ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปัก*, -ปัก-

ปัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัก (v.) stick See also: plunge down, stab down, put in, pitch
ปัก (v.) embroider
ปัก (v.) stab down See also: plunge down, put in thrust Syn. ทิ่ม
ปัก (v.) stab down See also: plunge down, put in thrust Syn. ทิ่ม
ปักกิ่ง (n.) Beijing See also: Peking Syn. เมืองปักกิ่ง, กรุงปักกิ่ง
ปักชำ (v.) graft Syn. ต่อตา, ทาบกิ่ง, ตอน
ปักชำ (v.) root a cutting See also: soak a cutting root, leave to rot Syn. เพาะ, เพาะชำ
ปักษา (n.) bird Syn. นก, วิหค, สกุณา
ปักษาสวรรค์ (n.) Bird of paradise See also: Strelitzia reginae Bank Syn. ต้นปักษาสวรรค์
ปักษิน (n.) bird Syn. สกุณา, วิหค, นก
ปักษิน (n.) bird See also: fowl Syn. สกุณี, วิหค, ศกุนี, ศกุน, ทวิช, ทิชากร
ปักษี (n.) bird Syn. นก, วิหค, สกุณา
ปักษ์ (n.) fortnight See also: every two weeks, semimonthly Syn. ครึ่งเดือน
ปักษ์ใต้ (n.) southern part Syn. ภาคใต้
ปักหลัก (v.) settle down See also: take root Ops. โยกย้าย
ปักเขต (v.) demarcate See also: set a boundary
ปักเป้า (n.) diamond-shaped kite See also: female kite Syn. อีเป้า
ปักใจ (v.) determine See also: believe on firmly, set one´s mind, firmly convinced, fully confident of Syn. มั่นใจ Ops. ลังเล
ปักเป้า (n.) globefish See also: blowfish, puffer Syn. ปลาปักเป้า
English-Thai: HOPE Dictionary
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging)
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด
animus(แอน' นิมัส) n. ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด, เจตจำนง, Syn. animosity
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against,make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
arras(แอร์'รัส) n. พรมปัก,ม่านปัก,สิ่งปักที่แขวนกับผนัง, Syn. tapestry weave)
bobby pinn. กิ๊บ,เข็มปักผม
brocade(โบรเคด') {brocaded,brocading,brocades} n. ผ้าปักดอก,สิ่งทอที่ปักดอก vt. ทอเป็นลายดอกบนสิ่งทอ
brocateln. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
brocatellen. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
broider(บรอย'เดอะ) {broidered,broidering,broiders} vt. เย็บปักถักร้อย, See also: broiderer n. ดูbroider broidery n. ดูbroider
busby(บัช'บี) n. หมวกขนสัตว์ทรงกลมสูงและปักพู่ของ ทหารม้ารักษาพระองค์
cairn(แคร์น) กองหินที่เป็นสัญลักษณ์หรือปักบนหลุมฝังศพ, See also: cairny adj. ดูcairn, Syn. carn
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
carnation(คาร์เน'เ'ชิน) n. ดอกคาร์เนชั่นซึ่งคล้ายดอกยี่โถ (มักใช้ปักเสื้อผู้ชาย) ,สีชมพู
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
contestant(คันเทส'เทินทฺ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้เข้าแข่ง,คู่ปรปักษ์, Syn. entry
crewel(ครู'เอิล) n. เส้นด้าย (เส้นไหมพรม เส้นขนสัตว์) ที่กรอไม่แน่นใช้เย็บปักถักร้อย,งานเย็บปักถักร้อยด้วยเส้นด้ายดังกล่าว. -crewelist n.
defiant(ดิไฟ'เอินทฺ) adj. ซึ่ง ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน,ดูหมิ่น, Syn. mutinous
defier(ดิไฟ'เออะ) n. ผู้ท้า,ผู้ท้าทาย,ผู้เป็นปฏิปักษ์
defy(ดิไฟ') vt. ท้า,ท้าทาย,เป็นปฏิปักษ์,ต่อต้าน, Syn. oppose
demarcate(ดิมา'เคท) vt. กำหนดเขตแดน,แบ่งเขต,ปักเขต
demarcation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
demarkation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
disarming(ดิสอาร์'มิง) adj.ซึ่งขจัดอารมณ์ (โกรธ,ความเป็นปฏิปักษ์,ความสงสัย), See also: disarmingly adv.
embroider(เอมบรอย'เดอะ) v. ถัก,ถักลาย,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง. ., See also: embroideer n. ดูembroider embroidery n. ดูembroider
encampmentn. การตั้งค่าย,การปักกระโจม,ค่าย,ที่พัก, Syn. camp
enmity(เอน'มิที) n. ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียด,ความมีเจตนาเป็นอริ
fancyworkn. งานเย็บปักถักร้อย
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย
haberdashern. คนขายเครื่องแต่งตัวของผู้ชาย,พ่อค้าเครื่องปักถักร้อย
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
ill willความมุ่งร้าย,เจตนาร้าย,ความเป็นปฏิปักษ์, Syn. animosity
ill-feeling(อิลฟิล'ลิง) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาไม่ดี,มีใจเป็นปฏิปักษ์, Syn. ugly
English-Thai: Nontri Dictionary
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
animosity(n) ความเป็นอริ,ความเกลียด,ความเป็นปรปักษ์
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
arras(n) ม่านปัก,ม่านถัก
barrette(n) กิ๊บเสียบผม,ปิ่นปักผม
BOBBY bobby pin(n) กิ๊บ,ปิ่นปักผม
brocade(n) ผ้าปักดอก
broider(n) งานเย็บปักถักร้อย,งานฝีมือ
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน
defend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,รับ,แก้ต่าง
defiant(adj) ที่ท้าทาย,ต่อต้าน,เป็นปฏิปักษ์
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
delimit(vt) กำหนดเขต,ปักปันเขต,กั้นเขต,จำกัดวง
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
embroider(vt) ถัก,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง
embroidery(n) การถัก,การร้อย,การเย็บปักถักร้อย,การตกแต่ง
enemy(n) ข้าศึก,ศัตรู,ฝ่ายตรงข้าม,คู่อริ,ปรปักษ์
fend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,ปกป้อง,รักษา,ปัดเป่า
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้
fortnight(n) ปักษ์,สองอาทิตย์
headlong(adv) หัวทิ่ม,หัวปักหัวปำ,อย่างเร่งรีบ
implant(vt) ปักลง,เพาะ,ฝัง,ปลูก,สอดใส่
landmark(n) หลักปักเขตที่ดิน,ที่หมาย
needlework(n) งานเย็บปักถักร้อย
opponent(n) ฝ่ายตรงข้าม,คู่แข่ง,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้
oppose(vt) ขัดขวาง,คัดค้าน,ต่อต้าน,เป็นปรปักษ์
plumy(adj) ปักด้วยขนนก,ประดับด้วยขน
repugnance(n) ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียดชัง,การคัดค้าน,การต่อต้าน
repugnant(adj) ต่อต้าน,เกลียดชัง,เป็นปฏิปักษ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adverseเป็นปรปักษ์, ขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antagonize; antagoniseต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonise; antagonizeต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonismการต่อต้าน, การเป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonistสารต้าน, ตัวต้าน, ปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonistic drugยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delimitation๑. การกำหนดเขต, การปักปันเขตแดน (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การกำหนดขอบเขตอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demarcationการกำหนดเขต, การปักปันเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embroideryงานเย็บปักถักร้อย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostile possessionการครอบครองปรปักษ์ [ดู adverse possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
liquidationการกำจัด (ปรปักษ์ทางการเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
turncoat witnessพยานปรปักษ์ [ดู adverse witness ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ornithologyปักษีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antagoniseปฏิปักษ์, ต่อต้าน [การแพทย์]
Antagonizeลบล้างฤทธิ์, เป็นปฏิปักษ์กัน [การแพทย์]
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Cross-stitchการปักไขว้ [TU Subject Heading]
demarcationการปักปันเขตแดน
Embroideryการเย็บปักถักร้อย [TU Subject Heading]
lowland riceข้าวนาสวน, ข้าวที่ปลูกกันได้ในที่ลุ่มและมีระดับน้ำในนาลึกไม่เกิน 80 เซนติเมตร อาจปลูกโดยวิธีปักดำหรือหว่าน  เช่น พันธุ์ข้าว กข. 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ornithologistนักปักษีวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lace (vt.) ปัก See also: ถัก, ร้อย, ถักลูกไม้, ถักเชือก, ปักลูกไม้ Syn. fasten, tie
Beijing (n.) ปักกิ่ง Syn. Peking
Peking (n.) ปักกิ่ง (ชื่อเดิมของ Beijing) Syn. Beijing
plant on (phrv.) ปักบน See also: ตั้ง, วาง, ฝังบน
nose-dive (vi.) ปักหัวลง
demarcate (vt.) ปักเขต See also: กำหนดเขต, กั้นเขตแดน Syn. fence off, delimit
stake (vi.) ปักเขต See also: ล้อมเขต Syn. picket, tether
stake out (phrv.) ปักเขต See also: วางหลักเขต Syn. stake off
stake off (phrv.) ปักเขตแบ่ง Syn. stake out
globefish (n.) ปักเป้า
stake (vt.) ปักเสา See also: ลงเสา Syn. pole, stick
adversary (adj.) ซึ่งเป็นปรปักษ์ See also: ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้
antagonist (n.) ผู้เป็นปรปักษ์ See also: ศัตรู Syn. opponent, adversary
antagonistic (adj.) ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ See also: ซึ่งเป็นศัตรู, ซึ่งเป็นปรปักษ์ Syn. opposing, hostile, inimical
Australopithecus (n.) โครงกระดูกมนุษย์ปักกิ่งในยุคดึกดำบรรพ์ See also: มีชีวิตอยู่ในช่วง 400, 000 ถึง 500, 000 ปีมาแล้ว Syn. Pithecanthropus
belligerent (adj.) เป็นปฏิปักษ์ See also: ก้าวร้าว Syn. bellicose Ops. pacific
biweekly (n.) รายปักษ์ Syn. fortnightly, , semiweekly
crewel (n.) ด้ายที่กรอไม่แน่น (ใช้ในการเย็บปักถักร้อย)
dive (n.) การปักหัวเครื่องบินลง
embroider (vt.) เย็บปักถักร้อย See also: ปัก, ปักผ้า, ปักลวดลาย Syn. knit, stitch, weave
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I really like you but I'm not ready to settle downฉันชอบคุณจริงๆ นะ แต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะปักหลัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then you be his wife. Mrs. Park Sangmin.งั้นเธอก็เป็นเขาสิ คุณนาย ปัก ซังมิน
Hey, Park Sangmin! Where are you?นี่ ปัก ซังมิน นายหายหัวไปไหนนะ
Mr. Park Sangmin is a married man.คุณ ปัก ซังมิน แต่งงานแล้ว
So, how's it going with our friend Sally? Make any moves?ปักกิ่ง พ่อย้ายไปที่นู้นเมื่อปีก่อนเพราะเศรษฐกิจกำลังบูม
Beijing, Moscow, Washington...ปักกิ่ง มอสโคว์ วอชิงตัน
Beijing, as in the olympics?ปักกิ่ง เหมือนที่จัดโอลิมปิค ?
Beijing Executive Construction.ปักกิ่ง เอ็กเซกคูธีบ คอนสตั๊คชั่น
Beijing just acknowledged they have a carrier group heading for the Mediterranean.ปักกิ่งเพิ่งยอมรับ ว่าได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินจำนวนหนึง
Plant a flag and start ordering people around.ปักธงลงบนพื้นแล้วเริ่มออกคำสั่งคนอื่นไปทั่ว
Leave that in the alley wall, and I'll know to contact you.ปักธนูนี่ไว้ที่กำแพง แล้วฉันจะติดต่อนายไป
I'm gonna check them out.ปักป้าย "ให้เช่า" ฉันจะไปเช็คดูหน่อย
Stuck in the back of the head through the vital organ, will cause instant death without a trace.ปักลงไปที่หลังหัว ผ่านอวัยวะภายใน จะทำให้เกิดการตายอย่างกะทันหัน โดยไม่เหลือร่องรอยใดๆ
Sink your metal deep and make sure it holds before taking your next step.ปักลงไปลึกๆ เอาให้แน่น ก่อนก้าวขาก้าวต่อไป
Ornithology is the study of birds, not insects.ปักษีวิทยาเป็นการศึกษาเรื่องนก ไม่ใช่แมลง
Settle down, give her a chance to catch her breath.ปักหลัก ให้เธอมีโอกาสที่จะจับลมหายใจของเธอ.
West Coast based.ปักหลักอยู่ในฝั่งตะวันตก
Jab it in your chest. Okay. I got you, dude.ปักเข้าที่หน้าอก โอเค เข้าใจละ พร้อมนะ
Pin them to my wall?ปักเขาไว้ที่กำแพง? \
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา
Deong at the May Day Parade in Peiping... shaking hands with Chou En-lai.{\cHFFFFFF}Deong ที่พฤษภาคมขบวนพาเหรดวันในปักกิ่ง ... {\cHFFFFFF}จับมือกับโจวเอินไหล
Why don't we just settle down and found a colony?ทําไมเราไม่ปักหลัก เเล้วตั้งอาณานิคมกัน
After she settled down here, she became the subject of a lot of gossip.หลังจากที่นางปักหลักอยู่ที่นี่, เรื่องของนาง ก็ถูกนินทาว่าร้ายมากมาย.
The dagger will go further into her back.มีดมันปักอยู่ที่หลังของเธอ
You know what they do?รู้มั้ยเขาทำไง เขาปักร่มเล็ก ๆ ที่แก้ว
All the same, I'd have liked... to see you settled... loving someone.เหมือนกันหมด, แม่น่ะอยาก... ที่จะเห็นลูกลงหลักปักฐาน... รักใครสักคน.
Settling in Chicago, he learned to live and die ... with the White Sox.เขาปักหลักที่ชิคาโก้ ที่ๆ เขาได้เรียนรู้ถึง... การรักทีมไวท์ ซ็อกส์ อย่างเอาเป็นเอาตาย
This is some fucked-up, repugnant shit.นี่คือบางระยำขึ้นอึเป็นปฏิปักษ์
We've merely made a preliminary reconnoitre, which has yielded a very approximate figure.ภูเขาของคุณเลย เราเพียงแต่... ปักหลักพื้นฐานไว้เท่านั้น ซึ่งมันให้
And you got your head all the way up it.นายเลยหัวปักหัวปำโงไม่ขึ้น
I have a barrette. If you don't move your head, it might work.ฉันมีปิ่นปักผม หากคุณไม่ได้ย้ายหัวของคุณมันอาจจะทำงาน
You and your family will die within the fortnight.พระองค์และครอบครัวจะ สิ้นพระชนม์ภายในปักษ์นี้
They already want to give half my budget to the Pentagon.ยังคงปักหลักอยู่. พวกเขาต้องการอยู่แล้ว ให้ครึ่งหนึ่งของงบประมาณ ของฉันไปที่เพนตากอน
I need you to be professional. Settle down!ฉันต้องการให้คุณเป็น มืออาชีพ ปักหลัก!
Makes it hard to settle down.ทำให้มันยาก จะปักหลัก
Yeah, fuckin' Carmine Scarpaglia. That guy used to beat the shit out of me in kindergarten.ไอ้คาร์ไมน์ สการ์ปักเลียคู่อริเก่าชั้น สมัยอนุบาล
Yes, but I'm sure that as a distinguished member... of the National Socialist Party, you would be proud to plant... our country's flag on the summit of Nanga Parbat when you reach it.ครับ แต่ผมมั่นใจว่าในฐานะ สมาชิกผู้โด่งดัง ของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ คุณคงจะภูมิใจถ้าได้ปัก ธงของประเทศเราบนยอดเขานังการ์ปาบัต เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงบนนั้น
From his headquarters in Peking... the Chairman, Mao Tse-tung, was triumphantly proclaimed leader... of the new People's Republic of China.จากสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง ประธานเหมาเจ๋อตุงประกาศชัยชนะ เหนือตำแหน่งผู้นำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งใหม่
Doesn't exactly travel light, does she?เธอจะมาปักหลักอยู่กับเราหรือไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปัก
Back to top