ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้จัดการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้จัดการ*, -ผู้จัดการ-

ผู้จัดการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้จัดการ (n.) manager
ผู้จัดการ (n.) boss See also: head, chief, master, employer, gaffer Syn. ผู้บัญชา
ผู้จัดการทั่วไป (n.) general manager
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (n.) marketing manager
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (n.) finance manager
ผู้จัดการฝ่ายขาย (n.) sales manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต (n.) production control manager
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (n.) quality control manager
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (n.) purchasing manager
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (n.) accounting manager
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (n.) personnel manager
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (n.) manufacturing manager
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก (n.) export manager
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (n.) plant manager
ผู้จัดการสาขา (n.) branch manager
English-Thai: HOPE Dictionary
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
beautician(บิวทิช'เชียน) n. ผู้เสริมสวย,ผู้จัดการร้านเสริมสวย
circuit(เซอ'คิท) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟ้า,การเคลื่อนรอบ,ผู้เดินทางรอบ,เส้นทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน,สมาคม,สมาคมกีฬา vt.,vi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจรรอบ, See also: circuita
coexecutorn. ผู้จัดการมรดกร่วม
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
dispensatorn. ผู้แจกจ่าย,ผู้จ่ายยา,เภสัชกร,ผู้จัดการ, Syn. pharmacist
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
executor(เอคเซค'คิวเทอะ) n. ผู้ปฎิบัติการ,ผู้บริหาร,ผู้ดำเนินการตามคำสั่ง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม., See also: executorial adj.
executrix(เอคเซค'คิวทริคซฺ) n. ผู้บริหารหญิง,ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมที่เป็นหญิง -pl. executrices,executrixes
gerent(เจอ'รันท) ผู้ปกครอง,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
handler(แฮน'เดลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้ดูแล,ผู้ปฏิบัติ', Syn. manipulator
host(โฮสทฺ) n. เจ้าบ้าน,เจ้าภาพ,เจ้าของบ้าน,ผู้จัดการ,สัตว์หรือพืชที่ซึ่งปรสิตอาศัยกินอยู่. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าภาพ, Syn. publican,landlord
hosteler(ฮอส'ทะเลอะ) n. ผู้จัดการโรงแรมหรือที่พัก,เจ้าของผู้ดูแลโรงงานหรือที่พัก
hotelier(-เย') n. ผู้จัดการหรือเจ้าของโรงแรม
impersonality(อิมเพอซะแนล' ลิที) n. การขาดลักษณะของมนุษย์, การไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้อง, การขาดความห่วงต่อความต้องการของแต่ละบุคคล, การขาดผู้ติดต่อหรือผู้จัดการ, การขาดบุคลิกภาพ
industry(อิน'ดัสทรี) n. ความขยันหมั่นเพียร,ความอุตสาหะ,อุตสาหกรรม,ธุรกิจการค้าทั่วไป,เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป,การทำงานที่มีระบบ, Syn. diligence
innkeeper(อิน'คีพเพอะ) n. ผู้ดูแลโรงแรม,เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม., Syn. innholder
maitre d'hotel(เม'เทอะ โดเทล') n. หัวหน้าคนใช้,เจ้าของโรงแรม ผู้จัดการโรงแรม pl. maitres d'hotel
management(แมน'นิจเมินทฺ) n. การจัดการ,การบริหาร,การควบคุม,การปกครอง,ผู้จัดการ,คณะผู้จัดการ,คณะผู้บริหาร, Syn. government
manager(แมน'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้บริหาร., See also: managership n.
manageress(แมน'นิเจอริส) n. ผู้จัดการหญิง,
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ,เกี่ยวกับการจัดการ.
managing directorn. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
managing editorn. บรรณาธิการผู้จัดการ
mortician(มอร์ทิช'เชิน) n. สัปเหร่อ,ผู้จัดการศพ
publican(พับ'ละเคิน) n. เจ้าของหรือผู้จัดการโรงขายเหล้า
restaurateur(เรสเทอระเทอ') n. เจ้าของภัตตาคาร,ผู้จัดการภัตตาคาร pl. restaurateurs
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้แก้ปัญหา,ผู้ตั้งรกราก,ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้ชำระหนี้,เครื่องกรอง,ลักษณะเด็ดขาด,ลักษณะชี้ขาด
steward(สทู'เอิด) n. เจ้าหน้าที่บริการในเครื่องบินหรือเรือโดยสารหรือรถไฟ,เจ้าหน้าที่จัดการอาหารของโรงแรม โรงพยาบาลเป็นต้น,ผู้พิ-ทักษ์ทรัพย์สินของผู้อื่น,มหาดเล็ก,พ่อบ้าน,ผู้จัดการแข่งขันงานเต้นรำ,งานชุมนุม. vt.,vi. เป็นเจ้าหน้าที่ดังกล่าว,จัดการ
superintendent(ซูเพออินเทน'เดินทฺ) n. ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ,ผู้ดูแล,ผู้คุมงานก่อสร้าง. adj. ควบคุม,จัดการ,ผู้อำนวยการ,ดูแล, Syn. supervise
trustee(ทรัล'ที) n. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล (ทรัพย์สินหรือกิจการหรือมรดก) ,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน,กรรมการบริษัททรัสต์ (board of trustees) . vt. มอบหมายให้จัดการ,ตั้งให้เป็นผู้จัดการ (ทรัพย์สินหรือมรดกหรือกิจการ)
umbยูเอ็มบี ย่อมาจาก upper memory block หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่อยู่ตอนบนที่อาจเก็บไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง ทำให้เหมือนกับมีหน่วยความจำมากขึ้น โปรแกรมในระบบดอส (DOS) ที่ชื่อ EMM 386. EXE เป็นผู้จัดการสร้างส่วนนี้ในหน่วยความจำให้
undertaker(อันเดอะเทค'เทอะ) n. ผู้รับหน้าที่,ผู้รับผิดชอบ,สัปเหร่อ,ผู้จัดการศพ,นักวิสาหกิจ
upper memory blockupper memory block หน่วยความจำส่วนบนใช้ตัวย่อว่า UMB (อ่านว่า ยูเอ็มบี) หมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่อยู่ตอนบน ที่อาจเก็บไว้ใช้งานเฉพาะอย่าง ทำให้เหมือนกับมีหน่วยความจำมากขึ้น โปรแกรมในระบบดอส (DOS) ที่ชื่อ EMM 386. EXE เป็นผู้จัดการสร้างส่วนนี้ในหน่วยความจำให้
usenetยูสเน็ต ย่อมาจาก user network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหญ่ เป็นตัวอำนวยความสะดวกในอินเตอร์เน็ต (internet) อีกทีหนึ่ง เป็นผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้กับระบบยูนิกซ์ (UNIX)
victualer(วิท'ทะเลอะ) n. ผู้จัดเสบียงอาหาร,เรือเสบียง,ผู้จัดการโรงแรมหรือร้านเครื่องดื่ม.
victualler(วิท'ทะเลอะ) n. ผู้จัดเสบียงอาหาร,เรือเสบียง,ผู้จัดการโรงแรมหรือร้านเครื่องดื่ม.
English-Thai: Nontri Dictionary
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
executor(n) ผู้บริหารงาน,ผู้ดำเนินการ,ผู้ปฏิบัติการ,ผู้จัดการมรดก
innkeeper(n) เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม
intendant(n) ผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่,ข้าหลวง,ผู้ตรวจการ,ผู้ดูแล
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
ministrant(n) ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้จัดการ,ผู้ช่วยเหลือ
president(n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน,ผู้จัดการ,ผู้ชำระเงิน
superintendent(n) ผู้ดูแล,ผู้ควบคุม,ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
trustee(n) ผู้ดูแล,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
administratrixผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้ง (เพศหญิง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
city managerผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executorผู้จัดการมรดก(มีพินัยกรรม) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
executrixผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม (เพศหญิง) [ดู administratrix ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
managerผู้จัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
procuratorผู้จัดการงานแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
managing directorกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procuration๑. การเป็นผู้จัดการงานแทน (ก. แพ่ง)๒. การจัดหาหญิงไปเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
City managersผู้จัดการเทศบาล [TU Subject Heading]
Executors and administratorsผู้จัดการมรดก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
handler (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้ดูแล Syn. manager
homesteader (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้ Syn. planter, immigrant
manager (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร Syn. director, handler, supervisor, chief Ops. worker, Laborer
manipulator (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้ปรับให้เหมะสม, ผู้เปลี่ยนแปลง Syn. handler, agent, operator, conductor
settler (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้ Syn. planter, homesteader, immigrant
superintendent (n.) ผู้จัดการ See also: ผู้ควบคุม, ผู้ดูแล, ผู้อำนวยการ Syn. manager, controller, supervisor
secretary (n.) ผู้จัดการ (ของสมาคม)
restauranteur (n.) ผู้จัดการของภัตตาคาร See also: ผู้จัดการร้านอาหาร Syn. host
restaurateur (n.) ผู้จัดการของภัตตาคาร See also: ผู้จัดการร้านอาหาร Syn. host
manageress (n.) ผู้จัดการที่เป็นหญิง
showman (n.) ผู้จัดการแสดง See also: ผู้จัดมหรสพ Syn. impresario
managing director (n.) กรรมการผู้จัดการ
rule the roost (idm.) เป็นผู้จัดการดูแล (สิ่งต่างๆภายในบ้าน)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The manager will return shortlyผู้จัดการจะกลับมาเร็วๆ นี้
I am in charge of the company when the manager is outฉันดูแลรับผิดชอบบริษัทนี้เมื่อผู้จัดการไม่อยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even though our time has been rough, manager HAN Yoo-mi provided this place for us.ทั้งที่เราซ้อมไม่เป็นเวลา ผู้จัดการ ฮาน ยู ก็ยังให้เราใช้ที่นี่
So I cross-checked every every employee from the eight companies Young works for... bodyguards, escorts, managers, even temp staff.ฉันตรวจเช็คพนักงานทุกคน จากบริษัทแปดแห่งที่ยังทำงานให้ มีบอดี้การ์ด เพื่อนเที่ยว ผู้จัดการ แม้กระทั่งพนักงานชั่วคราว
Sarah Davidson, his campaign manager.ซาร่าห์ เดวิดสัน ผู้จัดการ หาเสียงของเขา ค่ะ
It's been a mother, a manager, and a young child.ยังมีแม่ ผู้จัดการ และเด็กด้วย
Seamus Duncan, owner, manager, and your humble servant.แซมัส ดันแคน เจ้าของ ผู้จัดการ และยินดีรับใช้คุณทั้งสอง
In case of a riot.ผู้จัดการ \ N. ในกรณีของ riots
Yes. Manager, are you in love?ผู้จัดการ กำลังมีความรักใช่มั๊ยคะ
Manager Kim Dael Soo, DS Kim, you need to take your tip.ผู้จัดการ คิมดัลซู, DS Kim, อยากได้ทิปมั๊ย?
Manager, what are you talking about?ผู้จัดการ คุณพูดเรื่องอะไรน่ะ
Boss, I'm so sorry. I overslept.ผู้จัดการ ฉันขอโทษค่ะ ฉันหลับเพลินไปหน่อย
Manager, you've got mail.ผู้จัดการ นี่ตั๋วครับ
Sir, the president of Sabena is on the phone for you.ผู้จัดการ ประธานบริษัทซาบีน่า อยู่ในสายครับ
Manager, I brought Mr. Shin.ผู้จัดการ ผมพาคุณชินแล้วครับ
Yes, Team Leader. This is Hong Tae Seong.ผู้จัดการ ผมฮงแทซองนะ
Manager, what's wrong with them?ผู้จัดการ มันเกิดอะไรขึ้น
Madame. You were here.ผู้จัดการ มาแล้วเหรอครับ
The manager, or someone.ผู้จัดการ หรือใครสักคนน่ะ
Manager. He don't give a fuck.ผู้จัดการ เขาไม่ให้มีเพศสัมพันธ์
Uh, manager. Jake Scuillo.ผู้จัดการ เจค สคูอิลโล
Ted, can I see you for a moment?ผู้จัดการ เท็ด ขอคุยด้วยหน่อย
Manager, didn't you do it too?ผู้จัดการ, ทีคุณยังทำเลย
Ditto the manager.ผู้จัดการก็พูดตรงกัน
Make the manager call me when he gets back.ผู้จัดการกลับมาเมื่อไหร่ให้เค้าโทรหาฉันด้วย
Some fund manager from California.ผู้จัดการกองทุนบางส่วนจาก แคลิฟอร์เนีย
The manager and his wife here seem really nice.ผู้จัดการกับคุณนายก็ดูใจดีมากเลย
Our manager and coach majored in aerobics.ผู้จัดการกับโค๊ชของเราจบแอโรบิคมานะ
The EHOME manager copying down the draft, doing the prep work.ผู้จัดการของ EHOME คอยคัดลอกการดราฟท์ และเตรียมงานต่างๆ
Geon Yu Geu's manager, Mr. Kang Bing Won?ผู้จัดการของกอนยู คุณคังบิงวอนเหรอ
Your manager. I told him if he wants to stay in Vienna, you need my help.ผู้จัดการของคุณ ฉันบอกเขาว่าถ้าอยากอยู่เมืองนี้ต่อต้องให้ฉันช่วย
Uh, when I asked you manager who he trusted the least, his eyes darted to you.ผู้จัดการของคุณ ว่าเขาไว้ใจใครน้อยที่สุด เขาชำเลืองมาทางคุณ
Your manager? He's in custody.ผู้จัดการของคุณเหรอ เขาถูกคุมตัวอยู่
Dong Gyu said he's going to sell all the Oska Entertainment stock, and wash his hands of me.ผู้จัดการของฉัน.. เขาบอกว่าจะขาย ออสการ์เอนเตนเทนเมนต์..
Bridgett's manager at the luau.ผู้จัดการของบริดเจ็ตที่ลูอา
My agent has been haranguing me to promote "Frozen Heat," so...ผู้จัดการของผมขอร้องให้ผม ช่วยส่งเสริมหนังสือ"Frozen Heat" ผมก็เลย...
My manager wasn't good in his studies when he's young, right?ผู้จัดการของผมเรียนไม่ค่อยดีตอนเค้าเด็กๆใช่มั้ยฮะ?
Flynn's manager said he always carried it with him, for protection.ผู้จัดการของฟินน์บอกว่า\ เขาพกติดตัวเสมอ เพื่อการป้องกัน
The manager of the inn wants to meat youผู้จัดการของอินน์ต้องการพบคุณนะ
His manager is bringing in the tattoo artists.ผู้จัดการของเขา เป็นคนพาไปหาคนสัก
Manager is using him to move secrets.ผู้จัดการของเขา ใช้เขาเคลื่อนย้ายความลับ
Melanie's manager at Fly-Wide Travel from 20 years ago.ผู้จัดการของเมลานีที่ ฟรายวายด์ แทรเวิล เมื่อ 20 ปีที่แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้จัดการ
Back to top