า,รัศมี,ความรุ่งโรจน์,ความรุ่งเรือง
heyday(n) ความมั่งคั่ง,สมัยรุ่งเรือง
prosper(vi) รุ่งเรือง,เจริญ,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู,ร่ำรวย
prosperity(n) ความรุ่งเรือง,ความเจริญ,ความร่ำรวย,ความเฟื่องฟู
prosperous(adj) เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,ร่ำรวย,เฟื่องฟู
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
glorious (adj.) รุ่งเรือง See also: รุ่งโรจน์, เปล่งปลั่ง Syn. impressive, noble Ops. humble, ordinary
golden (adj.) รุ่งเรือง See also: เฟื่องฟู
boom (vi.) เจริญรุ่งเรือง Syn. flourish, develop
boom (n.) ความเจริญรุ่งเรือง See also: ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ Syn. flourish Ops. slump
expand (vi.) เจริญรุ่งเรือง Syn. relex
flourish (vi.) เจริญรุ่งเรือง See also: รุ่งเรือง, เจริญ, มั่งคั่ง Syn. thrive, prosper Ops. decline, decay
flourishing (adj.) ซึ่งเจริญรุ่งเรือง See also: เฟื่องฟู, มั่งคั่ง Syn. thriving, prospering
flower (n.) ระยะที่รุ่งเรืองที่สุด See also: ช่วงเวลาที่เจริญเติบโตมากที่สุด Syn. zenith, peak Ops. lowest point, bottom
glory days (n.) ความรุ่งเรืองในอดีต
go places (idm.) มีอนาคตรุ่งเรือง (คำไม่เป็นทางการ)
Hellenism (n.) วัฒนธรรมหรือความเจริญรุ่งเรืองของกรีกโบราณ
heyday (n.) สมัยที่รุ่งเรืองที่สุด See also: ช่วงที่ประสบความสำเร็จที่สุด Syn. peak, prime, zenith
Manhattan (n.) ย่านมั่งคั่งและรุ่งเรืองของอเมริกา
meteorically (adv.) อย่างรุ่งเรือง
palmy (adj.) เจริญรุ่งเรือง See also: เจริญ, รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์ Syn. prosperous, glorious
peak (n.) ช่วงรุ่งเรืองที่สุด See also: ช่วงที่ให้ดอกผล, ช่วงที่เจริญเติบโตมากที่สุด Syn. acme, zenith
prospering (adj.) ซึ่งเจริญรุ่งเรือง See also: เฟื่องฟู, มั่งคั่ง Syn. thriving
relex (vi.) เจริญรุ่งเรือง
thriving (adj.) ซึ่งเจริญรุ่งเรือง See also: เฟื่องฟู, มั่งคั่ง Syn. prospering
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Letting us know the glorious new era... of wealth and prosperity for the state.แจ้งให้เราทราบถึงยุคใหม่อัน รุ่งเรือง ของความมั่งคั่งและความมั่งคั่ง ของรัฐ
He's doing well. Yeah, Itzak?รุ่งเรืองดีใช่ไหม ยิทซ์ชาค
Most of our customers come to this town with contracts to bring peace and prosperity to the arms industry for the next 50 years.ที่จะนำความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอุตสาหกรรมแขนต่อไปอีก 50 ปี
Yes, yes. And you'll be happy and prosperous, and then my boy, you will become sultan!ใช่ ใช่ และเจ้าจะมีความสุขและเจริญรุ่งเรือง และเจ้าหนุ่มน้อย เจ้าจะกลายเป็นสุลต่าน
Let's talk about the rich and prosperous Mr. Butch.ขอพูดคุยเกี่ยวกับความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองนายบุทช์
The king known as Louis XIV... brought his people food, prosperity and peace... and is remembered as the greatest ruler...กษัตริย์ซึ่งโลกรู้จักในนาม "หลุยส์ที่ 14" ทรงนำชาติสู่สันติ รุ่งเรืองและมั่งคั่ง พระองค์คือมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
If the High Priest was pure, he would emerge moments later and we'd have a prosperous year.ถ้าองค์มหาสมณะบริสุทธิ์ไร้ราคี ไม่นานเขาจะกลับออกมา และพวกเราก็จะมีปีที่รุ่งเรืองเฟื่องฟู
I would see the glory of Gondor restored.ข้าจะต้องเห็นกอนดอร์กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง
I see a time of great peace and prosperity ahead.ข้าเห็นสันติเเละความรุ่งเรือง อยู่เบื้องหน้า
My dad's diner was restored to its former glory.ร้านอาหารของพ่อกลับมาอีกครั้ง และรุ่งเรืองกว่าที่ผ่านมา
Your truth and love found here to keep... the future flourishing with joy and freedom.สัจธรรมและความรัก เธอหาได้จากที่นี่ เพื่อทำให้อนาคตเจริญรุ่งเรืองด้วยความปลื้มปิติ และเสรีภาพ โรงเรียนมันเซของพวกเรา ฉันว่า ฉันแย่เกินกว่าจะทำให้เด็กพวกนั้นโด่งดังได้
Kauan eläköön kuningas, pitkää ikää!กษัตริย์ จงเจริญรุ่งเรือง.
For Thine is the kingdom, the power and the glory, for ever and ever. Amen.เพื่ออาณาจักรของท่าน เพื่อพลังและความเจริญรุ่งเรืองตราบชั่วกาลนาน สาธุ
You know, I bought Chris an ancient Greek fertility charm.รู้มั้ย ฉันซื้อวัตถุคุณไสย สมัยกรีกยังรุ่งเรืองให้คริสด้วย
And also to visit this prospering company.และก็อยากจะมาดูบริษัทที่รุ่งเรืองแห่งนี้ด้วย
My Dae-So causes the country to flourish.แดโซของข้าทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
The step for the Royal family to flourish in the 21st Century.การก้าวไปสู่ความรุ่งเรืองแห่งราชวงศ์ในศตวรรษที่ 21
Just like in its heyday, right?เช่นเดียวกับในสมัยรุ่งเรืองใช่มั้ย?
Christianity was on the rise. He didn't want his empire torn apart.คริสตศาสนา จึงรุ่งเรืองเพราะพระองค์ไม่อยากให้บ้านเมืองแตกแยก
The other reason is that if we do the right thing, then we're gonna create a Iot of wealthอีกเหตุผลหนึ่งคือถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้อง เราก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
According to Greek mythology... the olive tree is a symbol of peace and prosperity.ซึ่งจากนิยายปรัมปราของกรีก... ...ต้นโอลีฟคือสัญลักษณ์ ของสันติภาพและความรุ่งเรือง
I contribute to the growth of Korean traditional sculpting arts.ผมเป็นคนช่วยให้ศิลปะการแกะสลักของเกาหลีเจริญรุ่งเรือง
We got a nice respectable business now, money coming in regular and...เรามีกิจการที่รุ่งเรืองแล้ว มีเงินเข้ามาเรื่อยๆ และ...
Against East India Trading Company, what value is the Brethren Court?ท่านคือเซาเฟ็ง, จอมโจรสลัดแห่งสิงคโปร์ ผู้โด่งดังยุคที่โจรสลัดรุ่งเรือง กัปตันคนกล้าที่แล่นเรือ อยู่ในน่านน้ำเสรี ยุคที่คลื่นไม่ได้วัดกันที่ความสูง...
Back when I was a boy, those were the glory days of Ravens Fair, and the town built itself a grand old theater, the Guignol Theater, out on Lost Lake.ตอนฉันเป็นเด็กสมัยนั้น เป้นยุครุ่งเรืองของเรวเนส์ แฟร์ เมืองนี้สร้างตัวเองมาจากโรงละครเก่าแก่ โรงละครกุยนอล บนลอสท์ เลค
Well, we all have our roles to play in the events to come.สันติภาพ,ความรุ่งเรือง
No,that was ida's from her pro baseball days.ไม่หรอก ของไอด้าเค้าจากวันรุ่งเรืองในเบสบอลอาชีพน่ะ
"for better or for worse.""ไม่ว่ารุ่งเรืองหรือตกต่ำ"
Our land, the people's land, will prosper again!เมืองของเรา เมืองของผู้คน จะรุ่งเรืองอีกครั้ง
Well, why wouldn't they want to support A valuable colleague during his shining moment?ก็ ทำไมจะไม่สนับสนุน เพื่อนร่วมงานในเวลาที่รุ่งเรืองกันล่ะ
What started as a one-man operation Soon grew into a thriving businessผู้ที่เริ่มจากตัวคนเดียว จนกระทั่งมาเป็นธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง
"a budding architect, "his dream was to build pico towerสถาปนิกที่กำลังรุ่งเรือง, เขาฝันว่าจะสร้างตึก พิโค
Is blowing yourself up part of the prosperous future that god wants?การระเบิดตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ อนาคตที่รุ่งเรืองที่พระเจ้าต้องการงั้นรึ?
Charming to grow and prosper.ชาร์มมิ่งเติบโตและเจริญรุ่งเรือง
I think you two are leaning a little heavier on the prosper angle.ผมคิดว่าคุณทั้งสองคนต่างเอนเอียง มากหน่อยในมุมมองของความรุ่งเรือง
Despite Uther's failings, he has brought peace and prosperity to this Kingdom.ถึงอูเธอร์จะมีข้อด้อย แต่เขาก็นำความสงบ และความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักร
You will live a long and prosper life.เธอจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง
He's making the country great again.เพราะพ่อกำลังทำให้ประเทศเรากลับมารุ่งเรือง
The salad days are fast approaching.ยุครุ่งเรืองกำลังใกล้เข้ามาแล้ว
And yet the Rapanui formed one of the most brilliant civilizations in the Pacific.ชาวราปานูอิเคยเป็นหนึ่งใน อารยธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดในแปซิฟิก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รุ่งเรือง
Back to top