ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระลึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระลึก*, -ระลึก-

ระลึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระลึก (v.) recall See also: remember, recollect, recall, be reminded of, think back Syn. คิดถึง, นึกถึง, รำลึก
ระลึกชาติ (v.) recall one´s former incarnation See also: recall a previous life, recall a former existence
ระลึกถึง (v.) recall See also: remind someone of, call to mind, jog one´s memory, make someone remember Syn. คนึงถึง, คิดถึง, รำลึกถึง
ระลึกได้ (v.) remember See also: recollect, recall Syn. จดจำ, นึกออก, คิดออก Ops. ลืม
English-Thai: HOPE Dictionary
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)
bethink(บิธิงคฺ') {bethought,bethought} vt. ทำให้ต้องพิจารณา,ทำให้ระลึกถึง, Syn. recollect
cenotaphn. อนุสาวรีย์ (เพื่อระลึกถึงผู้ตายซึ่งฝังอยู่ที่อื่น), See also: cenotaphic adj.
commemorable(คะเมม'มะระเบิล) adj. น่าฉลอง,สมควรจะได้รับการฉลอง,ซึ่งควรระลึกถึง
commemorate(คะเมม'โมเรท) {commemorated,commemorating,commemorates} vt. เป็นที่ระลึก,ฉลอง,เป็นอนุสรณ์,กล่าวระลึกถึง., See also: commemorator n., Syn. memorialize,celebrate
commemoration(คะเมมมะเร'เชิน) n. การระลึก,การฉลอง,พิธีฉลอง,ที่ระลึก,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์
easter(อีส'เทอะ) n. เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนาระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู,วันดังกล่าว
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
good fridayวันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์เป็นวันระลึกถึงการที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนตาย
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
in memoriam(อิน มะมอ'เรียม) เพื่อระลึกถึง
locket(ลอค'คิท) n. ตลับหรือกล่องเล็กที่มักทำเป็นจี้ห้อยคอสำหรับใส่สิ่งที่ระลึก, Syn. case
medal(เมด'เดิล) n. เหรียญ,เหรียญระลึก. vi. ประดับเหรียญให้
memento(มะเมน'โท) n. เครื่องระลึกถึงอดีต,ของที่ระลึก
memorial(มะมอ'เรียล) n. สิ่งเตือนความจำ,ที่ระลึก,อนุสรณ์,เครื่องระลึกถึง,จดหมายเหตุ adj. เตือนความจำ
recall(รีคอล') vt.,n. (การ) ระลึก,รำลึก,หวนคิด,เรียกกลับ,นำกลับ,เพิกถอน,ยกเลิก,ฟื้นฟู, See also: recallable adj., Syn. remember
recapture(รีแคพ'เชอะ) vt.,n. (การ) จับอีก,จับซ้ำ,ประสบอีก,ยึดกลับคืน,รำลึก,ระลึก, Syn. retake,recall
recollect(เรค'คะเลคทฺ') v. ระลึก,จำได้,รำลึก,คิดคะนึง,หวนคิด, See also: recollective adj.
recollected(เรคคะเลค'ทิด) adj. สงบ,เงียบ,สุขุม,เยือกเย็น,ระลึกได้,รำลึกถึง,สำรวมใจ, Syn. calm,recall
redolent(เรด'ดะเลินทฺ) adj. มีกลิ่นน่าดม,มีกลิ่นหอม,หอมกรุ่น,ทำให้หวนระลึกถึง, See also: redolence n. redolency n. adv.
relic(เรล'ลิค) n. ของที่ระลึก,ของที่ตกทอด,สิ่งตกทอดที่เป็นอนุสรณ์,, See also: relics n. พระธาตุ ซากของคนตาย ของตกทอดของระลึกของอนุสรณ์ ซากสัตว์หรือพืช, Syn. relique
remember(รีเมม'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล,ให้ของขวัญ,เตือนความจำ vi. จำได้,จดจำ, See also: rememberer n., Syn. recall
remind(รีไมน์ด') vt. เตือนความจำ,เตือน,ทำให้ระลึกถึง,ทำให้จำได้, See also: reminder n.
remindful(รีไมน'ฟูล) adj. เตือนความจำ,เตือนสติ,ทำให้ระลึกถึง, Syn. reminiscent
reminisce(เรม'มะนิส) vi. รำลึกถึงอดีต,ระลึกถึงอดีต,ระลึกถึง,จำได้,หวนระลึกถึง
reproduce(รีพระดิวซฺ') vt. ทำสำเนา,อัดสำเนา,ถอดแบบ,จำลอง,ลอก,คัด,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ทำพันธุ์,ทำให้ระลึกถึง vi. สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ถอดแบบ, See also: reproducer n. reproducibility n. reproducible adj., Syn. copy,
saint patrick's dayn. วันที่17มีนาคมเป็นวันระลึกถึงนักบุญ. St. Patrick ของไอร์แลนด์
saint valentine's dayn. วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันระลึกถึงนักบุญSt. Valentine เป็นวันที่มีการส่งสารแห่งความรักซึ่งกันและกัน
souvenir(ซูวะเนียร์') n. ของที่ระลึก,ของที่เป็นอนุสรณ์,ความทรงจำ,ที่ระลึก, Syn. memento
testimonial(เทส'ทะโมเนียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) หนังสือรับรอง,ใบสุทธิ,หนังสือชมเชย,รางวัลรับรอง,รางวัลชมเชย,ของระลึก.
think(ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด, See also: thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
trophy(ทรอฟ'ฟี) n. ของที่ระลึก,ของรางวัล,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์,ของหรืออาวุธที่ยึดได้จากข้าศึก,สิ่งตั้งโชว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ (เช่นหัวกวางหรือหนังสัตว์) . vt. ประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว, Syn. cup,prize
vista(วิส'ทะ) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทิวภาพ,การระลึกถึงเหตุการณ์อันยาวนานของอดีต
whitsunday(วิท'ซันเด) n. วันจันทร์ที่เจ็ดหลังวันWasterเป็นวันระลึกถึงวันจุติลงมาของพระวิญญาณ (Holy Spirit)
English-Thai: Nontri Dictionary
bethink(vt) คิด,ระลึกถึง,นึกได้
commemorate(vt) ฉลองวันที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์
commemoration(n) การฉลอง,ที่ระลึก,พิธีฉลอง,อนุสรณ์
keepsake(n) ของที่ระลึก
medal(n) เหรียญ,เหรียญที่ระลึก
memento(n) เครื่องเตือนใจ,ของที่ระลึก,ลางสังหรณ์,อนุสรณ์
memorable(adj) น่าจำ,ควรระลึกถึง,ควรจำ
memorial(adj) เป็นที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์,เกี่ยวกับความจำ,เตือนความจำ
recollect(vi,vt) หวนคิด,จำได้,ระลึกถึง,คิดถึง,เก็บอีกครั้ง
recollection(n) ความทรงจำ,การรำลึก,การระลึกถึง,การหวนคิด
relic(n) ของตกทอด,ของที่ระลึก,ของโบราณ,อัฐิ
reminiscence(n) ความทรงจำ,การระลึกถึง,บันทึกความจำ
reminiscent(adj) เตือนความทรงจำ,ระลึกถึง
souvenir(n) ของที่ระลึก
testimonial(n) ใบสุทธิ,ใบรับรอง,ของรางวัล,ของระลึก,หนังสือชมเชย
token(n) เครื่องหมาย,เหรียญ,เบี้ย,ของขวัญ,พยานหลักฐาน,เครื่องแสดง,ของที่ระลึก
trophy(n) ของรางวัล,ของที่ระลึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
astereognosisภาวะเสียการระลึกรู้โดยคลำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory agnosiaภาวะเสียการระลึกรู้ทางกลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychic blindness; agnosia, visual; blindness, cortical psychic; psychanopsiaภาวะเสียการระลึกรู้ทางการเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recall๑. จำได้, ระลึกได้๒. การระลึกได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medalsเหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล [TU Subject Heading]
Souvenirs (Keepsakes)ของที่ระลึก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
recall (vi.) ระลึก See also: รำลึก, หวนคิด Syn. recollect, remember
recollect (vi.) ระลึก See also: จำได้ Syn. remember
recollect (vt.) ระลึก See also: จำได้ Syn. recall, recapture
backward-looking (adj.) ระลึกถึงความหลัง See also: มองย้อนหลัง, มองอดีต
retrospective (adj.) ระลึกถึงความหลัง See also: มองย้อนหลัง, มองอดีต Syn. backward-looking
All Saints Day (n.) วันทางศาสนาเพื่อระลึกถึงนักบุญทั้งหมดคือวันที่ 1 พฤศจิกายน
Candlemas (n.) พิธีฉลองของชาวคริสต์ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (จัดเพื่อระลึกพระแม่มารีและพระบุตรคือพระเยซู)
cast up (phrv.) เตือนให้ระลึกถึง (สิ่งที่ไม่น่านึกถึง) See also: ย้ำเตือน Syn. fling up, sling up, throw up
cenotaph (n.) อนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงผู้ตายซึ่งเสียชีวิตในที่อื่น
come back to (phrv.) ทำให้ระลึกถึง See also: ทำให้จดจำ, ทำให้นึกถึง Syn. bring back, call up, come back
commemorate (vt.) ฉลอง (เพื่อเป็นการระลึกถึง) Syn. honor, honour, memorialise, memorialize, admire, celebrate, remember, memorise, memorize
commemorate (vt.) ทำให้ระลึกถึง See also: เป็นอนุสรณ์ถึง Syn. honor, honour, memorialise, memorialize, admire, celebrate, remember, memorise, memorize
commemoration (n.) การระลึกถึง See also: การฉลอง Syn. recognition, remembrance, celebration
commemoration (n.) พิธีฉลอง (เพื่อเป็นการระลึกถึง) Syn. observance, ceremony, custom
commemorative (adj.) ที่เป็นการระลึกถึง
epitaph (n.) คำพูดหรือข้อความสั้นๆ ที่ทำขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ตาย Syn. velediction
evoke (vt.) ทำให้ระลึกความหลัง See also: ทำให้ระลึกถึง, ทำให้นึกถึง
excite (vt.) ทำให้ระลึกถึง See also: ทำให้นึกถึง Syn. evoke
Good Friday (n.) วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์ระลึกถึงวันที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน
in memoriam (prep.) เพื่อระลึกถึง See also: ด้วยความระลึกถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Hereเอ้านี่ ฉันมีของที่ระลึกมาฝากคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't that refreshing? A man with old-fashioned values.ระลึกความหลังหรือ ชายที่มีค่าแบบสมัยก่อน
Home sick.ระลึกความหลังอยู่ครับ
A memorial to William Wallace.ระลึกถึงวิลเลี่ยม วอลเลซ
But remember, it is the man and not the machine that matters.ระลึกเสมอ ที่สำคัญไม่ใช่เครื่องบิน หากแต่เป็นมนุษย์
Then whenever I wanted to, I could uncork the bottle and live the memory all over again.และเมื่อใดที่ฉันต้องการ ก็แค่เปิดจุกขวด และระลึกถึงความทรงจำนั้นได้ไม่รู้จบ
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง
And we brought back lots of lovely souvenirs.และเรานำกลับมาจำนวนมากของที่ ระลึกน่ารัก
What a lovely souvenir from the 20th century.ของที่ระลึกเก๋ไก๋จากศตวรรษที่ 20
But I would ask you, assembled here in this house of God to recognize that we are witnessing something new something so unexpected, so unusual that it is not surprising the government is at a loss.แต่ผมอยากให้พวกเรา ที่มาชุมนุมในบ้านของพระเจ้านี้... ระลึกว่าเรากำลังเห็นสิ่งใหม่บางอย่าง สิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ที่แปลก
What did I find?กำลังมองหาของที่ระลึก ฉันหาอะไร?
Thanks for the bruises. keep the stool samples.ขอบคุณสำหรับแผลนะ ผมทิ้งอึไว้เป็นที่ระลึก
It's a souvenir. It's yours now.มันเป็นของที่ระลึก มันเป็นของคุณแล้วตอนนี้
They'll watch the game and remember what it was like.พวกเขาจะดูการแข่งขัน และระลึกถึงอดีตว่ามันเป็นยังไง
I'm afraid it's no better than a souvenir.ฉันคิดว่า มันไม่ต่างไปจากของที่ระลึก
I have these beads and baubles, mementos of old flames.ฉันมีเครื่องประดับจำพวกลูกปัด ลูกแก้ว อนุสรณ์ให้ระลึกถึงไฟเก่าๆในตัว
Souvenirs for old Mr. Left Behind Hollywood.ที่ระลึกสำหรับ ผู้ที่ทิ้งวงการฮอลลีวู้ดไว้เบื้องหลัง
I will build that mound in memory of our loved ones who will not return from war!พ่อจะสร้างกองดินนั้น เพื่อเป็นที่ระลึก แด่บุคคลที่เรารัก
Need I remind you that it's an act of treason to withhold information from me relevant to this matter, regardless of how classified it is.ผมขอเตือนคุณไว้ก่อนว่า คุณจะมีความผิด ถ้าไม่รับฟังคำแนะนำจากผม... ...ในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ, ขอให้พึงระลึกไว้ด้วย.
Souvenirs... British hospitality.แผลที่ระลึกจากอังกฤษ
After his recognition, he was renamed...เมื่อทรงระลึกชาติได้แล้ว ทรงเปลี่ยนพระนามเป็น
Mr. Pope has asked me to announce he'll be performing this afternoon... on an antique instrument of the Italian school... which has revitalized his affections for the violin.คุณ โป๊ปให้ผมมาประกาศว่า เขาจะเริ่มการแสดงบ่ายนี้ ด้วยเครื่องดนตรีเก่าแก่ จากโรงเรียนในอิตาลี่ ซึ่งดลใจให้เขาหวลระลึกถึง การลุ่มหลงในการสีไวโอลินของเขา
This is Jagkrit's trophy photo.นี่คือรูปที่ระลึกของจักกริต
And then I remember to relax... and stop trying to hold on to it.แล้วผมก็ระลึกได้ว่าต้องปล่อยวาง เลิกการยึดมั่นถือมั่น
We wake to its blueness, as for the first timeและระลึกว่าฟ้ายังเป็นสีฟ้า เหมือนครั้งแรกที่ได้มอง
My silent empty body begins to listen to what is realร่างกายว่างเปล่า เริ่มระลึกถึงสิ่งจริงแท้ในความสงัด
He kept them as trophies in his basement.เขาเก็บศพไว้เป็นที่ระลึก ไว้ที่ใต้ถุนบ้านของเขา
Perhaps that will be my epitaph.บางทีมันอาจได้ใช้เป็นที่ระลึกเมื่อฉันตายไป
Howl is running out of time, I hope you realize that.เวลาของฮาล์วใกล้จะหมดแล้ว อยากให้เธอระลึกเอาไว้
George Washington's campaign buttons.ชุดที่ระลึกของจอร์จ วอชิงตัน.
I actually had to pay for the souvenir and the real one, so you owe me $35, plus tax.ผมจ่ายค่าของที่ระลึกและของจริง ดังนั้นคุณเป็นหนี้ผม 35 ดอลล่าร์, บวกภาษี.
Now, the gift-store clerk - she said he seemed...นี่ ตรงขายของที่ระลึก - เธอบอกว่า เขาดูเหมือน...
We have nothing precious to give you but take this as a token of our appreciation.พวกเราไม่มีของมีค่าพอจะตอบแทนท่าน ...แต่ขอให้รับสิ่งนี้เป็นที่ระลึกเพื่อตอบแทนบุญคุณ
Yes, you will be contacted right away. Who was in charge of No. 238 Jin Seok Lee? Jin Seok Lee?สถานที่ระลึกถึงวิญญาณของสงครามเกาหลี
Always keep that in mind.ขอให้ระลึกไว้เสมอด้วยนะ
I wanted a memorial photograph of her but I couldn't even see her faceอะไรนะ? ฉันอยากได้รูปเธอเป็นที่ระลึก
89 cent plastic commemorative plaque.กรอบรูปพลาสติที่ระลึกมูลค่า 89 เซ็นต์
A beautiful picture of your first moment in Robot City.รูปถ่ายที่ระลึกก้าวแรกในโรบ็อทซิตี้ไง
But in the spirit of commemoration...แต่จิตสำนึกแห่งการระลึกถึง...
Lewis, you will be sorely missed.ลูอิส, เราจะระลึกถึงคุณอย่างยิ่ง.
I want this country to realize that we stand on the edge of oblivion.ฉันต้องการให้ทุกคน ระลึกว่าเรากำลังลืมไปบางอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระลึก
Back to top