ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเมินค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเมินค่า*, -ประเมินค่า-

ประเมินค่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเมินค่า (v.) evaluate See also: assess, value, appraise Syn. ประมาณ, ตีราคา, คิดคำนวณ, ตีค่า, ประเมิน
English-Thai: HOPE Dictionary
appreciable(อะพรี'ชะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าได้,จำนวนมาก (discernible,noticeable)
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
assay(อะเซ') vt. ตรวจสอบ, ทดสอบ, วิเคราะห์, ประเมินค่า,พยายาม. -n. การหาปริมาณของโลหะ (โดยเฉพาะเงินหรือทอง) ในแร่หรือโลหะผสม,สารที่ได้รับวิเคราะห์,รายงานการวิเคราะห์,ความพยายาม -assayer n., Syn. test, analyze, examination)
capitalize(แคพพิท'ทะไลซ) {capitalized,capitalised,capitalizing,capitalising,capitalizes,capitalises} vt. เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่,เสนอทุนให้,ให้ทุน,ประเมินค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้น,ใช้ประโยชน์ของ, See also: capitalisation n. ดู capitalize, capitalizat
esteem(อีสทีม') vt.,n. (ความ) เคารพ,นับถือ,นิยม,ยกย่อง,สรรเสริญ,เข้าใจว่า,ถือว่า,ประเมินค่า, Syn. regard
estimable(เอส'ทะมะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายกย่อง,ซึ่งประเมินค่าได้,กะได้., See also: estimableness n. ดูestimable estimably adv. ดูestimable
evaluate(อีแวล'ลูเอท) vt. ประเมินค่า,หาค่า,ตีราคา., See also: evaluation n. ดูevaluate evaluative adj. ดูevaluate evaluator n. ดูevaluate, Syn. weigh
extend(อิคซฺเทนดฺ') v. ขยายออก,ยืดออก, ประเมินค่า, ไปถึง,เพิ่มขึ้น., See also: extendibility,extendability n. extendible,extendable adj., Syn. stretch,reach
extent(อิคซฺเทนทฺ') n. ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า, Syn. size
gager(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
gauge(เกจ) vt. วัด,ประเมิน,ประมาณ,รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน,วงเวียน,มิเตอร์วัด,อุปกรณ์วัดขนาด,วิธีการประเมินค่า,ขนาด,เกณฑ์
gauger(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
inestimable(อินเอส'ทะมะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าไม่ได้,หาค่ามิได้,ล้ำค่า, See also: inestimability,inestimableness n. inestimably adv.
invaluable(อินแวล'ลิวอะเบิล) adj. หาค่ามิได้,ล้ำค่า,สุดที่จะประเมินค่าได้,มีค่าเหลือล้น., See also: invaluableness n. invaluably adv.
mistake(มิสเทคฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผิดพลาด,ความเข้าใจผิด,ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error,blunder
overrate(โอ'เวอะเรท) vt. ตีค่าสูงเกินไป,ประเมินค่าสูงเกินไป
prize(ไพรซ) n. รางวัล,เงินรางวัล,ของด' ๆ ,ทรัพย์เชลย,ลาภลอย,การแข่งขัน adj.ได้รับรางวัล vt. ตีราคาสูง,ประเมินค่าสูง, Syn. reward,award
rate(เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
rater(เร'เทอะ) n. ผู้ประเมินราคา,ผู้ประเมินค่า,ผู้กำหนดขั้นหรือลำดับ,บุคคลหรือสิ่งของที่จัดอยู่ในขั้น (ลำดับ,ตำแหน่ง..)
revaluate(รีแวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่าใหม่,ประเมินราคาใหม่,, See also: revaluation n.
span(สแพน) n. ช่วงห่าง,กว้างหนึ่งคืบ (ประมาณ9นิ้ว) ,การขยายปีก,ระยะเวลา,ระยะกว้าง,ก้าว,สมัย,ชั่วอายุ vt. วัดเป็นคืบ,ประเมินค่า,วัดทอดข้าม,ก้าวข้าม, Syn. stretch
tax(แทคซฺ) n. ภาษี,เงินภาษี,ภาระหน้าที่. vt. จัดเก็บภาษี,ทำให้เกิดภาระหน้าที่,ประณาม,ด่า,ตำหนิ,ประเมินค่า., See also: taxer n. taxingly adv., Syn. duty,impost,levy
underestimate(อัน'เดอเอส'ทะเมส) vt.,vi.,n. (การ) ประเมินค่าต่ำไป,ดูเบา,ดูถูก, See also: underestimation n.
underrate(อันเดอะเรทฺ') vt. ประเมินค่าต่ำไป,ดูถูก,ดูเบา, Syn. underestimate
valuate(แวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,ตีราคา, Syn. appraise,estimate
valuation(แวลลิวเอ'เชิน) n. การประเมินค่า,การประมาณค่า,การตีราคา,ค่าที่ประเมินราคากำหนด, See also: valuational adj. valuationally adv., Syn. estimate
valuator(แวล'ลิวเอเทอะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประมาณค่า,ผู้ตีราคา, Syn. appraiser
value(แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง, Syn. merit,wort
valued(แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง,ประเมินค่าไว้แล้ว,ประมาณค่าไว้แล้ว,ตีราคาไว้แล้ว,มีค่าเฉพาะอย่าง,ได้รับความเคารพนับถือ,ได้รับเกียรติ
valuer(แวล'ลิวเออะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประ-มาณค่า,ผู้ตีราคา,ผู้กำหนดราคา, Syn. appraiser
English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา,การประเมินค่า,การหาค่า
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า
evaluate(vt) ประเมินค่า,ตีราคา,หาค่า,คิดราคา
extent(n) อาณาเขต,ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป
valuation(n) การประเมินค่า,การตีราคา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
appraisalการประเมินค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appraisementการประเมินค่า, การประเมินราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evaluationการประเมินค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
PERT (programme evaluation and review technique)เพิร์ต (เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
valuationการกำหนดค่า, การประเมินค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approximationการประเมินค่า [การแพทย์]
Evaluationการประเมินค่า [เศรษฐศาสตร์]
Ratingการประเมินค่าความนิยม [TU Subject Heading]
Valuerผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนิติบุคคลที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ที่จะทำหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนต้องเป็นผู้ประเมินราคาที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่จะใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ จะต้องจัดทำตามแนวทางที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนดและต้องมีอายุไม่เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏในรายงาน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rate (vt.) ประเมินค่า Syn. evaluate, value
valuate (vt.) ประเมินค่า See also: ประมาณราคา, ตีราคา Syn. calculate, evaluate, judge, measure
value (vt.) ประเมินค่า See also: ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน Syn. evaluate, gauge, rate
neglected (vt.) ประเมินค่าต่ำกว่า See also: ประเมินค่าต่ำไป Syn. miscalculate, misjudge, trivialize, underrate, undervalue Ops. overestimate
trivialize (vt.) ประเมินค่าต่ำกว่า See also: ประเมินค่าต่ำไป Syn. miscalculate, misjudge, neglected, underrate, undervalue Ops. overestimate
underestimate (vt.) ประเมินค่าต่ำกว่า See also: ประเมินค่าต่ำไป Syn. miscalculate, misjudge, neglected, trivialize, underrate, undervalue Ops. overestimate
underestimate (vi.) ประเมินค่าต่ำกว่า See also: ประเมินค่าต่ำไป Ops. overestimate
undervalue (vt.) ประเมินค่าต่ำกว่า See also: ประเมินค่าต่ำไป Syn. miscalculate, misjudge, neglected, trivialize, underrate Ops. overestimate
underrate (vt.) ประเมินค่าต่ำไป See also: ตีราคาต่ำไป Syn. underestimate Ops. overrate
put a premium on (idm.) ประเมินค่าสูง Syn. place at, place on
prize above (phrv.) ประเมินค่าสูงกว่า
revalue (vt.) ประเมินค่าใหม่ See also: ตีราคาอีก
appraiser (n.) ผู้ประเมินค่า See also: ผู้ประมาณค่า, ผู้ตีราคา Syn. assessor
appreciable (adj.) ซึ่งพอประเมินค่าได้ Syn. considerable, perceptible
appreciably (adv.) อย่างพอประเมินค่าได้ Syn. considerably, markedly
appreciation (n.) การประเมินค่า Syn. evaluation
assessable (adj.) ที่ประเมินค่าได้
assessment (n.) การประเมินค่า
assessor (n.) ผู้ประเมินค่า See also: ผู้ประมาณค่า, ผู้ตีราคา Syn. appraiser
considerably (adv.) อย่างพอประเมินค่าได้ Syn. markedly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Based on our estimates of the water depthประเมินค่าพื้นฐานความเข้มของน้ำ
Priceless, brah.ประเมินค่าไม่ได้เลย เพื่อน
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย
I might go up in their estimation.เขาอาจจะประเมินค่าผมสูงไปก็ได้
I underestimated him.ฉันประเมินค่าเขาต่ำเกินไป
That was our assessment, as well.นั่นคือการประเมินค่าของเรา เหมือนกัน
Don't underestimate women...อย่าประเมินค่าผู้หญิงต่ำเกินไป...
We got the jewelry appraised last year.เราเอาเครื่องประดับไปประเมินค่า เมื่อปีที่แล้ว
Never underestimate the stupidity of what humans will do.อย่าประเมินค่าสิ่งที่มนุษย์สามารถทำต่ำ
People don't realize this, but loneliness-คนอื่นไม่เข้าใจหรอก แต่ความเหงาโดดเดี่ยวน่ะ มันถูกประเมินค่าต่ำไปจริงๆ
I think that you have overestimated my prowess as, as, as a lover and a man.ผมว่าคุณประเมินค่าสูงไป ผมมันก็แค่คนธรรมดา
By my estimation, that'll more than triple your current business.โดยการประเมินค่าของฉัน ทำกำไรสามเท่ามากกว่าธุรกิจในปัจจุบันของนายเสียอีก
We underestimated Zobelle. The league's reach.เราประเมินค่าโซเบลล่าต่ำไป สหพันธ์ได้แผ่อิทธพล
We underestimated Zobelle.เราประเมินค่าโซเบลล่าต่ำไป
It is a good thing I installed those emergency generators.ดีนะที่ฉันติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสำรอง ฉันประเมินค่านายต่ำไป
All of them were invaluable.ทั้งหมดที่ประเมินค่าไม่ได้
Someone to assessเพื่อที่จะประเมินค่า
That cat is priceless.แมวนั่นประเมินค่าไม่ได้
Could prove invaluable,สามารถพิสูจน์สิ่งซึ่งประเมินค่าไม่ได้
To say that they are permanently damaged would be an understatement.จะบอกว่าพวกเขาได้รับ ผลกระทบอย่างถาวร คงเป็นการประเมินค่า ต่ำเกินไป
A priceless secret is on the auction block and bidding begins now.ความลับที่ประเมินค่ามิได้กำลังจะเปิดประมูล และสนนราคาจะเริ่ม ณ บัดนาว...
That makes it a priceless anthropological find.นั่นประเมินค่าไม่ได้เลย ในทางมานุษยวิทยา
You were in the building, Doc, your fingerprint was on the priceless mummy.คุณอยู่ภายในตึก พบลายนิ้วมือของคุณ อยู่บนมัมมี่ที่ประเมินค่าไม่ได้
Never underestimate the power of love.อย่าประเมินค่าพลังแห่งรักต่ำเกินไป
You underestimate your importance.เจ้าประเมินค่าตัวเองด้อยเกินไปเสียแล้ว
A trait people never fail to undervalue, I'm afraid.เป็นสิ่งที่ผู้คนไม่เคยประเมินค่าได้ถูก
Clearly one of us has underestimated the other.เห็นได้ชัดว่าหนึ่งในพวกเรา ถูกประเมินค่าต่ำกว่าคนอื่น
Don't underestimate us farm girls.อย่าประเมินค่าสาวบ้านนอกต่ำเกินไปนัก
Is unthinkable.เป็นสิ่งประเมินค่าไม่ได้เลย
Don't underestimate me. Don't underestimate yourself.อย่าประเมินค่าฉันต่ำไป อย่าประเมินค่าตัวเองต่ำ
Don't underestimate her. She's been demoted. She's desperate.อย่าประเมินค่าเธอต่ำไป เธอถูกลดตำแหน่ง เธอเข้าตาจน
I think we can all agree that the mind of lloyd simcoe is a priceless resource.ผมคิดว่าพวกเราคงเห็นพ้อง อยู่ในใจว่า ลอยด์ ซิมคอร์ เป็นบุคคลที่ประเมินค่าไม่ได้
But to be fair most of us don't do it to the extent that you do.แต่มันจะยุติธรรมที่สุดสำหรับเรา อย่าประเมินค่าอย่างที่คุณทำ
The Beast is a priceless resource, Master Windu.สัตว์นี่เป็นทรัพยากรอันประเมินค่ามิได้ อาจารย์วินดู
You underestimated them.คุณประเมินค่าพวกเขาต่ำไป
And i think that you underestimate how much damon cares about you.และฉันคิดว่าลูกประเมินค่าต่ำไปหน่อยว่า เดม่อนเป็นห่วงลูกแค่ไหน
I underestimated his spirit for vengeance.ฉันประเมินค่าจิตวิญญาณในการล้างแค้นของเขาต่ำไป
I underestimated him.ผมประเมินค่าเขาต่ำไป
And take it from someone who just had a meaningless one, sometimes emotional breakthroughs are overrated.และถือซะว่าฟังมาจากคนไม่สำคัญนะ บางครั้งการพัฒนาทางอารมณ์ก็ถูกประเมินค่าสูงไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเมินค่า
Back to top