ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

picket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *picket*, -picket-

picket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
picket (n.) เสาปักรั้ว See also: เสาเข็ม Syn. pole, pillar
picket (n.) ยาม See also: ทหารยาม Syn. guard, patrolman
picket (vt.) ล้อมรั้ว See also: ปักไม้เป็นรั้ว Syn. fence, corral
picket (vt.) เป็นยาม
English-Thai: HOPE Dictionary
picket(พิค'คิท) n. เสาเข็ม,เสาปักแหลม,เสาปัก,รั้ว,ยาม,ทหารกองหน้า vt. ล้อมรั้ว,เป็นคนยาม,เป็นหน่วยกำลังรักษาการณ์., See also: picketer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
picket(n) เสาผูกสัตว์,ยาม,ทหารกองหน้า,รั้ว,เสาเข็ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems that the 9-year-olds from the school have been karate-ing the picket fences.ดูเหมือนเด็กอายุ 9 ขวบ จากโรงเรียนนั้นจะ... ไปฝึกกับรั้วของชาวบ้าน
The next house is gonna have a white picket fence?บ้านต่อไปคือจะมีรั้วไม้สีขาว?
Put them on picket duty at the tree line.จัดให้พวกทหารเฝ้ายามอยู่ที่ชายป่าอย่าให้มันเข้ามาได้
All right. Listen up. It's called "The Picket Fence."เอาละ, พังนะ มันเรียกว่า "ปฏิบัติการล้อมรั้ว"
Come on,if you could wish yourself back, you know, before it all started... think about it -- you'd be some big yuppie lawyer with a nice car and a white picket fence.ลองดูสิ ถ้านายขอให้กลับไปเป็นเหมือนก่อนได้ เหมือน... ตอนที่ก่อนจะเกิดเรื่องน่ะ
So we didn't have a dog and a white picket fence.ถึงแม้เราไม่มีหมา ไม่มีสวนและรั้วบ้านสวยๆ
I let go of white picket fences and cars in driveways, coffee cups and vacuum cleaners.ฉันปล่อยวางรั้วรอบสีขาว แล้วก็รถในที่จอด ถ้วยกาแฟ และเครื่องดูดฝุ่น
The white picket fence.วิีถีการใช้ชีวิตทั่วไป
¶¶ Now, where's your picket fence, love? ¶¶ตอนนี้ ไหนรั้วหนามของเธอล่ะ ที่รัก
If what you deserve is a white picket fence and your kids all around and a husband who loves you?ถ้าจริงๆ แล้วคุณสมควรได้รั้วขาว มีลูกๆ วิ่งเล่นรอบๆ มีสามีที่รักคุณ
He told me it would be a good place to blend in because people wave at you from behind their little picket fences, but, they would never get involved.He told me it would be a good place to blend in because people wave at you from behind their little picket fences,
Complete with a white picket fence, and I can help you do that.ภายในรั้วบ้านสีขาว และผมสามารถช่วยคุณ ทำแบบนั้นได้

picket ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, 樴] stake; picket

picket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピケット[, piketto] (n) picket
ピケットライン[, pikettorain] (n) picket line
杭;杙[くい, kui] (n) stake; post; pile; picket
ピケッティング[, piketteingu] (n) picketing

picket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การถือป้ายประท้วง[n. exp.] (kān theū pā) EN: picketing FR:
ซี่[n.] (sī) EN: [classif.: teeth, ribs, stakes, pickets, palings of a fence] FR: [classif. : petits objets allongés, dents, côtes, pieux, piquets, bornes]

picket ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streikposten {m} | Streikposten aufstellenpicket | to picket
Streikpostendienst {m} | Streikposten seinpicket duty | to be on picket duty
Streikpostenkette {f}picket line

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า picket
Back to top