ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พละ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พละ*, -พละ-

พละ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พละ (n.) strength See also: power, force Syn. กำลัง, พลัง, แรง, พละกำลัง
พละ (n.) physical education Syn. พลศึกษา, วิชาพละ, วิชาพละศึกษา
พละกำลัง (n.) strength See also: power, force, might Syn. กำลัง, พลัง, พละ
English-Thai: HOPE Dictionary
aplacental(เอพละเซน'ทัล) adj. ไม่มีรก
aplanatic(แอพพละแนท'ทิค) adj. ไม่มีการบ่ายบนทางทรงกรมหรือสี (..spherical aberration)
bean(บีน) n. ถั่ว,พืชจำพวก ถั่ว,เมล็ดพืชที่คล้ายถั่ว (เช่นเมล็ดกาแฟ) ,ศีรษะ,พละกำลัง,ความลับ vt. ตีที่หัว
beef(บีฟ) {beefed,beefing,beefs} n. เนื้อวัว,เนื้อควาย,วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร,กำลังกล้ามเนื้อ,อำนาจ,พละกำลัง,น้ำหนัก,การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง,เพิ่มกำลัง,เพิ่มจำนวน
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
complanate(คอม'พละเนท) adj. เรียบ,มีผิวเรียบ, See also: complanation n. ดูcomplanate
complement(คอม'พละเมินทฺ) {complemented,complementing,omplements} vt. ส่งเสริม,องค์ประกอบ,ส่วนประกอบ,สิ่งที่ทำให้เต็มหรือสมบูรณ์,จำนวนองศาที่ทำให้ครบ90องศา, See also: complementary adj. ดูcomplement, Syn. balance,match -Conf. compl
complicacy(คอม'พละคะซี) n. ภาวะยุ่งเหยิง,ภาวะซับซ้อน,ภาวะแทรกซ้อน,สิ่งที่แทรกซ้อน,โรคแทรกซ้อน, Syn. complexity
complicated(คอม'พละเคทิด) adj. ซับซ้อน,ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจหรืออธิบาย, See also: complicatedness n. ดูcomplicated, Syn. complex
contemplative(คัมเทม'พละทิฟว) adj. ซึ่งครุ่นคิด,ซึ่งไตร่ตรอง. n. ผู้ชอบเข้าฌาน (เช่นพระ) ., See also: contemplativeness n. ดูcontemplative, Syn. thoughtful ###A. unreflective
diplomatic(ดิพละแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการทูต, Syn. adep
duplicate(ดิว'พละเคท) n. จำลอง,สำเนา,ฉบับเทียบ,โรเนียวฉบับคู่,ฉบับก๊อบปี้,สิ่งที่เหมือนกันทุกอย่าง. -Phr. ((n duplicate เป็นสำเนา 2 ใบ,เป็นคู่,เป็นครั้งละ2ฉบับ) . vi. ทำสำเนา,ถ่ายสำเนา,โรเนียว,อัดสำเนา,จำลอง,ทำซ้ำ. -adj. คู่,สองเท่า,เหมือนกันทุกอย่าง. คำศัพท์ย่
duplication(ดิวพละเค'เชิน) n. การอัดสำเนา,การทำจำลอง,การทำซ้ำ,สำเนา,สิ่งที่จำลองมา,สิ่งที่เหมือนกันทุกอย่าง,การทำซ้ำ, Syn. identical,dual,copy,mate,replica
duplicator(ดู'พละเคเทอะ) n. เครื่องอัดสำเนา,เครื่องโรเนียว,เครื่องทำสำเนา., Syn. duplicating machine
exemplary(เอคเซม'พละรี) adj. น่าเอาอย่าง,น่ายกย่อง,เป็นแบบอย่าง,เป็นเครื่องเตือน., See also: exemplarily adv. exemplariness,exemplarity n., Syn. admirable ###A. reprehensible
exemplify(เอคเซม'พละไฟ) {exemplified,exemplifying,exemplifies} vt. เป็นตัวอย่างอธิบาย,ทำสำเนา (ที่ได้รับการรับรองถูกต้องเป็นทางการ), See also: exemplifiable adj. exemplifier n., Syn. typify,depict
explicable(เอคซฺ'พละคะเบิล) adj. ซึ่งพออธิบายได้
explicative(เอคซฺ'พละเคทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการอธิบาย
exploration(เอคซฺพละเร'เชิน) n. การสำรวจค้น,การสำรวจ,การตรวจ,การวินิจฉัย,สอบสวน
games mastern. ครูพละชาย n, See also: games-mistress n. ครูพละหญิง
hoopla(ฮู'พละ) n. ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม,การพูดหรือข้อเขียนที่บิดเบือนความจริง
implement(อิมพลี' เมินทฺ) n. เครื่องมือ, อุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอย, เสื้อผ้าอาภรณ์, วิธีการ. -vt. (อิม' พละมันทฺ) ทำให้เป็นผล, ทำให้สำเร็จ, จัดเครื่องมือให้, See also: implemental adj. implementation n. implementer, implementor n. คำที่มีความหมายเห
implicate(อิม' พละเคท) vt. ทำให้พัวพัน, นำมาซึ่ง, เกี่ยวข้องกับ, Syn. involve)
implication(อิมพละเค' เชิน) n. สิ่งที่พัวพัน, สิ่งที่เกี่ยวข้อง, การพัวพัน, การทำให้เกี่ยวข้อง
implicative(อิม' พละเคทิฟว) adj. ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง., See also: implicatory adj.
physical(ฟิส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ทางวัตถุ,โดยรูปร่าง,โดยพละของธรรมชาติ,แท้จริง,แน่แท้,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ. n. การตรวจร่างกาย., See also: physicalness n., Syn. somatic,carnal
placenta(พละเซน'ทะ) n., (pl. placentas,placentae) รก,รกในครรภ์,ส่วนของรับไข่ของดอกที่ให้ไข่
platonic(พละทอน'นิค) adj. เกี่ยวกับPlato
platoon(พละทูน') n. หมวด,หมวดทหาร,หมวดตำรวจ หมวดเล็ก,กลุ่มคน,กลุ่มนักฟุตบอลประจำหน้าที่หนึ่ง ๆ vt. จัดเป็นหมวด,จัดเป็นกลุ่ม,จัดเป็นกอง, Syn. unit,group
quadruplicate(โควดรู'พละคิท) n.,v. (ทำ) สำเนา4 ฉบับ,4คน (อัน,ชิ้น...) ,คุณด้วย4, See also: quadruplication n., Syn. make fourfold
replication(เรพละเค'เชิน) n. คำตอบ,การตอบ,คำตอบของโจทก์,การตอบโต้แย้งของโจทก์,เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,สำเนา,สิ่งจำลอง,การอัดสำเนา,การทำสิ่งจำลอง
simplify(ซิม'พละไฟ) vt. ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง,ทำให้ง่ายขึ้น,ทำให้เข้าใจง่าย,ทำให้ชัดเจน., See also: simplification n. simplificative adj. simplifier,simplificator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
dint(n) พละกำลัง,แรง,อำนาจ
force(n) แรง,อำนาจ,การบังคับ,กำลัง,พละกำลัง,กองทัพ,อิทธิพล
gymnasium(n) โรงพละ,โรงยิม,ยิมเนเซียม
gymnast(n) นักพละ,นักกายกรรม,นักกายบริหาร
puissance(n) พละกำลัง,แรง,กำลัง,อำนาจ
puissant(adj) มีพละกำลัง,มีแรง,มีกำลัง,มีอำนาจ
vitality(n) พลัง,กำลังวังชา,พละกำลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
solubilityสภาพละลายได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air Pollution อากาศเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Solubility สภาพละลายได้ ปริมาณสูงสุดที่สารสามารถละลายในของเหลวที่ สภาวะการณ์หนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
main force (n.) พละกำลัง Syn. physical force
physical force (n.) พละกำลัง
sinew (n.) พละกำลัง See also: กำลังวังชา, แหล่งกำลัง, ความแข็งแรง Syn. force, strength, power
bouncing (adj.) มีพละกำลังและสุขภาพดี
labor (n.) งานที่ใช้พละกำลัง See also: งานที่ต้องออกแรง Syn. exertion, toil, work Ops. idleness, leisure, sloth
labour (n.) งานที่ใช้พละกำลัง See also: งานที่ต้องออกแรง Syn. exertion, toil, work Ops. idleness, leisure, sloth, inertia
overpower (vt.) เอาชนะ (ด้วยพละกำลัง) Syn. overcome, overwhelm Ops. lose, fail
sinewy (adj.) ซึ่งมีพละกำลัง
strongman (n.) นักแสดงโชว์พละกำลัง
summon (vt.) รวบรวม (พละกำลัง, ความกล้า) Syn. gather, muster
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our force does not come from our mass, our muscles, our claws, nor our terrible jaws.พละกำลัง กรงเล็บหรือเขี้ยวที่น่ากลัว
Amazing energy. Love it. Envy it.พละกำลังเหลือเฟือเลย ทั้งน่าทึ่ง ทั้งน่าอิจฉา
Come on Julie, we're late for gym.ไปเถอะ จูลี่ เดี๋ยวเรียนพละสาย
You want me to starve... an old man like me, who hardly has strength as it is.เธออยากให้ฉันอดตายเหรอ... คนแก่อย่างฉัน / ผู้มีพละกำลังมาก
And if you faiI gym, you´II never get into college.ถ้าตกพละก็ไม่มีวันเข้ามหาลัยได้
I'm hung like a camel... I don't know.ฉันมีพละกำลังเหลือหลาย อะไรเงี้ย
You can never judge a man's power by his appearance alone.คุณไม่สามารถตัดสินพละกำลังของใคร โดยดูเพียงลักษณะภายนอก
All right, all right! I got it. Just save it for the game.พอแล้วๆ ฉันเห็นภาพละ เก็บไว้วันแข่งนะ
So this is the strength of a Soldier...นี่สินะ พละกำััลังของทหาร...
Gym pants! I said stop!ยัยกางเกงพละ หยุดเดี๋ยวนี้ !
Remember our seventh grade P.E. teacher?จำคุณครูพละตอนชั้น ม.1ได้ป่าว? คุณจางเหรอ?
Now there is serious internal struggle within the Kantou Sharp Fang.เรื่องที่ 1 ในวิชาพละเขาไม่ยอมเปลียนเสื้อผ้ากับเพื่อนๆคนอื่นๆ
The video quality is good.ฉันว่าภาพละเอียดดีนะคะ
He's never gotten an F before.เขาไม่เคยได้เอฟมาก่อน แม้แต่พละศึกษา
Then you know i don't have super strength.งั้นคุณก็รู้ว่าผมไม่มีพละกำลังเหนือมนุษย์
How come there's only gym class here?อะไรเนี่ย.. ที่นี่มีแค่วิชาพละวิชาเดียวรึไง?
By the way, is this training fun?ว่าแต่ วิชาพละนี่สนุกมั้ย?
Not enough gym credits?หน่วยกิจวิชาพละไม่พอหรอ
Makeup's melting. It hurts my eyes.เม็คอัพละลาย มันทำให้ฉันเจ็บตา
You mean ex-boyfriend.ผมกำลังจะบอกคุณว่า เธอมีพละกำลังมหาศาล
Don't you have a gym suit yet?นี่เธอยังไม่มีชุดพละหรอ?
Remember when I told you that Coach Diaz is a total jerk and the meanest gym teacher I've ever had?แม่จำที่ผมบอกได้ไหม โค้ชดิแอซน่ะงี่เง่าสิ้นดี - เป็นครูพละใจร้ายใจดำที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอ?
Now he's going to fail me in gym.- หลานบอกทุกคนแหละ - ตอนนี้เขาจะให้ผมตกวิชาพละน่ะ
He said that every student has to fulfill a P.E. requirement.- เขาสนที่ไหนกัน เขาบอกนักเรียนทุกคนต้องเติมเต็ม "ความต้องการทางพละศึกษา"
You're the gym teacher?คุณเป็น ครูพละ ใช่ไหม?
And I think there's been a big mistake because I have been sending notes asking that Justin be excused from P.E.เพราะว่าฉันส่งโน้ตให้แล้ว เพื่อขอให้จัสตินลาเรียนวิชาพละ แล้ว..
Well, luckily, you don't have to be an athlete to be in my class.โชคดีแล้วครับ ที่ไม่ต้องเป็นนักกีฬา คุณก็เรียนพละได้
I just happen to believe that everyone can benefit from a gym class.ผมมีความเชื่อว่า ทุกคนจะได้ประโยชน์จากการเรียนพละ ไม่เว้นแม้แต่คุณ
What is gym detention?คืออะไรกัน "กักแบบพละ"?
I had to organize the equipment room.ผมต้องมานั่งจัดห้องอุปกรณ์พละทั้งหมด
Listen, Ms. Suarez, it's very nice of you to offer to cut my hair, but I'm happy just to talk about Justin.คือว่า ผมไม่ได้จะหลอกด่าอะไร ที่ว่าคุณน่าจะเรียนพละนะครับ คือเชฟคุณสวยดีแล้ว
It just doesn't sound right.แล้ว จัสตินก็ต้องผ่ายวิชาพละ ก็เลย...
First, you pick a fight with this guy, then you invited him over for a haircut?พี่ชอบครูพละคนนี้จริงๆ
Thank you. Scuse us! Coming through!คุณทำกับผม อย่างกับพวกเซ่อในชั่วโมงพละ
Once I saw for myself what it means to be special, powerful,แต่ครั้งนี้ผมมองดูตัวเอง สิ่งที่ทำให้เป็นคนพิเศษ มีพละกำลัง...
It's nothing like it used to be in gym class.มันไม่เหมือนที่เลือกทีมในวิชาพละเลย
Fine. Sorry for the intrusion.ก็ดี,ขอโทษด้วยที่มาโดยพละการ
And I don't really want to date someone who has a posse.และฉันไม่รู้จริงๆว่าต้องการจะเดทกับใครหรือเปล่า ใครมีกองทัพละ
What do i do for a living?ฉันทำอะไรเลี้ยงชีพละ
The knights must prevail with steel and sinew alone.อํศวินจะต้องชนะศัตรูด้วยเหล็กกล้าและพละกำลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พละ
Back to top