ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acme

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acme*, -acme-

acme ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acme (n.) จุดสูงสุด Syn. summit, peak, highest point
English-Thai: HOPE Dictionary
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด,จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit
English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acme zoneส่วนชั้นแอกเม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acmeมดลูกหดรัดตัวสูงสุด, ระยะหดรัดตัวเต็มที่, ระยะที่เจ็บมากที่สุด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll locate your employees and I will tell them that I'm calling from Acme Recruiting Agency and that I've got a job that pays them considerably more than what they're paying.ผมจะติดต่อไปถึงตัวลูกจ้างในบริษัทของคุณ และบอกพวกเขาว่าผมโทรมาจาก เอเจนซีจัดหาผู้บริหารแอคเน่
What he's got is an Acme dynamite kit.เขามีระเบิดมหาประลัย
Where's the ACME company when you need 'em? ! Wait!บริษัทแอคมีอยู่ไหนเนี่ย รอก่อน

acme ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
化学[かがく(P);ばけがく, kagaku (P); bakegaku] (n,adj-no) (1) chemistry; (suf) (2) (かがく only) (abbr) chemical company (e.g. Acme Chemical Co.); (P)
極み(P);窮み[きわみ, kiwami] (n) height; acme; extremity; (P)

acme ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุดยอด[n.] (sut yøt) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme ; top of the top FR: summum [m] ; sommet [m] ; zénith [m] ; comble [m] ; pinacle [m] ; top du top [m]
ผักคราดหัวแหวน[n. exp.] (phak khrāt ) EN: para cress ; tooth-ache plant ; Acmella oleracea FR: Acmella oleracea
สะเดาดิน[n.] (sadaodin) EN: Pentasacme caudatum FR: Pentasacme caudatum

acme ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trapezgewindefräser {m}acme thread milling cutter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acme
Back to top