ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arguer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arguer*, -arguer-

arguer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arguer (n.) ผู้อภิปราย See also: ผู้โต้แย้ง Syn. talker

arguer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フランス菊[フランスぎく;フランスギク, furansu giku ; furansugiku] (n) (uk) oxeye daisy (Leucanthemum vulgare); marguerite
マーガレット;マガレイト;マガレート[, ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885)

arguer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วาที[n.] (wāthī) EN: speaker ; explainer ; debater ; arguer FR: interlocuteur [m]
เดซี่[n.] (dēsī ) EN: daisy FR: marguerite
เดซี่[n. prop.] (Dēsī ) EN: Daisy FR: Marguerite
โดนเท[v. exp.] (dōn thē) EN: be abandoned FR: se faire larguer (fam.)
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner ; narguer ; insulter
ออกทะเล[v. exp.] (øk thalē) EN: put out to sea ; go out to sea FR: alarguer (vx)
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
ทิ้งระเบิด[v. exp.] (thing raboē) EN: bombard ; drop a bomb ; bomb FR: bombarder ; larguer des bombes ; pilonner

arguer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Argumentierende {m,f}; Argumentierenderarguer
Margerite {f} [bot.]marguerite; oxeye daisy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arguer
Back to top