ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ceremony

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ceremony*, -ceremony-

ceremony ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ceremony (n.) ความเป็นทางการ Syn. formality, ritual
ceremony (n.) ความมีระเบียบแบบแผน
ceremony (n.) พฤติกรรมที่เป็นทางการ
ceremony (n.) พิธีการ See also: พิธี
English-Thai: HOPE Dictionary
ceremony(เซอ'ริโมนี) n. พิธี,ระเบียบแบบแผน,พิธีการ,พิธีรีตอง, Syn. ritual
English-Thai: Nontri Dictionary
ceremony(n) พิธี,พิธีการ,ระเบียบแบบแผน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำขวัญนาค (n.) performing a ceremony for chanting parents´ loving kindness
ครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils Syn. พิธีครอบครู
ทำขวัญ (v.) perform ceremony for encouragement
พระราชพิธีลงท่า (n.) royal ceremony of giving the king´s son a bath in a river (or giving the king´s elephant a bath in a river)
พิธีครอบครู (n.) Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils
พิธีเบิกไพร (v.) perform a ceremony before going into a forest
ยกครู (v.) perform the ceremony of showing respects to teachers See also: pay one´s respect to one´s teacher
ลงท่า (n.) royal ceremony of giving the king´s son a bath in a river (or giving the king´s elephant a bath in a river) Syn. พระราชพิธีลงท่า
เบิกโลง (v.) perform a ceremony before taking a corpse into a coffin
เบิกไพร (v.) perform a ceremony before going into a forest Syn. พิธีเบิกไพร
เรือนไฟ (n.) a building for ceremony of fire
งานพิธี (n.) ceremony See also: rite, ritual
พิธี (n.) ceremony See also: rite Syn. พิธีการ
พิธีการ (n.) ceremony See also: formal procedure
พิธีรีตอง (n.) ceremony See also: formality Syn. พิธี, แบบแผน, ธรรมเนียม, ระเบียบแบบแผน
ระเบียบแบบแผน (n.) ceremony See also: formality Syn. พิธี, แบบแผน, ธรรมเนียม
ระเบียบแบบแผน (n.) ceremony See also: protocol, rite Syn. พิธีการ, แบบแผน
แบบพิธี (n.) ceremony See also: protocol, rite Syn. พิธีการ, แบบแผน, ระเบียบแบบแผน
ตรุษ (n.) ceremony at the close of each year; new year Syn. วันตรุษ
วันตรุษ (n.) ceremony at the close of each year; new year
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You skipped the opening ceremony, didn't you?เธอโดด(ไม่เข้าร่วม)พิธีเปิดใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I trust this simple ceremony convinced you of our peaceable intentions.เชื่อว่าพิธีกรรมของเรา ทําให้คุณรู้ว่าเรารักสันติ
They had a signal set up, so he'd know the minute the ceremony was over.พวกเขาจะมีสัญญาณว่าพิธีเสร็จแล้ว เขาจะได้รู้ทันที
The marriage ceremony has begun.งานแต่งงานเริ่มขึ้นแล้ว
Apparently they had some big ceremony before I was born.พ่อแม่เขาจัดงานกันก่อนฉันจะเกิดอีก
The Sorting Ceremony will begin momentarily.พิธีคัดสรรบ้านจะเริ่มต้นในไม่ช้า
The opening ceremony of the traditional university will now begin theงานมหาวิทยาลัยกำลังจะถูกเปิดขึ้น นะบัดนี้
Turned out he was petrified of a big ceremony so we did a sort of spur-of-the-moment thing.เขากลัวการจัดพิธีใหญ่ๆ เราเลยทำอะไรเรียบๆ ไม่มีพิธี
Since we're in full swing of celebration, let's have the engagement ceremony for SOHN Tae-il and JOO Il-mae right now!หลังจากที่เราฉลองกันสุดเหวี่ยงนี่แล้ว เราจะเริ่มงานหมั้น ระหว่างโซแตอิล กับจูอิลแมกันเดี๋ยวนี้เลย
The lighting ceremony begins.ไฟแห่งการเฉลิมฉลองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
ELYSE: Remember, we play this at the end of the ceremony after Pomp and Circumstance.เอาละจำไว้ว่าเราต้องเล่นให้ดีที่สุด
Before you send Ju-Mong to Chang'an, why don't you put on a ceremony of marriage for Ju-Mong and Yesoya?ก่อนที่องค์ชายจะส่งจูมงไปฉางอัน ทำไมท่านจึงไม่จัดงานอภิเษกให้กับองค์ชายจูมงและเยโซหยาก่อน
Dae-So is using my ceremony for his gain, but he will trust me more afterwards.แดโซใช้งานฉลองของหม่อมฉันเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง แต่เขาจะไว้ใจหม่อมฉันมากยิ่งขึ้น

ceremony ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宴飨[yàn xiǎng, ㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 宴飨 / 宴饗] ceremony of sacrifice
封顶仪式[fēng dǐng yí shì, ㄈㄥ ㄉㄧㄥˇ ㄧˊ ㄕˋ, 封顶仪式 / 封頂儀式] ceremony of capping the roof (to mark the completion of a building project)
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
[yí, ㄧˊ, 仪 / 儀] apparatus; rites; appearance; present; ceremony
圣洗[shèng xǐ, ㄕㄥˋ ㄒㄧˇ, 圣洗 / 聖洗] baptism (Christian ceremony)
典礼[diǎn lǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, 典礼 / 典禮] celebration; ceremony
仪典[yí diǎn, ㄧˊ ㄉㄧㄢˇ, 仪典 / 儀典] ceremony
仪式[yí shì, ㄧˊ ㄕˋ, 仪式 / 儀式] ceremony
忏悔[chàn huǐ, ㄔㄢˋ ㄏㄨㄟˇ, 忏悔 / 懺悔] confession (a Buddh. ceremony); to confess; to repent; remorse; repentance; penitent
坚信礼[jiān xìn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧˇ, 坚信礼 / 堅信禮] confirmation (Christian ceremony)
坚振[jiān zhèn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ, 坚振 / 堅振] confirmation (Christian ceremony)
坚振礼[jiān zhèn lǐ, ㄐㄧㄢ ㄓㄣˋ ㄌㄧˇ, 坚振礼 / 堅振禮] confirmation (Christian ceremony)
礼仪[lǐ yí, ㄌㄧˇ ㄧˊ, 礼仪 / 禮儀] etiquette; ceremony
升旗仪式[shēng qí yí shì, ㄕㄥ ㄑㄧˊ ㄧˊ ㄕˋ, 升旗仪式 / 升旗儀式] flag raising ceremony
交杯酒[jiāo bēi jiǔ, ㄐㄧㄠ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˇ, 交杯酒] formal exchange of cups of wine between bride and groom as traditional wedding ceremony
丧仪[sāng yí, ㄙㄤ ㄧˊ, 丧仪 / 喪儀] funeral ceremony
破土典礼[pò tǔ diǎn lǐ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, 破土典礼 / 破土典禮] ground breaking ceremony
下线仪式[xià xiàn yí shì, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧˊ ㄕˋ, 下线仪式 / 下線儀式] inauguration; tape-cutting to inaugurate a project; an unveiling ceremony
交拜[jiāo bài, ㄐㄧㄠ ㄅㄞˋ, 交拜] to bow to one another; to kneel and kowtow to one another; formal kowtow as part of traditional wedding ceremony
下水礼[xià shuǐ lǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˇ, 下水礼 / 下水禮] launching ceremony
盛典[shèng diǎn, ㄕㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 盛典] majestic pomp; grand ceremony
揭幕式[jiē mù shì, ㄐㄧㄝ ㄇㄨˋ ㄕˋ, 揭幕式] opening ceremony; unveiling
开幕式[kāi mù shì, ㄎㄞ ㄇㄨˋ ㄕˋ, 开幕式 / 開幕式] opening ceremony
[xì, ㄒㄧˋ, 禊] purification ceremony
拜堂[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, 拜堂] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地
婚礼[hūn lǐ, ㄏㄨㄣ ㄌㄧˇ, 婚礼 / 婚禮] wedding ceremony; wedding
别太客气[bié tài kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄊㄞˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, 别太客气 / 別太客氣] lit. no excessive politeness; Don't mention it!; You're welcome!; Please don't stand on ceremony.

ceremony ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お七夜[おしちや, oshichiya] (n) name-giving ceremony
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water
お食い初め;御食い初め[おくいぞめ, okuizome] (n) (See 食い初め) weaning ceremony
くわ入れ式;鍬入れ式[くわいれしき, kuwaireshiki] (n) ground-breaking ceremony
中臣祓;中臣の祓[なかとみのはらえ, nakatominoharae] (n) (arch) (See 大祓) grand purification ceremony (so-called because it was overseen by the Nakatomi family)
元服[げんぶく;げんぷく, genbuku ; genpuku] (n,vs) ceremony of attaining manhood
卒園式[そつえんしき, sotsuenshiki] (n) kindergarten graduation ceremony
厳かな儀式[おごそかなぎしき, ogosokanagishiki] (n) solemn ceremony
反閇;返閉;反陪[へんばい, henbai] (n) (1) (See 禹歩・1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) dance steps inspired by this ceremony
天気祭;天気祭り[てんきまつり, tenkimatsuri] (n) ceremony held to pray for good weather (during long periods of rain)
奉献式[ほうけんしき, houkenshiki] (n) dedicatory ceremony
定礎式[ていそしき, teisoshiki] (n) cornerstone (foundation stone) ceremony
帯祝い[おびいわい, obiiwai] (n) obi-tying ceremony designed to ensure safe birth of a child
建て前(P);建前(P);立て前;立前;点て前;点前[たてまえ(P);てまえ(点前), tatemae (P); temae ( temae )] (n) (1) (建て前, 建前, 立て前, 立前 only) face; official stance; public position or attitude (as opposed to private thoughts); (2) (建て前, 建前 only) ceremony for the erection of the framework of a house; (3) (立て前, 立前, 点て前, 点前 only) tea ceremony procedures; tea ceremony etiquette; (P)
式年[しきねん, shikinen] (n) (See 式年祭) year in which an imperial memorial ceremony is held (the 3rd, 5th, 10th 20th, 50th & 100th years after death and every 100 years thereafter)
式年祭[しきねんさい, shikinensai] (n) (See 式年) imperial memorial ceremony (held on the anniversary of the emperor's or empress's death, on fixed years)
式年遷宮祭[しきねんせんぐうさい, shikinensenguusai] (n) fixed-interval transfer ceremony (wherein a shrine's sacred object is transferred to a newly constructed main hall)
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families))
引退相撲[いんたいずもう, intaizumou] (n) exhibition match held at sumo wrestler's retirement ceremony
強飯[ごうはん, gouhan] (n) event in which someone is forced to eat a large quantity of rice (e.g. the April 2nd Shugendo ceremony at Nikko's Rinnouji temple)
形式張る[けいしきばる, keishikibaru] (v5r,vi) to stand on ceremony
後座[ござ, goza] (n) (1) headliner; (2) latter half of a formal tea ceremony (in which the tea is actually consumed)
御前掛かり[ごぜんがかり, gozengakari] (n) ring entering ceremony in presence of the emperor or crown prince (sumo)
御霊会[ごりょうえ, goryoue] (n) ceremony to appease evil gods and the spirits of the dead
放生会[ほうじょうえ, houjoue] (n) ceremony of releasing captive animals
春季皇霊祭[しゅんきこうれいさい, shunkikoureisai] (n) (See 春分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the vernal equinox
水屋[みずや, mizuya] (n) purificatory font at shrines and temples; room adjacent to a tea ceremony room, where utensils are washed; vendor of drinking water; cupboard
皇霊祭[こうれいさい, koureisai] (n) equinoctial ceremony held by the emperor at the shrine of imperial ancestors
真魚箸[まなばし, manabashi] (n) type of long chopsticks used in the preparation of fish; type of long chopsticks used to hold the fish in carving knife ceremony
禹歩[うほ, uho] (n) (1) ceremony performed by a sorcerer to protect a noble setting out on a trip; (2) walking in large steps; (3) walking with a disabled leg; someone with a disabled leg
秋季皇霊祭[しゅうきこうれいさい, shuukikoureisai] (n) (See 秋分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the autumnal equinox
箸初め[はしぞめ, hashizome] (n) (See 食い初め) weaning ceremony
[ろう, rou] (n) (1) {Buddh} offering ceremony held on the third day of the dog after the winter solstice; (2) twelfth month of the lunisolar calendar; (3) (See 臈) year in the Buddhist order (after the completion of the first meditation retreat)
茶名[ちゃめい, chamei] (n) tea name (name bestowed upon a tea ceremony practitioner)
茶寮[ちゃりょう;さりょう, charyou ; saryou] (n) tea ceremony cottage, hut or room
菩薩揚げ;媽姐揚げ;菩薩揚;媽姐揚[ぼさあげ, bosaage] (n) (obsc) ceremony performed by Chinese merchants disembarking in Nagasaki (Edo period)
袋棚[ふくろだな, fukurodana] (n) (1) tea ceremony stand with an enclosed shelf (invented by Takeno Jouou); (2) (See 袋戸棚) small cupboard or closed shelf on the side of a tokonoma
記念式典[きねんしきてん, kinenshikiten] (n) memorial ceremony
認証式[にんしょうしき, ninshoushiki] (n) attestation (investiture) ceremony
赤道祭[せきどうさい, sekidousai] (n) ceremony to celebrate crossing the equator
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営む[いとなむ, itonamu] Thai: ดำเนินงาน English: to carry on (e.g. in ceremony)

ceremony ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อภิเษกสมรส[n.] (aphisēksomr) EN: royal wedding ; wedding ceremony FR:
อัศวเมธ[n.] (atsawamēt) EN: ceremony of horse sacrifice FR:
อาวาหมงคล[n. exp.] (āwāha mongk) EN: wedding ceremony held at the home of the groom FR:
แบบพิธี[n.] (baēpphithī) EN: ceremony ; protocol ; rite FR: cérémonie [f]
บังสุกุล[X] (bangsukun) EN: perform the ceremony of dedicating robes to a deceased person FR:
เบิกไพร[v.] (boēkphrai) EN: perform a ceremony before going into a forest FR:
บวชนาค[X] (būat nāk) EN: ordination ceremony FR: ordination [f]
บุษยาภิเษก[n.] (butsayāphis) EN: bathing ceremony FR:
บุษยสนาน[n.] (butsayasanā) EN: bathing ceremony FR:
อินทราภิเษก[n.] (inthrāphisē) EN: coronation ceremony FR:
จรดพระนังคัล[n. prop.] (Jarotphrana) EN: Ploughing Ceremony FR:
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course ; ceremony FR: procédure [f] ; procédé [m]
การบวชนาค[n. exp.] (kān būat nā) EN: ordination ceremony FR: ordination [f]
การเป็นพิธีกร[n. exp.] (kān pen phi) EN: master of ceremony FR:
การทอดกฐิน[n.] (kān thøtkat) EN: ceremony of presenting yellow robes to the Buddhist monks (at the end of the Buddhist Lent) FR:
กฐิน[n.] (kathin) EN: kathin ; kathin ceremony ; kathin offerings ; kathina ; gift of robes ; the ceremonial presentation of robes to Buddhist monks ; annual robe-presentation ceremony ; post-retreat robe-presentation ; post lenten robe-offering FR: cérémonies du Kathin [fpl]
กฐินหลวง[n. exp.] (Kathin Lūan) EN: royal Kathin ceremony FR:
กฐิน-[pref.] (kathinna-) EN: kathin ; kathin ceremony FR:
กฐินพระราชทาน[n. exp.] (Kathin Phra) EN: royal Kathin ceremony FR:
เข้าเจ้า[v.] (khaojao) EN: perform a ceremony to call a spirit to dwell in the body FR:
เข้าผี[v.] (khaophī) EN: perform the ceremony of invoking a spirit to dwell in the body FR:
ขึ้นครู[v.] (kheunkhrū) EN: perform a ceremony to honour/honor a teacher FR:
ครอบครู[n.] (khrøpkhrū) EN: Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils ; [ceremony performed by a venerated artist of admission to the art] FR:
กินบุญ[v.] (kinbun) EN: participate at a merit ceremony banquet FR:
กินดอง[n.] (kindøng) EN: matrimonial ceremony FR:
กองข้าว[n.] (køngkhāo) EN: rice offering for the spirit ; ceremony to worship forest spirits with packs of rice and sweets FR:
ไล่น้ำ[n.] (lainām) EN: Brahman water-lowering ceremony FR:
ลอยกระทง[n. prop.] (Løikrathong) EN: Loy Kratong Festival ; River Goddess worship ceremony FR: fête des lumières [f] ; Loy Krathong [m]
ลงท่า[n. exp.] (longthā) EN: royal ceremony of giving the king's son a bath in a river ; royal ceremony of giving the king's elephant a bath in a river FR:
เณรหางนาค[n.] (nēnhāngnāk) EN: novice monk who ordains at the end of the ordination ceremony FR:
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; ceremony ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering FR: fête [f] ; festivité [f] ; foire [f] ; réception [f] ; événement [m] = évènement [m] ; cérémonie [f] ; célébration [f]
งานบวช[n. exp.] (ngān būat) EN: ordination ceremony FR: cérémonie d'ordination [f]
งานบุญ[n. exp.] (ngān bun) EN: religious ceremony FR:
งานโกนจุก[n. exp.] (ngān kōn ju) EN: topknot cutting ceremony FR: cérémonie du rasage de la houppe [f]
งานกุศล[n. exp.] (ngān kuson) EN: religious ceremony FR:
งานมงคล[n. exp.] (ngān mongkh) EN: auspicious ceremony ; propitious ceremony ; happy event ; joyous occasion ; festive occasion FR: cérémonie propitiatoire [f]
งานมงคลสมรส[n. exp.] (ngān mongkh) EN: wedding ceremony FR:
งานพิธี[n. exp.] (ngān phithī) EN: ceremony ; official function FR: cérémonie [f]
งานพระเมรุ[n. exp.] (ngān phramē) EN: royal cremation ceremony FR:

ceremony ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahmezeremonie {f}initiation ceremony
Initiationsritus {m}initiation ceremony
Immatrikulationsfeier {f}matriculation ceremony
Prämierung {f}awarding of a prize; award ceremony; prize-giving ceremony
Richtfest {n} [constr.] | richten; Richtfest feierntopping-out ceremony | to top out
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany)
Schulentlassungsfeier {f}graduation ceremony; graduation party [Am.]
Trauzeugin {f}witness (at marriage ceremony); maid of honor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ceremony
Back to top