ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยุค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยุค*, -ยุค-

ยุค ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุค (n.) age See also: era, period, times Syn. คราว, สมัย
ยุคกรีก (n.) Greek time
ยุคกลาง (n.) middle ages
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (n.) Prehistorical period
ยุคชั่ว (n.) evil period See also: bad times, wild times, turbulent days
ยุคประวัติศาสตร์ (n.) history period
ยุคปัจจุบัน (n.) present age See also: modern times Syn. ช่วงปัจจุบัน, ปัจจุบัน
ยุคมืด (n.) dark age
ยุคสมัย (n.) age See also: period, time, era Syn. เวลา, คราว, ช่วง, ระยะ
ยุคหลังสงคราม (n.) post-war period
ยุคหิน (n.) stone age
ยุคเก่า (n.) older times See also: former times Syn. สมัยเก่า Ops. ยุคใหม่
ยุคเก่า (n.) older times See also: former times Syn. สมัยเก่า Ops. ยุคใหม่
ยุคใหม่ (adj.) Modern age Ops. ยุคเก่า
English-Thai: HOPE Dictionary
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
bronze ageยุคประวัติศาสตร์หลังยุคหินและก่อนยุคเหล็ก (c.3500-1000B.C.)
golden ageยุคทอง,ยุคเฟื่องฟู,ช่วงชีวิตหลังวัยกลางคน,อายุปลดเกษียณของคน
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
algonkian(แอลกอง' คีอัน) n., adj. Proterozoic, Algonquin, Algonquian. ยุคดึกดำบรรพ์
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
anachronism(อะแนค' โรนิสซึม) n. บุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ผิดยุคสมัย, การผิดยุคสมัย -anachronistic, anachronous adj.
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)
anglo- french(แอง' โกลเฟรนซฺ) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศส. -n. ภาษาฝรั่งเศสี่ใช้ในอังกฤษโดยชาวนอร์มันในปลายยุคกลาง., Syn. Anglo-Norman
antiquity(แอนทิค' ควิที) n. ความโบราณ, สมัยโบราณ, ยุคโบราณ, บรรดาความโบราณทั้งหลาย (คน,เผ่า,ขนบ ธรรม เนียม, ประเพณีและอื่น, Syn. olden days, antique)
archaeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
archean(อาร์คี'อัน) adj. เกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุค Precambrian., Syn. Archaean
archeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
azoic(อะโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับยุค Precambrian, ไม่มีการเกิด (Archean)
cambrian(แคม'เบรียน) adj. เกี่ยวกับยุคPaleozoic (500-600ล้านปีก่อน)
cenozoicadj. เกี่ยวกับยุคโบราณประมาณ 70 ล้านปีก่อน
centenarian(เซนทะแน'เรียน) adj. มีอายุครบ 100 ปี n. คนที่มีอายุครบ 100 ปี
coeval(โคอี'เวิล) adj. ยุคเดียวกัน, See also: coevality n. ดูcoeval
contemporary(คันเทม'พะระรี) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน,เกี่ยวกับสมัยเดียวกัน n. บุคคลที่ (ร่วมสมัย,ร่วมยุค), See also: contemporily adv. ดูcontemporary contemporariness n. ดูcontemporary, Syn. contemporaneous
cretaceous(คริเท'เชิส) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายชอล์ก,เกี่ยวกับยุค Mesozoic era (70-135ล้านปี) ก่อนเป็นยุคที่สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ เช่นไดโนเสาสูญพันธุ์จากโลก n. ยุคโบราณดังกล่าว
cro-magnon(โครแมก'นั่น) n. มนุษย์ยุคบรรพบุรุษแรกเริ่มของชาวยุโรป
date(เดท) {dated,dating,dates} n. วันที่,วันเดือนปี,วันนัด,การนัด,ผู้ถูกนัดหมาย (เพศตรงข้าม) ,อายุ,ยุคสมัย v. ระบุวันที่,เป็นของยุคสมัย,นัดหมาย,ล้าสมัย,ออกไปพบตามนัด,ผลอินผลัม,date palm (ดู), See also: datable adj. ดูdate dateable adj. ดูdate data
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
dateless(เดท'ลิส) adj. ไม่มีวันที่ (หรือวันเดือนปี) ,เก่ามากจนไม่รู้วันเดือนปี,ยุคโบราณกาล,ไร้เพื่อน,
day(เด) n. กลางวัน,วัน,สมัย,ยุค. -Phr. (day in day out ทุกวันต่อเนื่องกันตลอดไป), Syn. age
decadent(เดค'คะเดินทฺ) adj. เสื่อมโทรม,ทรุดโทรม,เน่าเปื่อย n. ผู้เสื่อมโทรม,นักประพันธ์หรือนักศิลปของยุคเสื่อมโทรม, Syn. decayed ###A. robust
duchess(ดัช'ชิส) n. ภรรยา (หรือหญิงม่าย) ของท่านดยุค
duchy(ดัช'ชี) n. ดินแดนในความปกครองของท่านดยุคหรือภรรยาท่านดยุค -pl. duchies
duke(ดิวคฺ) n. ท่านดยุค
early(เออร์'ลี) adv. เช้า,แต่เช้า,แต่หัวค่ำ,เร็ว,ก่อน -adj. ยุคแรก, See also: earliness n. ดูearly, Syn. first ###A. late
eld(เอลดฺ) n. อายุ,อายุมาก,ยุคโบราณ
electronic numerical inteมักเรียกด้วยชื่อย่อว่า ENIAC (อ่านว่า อีนีแอ็ก) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นโบราณ (ยุคที่หนึ่ง) มีขนาดใหญ่มาก มีหลอดสูญญากาศเป็นหน่วยความจำถึง 180,000 หลอด สร้างขึ้นราวทศวรรษ 1940ดู first generation computer ประกอบ
paleolith(เพ'ลีอะลิธ) n. เครื่องมือเครื่องใช้ในยุคหินโบราณ, See also: paleolithic adj., Syn. Palaeolithic
epoch(อี'พอค,เอพ'เพิค) n. ยุค,สมัย,ศักราช,เหตุการณ์,กรณี, Syn. age
epoch-making(เอพ'พัคเมคิง) adj. ซึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่,ซึ่งเป็นการแบ่งยุคแบ่งสมัย
epochal(เอพ'พะเคิล) adj. เกี่ยวกับยุคใหม่,เกี่ยวกับศักราชใหม่, เปิดศักราชใหม่.
English-Thai: Nontri Dictionary
age(n) อายุ,วัยชรา,ความชราภาพ,ความแก่,ยุค,สมัย
antiquity(n) ยุคโบราณ,สมัยโบราณ
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
coeval(adj) อยู่ในยุคเดียวกัน,ร่วมสมัย
contemporary(adj) ร่วมสมัย,รุ่นเดียวกัน,ร่วมยุค,อยู่ในสมัยเดียวกัน,ร่วมรุ่น
date(n) วันที่,ยุค,สมัย,อายุ,วันเดือนปี,อินทผลัม
day(n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย
epoch(n) ยุค,สมัย,เหตุการณ์,กรณี
era(n) ศักราช,ศก,ยุค,สมัย,ช่วง,ระยะ,ตอน
generation(n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น
mediaeval(adj) เกี่ยวกับยุคกลาง
medieval(adj) เกี่ยวกับยุคกลาง
MIDDLE Middle Ages(n) มัชฌิมยุค,มัธยสมัย,ยุคกลาง,สมัยกลาง
period(n) สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน,คาบ,เครื่องหมายมหัพภาค,ระยะเวลา
prescript(n) ใบสั่งยา,การบัญญัติ,การวางเงื่อนไข,การแนะนำ,คำสั่ง,อายุความ
prescription(n) การมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ,การกำหนดอายุความ
primeval(adj) ครั้งแรกเริ่ม,ในยุคแรก,แต่บรรพกาล
upheaval(n) การยกสูงขึ้น,กลียุค,การเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
vogue(n) ความนิยม,แฟชั่น,ยุค,สมัยนิยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Age of reasonยุคเหตุผล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Archean Periodยุคอาร์เคียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Cambrian Periodยุคแคมเบรียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Cretaceous Periodยุคครีเทเชียส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Jurassic Periodยุคจูแรสซิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Quaternary Periodยุคควอเทอร์นารี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acquisitive prescriptionอายุความได้สิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Archaeozoic Eonบรมยุคอาร์คีโอโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
avant-gardeกลุ่มล้ำยุค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Azoic Eonบรมยุคอะโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Cenozoic Eraมหายุคซีโนโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conjugate๑. คู่, ควบคู่๒. สังยุค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cosmic radio waveคลื่นวิทยุคอสมิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eonบรมยุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
eraมหายุค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
generation๑. ยุค๒. รุ่น๓. การก่อกำเนิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Medieval artศิลปะยุคกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
menstrual ageอายุครรภ์นับจากขาดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
misstatement of ageการแถลงอายุคลาดเคลื่อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Paleozoic Era; Palaeozoic Eraมหายุคพาลีโอโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
imprescriptible rightสิทธิที่ไม่มีกำหนดอายุความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Conceptual Ageอายุครรภ์ [การแพทย์]
Eraมหายุค [การแพทย์]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Flora ฟลอรา, พรรณไม้ประจำถิ่น พรรณพืชในบริเวณหรือยุคสมัยธรณีวิทยาหนึ่ง ๆ เช่น ฟอง หรือฝ้าไขโดยเกิดจากการอัดอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Mental Ageอายุความสามารถของเด็ก, อายุสมอง [การแพทย์]
mobile phone communicationการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสารับส่งสัญญาณ ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับส่งสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Prescription (Law)อายุความ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
towerเสารับส่งสัญญาณ, เสารับส่งสัญญาณ ของการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงในการส่งสัญญาณสื่อสารกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rock Salt เกลือหิน แร่เฮไลต์หรือเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เกิดเป็น มวลผลึกหยาบๆ ในหิน แหล่งเกลือที่เกิดสะสมตัว ในยุคต่างๆ ของธรณีกาล พบเกิดตั้งแต่ยุคไซลูเรียน จนถึงปัจจุบัน และมักเกิดเป็นมวลชั้นต่อเนื่อง ในประเทศไทยพบมากทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช ในที่บางแห่งเกลือหินที่ตกผลึกรวมตัวอยู่แบบหินชั้น เรียกว่า ชั้นหินเกลือ (rock salt formation) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
era (n.) ยุค See also: สมัย Syn. age, period, time
generation (n.) ยุค See also: ชั่วอายุ, ชั่วคน, รุ่นอายุ, รุ่น Syn. era, age, moment, season
prehistory (n.) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ See also: ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก่อนที่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ Syn. archaeology, paleontology
Victorianism (n.) ยุคของพระนางวิกตอเรีย See also: สมัยพระนางเจ้าวิกตอเรีย, เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมสมัยพระนางวิกตอเรีย
golden age (n.) ยุคทอง See also: ยุครุ่งโรจน์, ยุครุ่งเรือง
baby-boom (n.) ยุคทารกถือกำเนิดมากขึ้น (หลังสงครามโลกครั้งที่2) See also: ยุคเบบี้บูม
Age of Reason (n.) ยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
baby boom (n.) ยุคที่มีทารกคลอดมากกว่าปกติ (หลังสงครามโลกครั้งที่2)
glacial period (n.) ยุคน้ำแข็ง
Renaissance (n.) ยุคฟื้นฟูศิลปะ Syn. renewal, renascence
renascence (n.) ยุคฟื้นฟูศิลปะ Syn. renewal
Stone Age (n.) ยุคหิน
Iron Age (n.) ยุคเหล็ก (ยุคที่มนุษย์รู้จักใช้เหล็กทำเครื่องมือและอาวุธ)
Eocene (n.) ยุคแรกเริ่มที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถือกำเนิดขึ้นประมาณ 56.5 ถึง 35.4 ล้านปีมาแล้ว
alchemy (n.) การแปรธาตุในยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต
anachronism (n.) เกิดผิดยุคสมัย
archduke (n.) ภรรยาของท่านดยุค See also: ภรรยาหม้ายของท่านดยุค, คุณหญิง, ท่านหญิง Syn. margrave
arian (suf.) เกี่ยวกับการติดตาม หลักการ หรือยุค
Australopithecus (n.) โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์ See also: มีชีวิตอยู่ในช่วง 400, 000 ถึง 500, 000 ปีมาแล้ว Syn. Pithecanthropus
baby boomer (n.) เด็กที่เกิดในยุค baby boom
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please identify each of the slides by name, period and date.ให้บอกชื่อภาพ, ยุค และปี
Screenplay Director SHIN Dong-yup Play with me! You!กำกับโดย ชิน ดอง ยุค นี่เธอ!
Well, you used to be cool, and the '90s are having a comeback.ไงค่ะ พ่อยังเจ๋งอยู่เลยนี่... ยุค 90 กำลังจะกลับมาฮิตนะค่ะ
Minidisc-- definitely '90s technology.มินิดิส--ชัดเจนเทคโนโลยี ยุค 90s
I was thinking an '80s theme.ฉันคิดเกี่ยวกับ ยุค '80
Girls go in groups. Did you learn nothing from stand-up comedy in the '90s?คุณไม่ได้เรียนรู้อะไรจาก Stand-up Comedy ยุค 90 มั่งเหรอ?
No, it's about how the '80s were a tough time for a lot of people and how the American Dream isn't all it's cracked up to be.- เหรอฮะ? ไม่ มันพูดเรื่อง ยุค 80 ช่วงลำบาก ฝันแบบอเมริกัน ไม่ได้มาง่ายๆ
Washington Capitals puck from the '80s.ลูกยางฮ็อกกี้น้ำแข็ง ทีมวอชิงตัน แคปิตัล ยุค 1980
Mr. Schuester's set list sometimes seems like he hasn't listened to the radio since the '80s.รายชื่อเพลงของครูชูสเตอร์ บางครั้งก็เหมือนกับว่า เขาไม่ได้ฟังวิทยุตั้งแต่ ยุค 80
In the '80s, coke was all the rage. In '90s, grunge.ในยุค 80 เป็นยุคของ Coco ยุค 90 ก็แนว Grunge
It all kind of mushes together up here, the sixties, seventies.มันก็ปนๆกันไปนั่นแหละ ยุค 60, ยุค70
Or that you're driving a car the '70s wants back.แล้วนายจะขับไอ้เจ้ารถ ยุค 70 นี่กลับไปได้ยังไง
Roxy Music makes me want to build a time machine just so I can go back to the '70s and give Brian Ferry a high five.ไทม์แมชชีนกลับไป ยุค 70 แล้วไปตีมือกับ ไบรอัน เฟอรี่ จัง
You would have loved the 1920s, Caroline.เธอจะต้องหลงรัก ยุค 1920 แคโรไลน์
Mm, probably "Le Cercle Rouge," the 1970s French classic.อาจจะเป็น "ลา เซอร์เคิ่ล รูจ" หนังฝรั่งเศสคลาสสิก ยุค 1970
Here we are, the 1960s, the greatest, grooviest period in the entire history of the entire universe.เรามาถึงแล้ว ยุค 60 ช่วงเวลาที่ยอดและเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ ของจักรวาลทั้งมวล
(Laughs) (Both laughing) I don't get it.ยุค 50? ฉันไม่เข้าใจ
The '80s are over.ยุค 80 มันผ่านไปแล้ว
Eighties, spring, Buffalo.ยุค 80, ใบไม้ผลิ,บัฟฟาโล
Eocene epoch, looked like a crocodile.ยุคencene ในอดีต/Nเหมือนจระเข้_BAR_
The reign of tyranny is over.ยุคของความกลัวได้จบลง
The era of the ability to synthesize and create.ยุคของความสามารถในการสังเคราะห์
We didn't have mobile telephones in my day.ยุคของฉัน เราไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้
In my era, you just don't do that.ยุคของผม เราไม่ทำกันแบบนั้น
Age of the geek, baby.ยุคของพวกบ้าคอมแหละ ตัวเอง
The time of filthy human will end.ยุคของมนุษย์สกปรกโสมมนั้น ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว
Uther's reign is at an end.ยุคของอูเธอร์สิ้นสุดลงแล้ว
The time of the Elves is over. My people are leaving these shores.ยุคของเอล์ฟจบสิ้นแล้ว พวกของข้ากำลังจะจากไป
The reign of Noah Puckerman is over!ยุคของโนอาห์ พัคเกอร์แมนมันหมดลงแล้ว
Vocal Adrenaline's time has passed.ยุคของโวคัล อะดรีนาลีน ได้ผ่านไปแล้ว
When we did it back in '93, the disco revival was in its heyday.ยุคฉัน ปี'93 เป็นยุครุ่งเรืองของดิสโก้
Generation after generation must suffer and die.ยุคต่อยุคก็จะต้องได้รับความทรมารและก็ต้องตาย
The next golden age of human achievement begins here and now--ยุคทองต่อไปของความสำเร็จของมนุษย์ เริ่มต้นที่นี่และตอนนี้
An age where I will command mankind in fear!ยุคที่ข้าจะเป็นผู้ออกคำสั่ง แก่เหล่ามนุษย์ผู้หวาดผวา
That was big in the eighties.ยุคนั้นนี่มีให้เห็นประจำ
The Picture of Dorian Grey was very popular then.ยุคนั้นหนังของ ดอเรียน เกรย์โด่งดังมาก
That was a better time. Just sex.ยุคนั้นเจ๋ง เซ็กส์กันบ้าง
Mankind survived the last Ice Age.ยุคน้ำแข็งคราวก่อน มนุษย์ยังรอดมาได้
An Ice Age here, a million years of mountain-building there.ยุคน้ำแข็งที่นี่ ล้านปีของภูเขาอาคารมี
It's much more sophisticated and it's much more pervasive.ยุคนี้ซับซ้อนกว่าและครอบงำมากกว่า

ยุค ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
時代[じだい, jidai] Thai: ยุคสมัย English: period
現在[げんざい, genzai] Thai: ในยุคปัจจุบัน English: modern times

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยุค
Back to top