ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ใหญ่*, -ผู้ใหญ่-

ผู้ใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ใหญ่ (n.) elder See also: senior Syn. คนชรา, ผู้สูงอายุ, คนแก่, ผู้สูงวัย Ops. เด็ก, ผู้เยาว์
ผู้ใหญ่ (n.) leader See also: chief, commander, superior, principal, ruler, head Syn. ผู้บังคับบัญชา, ผู้มีอำนาจ, หัวหน้า, เจ้านาย Ops. ผู้ใต้บังคับบัญชา, ลูกน้อง, ผู้น้อย
ผู้ใหญ่บ้าน (n.) village headman
English-Thai: HOPE Dictionary
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
cardiac outputอัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
coabbr. สัญลักษณ์ธาตุโคบอลต์ (cobalt) abbr. อัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ โดยในผู้ใหญ่ประมาณ 5-6 ลิตร/นาที ขณะออกกำลังกายเพิ่มได้เป็น 20 -40 ลิตร/นาที
double bedn. เตียงคู่ที่นอนได้2คน (ผู้ใหญ่) ., See also: double-bedded adj. ดูdouble bed
grown(โกรน) adj. เจริญเติบโต,เป็นผู้ใหญ่
grown-up(โกรน'อัพ) adj. โตเต็มที่,เป็นผู้ใหญ่, See also: grown-upness n., Syn. adult
liege(ลีจ) n. เจ้า,ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้สิทธิจากกษัตริย์ (ในสมัยศักดินา) ,ขุนนางผู้ใหญ่. adj. มีหน้าที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับกษัตริย์
maturation(แมชซุเร'เชิน) n. การเจริญเติบโตเต็มที่,ความเป็นผู้ใหญ่,การครบอายุ,การสุด, See also: maturational adj.
mature(มะเทียว') adj.,v. เจริญเติบโตเต็มที่,เป็นผู้ใหญ่,ครบอายุ,สุก,สมบูรณ์,ทำให้สุก,บ่ม,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่., See also: maturely adv. matureness n., Syn. aged,grown
maturity(มาทัว'ริที) n. ความเจริญเติบโตเต็มที่,ความสุก,ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด,เวลาที่กำหนด, Syn. ripeness
myxedemaภาวะ hypothyroidism ในผู้ใหญ่
prefect(พรี'เฟคทฺ) n. เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในฝรั่งเศสหรืออิตาลี,นายอำเภอ,เจ้าเมือง,เจ้าหน้าที่ของโรมันโบราณ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน., See also: prefectorial adj., Syn. praefect.
ripe(ไรพฺ) adj. สุก,สุกงอม,เจริญเต็มที่,ได้ที่,ถึงกำหนด,เป็นผู้ใหญ่,สูงอายุ,ถึงเวลา,ได้เวลา,สมบูรณ์,ชำนาญ, See also: ripeness n., Syn. mature,prepared
scooter(สคูท'เทอะ) n. รถเด็กใช้เท้าถีบพื้น,รถจักรยานยนต์ชนิดเตี้ยของผู้ใหญ่ มีแผ่นวางเท้า,รถสคูเตอร์,เรือใบท้องแบนมีแคร่เลื่อน (ใช้วิ่งบนหิมะหรือในน้ำ)
secretary(เซค'ริเทอรี) n. เลขานุการ,เลขาธิการ,เลขานุการส่วนตัว,ผู้ทำหนังสือ,รัฐมนตรี,เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของรัฐ,โต๊ะเขียน, See also: secretaryship n. pl. secretaries, Syn. stenographer
tenor(เทน'เนอะ) n. แนวโน้ม,วิถีทางชีวิต,เสียงร้องระดับสูงสุดของผู้ชาย ที่เป็นผู้ใหญ่,ฉบับคัดลอกที่ถูกต้อง. adj. เกี่ยวกับเสียงร้องดังกล่าว
underage(อันเดอะเอจฺ') adj. ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ต่ำกว่ากำหนดอายุ,ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ n. ความขาดแคลน,ความไม่พอเพียง,การยังไม่บรรลุนิติภาวะ
vizi(er) (วิเซียร์',วิส'เซียร์) n. ขุนนางผู้ใหญ่ในประเทศมุสลิม (โดยเฉพาะที่เป็นรัฐมนตรี) ., See also: vizierate n. vizirate n. viziership n. vizirship n. vizierial adj. vizerial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
adult(n) ผู้ใหญ่
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่,โตเป็นผู้ใหญ่,เติบโต,เติบใหญ่
majority(n) หมู่มาก,คะแนนเสียงส่วนมาก,วัยผู้ใหญ่
maturate(vi) แก่,สุก,เป็นผู้ใหญ่,ถึงกำหนด,ครบอายุ
mature(adj) โตเต็มที่,ครบกำหนด,เจริญวัย,แก่,สุก,เป็นผู้ใหญ่
maturity(n) ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adult๑. เต็มวัย๒. ตัวเต็มวัย, ผู้ใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maturationการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adultตัวเต็มวัย, ตัวแก่, ผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่, คนเต็มวัย, ตัวแก่เต็มวัย, ผู้สูงอายุ, คนที่สูงอายุ [การแพทย์]
Adult educationการศึกษาผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Death Rate อัตราการตาย หรืออัตราภาวะการตาย (mortality rate) อัตราทุกประเภทที่ใช้วัดความถี่ของการตาย อัตราตายใดๆ หากใช้โดยไม่เจาะจงถึงเรื่องใดก็จะหมายถึง อัตราตายหยาบ (crude death rate) โดยทั่วไปหมายถึง อัตราส่วนของจำนวนการตายที่เกิดขึ้นในปีปฎิทินต่อจำนวนประชากรทั้งหมดหรือ ต่อประชากรเฉลี่ยของปีเดียวกัน ซึ่งอาจใช้จำนวนประชากรกลางปีแทนประชากรเฉลี่ยได้ อัตราการตายของเด็กอายุระหว่าง 1-4 ปีบริบูรณ์ (post-infantile chlid death rate) เป็นการคำนวณอัตราการตายเฉพาะอายุ ทำนองเดียวกันกับ ภาวะการตายของเด็ก (chlid mortality) ภาวะการตายของทารกภายในระยะสี่สัปดาห์หลังคลอด (neo-natal mortality) หรือภาวะการตายของผู้ใหญ่ (adult mortality) [สิ่งแวดล้อม]
Fairy taleเทพนิยายเทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Maturationวุฒิภาวะ, ระดับวุฒิภาวะ, ร่างกายโตเต็มที่, การเจริญเต็มวัย, สมบูรณ์เต็มที่, การเติบโตเป็นผู้ใหญ่, ความเจริญเต็มที่, การเจริญเติบโตเต็มขั้น, การเจริญเต็มขั้น, การพัฒนาการของร่างกาย, การเจริญเติบโต [การแพทย์]
thyroxinไทรอกซิน, ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยด์มีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ มีหน้าที่ควบคุมเมตามอร์โฟซิสของสัตว์บางชนิด ถ้าคนขาดฮอร์โมนนี้ในวัยเด็กจะทำให้เป็นโรครีทินิซึม ในวัยผู้ใหญ่จะเป็นโรคมิกซิดีมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adult (n.) ผู้ใหญ่ See also: คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัย Syn. mature person
mature person (n.) ผู้ใหญ่ See also: คนหรือสัตว์ที่โตเต็มวัย
adult (adj.) เป็นผู้ใหญ่ See also: โตเต็มที่, โตเต็มวัย Syn. mature, grown, developed
adult (adj.) สำหรับผู้ใหญ่ Syn. of age
adulthood (n.) ความเป็นผู้ใหญ่ Syn. adultness
adultness (n.) ความเป็นผู้ใหญ่ Syn. adulthood
age (n.) การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย See also: นิติภาวะ
aging (adj.) เป็นผู้ใหญ่ Syn. mature
maturate (vt.) ทำให้เป็นผู้ใหญ๋ See also: ทำให้สุก, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้เจริญเต็มที่ Syn. grow, develop,
maturation (n.) ความเป็นผู้ใหญ่ Syn. adultness, adulthood
maturative (adj.) ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ See also: ซึ่งเจริญเติบโตเต็มที่
of age (adj.) สำหรับผู้ใหญ่
ripe (adj.) เป็นผู้ใหญ่ Syn. aging, mature
vizier (n.) ขุนนางผู้ใหญ่ในประเทศมุสลิม
vizierate (n.) ความเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในประเทศมุสลิม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You acted like a grown upคุณทำตัวเป็นผู้ใหญ่
You will be adults in a few weeks, with all the responsibilitiesเธอจะเป็นผู้ใหญ่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ด้วยความรับผิดชอบเต็มเปี่ยม
Look who's all grown up now?ดูสิว่าใครกันที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But now you're becoming this... mature, self-possessed, intelligent young woman, and I can't keep patting you on the head or talking down to you.แต่ตอนนี้เธอกำลังกลายเป็น... ผู้ใหญ่ มีความเป็นตัวเอง เป็นสาวมั่นอายุน้อยที่ฉลาด และฉันไม่สามารถที่จะแตะหัว
And to thousands of other kids. Adults, too.และคนอื่นๆ เด็ก ผู้ใหญ่ นับพันๆคนเช่นกัน
Eight adults who've been through what they've been through?ผู้ใหญ่ 8 คน ผ่านเรื่องต่างๆมา เขาผ่านเรื่องอะไรมา
Man can make his castle anywhere.ผู้ใหญ่ สร้างปราสาทได้ในทุกที่
Adults make excuses straight away.ผู้ใหญ่ก็มักจะหาข้อแก้ตัวอยู่เสมอ
The elders are waiting for you at eun young palace.ผู้ใหญ่กำลังรอเธอ ที่ วัง eun young
How many men? Just Benton? Or is he with that bastard that killed my brother?ผู้ใหญ่กี่คน แค่ Bentonหรือมันมากับไอ้เลวนั่น คนที่ฆ่าน้องชายฉัน
Adults get hurt feelings too.ผู้ใหญ่ก็เจ็บเป็นเหมือนกันนะ
Both of our families' elders are...ผู้ใหญ่ของครอบครัวเราก็ต่าง...
Always thinking of the next step, that's called adults.ผู้ใหญ่ควรจะรู้จักคิดให้รอบคอบ
Foolish adult, please go to die.ผู้ใหญ่งี่เง่า ไปตายซะเถอะ
Grown-ups suffer consequences.ผู้ใหญ่จะต้องทนกับผลของสิ่งต่างๆที่จะตามมา
Adults like to feel superior.ผู้ใหญ่ชอบที่จะรู้สึกเหนือกว่า
Two grown men with a hobbit's dagger, wouldn't we look silly?ผู้ใหญ่ชายสองคนกับมีดสั้นของฮอบบิท มันจะไม่ดูตลกเหรอ
Grown-ups need to have a little chat in the other room.ผู้ใหญ่ต้องคุยกันที่ห้องอื่น
Base commander's X.O. confirmsผู้ใหญ่ที่ฐานยืนยันตามนั้น
A grown man crying about his mom.ผู้ใหญ่ที่ร้องไห้ถึงแม่ตัวเอง
Every grownup was the same Uniformly, they'd exclaimผู้ใหญ่ทุกคนเหมือนกันหมด พูดกันเป็นเสียงเดียวว่า"
Grown-ups work for things.ผู้ใหญ่นั้นทำงานเพื่อแลกกับบางสิ่ง
This time, I was told to stop wasting my time drawing boa constrictors, whether from the inside or the outside, and attend to my studies, which I did.ผู้ใหญ่บอกให้ผมเลิกเสียเวลา กับการวาดรูปงูเหลือม ไม่ว่าจะเป็นในท้องงูหรือนอกท้องงู แล้วก็ไปเรียนหนังสือซะ ซึ่งผมก็เลิก
I know grown men who would shake in their boots if they knew the fate of the world was in their hands.ผู้ใหญ่บางคนกลัวจนตัวสั่น ถ้ารู้ว่าชะตากรรมของโลกอยู่ในกำมือ
Freedom-loving adults are free to have an open, lively debate about what we want our society to be.ผู้ใหญ่บางคนรักอิสระ และต้องการที่จะเปิดกว้าง และต้องการประกาศให้รู้ ว่าพวกเค้าต้องการให้สังคมเป็นเช่นไร
It is invisible to adults.ผู้ใหญ่มองไม่เห็นมัน
Grown-ups pay.ผู้ใหญ่มีสิ่งต่างๆที่ต้องใช้
Look, d.c. has tasked me to make sure that our reaction to flight 627 is beyond reproach.ผู้ใหญ่ส่งผมมาก็เพื่อควบคุมให้ ปฏิบัติการเรื่องเที่ยวบิน 627 ไร้จุดบกพร่อง
If you grow up, she'll be a wrinkly old grandma by then!ผู้ใหญ่ส่วนมากก็จะซื้อรถก่อนที่จะแต่งงาน
The grown-ups were fighting?ผู้ใหญ่สองคนนั่นทะเลาะกันเหรอ
Prohibited for adults.ผู้ใหญ่ห้ามเข้ามาที่นี่
Bosses want more bodies on the carjackers. Mayor's coming down hard, too many headlines. Bad for tourism.ผู้ใหญ่อยากได้ตัวโจรปล้นรถเพิ่ม ผู้ว่าฯ กดดันมาหนัก
Grown-ups like that sort of thing. Why?ผู้ใหญ่เขาทำกันอะ ทำไม
For an adult, being crafty is just about right.ผู้ใหญ่เค้ารู้ว่าควรใช้เล่ห์เหลี่ยมตอนไหน
Adult super...? Chuck, I'm almost at the age where I should get my prostate checked annually.ผู้ใหญ่เฝ้านี่ฉันแก่จะตายอยู่แล้วนะ
Our seniors sent you here because they think you can do itผู้ใหญ่เห็นว่าคุณเก่งถึงส่งคุณมา
Costumes on adults are sad and a little creepy.ผู้ใหญ่แต่งตัวหน่ะน่าเศร้า และก็น่ากลัวนิดๆ
That's an adult word to show anger and other things.ผู้ใหญ่ใช้พูดตอนโมโหอะไรเทือกนั้น
Republican chairman sees lily on the news, dumps me, decides to back another horse.ผู้ใหญ่ในรีพับลิกันเห็นลิลลี่ในข่าว ทำให้ผมคงต้องตัดสินใจใหม่
Look, we're all grown-ups in here. We heard the facts, didn't we?ดูเราทุกคนผู้ใหญ่ในที่นี่ เราได้ยินข้อเท็จจริงที่เราไม่?
I want a public thought projection, at adult and infant level.เเจ้งทุกคนทราบทางภาพข่าว ทั้งเด็กเเละผู้ใหญ่
Adults to the cathedral, infants indoors.เรียกผู้ใหญ่เข้าวิหาร เด็ก ๆ อยู่เเต่ในบ้าน
I showed my masterpiece to the grownups.ผมเอาผลงานชิ้นเอกไปให้พวกผู้ใหญ่ดู

ผู้ใหญ่ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成人[せいじん, seijin] Thai: ผู้ใหญ่ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี) English: adult
一人まえになる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] Thai: ผู้ใหญ่
村長[そんちょう, sonchou] Thai: ผู้ใหญ่บ้าน English: village headman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ใหญ่
Back to top