ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

puffer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *puffer*, -puffer-

puffer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
puffer fish (n.) ปลาปักเป้า
puffery (n.) การยกย่องเกินจริง flattery
English-Thai: HOPE Dictionary
puffer(พัฟ'เฟอะ) n. ผู้พ่นควันหรือไอ,สิ่งเป่าควันหรือไอ,ผู้ทำให้ราคาสูงขึ้น
puffery(พัฟ'เฟอรี) n. การยกย่องเกินไป,การโฆษณาเกินไป, Syn. exaggerated praise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isolated from the liver of the Carribean Puffer Fish.มันเป็นพิษที่แยกจากตับของปลาปักเป้าแคริบเบียน
Force-fed her a puffer fish.กองทัพที่เลี้ยงเธอว่า ปลาปักเป้า.
Toxin. Derived from the puffer fish.ยาพิษ สกัดจากปลาปักเป้า
After reading a lot of overheated puffery about your new cook, you know what I'm craving?หลังจากอ่านเรื่องเวอร์ๆ ของกุ๊กคนใหม่ของพวกนายมามาก รู้ไหมว่าฉันอยากกินอะไร?
That weird puffer-fish poison?พิษประหลาดจากปลาปักเป้าเหรอ
My defense is puffery.ฝ่ายจำเลยของผมโฆษณาเกินจริง
No, Mike, "puffery" is--ไม่,ไมค์, "โฆษณาเกินจริง"คือ--
Um, if we're claiming puffery, why do I need to waste all my time with these motions?อืม, ถ้าเราอ้างว่าโฆษณาเกินจริง, ทำไมผมต้องเสีย เวลาทั้งหมดของผมเพื่อดำเนินเรื่อง?
You should know my editor believes you're after some sort of puffery.คุณน่าจะรู้ว่าบรรณาธิการของผม เชื่อว่าคุณโฆษณาเกินจริง

puffer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
河豚[hé tún, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄣˊ, 河豚] fugu (pufferfish)

puffer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴマフキンチャクフグ[, gomafukinchakufugu] (n) spider-eye puffer (Canthigaster amboinensis); ambon toby
シマキンチャクフグ[, shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby
シャープノーズパファー[, sha-puno-zupafa-] (n) Caribbean sharpnose-puffer (Canthigaster rostrata); sharpnose puffer
ハナキンチャクフグ[, hanakinchakufugu] (n) crowned puffer (Canthigaster coronata); crown toby; saddle-back puffer
ヒメキンチャクフグ[, himekinchakufugu] (n) compressed toby (Canthigaster compressa); fingerprint sharpnose puffer
レオパードシャープノーズパファー[, reopa-dosha-puno-zupafa-] (n) leopard sharpnose puffer (Canthigaster leoparda); leopard toby
河豚;鰒[ふぐ;ふく(河豚)(ok);ふくべ(河豚)(ok);かとん(河豚);フグ, fugu ; fuku ( fugu )(ok); fukube ( fugu )(ok); katon ( fugu ); fugu] (n) (uk) puffer fish; blow fish; fugu; globefish; swellfish
緑河豚[みどりふぐ;ミドリフグ, midorifugu ; midorifugu] (n) (uk) green spotted puffer (Tetraodon nigroviridis)
アイスポッテッドパファー;テトラオドン・レイウルス[, aisupotteddopafa-; tetoraodon . reiurusu] (n) Tetraodon leiurus (species of pufferfish)
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish)
キンチャクフグ属[キンチャクフグぞく, kinchakufugu zoku] (n) Canthigaster (genus of pufferfish in the family Tetraodontidae)
スミスズトビー[, sumisuzutobi-] (n) bicolored toby (Canthigaster smithae); Smith's pufferfish
フグ中毒;河豚中毒[フグちゅうどく(フグ中毒);ふぐちゅうどく(河豚中毒), fugu chuudoku ( fugu chuudoku ); fuguchuudoku ( fugu chuudoku )] (n) pufferfish poisoning
星河豚[ほしふぐ;ホシフグ, hoshifugu ; hoshifugu] (n) starry toado (pufferfish, Arothron firmamentum)

puffer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปักเป้า[n. exp.] (pakkapao) EN: globefish ; puffer fish FR: tétrodon [m] ; hérisson de mer [m]
ปลาปักเป้า[n. exp.] (plā pakkapa) EN: globefish ; puffer fish ; swellfish FR: tétrodon [m] ; hérisson de mer [m]

puffer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pufferreserve {f}; Puffervermögen
Kugelfisch {m} (Tetraodontidae) [zool.]puffer fish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า puffer
Back to top