ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภาษี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภาษี*, -ภาษี-

ภาษี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาษี (n.) superiority See also: advantage, preponderance
ภาษี (n.) tax See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, เงินภาษี
ภาษีการค้า (n.) purchase tax See also: business tax
ภาษีขาออก (n.) export duty Syn. ภาษีส่งออก Ops. ภาษีขาเข้า, ภาษีนำเข้า
ภาษีขาออก (n.) export duty Syn. ภาษีส่งออก Ops. ภาษีขาเข้า
ภาษีขาเข้า (n.) import duty Syn. ภาษีนำเข้า Ops. ภาษีขาออก, ภาษีส่งออก
ภาษีขาเข้า (n.) import duty Syn. ภาษีนำเข้า Ops. ภาษีขาออก
ภาษีที่ดิน (n.) land tax
ภาษีนำเข้า (n.) import duty See also: customs duty Ops. ภาษีส่งออก
ภาษีบำรุงท้องที่ (n.) local maintenance tax
ภาษีมรดก (n.) death tax See also: death duty
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (n.) value added tax See also: VAT
ภาษีรถยนต์ (n.) motor-vehicle tax See also: automobile tax
ภาษีรัชชูปการ (n.) capitation See also: poll-tax, taxes Syn. เงินรัชชูปการ
ภาษีรายได้ (n.) income tax Syn. ภาษีเงินได้
ภาษีศุลกากร (n.) tariff See also: customs duty
ภาษีส่งออก (n.) export duty Ops. ภาษีขาเข้า, ภาษีนำเข้า
ภาษีส่งออก (n.) export duty Ops. ภาษีขาเข้า
ภาษีอากร (n.) taxation See also: tax, rate, duty, levy, toll Syn. ภาษี, ค่าธรรมเนียม, เงินภาษี
ภาษีเงินได้ (n.) income tax Syn. ภาษีรายได้
ภาษีโรงเรือน (n.) property tax
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (n.) property tax See also: house and land tax
English-Thai: HOPE Dictionary
income taxภาษีรายได้
inheritance taxภาษีมรดก
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
capital levyn. ภาษีเงินทุน
capitation(แคพพิเท'เชิน) n. ภาษีรายบุคคล,ภาษีรายหัว (เท่า ๆ กัน), See also: capitative adj.
cedulan. หลักฐานการเสียภาษีแล้ว,ประกาศนียบัตร
cessn. ภาษี,การประเมิน,โชค,ดวง -vt. เก็บภาษี,ประเมิน
contribution(คอนทระบิว'เชิน) n. การบริจาค,การช่วยเหลือ,การอุดหนุน,การสนับสนุน,เรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์,สิ่งที่มอบ,สิ่งที่บริจาค,ภาษีพิเศษ, Syn. grant
contributory(คันทริบ'บิวโทรี) adj. เกี่ยวกับการออกเงินช่วยเหลือ,ซึ่งมีส่วน,ซึ่งต้องเสียภาษี n. ผู้ช่วยเหลือ,ผู้บริจาค,สิ่งที่มีส่วน,ผู้มีส่วน
cusrom brokerด่านศุลกากร,โรงภาษี,ขนอน
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
customhouseด่านศุลกากร,โรงภาษี,ขนอน
death dutyn. ภาษีมรดก
debenture(ดิเบน'เชอะ) n. เอกสารหลักฐานการลดภาษีที่ศุลกากร,ใบหุ้นของบริษัท
declare(ดิแคลร์') v. ประกาศ,แถลงการณ์,แจ้ง (การชำระภาษี) ,เรียก (ไพ่), See also: declarer n., Syn. avow
depreciable(ดิพรี'ชะเบิล) adj. ซึ่งลดคุณค่าได้,ซึ่งเป็นส่วนลดภาษีได้
depreciate(ดิพรี'ชีเอท) vt. ลดค่าของเงิน,หักค่าเสื่อม,ลดราคา,ขอเป็นส่วนลดภาษีได้ vi. (ค่า) ลดลง,เสื่อมราคา, See also: depreciator n. ดูdepreciate
derate(ดีเรท') vt. ลดอัตราภาษี,ยกเลิกการเก็บภาษี,ยกเลิก, See also: deration n. ดูderate
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
drawback(ดรอ'แบค) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,จุดบกพร่อง,การถอนคืน,การถอนเงิน,การคืนภาษี,การคืนเงิน, Syn. hindrance
dutiable(ดิว'ทิอะเบิล) adj. ซึ่งต้องเสียภาษี, See also: dutiability n. ดูdutiable
duty(ดิว'ที) n. ภาษี,อากร,หน้าที่,ภาระหน้าที่,ประสิทธิภาพของเครื่อง
entertainment taxn. ภาษีมโหรสพ
excise(เอค'ไซซ) n. ภาษีสรรพสามิต,ภาษีสินค้า,ภาษี vt. (เอ็คไซซ') เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต,เรียกเก็บภาษีสินค้า,เรียกเก็บภาษี,ตัดทิ้ง,ตัดออก,ตัดตอน,ตัดข้อความออก., See also: excisable adj. ดูexcise
exemption(เอคเซมพฺ'เชิน) n. การยกเว้น,การละเว้น,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี,การพ้นจาก, See also: exemptive adj.
free(ฟรี) {freed,freeing,frees} adj.,adv. อิสระ,เสรี,เป็นไทย,ไม่มีข้อจำกัด, ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่ปิดบัง,ได้รับการยกเว้นภาษี,ปลอดภัย,ทั่วไป,ปราศจาก,หลวม,ว่าง,ปลอด,ไม่ถูกขัดขวาง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่ vt. ทำให้อิสระ, See also: freeness n. คำที่มีความหมายเห
free listn. รายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเสียภาษี
free portn. ท่าเรือที่ไม่เก็บค่าภาษีศุลกากร
free zonen. เขตปลอดภาษีศุลกากร
gain(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ได้มา,ได้รับ,กำไร,ชนะ,บรรลุ,ได้เปรียบ,มีภาษีดีกว่า,ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า,คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป,ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร,ผลประโยชน์,การมีชัย,การเพิ่ม,จำนวนที่เพิ่มขึ้น,การก้าวหน้า,ความคืบหน้า,การได้มาซึ่ง,ของที่ได้มา,ร่อง,
gattabbr. General Agreement on Tariffs and Trade ข้อตกลงทั่วไปเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและการค้า
geld(เจลดฺ) vt. ตอน (สัตว์) ,ตัวอวัยวะสืบพันธุ์ออก,ภาษีที่ดินที่จ่ายกับกษัตริย์., See also: gelder n.
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude
imposition(อิมพะซิซ' เชิน) n. การจัดเก็บภาษี, การกำหนดภาษี, การกำหนดโทษ, การกำหนดให้มี, การบังคับเอา, การนำไฟใส่, การยัดเยียด, การรบกวน, การหลอกลวง
impost(อิม' โพสทฺ) n. ภาษี, ภาษีศุลกากร, น้ำหนักแบกของม้าแข่ง, Syn. tax, tribute, duty)
leviable(เลฟ'วิอะเบิล) adj. ซึ่งอาจเก็บภาษีได้,ซึ่งต้องเสียภาษี
levier(เลฟ'วีเออร์) ผู้เรียกเก็บภาษี
levy(เลฟ'วี) {levied,levying,levies} n. การจัดเก็บ,การชักส่วน,การเกณฑ์,การเก็บภาษี,ทหารเกณฑ์. v. จัดเก็บ,จัดเก็บภาษี,เกณฑ์,เรียกระดม,ชักส่วน,หักเงินส่วนแบ่ง,ยึดทรัพย์สิน,อายัดทรัพย์สิน., See also: levier n. ดูlevy, Syn. asses
English-Thai: Nontri Dictionary
cess(n) ภาษี,จังกอบ,ดวง,โชค
collector(n) ผู้รวบรวม,พนักงานเก็บภาษี,ผู้สะสม,นักสะสม
custom(n) จารีตประเพณี,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,การอุดหนุน, กิจวัตร, ภาษี
customhouse(n) โรงภาษี,ขนอน,ด่านศุลกากร
dutiable(adj) ซึ่งจะต้องเสียอากร,ซึ่งต้องเสียภาษี
duty(n) หน้าที่,ภาระหน้าที่,อากร,ภาษี,ความรับผิดชอบ
excise(n) อากร,ภาษี
exemption(n) การยกเว้น,การละเว้น,การพ้นจาก,ผู้ได้รับการยกเว้นภาษี
farmer(n) ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าภาษี,เจ้าของฟาร์ม
gainful(adj) มีกำไร,มีภาษีกว่า,เป็นประโยชน์
imposition(n) การก่อกวน,การลงโทษ,การหลอกลวง,การเอาเปรียบ,การเก็บภาษี
overtax(vt) เก็บภาษีเกินควร,ใช้เกินกำลัง
taxpayer(n) ผู้เสียภาษีอากร
POLL poll tax(n) ภาษีรายหัว,ภาษีรัชชูปการ
rate(vt) กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า
revenue(n) ภาษี,รายได้,ภาษีอากร
runner(n) ผู้แข่งขัน,ผู้วิ่ง,ผู้ส่งข่าว,คนค้าของหนีภาษี
surtax(n) ภาษีเพิ่ม
tariff(n) ภาษี,ค่าโดยสาร,ค่าธรรมเนียม
tax(n) ภาษี,ภาระหน้าที่
taxation(n) การเก็บภาษี,ภาษีอากร,การเสียภาษี,รายได้จากภาษี
tithe(n) 1 ใน 10,จำนวนเล็กน้อย,ภาษีย่อย
toll(n) การเคาะระฆัง,ค่าขนอน,ภาษี,อากร,ส่วย,ค่าธรรมเนียม
turnpike(n) ด่านภาษี,ด่านเก็บเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amusement taxภาษีการบันเทิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessed taxesภาษีประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
car taxภาษีรถยนต์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cessภาษีส่วนท้องถิ่น, จังกอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cigarette taxภาษียาสูบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graduated taxภาษีอัตราเพิ่มเป็นขั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
income taxภาษีเงินได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inheritance taxภาษีการรับมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lieu taxภาษีแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
luxury taxภาษีสิ่งฟุ่มเฟือย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mileage taxภาษีการใช้ถนน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
octroiภาษีผ่านด่าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
payroll taxภาษีหักจากค่าจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
property taxภาษีทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sales taxภาษีการขาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surtaxภาษีเสริม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxationภาษีอากร, การเก็บภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
value-added tax (VAT)ภาษีมูลค่าเพิ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
VAT (value-added tax)ภาษีมูลค่าเพิ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ability to pay theoryทฤษฎีการเก็บภาษีตามความสามารถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
classified taxระบบภาษีเก็บตามประเภททรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
degressive taxationการเก็บภาษีอัตราถดถอย [ดู regressive taxation] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evasion, taxการหนีภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exaction๑. การรีดภาษี๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกเอาทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exempt incomeเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ferret, taxนักล่าผู้หนีภาษี (เพื่อสินบนนำจับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscalเกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscal yearปีภาษี, ปีงบประมาณ [ดู budget year และ tax year] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
free listรายการสินค้าที่ยกเว้นภาษีศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free portเมืองท่าปลอดภาษี, บริเวณปลอดภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
free zoneเขตปลอดภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gale๑. การชำระค่าเช่า๒. การชำระค่าภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impost๑. เก็บภาษี๒. ภาระตั้งบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
levy๑. จังกอบ, ภาษี๒. การเกณฑ์ทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paageค่าผ่านทาง, ภาษีผ่านทาง [ดู pedage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poll tax๑. ภาษีรายหัว๒. เงินรัชชูปการ [ดู capitation tax] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
protective tariffพิกัดอัตราภาษีเพื่อคุ้มครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
surchargeเงินเพิ่ม (ภาษีอากรที่ไม่เสียหรือนำส่งภายในกำหนด) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ad Valorem Tax ภาษีตามมูลค่า ภาษีที่เรียกเก็บตามมูลค่าของสินค้านั้น คำว่า "Ad valorem" เป็นภาษาละติน แปลว่า ตามมูลค่า ใช้ในการคำนวณหาจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย โดยจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย จะมีอัตราต่อมูลค่าของสินค้านั้น ๆ คงที่ โดยปกติคิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าสินค้านั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Antidumping dutiesภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด [TU Subject Heading]
Income taxภาษีเงินได้ [TU Subject Heading]
Payroll taxภาษีค่าจ้าง [เศรษฐศาสตร์]
Progressive Tax ภาษีอัตราก้าวหน้า ภาษีซึ่งมีอัตราสูงขึ้นเมื่อรายได้หรือรายจ่าย ซึ่งใช้เป็น ฐานในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น ตัวอย่างสำคัญของชนิด ของภาษีที่มีการเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอัตราก้าวหน้านี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น หลังการเรียกเก็บภาษีแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Property taxภาษีทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
Regressive Tax ภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีที่ก่อภาระให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มากกว่า กลุ่มผู้มีรายได้มาก เมื่อรายได้ลดลงอัตราภาษีโดยเฉลี่ย จะมีอัตราเพิ่มขึ้น ภาษีทางอ้อมหลายชนิด เช่น ภาษีสรรพสามิดและภาษีการค้าถูกมองว่าเป็นภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีส่งส่วยรัชชูปการในามัยโบราณถือเป็นตัวอย่างของภาษีอัตราถอยหลังในรูป แบบที่ง่ายที่สุด [สิ่งแวดล้อม]
Spendings taxภาษีบริโภค [TU Subject Heading]
Surtaxภาษีเสริม [TU Subject Heading]
Taxationภาษีอากร [TU Subject Heading]
Value-added taxภาษีมูลค่าเพิ่ม [TU Subject Heading]
Withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [TU Subject Heading]
Cost Insurance Freight (C.I.F.) Price ราคารวมค่าระวางและประกันภัยสินค้า เงื่อนไขราคาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (ดู Incoterms) เป็นราคารวมตั้งแต่ตัวสินค้านั้น ค่าระวางเรือขนส่งสินค้าจนถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุ รวมทั้งค่าประกันภัยในตัวสินค้านั้น ๆ ด้วย ซึ่งหมายถึง ผู้ขายสินค้าตามเงื่อนไขราคานี้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าระวางเรือ ค่าภาษีขาออก ค่าประกันภัย และอื่นๆ จนกว่าสินค้าจะถึงเมืองปลายทาง ส่วนผู้ซื้อก็จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลักจากสินค้าถึงเมืองท่าปลายทางตามที่ระบุแล้ว สินค้านำเข้าของไทยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาในเงื่อนไขราคานี้ [สิ่งแวดล้อม]
DP.1 (Entry Form for Customs Clearance)แบบฟอร์มการขอยกเว้นภาษีนำเข้าของผู้มีเอกสิทธิ์ทางการทูต [การทูต]
Duty free transitการส่งผ่านแดนโดยปลอดภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax accountingการบัญชีภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax creditsเครดิตภาษี [TU Subject Heading]
Harmonized System (HS) ระบบการจำแนกพิกัดที่สอดคล้องกัน ระบบการจำแนกพิกัดสินค้าที่สภาความร่วมมือทาง ศุลกากร (Customs Cooperation Council) ได้นำมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2531 แทน ระบบจำแนกพิกัดสินค้าของสภาความร่วมมือทางศุลกากร (ดู CCCN) ที่ใช้อยู่แต่เดิม เนื่องจากการค้าโลกได้พัฒนาไปมาก มีสินค้าชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย บางชนิดไม่อยู่ในระบบจำแนกพิกัด CCCN เดิม จึงต้องมีการทบทวนใหม่ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้นำระบบที่สอดคล้องกันนี้มาใช้ในการจำแนกพิกัดสินค้าเพื่อการจัดเก็บภาษี ศุลกากรแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Unearned Income รายได้โดยไม่ต้องทำงาน รายได้ประเทศที่ไม่ใช่ค่าจ้างซึ่งอาจอยู่ในรูป ของ ดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือกำไร รายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานนี้ได้ แยกออกมาจากรายได้จากการทำงาน (earned income) เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการจัดเก็บภาษี รายได้จากการทำงานมัก เป็นรายได้ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่รายได้โดยไม่ต้องทำงานนี้มักจะเป็นรายได้ที่ต้องแจ้ง และจัดเก็บภาษีในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Uruguay Round การเจรจารอบอุรุกวัย การเจรจารอบที่ 8 ของแกตต์ เริ่มการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2529 และสิ้นสุดการเจรจาเมื่อ พ.ศ. 2536 มีประเทศเข้าร่วมเจรจา 117 ประเทศ ได้จัดประชุมระดับรัฐมนตรี จากประเทศภาคี เพื่อเปิดการเจรจาที่เมืองปุนต้า เดล เอสเต้ ประเทศอุรุกวัย จึงได้ใช้ชื่อการเจรจาเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศเจ้าภาพ การเจรจารอบนี้ถือได้ว่าเป็นการเจรจาที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่แกตต์ (ดู GATT) ได้เคยขยายการเจรจาออกไปยังเรื่องใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้แก่ เรื่องการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา การค้าที่เกี่ยวกับมาตรการลงทุน และการค้าสินค้าบริการ ผลทางการเจรจาครอบคลุมกว้างขวางถึงการเปิดเสรีในการค้าสินค้าและการค้า บริการ รวมทั้งการปฏิรูประบบและกลไกของแกตต์ อาทิ ข้อตกลงเปิดตลาดสินค้าเกษตรโดยเปลี่ยนรูปแบบจากการห้ามนำเข้าหรือการจำกัด การนำเข้ามาเป็นภาษีศุลกากร (ดู Tariffication) การลดการอุดหนุนการส่งออก การปรับปรุงกระบวนการยุติข้อพิพาทของแกตต์ การกำหนดกรอบของการเปิดเสรีการค้าบริการการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญา (ดู IPRs) การเปลี่ยนรูปแบบข้อตกลงแกตต์เป็นสถาบันที่เรียกว่า องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Welfare State รัฐสวัสดิการ รัฐหรือประเทศหนึ่งซึ่งจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิต โดยเฉพาะบริการ ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทุนคนในประเทศ โดยการใช้ระบบภาษีเป็นเครื่องมือในการจัดหาด้วยการเก็บภาษี ในอัตราที่สูงสำหรับผู้มีรายได้ เพื่อใช้จ่ายในบริการเหล่านี้ เยอรมนี เป็นประเทศแรกที่เป็นตัวอย่างของรัฐสวัสดิการ และสวีเดนนับเป็นประเทศที่รัฐได้จัดหาบริการต่างๆ ให้ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด รัฐสวัสดิการในปัจจุบันประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างมาก เนื่องมากจากจำนวนประชาชนอยู่ในวัยชราที่ไม่ได้ทำงานในประเทศพัฒนาแล้วมี จำนวนมากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
duty (n.) ภาษี See also: ภาษีศุลกากร, อากร Syn. assessment, customs, tariff
tax (n.) ภาษี See also: อากร, ภาษีอากร, เงินภาษี Syn. levy
poll tax (n.) ภาษีต่อหัว See also: ภาษีรายตัว
capital levy (n.) ภาษีทรัพย์สิน
inheritance tax (n.) ภาษีมรดก
value-added tax (n.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม See also: ค่าแวต Syn. VAT, V.A.T
V.A.T (abbr.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อ value added tax) Syn. V.A.T
VAT (abbr.) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (คำย่อของ value added tax) Syn. V.A.T
car tax (n.) ภาษีรถยนต์ See also: ภาษีค่าใช้ถนน
ratables (n.) ภาษีรายได้จากทรัพย์สิน
impost (n.) ภาษีศุลกากร (ทางการเงิน) Syn. levy, tax
extra tax (n.) ภาษีส่วนเพิ่ม See also: ภาษีที่เก็บเพิ่ม Syn. surcharge
surtax (n.) ภาษีส่วนเพิ่ม See also: ภาษีที่เก็บเพิ่ม Syn. surcharge, extra tax
excise (n.) ภาษีสำหรับสินค้าในประเทศ See also: ภาษาสินค้าภายในประเทศ Syn. tax
protective tariff (n.) ภาษีสินค้านำเข้า
customs (n.) ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก See also: ภาษีศุลกากร Syn. duties, imposts
duties (n.) ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก See also: ภาษีศุลกากร Syn. imposts
imposts (n.) ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก See also: ภาษีศุลกากร Syn. duties
octroi (n.) ภาษีสินค้าเข้าเมือง
taxation (n.) ภาษีอากร See also: ภาษี, เงินภาษี Syn. tax
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For Welfare, taxes, to the landowner who's upset with our output.เพื่อจัดการ สวัสดิการ ภาษี กับเจ้าของที่ๆคอยไล่ที่
Death,taxes and the fact that a man on the run will make a mistake sometime in the first 72 hours.ความตาย, ภาษี และ ความจริงที่พวกนั้นจะต้องทำผิดอีกภายใน 72 ชั่วโมง
Tax. You can do much about someone tell on the basis of the tax.ภาษี คุณสามารถหาข้อมูลใครก็ได้ผ่านหลักฐานเสียภาษี
Each of your tariffs will increase 25% until we've built the reserves again.ภาษีของพวกแกจะขึ้น 25% จนกว่าเราสร้างที่สำรองได้อีกครั้ง
38,758 owing in taxes.ภาษีค้างจ่ายตั้ง 38,758
Our tax dollars at work.ภาษีที่พวกเราจ่ายไปนะนั้น
Those taxes help protect the people of this land.ภาษีนั่นก็เพื่อปกป้องประชาชน
Federal income tax is an illegal taking under the Fifth Amendment of the United States Constitution, and I will not pay it!ภาษีรายได้รัฐบาลกลาง เป็นการเรียกรับที่ผิดกฏหมาย ภายใต้การแปรญัตติข้อที่ห้า ของรัฐธรรมนูญสหรัฐ และผมจะไม่ยอมจ่าย
Your tax dollars at work.ภาษีล้านดอลลาร์ที่คุณทำงาน
Tax, the basis of the country's economy started to disappear due to corruption of a unmatched scale.ภาษีอันเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศได้เริ่มเลือนหาย เนื่องมาจากการฉ้อราษฎร์อันเกินควรกับสัดส่วนของภาษี
Taxable income... for the last... tax year.ภาษีเงินได้... ของปีภาษีที่แล้ว
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว
We'll get the Penguin's tax money.พวกเราจะได้เงินภาษีของ นกเพนกวิน
Jake and Elwood are donating the band's share of the door money... to pay the taxes on the St. Helen's orphanage... in Calumet City.แจยคและเอลวุด กำลังบริจาคให้ส่วนของวงของเงินค่าผ่านประตู เพื่อการจ่ายเงินภาษี ซนทเฮเลนส สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า ในเมืองแคลูเมท
What will that deprive us of? Two rupees of salt tax?แล้วเราจะได้อะไรขึ้นมา ภาษีเกลือแค่ 2 รูปี
They got microfilm with tax return and newspaper stories.มีไมโครฟิลม์เก็บข้อมูลภาษี และข่าวหนังสือพิมพ์
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่?
I never voted or paid taxes.ผมไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือจ่ายภาษีเลย
"For today's and tomorrow's tax needs."+ เพื่อความต้องการภาษีของวันนี้และวันพรุ่งนี้"
Well, you'll pay some tax, but you'll still end up...ดีคุณจะจ่ายภาษีบางอย่าง แต่คุณยังจะจบลง ...
I've got to pay tax on the car.ผมได้มีการจ่ายภาษีในรถ
And at the end of the year, you figure the tax wrong, you pay them out of your own pocket.และในตอนท้ายของปีที่คุณคิดผิดภาษีที่คุณจ่ายพวกเขาออกมาจากกระเป๋าของคุณเอง
Tax-free. The IRS can't touch one cent.ปลอดภาษี กรมสรรพากรไม่สามารถสัมผัสหนึ่งร้อย
Of course not, but you do need someone to set up the tax-free gift.ไม่แน่นอน แต่คุณต้องการคนที่จะตั้งค่าของขวัญปลอดภาษี
The following April, Andy did tax returns for half the guards at Shawshank.ต่อไปเมษายนแอนดี้ได้คืนภาษีสำหรับยามครึ่งหนึ่งของที่ Shawshank
The year after that, they rescheduled the start of the intramural season to coincide with tax season.ปีหลังจากที่พวกเขานัดเริ่มต้นของฤดูภายใน ให้ตรงกับฤดูภาษี
In fact, it got so busy at tax time... he was allowed a staff.ในความเป็นจริงมันก็ยุ่งภาษีได้ตลอดเวลา ... เขาได้รับอนุญาตพนักงาน
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer.คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร
Stocks, securities, tax-free municipals.หุ้นหลักทรัพย์เทศบาลปลอดภาษี
Science must be accountable to the people paying for it, the taxpayers.วิทยาศาสตร์จะ ต้องรับผิดชอบต่อ คนจ่ายเงินสำหรับมันผู้เสียภาษี
Don't waste my tax dollars!รับงาน! ไม่ต้องเสียเงินภาษีของฉัน!
The son of a bitch didn't say nothin' about getting the whiskey tax taken off, the price of corn, nor nothin' else of value.เจ้าบ้านั้นไม่พูดอะไรเลย เกี่ยวกับเรื่องงดเก็บภาษีเหล้า ราคาข้าวโพด หรือแม้แต่อะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์
You can't leave, Marla!คิดซะว่าเป็นภาษีความทุเรศ ได้..
Yeah, from the American taxpayers. I am so mad I can't see straight.ในฐานะที่เป็นผู้เสียภาษีให้รัฐ ฉันรู้สึกบ้ามากที่มองอะไรไม่ออกเลย
Okay, taxpayers, here you go!อ้ะนี่ ผู้เสียภาษีทั้งหลาย เอาไปเลย
She's not from here. She forgets where she is.ตอนนี้เธอมีปัญหาเรื่องภาษีบ้านอยู่แล้ว
We must maintain our faith and hope in the Republic in the face of imperialistic aggression!ให้ยึดบ้านและที่ดินซึ่งค้างจ่ายภาษีทันที... เพื่อเป็นที่พัก... ให้ผู้อพยพ...
Virginia Arness. 7 4 years old, born and raised in Athens, Georgia.ไล่ทนายด้านภาษีออกแล้ว เวอร์จิเนีย อาร์เนส วัย 74 เกิดและโตในเอเธนส์ จอร์เจีย

ภาษี ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แบบแสดงรายการที่เกี่ยวกับทางราชการเช่นการเสียภาษี English: statement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภาษี
Back to top