ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปราย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปราย*, -ปราย-

ปราย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปราย (v.) sow See also: strew, scatter, throw, scatter, disseminate, cast Syn. ซัด, หว่าน, สาด
ปรายตา (v.) glance See also: cast one´s eyes, keep an eye on Syn. เหลือบมอง, ลอบมอง, ชำเลือง
English-Thai: HOPE Dictionary
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
bull sessionn. การอภิปรายกลุ่ม
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine,survey
cloture(โคล'เชอะ) {clotured,cloturing,clotures} n. วิธีการปิดการอภิปรายและให้มีการลงคะแนนเสียงทันที vt.,vi. ปิดการอภิปราย
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม
confabulate(คันแฟบ'บิวเลท) vi. คุยกันเล่น,สนทนา,อภิปราย, See also: confabulator n.
confabulation(คันแฟบบิวเล'เชิน) n. การคุยกันเล่น,การสนทนา,การอภิปราย., See also: confabulatory adj., Syn. conversation
controvert(คอน'ทระเวิร์ท) vt. โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย., See also: controverter n. ดูcontrovert controvertible adj. ดูcontrovert, Syn. oppose,deny
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue
discourse(ดิส'คอร์ส) v.,n. (การ) สนทนา,บรรยาย อภิปราย., See also: discourser n. ดูdiscourse, Syn. confer
discuss(ดิสคัส') {discussed,discussing,discusses} vt. อภิปราย,โต้ตอบ,สาธยาย., See also: discusser n. ดูdiscuss, Syn. debate,argue
discussant(ดิสคัส'เซินทฺ) n. ผู้อภิปราย,ผู้ร่วมการอภิปราย
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล
disputant(ดิสพิว'เทินทฺ) n.ผู้โต้เถียง,ผู้โต้แย้ง,ผู้อภิปราย. -adj. ซึ่งโต้เถียง,ซึ่งโต้แย้ง
disputationn. การโต้เถียง,การอภิปราย,การทะเลาะ, Syn. dispute
drizzle(ดริซ'เซิล) {drizzled,drizzling,drizzles} vt.,vi.,n. ฝนตกประปราย,ฝนตกพรำ, See also: drizzly adv.
fire fightn. การรบอย่างประปราย
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
floor(ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย), Syn. level,stage
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster
forum(ฟอ'รัม) n. สภา,ที่ประชุมสำหรับการอภิปราย,ศาล,ศาลกลางเมือง,วิธีการอภิปรายปัญหา,-Phr. (the Forum ตลาดหรือสนามกว้างของเมืองโบราณสมัยโบราณ), Syn. assembly,meeing -pl. forums,fora
genie(จีนี) ย่อมาจาก General Electric Network for Information Exchange เป็นบริการตามสายซึ่งจัดไว้สำหรับการคัดลอกโปรแกรม การเล่นเกม การอภิปรายปัญหาแบบรายการสัมนาโต๊ะกลมไว้ให้ แต่ไม่ฟรี จีนีมีขนาดหรือมีสมรรถนะต่ำกว่า Compuserve แต่ก็มีค่าบริการถูกกว่า ดู Compuserve, internet และ network ประกอบ
moot(มูท) adj. น่าสงสัย,ไม่จริง,เป็นสมมุติฐาน vt. ถกเถียง n. ศาลากลาง,การถกเถียง,การอภิปราย, Syn. debatable,academic
panelist(แพน'นะลิสท) n. สมาชิกของกลุ่มผู้อภิปราย
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย
pellet(เพล'ลิท) n. ก้อนกลมเล็ก ๆ ,ลูกกลม,ลูกหิน,ลูกปืน,เม็ดขี้สัตว์,ลูกปราย,ยาเม็ดกลม vt. ปั้นเป็นลูกกลม,ยิงหรือปาด้วยลูกกลม., See also: pelletize vt. ทำให้เป็นลูกกลม, Syn. ball,sphere,drop
question(เควส'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม, See also: questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้)
seminar(เซม'มะนาร์) n. กลุ่มสัมมนา,สัมมนา,การประชุมสัมมนา,วิชาประเภทสัมมนา,การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและอภิปราย
skirmish(สเคอ'มิช) vi.,n. (การ) ต่อสู้กันประปราย,ต่อสู้กันระหว่างกลุ่มเล็ก ๆ
sprinkle(สพริง'เคิล) vt.,vi.,n. (การ) พรม,โปรย,โรย,หว่าน, (ฝน) ลงประปราย,ฉีดให้เปียก.,สิ่งที่ใช้พรม (โรย,โปรย) ,การหว่าน,ฝนที่ลงประปราย,จำนวนเล็กน้อย
theme(ธีม) n. หัวข้อการอภิปราย,หัวข้อในการสนทนา,หัวข้อหนังสือ,เรื่องของหนังสือ,ใจความ,สาระสำคัญ,แก่นสาร,หัวข้อความเรียง,แกนคำศัพท์,แนวบทเพลง., Syn. topic,subject
tribune(ทริบ'บิวน์) n. ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน,เจ้าหน้าที่คุ้มครองประชาชน,เวทีแสดงสุนทรพจน์,เวทีอภิปราย,ยกพื้นสำหรับการแสดงสุนทรพจน์, See also: tribuneship n.
ventilate(เวน'ทะเลท) vt. ระบายลม,ระบายอากาศ,ทำให้มีอากาศเข้าได้,เปิดเผย,เปิดให้ตรวจสอบ,เปิดอภิปราย,แสดงออก,แสดงข้อคิดเห็น., See also: ventilable adj. ventilative adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
controvert(vi,vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย
dispute(vt) โต้เถียง,แย้ง,ค้าน,ทะเลาะ,ต่อต้าน,อภิปราย
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
intersperse(vt) ทำให้กระจายไปทั่ว,โปรยปราย
pellet(n) ลูกปราย,ยาเม็ดเล็กๆ,ลูกปืน,ลูกหิน
showery(adj) ซึ่งโปรยปราย
skirmish(n) การประดาบ,การรบกันประปราย,การโต้เถียงเล็กน้อย
sporadic(adj) เป็นพักๆ,ประปราย,เป็นระยะๆ,กระจัดกระจาย
sprinkle(n) การพรม,จำนวนน้อย,การโปรย,การหว่าน,ฝนโปรยปราย
tribune(n) ผู้พิทักษ์ประชากร,เวทีอภิปราย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
closureการปิดอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debateการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Debate on the Addressการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชดำรัส (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
filibusterการอภิปรายประวิงเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
floor๑. สิทธิที่จะอภิปราย (ในสภา)๒. ที่อภิปราย (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guillotine๑. วิธีการจำกัดเวลาอภิปรายร่างกฎหมาย (ของสภาสามัญอังกฤษ)๒. เครื่องประหารชีวิต (ของฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kangaroo closureการปิดอภิปรายอย่างรวบรัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moderatorผู้ดำเนินการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pro forma amendmentญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discussionอภิปราย [TU Subject Heading]
Endemicระบาดเป็นแห่ง,ท้องถิ่นที่มีโรค,ประจำท้องถิ่น,ประจำถิ่น,โรคเรื้อรังประจำถิ่น,เกิดประปรายประจำ,การระบาด [การแพทย์]
No confidence motionsอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล [TU Subject Heading]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมProceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arguer (n.) ผู้อภิปราย See also: ผู้โต้แย้ง Syn. talker
cause (n.) หัวเรื่องของการอภิปราย Syn. subject of discussion
debate about (phrv.) อภิปรายในเรื่อง See also: พุดคุยในเรื่องอย่างเป็นทางการ Syn. debate on
debate on (phrv.) อภิปรายในเรื่อง See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ Syn. debate about
debate upon (phrv.) อภิปรายในเรื่อง See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ Syn. debate about
debate with (phrv.) อภิปรายกับ Syn. debate about
debater (n.) ผู้อภิปราย See also: ผู้โต้แย้ง Syn. arguer, talker
deliberative (adj.) เกี่ยวกับการอภิปราย (ทางการเมือง) See also: เป็นผลของการอภิปราย
dialog (n.) การอภิปราย See also: การสนทนา
discuss with (phrv.) อภิปรายกับ
discussant (n.) ผู้ร่วมอภิปราย See also: สมาชิกในกลุ่มผู้อภิปราย Syn. participants
drizzle (n.) ฝนตกปรอยปราย Syn. mist, drip
forum (n.) ที่สำหรับอภิปราย See also: ที่แสดงความคิดเห็น
moot (vt.) เสนอความคิดหรือหัวข้อเพื่อการอภิปราย (มักใช้รูป passive voice) Syn. broach, raise, propose Ops. repress, conceal
moot (n.) การอภิปราย See also: การโต้แย้ง, การโต้เถียง Syn. debate, argument, discussion
Order Paper (n.) รายการหัวข้อที่อภิปรายในรัฐสภาแต่ละวัน
panel (n.) คณะผู้อภิปรายทางการเมือง Syn. committee, group
panelist (n.) ผู้ร่วมอภิปราย See also: สมาชิกในกลุ่มผู้อภิปราย Syn. discussant, participants
participants (n.) ผู้ร่วมอภิปราย See also: สมาชิกในกลุ่มผู้อภิปราย Syn. discussant
politicise (vt.) อภิปรายเรื่องการเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Discussion is overการอภิปรายยุติลงแล้ว
We had a long discussion this morning about…พวกเราอภิปรายกันนานในเช้านี้เกี่ยวกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sun rose from the sea, and the old man could see other boats... ... low on the water and well in toward the shore, spread out across the current.ดวงอาทิตย์ขึ้นประปรายจาก ทะเล และคนเก่าจะได้เห็นเรือลำอื่น ๆ ต่ำในน้ำและได้ดีในที่มีต่อ
No more meetings, discussions, or Sollozzo tricks.การประชุมไม่มีการอภิปรายหรือเทคนิค Sollozzo
Signora Vaccari will tell us another story to stimulate us for another skirmishเพลง มาดาม Vaccari จะบอก us another เรื่องราว... ...เพื่อการกระตุ้นที่เรา for another การต่อสู้กันประปราย
This discussion isn't over yet!การอภิปรายนี้ยังไม่จบ!
Pittsburgh? You have to go see your parole officer tomorrow.พิตต์สเบิร์กเหรอ แต่พรุ่งนี้เช้า เธอต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ทัณฑ์บล
I'm supposed to report to a Mr. James.ผมต้องไปรายงานตัวกับ คุณเจมส์ อ่ะครับ
Mommy! Mommy!นี่ ดูฝนที่โปรยปรายลงมาสิ
Do you want to continue this theological discussion in a car... or in a jailhouse with the cops?คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อไปนี้การอภิปรายเทววิทยาในรถ ... หรือในเรือนจำกับตำรวจได้หรือไม่
Months of debate finally reached a conclusion last week as 10 candidates were selected by the I.M.C representing a cross section of political and religious views.ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เดือนของการอภิปรายถึงที่สุด สรุปสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 10
Each one was forged meticulously by the craftsmen of High Mountain!เราต้องไปรายงานนายท่าน
Go home and check in.-กลับบ้านแล้วไปรายงานตัวซะ
There has been a fierce discussion between ruling party members... following the Prime Minister's off-color remarks... at a reception yesterday.มีการอภิปรายอย่างดุเดือด ระหว่างสมาชิก... ติดตามนายกรัฐมนตรี กล่าววิพากษ์วิจารณ์... ถึงการต้อนรับเมื่อวานนี้.
I'm guessing you already went to the school board and asked them to suspend me.ฉันเดาว่านายคงเดินไปรายงานให้ พวกบอร์ดผู้บริหารของโรงเรียนรับทราบแล้วมั๊ง
Well, better go check in with the chief.ควรจะเข้าไปรายงานตัวกับ หัวหน้าดีกว่า
Come on and let it snow Come on and let it... This is shit, isn't it?จงปล่อยให้หิมะโปรยปราย ห่วยแตกไปเลยใช่มั้ย?
"Come on and let it snow." Ouch.ปล่อยให้หิมะโปรยปราย
(Joins in with rich, deep voice) When the snow lay round aboutเมื่อหิมะเริ่มโปรยปราย
The lawyer called to remind you you have to go sign on Monday.ทนายโทรมาเตื่อนคุณ คุณต้องไปรายงานตัววันจันทร์
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์
Report to the Imperial Palace.- ถูกต้อง. รีบเข้าไปรายงานตัวที่พระราชวังด้วย
But Vaako will most likely report you as dead.วาโก้คงกลับไปรายงานว่าเจ้าตายแล้ว
All members of the police and fire department on leave or off duty shall report immediately to their precincts or company command.เจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานดับเพลิงทุกคน ที่ไม่ได้ประจำการอยู่ในตอนนี้ ให้กลับเข้าไปรายงานตัว ยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยทันที
Wizard Jenkins must report to the palace immediately. That is all.พ่อมดเจนกินส์ต้องไปรายงานตัวที่ปราสาททันที เท่านี้ละครับ
Please inform Mister Pendragon, that all witches and wizards are required to report for duty at the palace.กรุณาบอกมิสเตอร์เพนดรากอนด้วยว่า แม่มดและพ่อมดทุกคน จะต้องไปรายงานตัวที่พระราชวังครับ
They said you have to report to the palace.เขาบอกว่าอาจารย์ต้องไปรายงานตัวที่วัง
Hey, aren't you supposed to report to the king too?เฮ้! แล้วนายไม่ไปรายงานตัวกับราชาหรือไง
I can't run much longer though, I have to report to the palace.ผมคงหนีต่อไปได้อีกไม่นาน คงต้องไปรายงานตัวที่ปราสาทแล้ว
I must report to the palace whenever summoned.ผมต้องไปรายงานตัวที่ปราสาทเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเรียกตัว
Why don't you go to the palace for me?ทำไมคุณไม่ไปรายงานตัวที่ปราสาทแทนผมล่ะ!
All junior girls report to the gymnasium immediately!เด็กผู้หญิงทุกคนไปรายงานตัว ที่โรงยิมเดี๋ยวนี้ !
You have to report to the university tomorrow, right?เธอต้องไปรายงานตัวที่มหาลัย พรุ่งนี้แล้วไม่ใช่เหรอ
Will the angel even give me a backward glance?วอนนางฟ้า ปรายตามอง?
Let's meet on the first day of snow fallพบกันในวันแรกที่หิมะโปรยปราย
And then, go on and live your lifeโปรยปรายไปกับสายลมที่อูลูรู แล้วจากนั้น
Things just got out of hand.มันบานปรายเกินกว่าจะควบคุมมันได้
Along with the snow came a most unexpected visitor.พร้อมกับหิมะโปรยปราย ผู้ไม่คาดหวังมาเยือน
Todo es blanco yo se que nevo anocheทุกๆอย่างดูขาวโพลนไปหมดเช่นเดิม ฉันรู้ว่าหิมะจะโปรยปรายลงมาอีกในคืนนี้
Yes, sir. I'm a quality control operator. I'm monitoring the call.ใช่ค่ะท่าน ฉันต้องรักษาคุณภาพการให้บริการ ฉันต้องตรวจสอบสายปรายทางค่ะ
Please report that we are here again.ปรายงานท่านอีกครั้ง
Well, I think I'll report on the evening's frivolities.เออ.. ผมว่าผมจะไปรายงานผลของค่ำคืนนี้ เจ้งกับเจ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปราย
Back to top