ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overestimate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overestimate*, -overestimate-

overestimate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overestimate (vt.) ประเมินมากเกินไป Syn. overvalue, overprice
English-Thai: Nontri Dictionary
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then go, and do not overestimate your powers.เอาล่ะ, ไปได้ และอย่าทำอะไรเกินไปล่ะ พลังของเจ้า
I told them, and I'm telling you, it is impossible to overestimate Bauer.ผมบอกเขาแล้ว และบอกคุณไว้เลย อย่ามองข้ามบาวเออร์
You overestimate me, Mr. Gates.You overestimate me, Mr. Gates.
You know, I think you overestimate your talents.รู้ไหม ผมว่าคุณหลงตัวเองไปหน่อย
You consistently overestimate your skills as a mechanic.คุณประเมินทักษะ การซ่อมรถของตัวเองสูงไป
And I think you may have overestimated their affection for you.และฉันคิดว่าคุณประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของพวกท่านไว้สูงไปสำหรับคุณ
I overestimated them so much.ฉันประเมินพวกเขาสูงเกินไป
I overestimated my knowledge of the land.เราได้ปลดกองทันทีเลย
Maybe Abby... overestimated the tranquilliser dosage.ฟังดูไม่เข้าท่าเลย ถ้าจะบอกว่าเธอให้ยาเกินขนาด
I think we overestimated our powers of restraint... or, uh, I-I-I did, at least.ผมคิดว่าเราประเมิณพลังของความยับยั้งชั่งใจเรามากเกินไป เอ่ออออ สุดท้าย ผม ผมก็ทำมัน
Hear, see and feel is overestimated.การได้เห็น ได้ยิน หรือสัมผัส ล้วนแล้วไม่ใช่ของจริงทั้งสิ้น
But normally overestimated...แต่ธรรมดามันก็ไม่จริง

overestimate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
買いかぶる;買い被る[かいかぶる, kaikaburu] (v5r,vt) to overestimate; to make too much of

overestimate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกี่ยวแฝกมุงป่า[v. (loc.)] (kīofaēkmung) EN: try to do more than you can ; overestimate one's own abilities FR: surestimer ses capacités

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overestimate
Back to top