ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิเคราะห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิเคราะห์*, -พิเคราะห์-

พิเคราะห์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิเคราะห์ (v.) consider See also: analyze, ponder, deliberate, cogitate, reflect Syn. วิเคราะห์, พินิจ, พิจารณา
English-Thai: HOPE Dictionary
scrutinise(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
scrutinize(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
search(เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
study(สทัด'ดี) n. การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,การดูหนังสือ,การพิเคราะห์พิจารณา,การสืบสวนสอบสวน,การวิจัย,สิ่งที่ศึกษา,สิ่งที่ค้นคว้า,รายงานการค้นคว้า,สาขาวิชา,ความมานะบากบั่น,การทดลองวาดหรือประพันธ์,ห้องค้นคว้า,เพลงฝึกซ้อม,สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา
survey(เซอเว') vt.,vi.,n. (การ) สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจตรา, See also: surveyable adj.
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด,อาชีพการสำรวจรังวัด,การตรวจสอบ,การพินิจพิเคราะห์,การสำรวจ
English-Thai: Nontri Dictionary
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์,พิจารณา
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์,การพิจารณา
subsume(vt) จัดหมวดหมู่,รวมพวก,พินิจพิเคราะห์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reflective learningการเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cogitate (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
cogitate (vi.) พินิจพิเคราะห์ See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
contemplate (vt.) สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ Syn. gaze at, notice
perusal (n.) การพินิจพิเคราะห์ See also: การตรวจละเอียด, การพิจารณา Syn. scrutiny, survey
scrutinize (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา, ตรวจสอบ Syn. view, study
scrutinize (vi.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา, ตรวจสอบ
scrutinizer (n.) ผู้พินิจพิเคราะห์
scrutinizingly (adv.) อย่างพินิจพิเคราะห์
think out (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's gonna be tricky if you're scrutinizing her every move.นั่นคงจะยากหน่อย ถ้าคุณพินิจพิเคราะห์เธอทุกฝีก้าว
I can't speak on behalf of everyone, but I'm still contemplating the unbelievable fact that we had the possible mastermind of the global blackout in our hands, and just before he's able to divulge any real information,ผมไ่ม่สามารถพูด ในนามของทุกคนได้ แต่ผมได้พิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี้แล้ว ว่าไม่น่าเชื่อถือ แต่เรายังมีความเป็นไปได้ ที่จะได้ตัวจอมบงการ
That's an apropos analogy, considering the target.นั่นมันคล้ายกับเรื่อง เมื่อพิเคราะห์จากเป้าหมาย
A hush falls over the crowd as Cooper studies the board.ความเงียบเริ่มเข้าปกคลุมฝูงชน เมื่อคูเปอร์คิดพิเคราะห์ข้อมูลบนกระดาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิเคราะห์
Back to top